Att bygga ett öppet och samhällsengagerat lärosäte –
Download
1 / 32

- PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Att bygga ett öppet och samhällsengagerat lärosäte – erfarenheter från Malmö. Göteborgs universitets vision. Uttalat samhällsansvar…. Globalt engagemang…. Bättre framtid…. DET HÄR ÄR MALMÖ HÖGSKOLA 2013. Grundad1998 24 000 studenter (12400 HST) 1 500 medarbetare

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - arva


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

G teborgs universitets vision
Göteborgs universitets vision

Uttalat samhällsansvar…

Globalt engagemang…

Bättre framtid…


Att bygga ett ppet och samh llsengagerat l ros te erfarenheter fr n malm

DET HÄR ÄR MALMÖ HÖGSKOLA 2013

Grundad1998

24 000 studenter (12400 HST)

1 500 medarbetare

Fem flervetenskapliga fakulteterFakulteten för hälsa och samhälle Fakulteten för kultur och samhälleFakulteten för lärande och samhälleOdontologiska fakulteten Fakulteten för teknik och samhälle

Erbjuder 100 program och 400 kurser

Omsättning 1.3 miljarder kr

… OCH SAMHÄLLE….Internationalization @ home
Internationalization @ home

 • The concept of I@H was first co-developed at Malmö University and spread rapidly around Europe in the early 2000’s.

 • An inclusive approach to internationalize campus

 • Give non-mobile students an international experience – at home

 • Develop skills and competences gained through an International experience – at home

 • Connect the diverse student body

 • Various projects on I@H around the university

MALMÖ UNIVERSITY

Malmö university


Att bygga ett ppet och samh llsengagerat l ros te erfarenheter fr n malm

FORSKNING

 • 85 professorer

 • 215 forskarstudenter

 • Mång-, fler- och tvärvetenskapligt

 • Forskarutbildningsrättigheter i hela verksamhetenFORSKNINGSPROFILER

 • Biologiska gränsytor

 • Hälsa och sociala villkor i ett livsförloppsperspektiv

 • Idrott i förändring

 • Migration

 • Nya medier

 • Oral hälsa

 • Urbana studier

 • Utbildningsvetenskap


Research centers @ malm university
Research centers @ Malmö University

 • Biofilms – Research Center for Biointerfaces

 • Centre for Profession Studies

 • Centre for Sexology and Sexuality Studies

 • Centre for Work Life Studies and Evaluation

 • The Institute for Studies in Malmö’s History

 • Internet of Things and People Research Centre

 • Malmö Institute for Studies in Migration, Diversity and Welfare

 • MEDEA Collaborative Media Initiative


Strategi 2020
strategi 2020

 • Ny strategisk plattform beslutad i februari 2013


Malm h gskolas vision
Malmö högskolas vision

En värld där mångfald, kunskap och kreativitet

omsätts i handling

för hållbar samhällsutveckling


Malm h gskolas verksamhetsid
Malmö högskolas verksamhetsidé

Malmö högskola är ett aktivt nav för samhällsnyttig forskning, utbildning och innovation. Tillsammans med andra aktörer bidrar vi till att identifiera och skapa lösningar på samhällets utmaningar. Högskolan är aktiv i utvecklingen av ett lärande samhälle genom att främja bildning, gemensamkunskapsutveckling och användning av nya medier.

Malmö högskola ser mångfalden hos studenter och medarbetare som en stor potential och en förutsättning för att möta samhällets utmaningar. Högskolans utbildningar utvecklar studenternas förutsättningar att leda och agera i olika förändringsprocesser.

Utbildning och forskning för

hållbar samhällsutveckling


Att bygga ett ppet och samh llsengagerat l ros te erfarenheter fr n malm

2020 kombinerar högskolan sökandet efter ny kunskap med att vara en viktig aktör i samhällsutvecklingen.

Malmö högskola arbetar utifrån ett utmaningsbaserat förhållningssätt.

I samverkan med andra aktörer identifierar vi viktiga frågeställningar och bidrar till kunskap, förståelse och lösningar utifrån fler- och tvärvetenskapliga arbetssätt.

Målbild 2020

Verksamheten baseras på den akademiska värdegrunden och kombinerar denna med fler- och tvärvetenskapliga arbetssätt och ett tydligt samhällsengagemang. På detta sätt bidrar högskolan till hållbara effekter i det globala samhället.

Malmö högskola bedriver forskning och utbildning inom områden som är centrala för en hållbar samhällsutveckling, både lokalt, regionalt och globalt.

För att vara ett lärosäte som gör skillnad krävs en nära koppling till arbetslivet och en mångfald bland studenter och medarbetare.

För en utveckling av Malmö högskolas profil är det helt nödvändigt att studenter och medarbetare tar aktiv del i utvecklingen av det lärande samhället, genom att främja bildning, gemensam kunskapsutveckling och nyttjande av nya medier.

Högskolans forskning och utbildning fokuserar på utmaningar inom demokrati och deltagande, hållbar resursanvändning samt främjandet av människors hälsa.


H gskole vergripande strategier
Högskoleövergripande STRATEGIER att vara en viktig aktör i samhällsutvecklingen.

 • Malmö högskolas utbildning och forskning ska profileras för att möta de utmaningar samhället står inför.

 • Malmö högskola ska stimulera till livslångt lärande och handlingskompetens i ett föränderligt samhälle.

 • Malmö högskolas utbildning och forskning ska bedrivas i samverkan med andra aktörer för att gemensamt identifiera relevanta frågeställningar och bidra till hållbara lösningar.

 • Malmö högskola ska aktivt arbeta för en värdedriven och kvalitetsdrivande kultur.

 • Malmö högskola ska arbeta aktivt med ledarskap och medarbetarskap som en förutsättning för högskolans utveckling.

Malmö högskola arbetar utifrån fem övergripande strategier för att nå högskolans målbild 2020.


Samverkan
samverkan att vara en viktig aktör i samhällsutvecklingen.

SEKTION


Exempel p plattformar f r samverkan
Exempel på plattformar för samverkan att vara en viktig aktör i samhällsutvecklingen.

 • Forskningscentrum

 • Centrum för fastighetsföretagande

 • Centrum för spelutveckling

 • Institutet för hållbar stadsutveckling

 • Mötesplatsen för social innovation

 • Migrationens utmaningar

 • Det Medicinska Malmö

 • Deltagande i klusterbildningar (Mobile heights, Media evolution city, Resilient Regions,….)

 • Inkubatorer…

  Samarbete med ca 200 företag och en rad offentliga aktörer


Att bygga ett ppet och samh llsengagerat l ros te erfarenheter fr n malm

Rektor att vara en viktig aktör i samhällsutvecklingen.

Vice rektor för samverkan

Samverkansberedningen

Rektors rådgivare

Högskolans ledningsgrupp

Högskolans ledningsgrupp består av rektor, pro-rektor, vicerektor samverkan, vicerektor forskning, dekaner, kommunikationschef, planeringschef, personalchef, BIT-chef, förvaltningschef, studentrepresentanter, rektors sekreterare

 • Högskoleövergripande nivå

 • Styrdokument:

 • Delegationsordningen

 • Strategi 2020 (6 år)

 • Satsningar inom utbildning, forskning och samverkan (3 år)

Fakultets-styrelserna

Utmaning: Informationsöverföring

till linjen

Avd Innovation och utveckling

Avd UFS

Dekan / Fakulteternas ledningsgrupper

Samverkanskordinatorer

Centrum

 • Ämnesområde, forskningsområde

 • Styrdokument:

 • Strategiska utvecklingsplaner (3 år) för

 • Fakulteterna beslutas av fakultetsstyrelserna

 • GV och BIT beslutas av rektor

 • Frågor:

 • I centrumens uppdrag ligger att samverka inom och utom högskolan. Centrumen rapporterar till vice-rektor för forskning. Bör därför vice-rektor för forskning och forskningsberednigen inkluderas i den högskoleövergripande nivån när det gäller strategisk styrning av samverkan?

 • Projektnivå

 • Styrdokument:

 • Verksamhetsplaner för

 • Institutioner beslutas av dekan

 • Centrumbildningar beslutas av vice-rektor för forskning

 • Innovation och utveckling beslutas av förvaltningschefen

Samverkansprojekt


F rv ntade effekter av samverkan
Förväntade effekter av att vara en viktig aktör i samhällsutvecklingen. samverkan

 • Malmö högskola:

  • Ökad kvalitet och relevans i forskning och utbildning

  • Ökad mängd forskningsresultat som omsätts till användning i samhället

  • Forskning och utbildning som möter samhällets utmaningar

  • Mötesplatser och nätverk, fler och nya samarbeten

  • Modeller för samverkan, attraktiv för studenter, personal och samarbetspartners

  • Ökade resurser för forskning och uppdragsutbildning

  • Ökad förmåga till samarbete

  • Bidra till Skånes vision för innovationsområdena (på lång sikt)


Styrkor och svagheter i arbetet med samverkan p mah
Styrkor och svagheter i arbetet med samverkan på att vara en viktig aktör i samhällsutvecklingen. Mah

 • Styrkor

  • Vicerektor för samverkan

  • Samverkansberedning

  • Strategiskt samverkansarbete

  • Satsningen på samverkanskoordinatorer

  • Inrättandet av Forskarservice

  • Inrättandet av avdelningen Innovation och utveckling

 • Svagheter

  • Ansvaret för samverkan uppdelat på flera personer och grupperingar

  • Bristande rutiner för informationsöverföring mellan ledning och linje

  • Stödet för forskningsprojekt som sker i samverkan svag och splittrad

  • Incitament för medarbetare att arbeta med samverkan otydligt

  • Finansiering för samverkansarbete saknas ofta


Regional smart specialization
Regional smart specialization att vara en viktig aktör i samhällsutvecklingen.

 • Regional Innovation Strategy: Developing Skåne to become an attractive international innovation environment, through regional, national and international cooperation.

 • Research and Innovation Council in Skåne

 • Three focal areas of smart specialization

  • Smart materials

  • Personalized health

  • Sustainable cities

 • Coordination on funding actions

SEKTION


Att bygga ett ppet och samh llsengagerat l ros te erfarenheter fr n malm

Malmö högskola, Region Skåne att vara en viktig aktör i samhällsutvecklingen.

Lunds universitet

Skåne

Malmö högskola

Styrgrupp HS

Styrgrupp PH, SM

Styrgrupp finansieringsnätverket

FIRS

Rektor

Vice rektor för samverkan?

Vicerektor för forskning ?

?

?

Arbetsgrupper PH, SM, HS

Arbetsgrupp/

programkontor finansieringsnätverket

Ambassadörer för PH, SM, HS

In och ut

Fakulteterna / Interna arbetsgrupper PH, SM, HS

UFS / Finansieringsnätverket

?

?

Resurser / incitament

Roller, arbetsfördelning, mål

?

?

Projekt

Projekt

Projekt

Styrdokument:

Strategi 2020 (6 år)

Satsningar inom utbildning, forskning och samverkan (3 år)

Strategiska utvecklingsplaner

Verksamhetsplan In och ut

Styrdokument:

Beslut i FIRS i enlighet med ”Underlag med beslutsförslag, till FIRS/Soundingboard 2013-05-28 Final version, Magnus Jörgel”

?

Styrdokument:

Internationell innovationsstrategi för Skåne


Styrkor och svagheter i arbetet med innovationsomr dena
Styrkor och svagheter i arbetet med innovationsområdena att vara en viktig aktör i samhällsutvecklingen.

 • Styrkor

  • Arbetet har en bred förankring i Skåne

  • Vi börjar redan se resultat i samhandling i form av gemensamma ansökningar främst inom Vinnovas utlysningar

  • Arbetsgrupperna har vilja och energi – gäller att ta vara på den!

 • Svagheter

  • Organisationen är inte fullt ut på plats

  • Arbetsgruppernas har ännu otydligt uppdrag som tolkas olika av de olika organisationerna

  • Det saknas tydliga incitamenten internt för att engagera sig i innovationsområdena

  • Vilken roll de olika aktörerna har i samarbetet är ej klarlagad

  • Otydlig finansiering av arbetet på kort och lång sikt


Commission for a socially sustainable malm
Commission for a att vara en viktig aktör i samhällsutvecklingen. Socially Sustainable Malmö

 • Appointed by Malmö City Executive Board

 • Independent commission

 • Evidence based objectives and strategies on how to reduce health inequalities; social determinants of health

  • Conditions during childhood and adolescence

  • Participation and influence in society

  • Social and economic conditions

 • Final report March 2013

 • Broad consultation process

 • Decision to be taken by the City executive board February 2014


Att bygga ett ppet och samh llsengagerat l ros te erfarenheter fr n malm

 • Malmö in att vara en viktig aktör i samhällsutvecklingen. itscontext

 • 307 000 inhabitants

 • Population growing 22 years in a row

 • 29% born abroad

 • 174 nationalities

 • Young population: 48% under 35 years


Commission for a socially sustainable malm1
Commission for a socially sustainable att vara en viktig aktör i samhällsutvecklingen. malmö

 • Background: The challenges in the city of Malmö regarding social differences, injustices and inequalities.

 • Public health is about everything from the individual´s own choices and habits to structural factors such as external environments and democratic rights.

 • 14 commissioners (4 from Malmö University) was appointed to analyze the present situation in Malmö and to give recommendations on action to the city council.

 • http://www.malmo.se/Kommun--politik/Kommission-for-ett-socialt-hallbart-Malmo/Commission-for-a-Socially-Sustainable-Malmoe-in-English.html

Malmö university


Six perspectives
Six perspectives att vara en viktig aktör i samhällsutvecklingen.

 • A question of human rights

 • Sustainability

 • Societal integration

 • Equity and gender

 • Social investments

 • A transdisciplinary perspective

MALMÖ UNIVERSITY


Geographic differences
Geographic differences att vara en viktig aktör i samhällsutvecklingen.

Lowest

Differences

Highest

27%

 • 73

100%

 • Education

59%

 • 25

84%

 • General election

11%

 • 50

61%

 • Child poverty

7 %

32%

 • 25

 • Smoking

35%

75%

 • 38

 • Employment rate

 • 70

74.6 yrs

 • 6.4

 • Life expectancy

81 yrs

 • 22

 • Source: Differences between city districts, Välfärdsredovisningen för Malmö 2011, City of Malmö


Two general recommendations
Two general att vara en viktig aktör i samhällsutvecklingen. recommendations

 • A social investment policy that can reduce inequalities in living conditions and make societal systems more equitable

 • Change processes by creating knowledge alliances and democratizied governance

MALMÖ UNIVERSITY


M tesplatsen social innovation
Mötesplatsen social innovation att vara en viktig aktör i samhällsutvecklingen.

Malmö högskola och Mötesplats Social Innovation är ett nationellt kunskapscentrum för samhällsentreprenörskap och sociala innovationer.

Social innovation behövs för att möta samhällets utmaningar som miljö- och energifrågor, integration, en åldrande befolkning, ungdomsarbetslöshet etc.

Särskilda frågor:

 • Ledning och organisation offentligt/privat/civilsamhälle

 • Nya affärsmodeller och finansieringsfrågor

 • Resultatmätning

 • Företagens samhällsansvar

 • Forskarnätverk


Att bygga ett ppet och samh llsengagerat l ros te erfarenheter fr n malm

OPEN SOURCE MICROCONTROLLER att vara en viktig aktör i samhällsutvecklingen.

http://www.arduino.cc/

A tool to bring us a little closer to a more connected world.

David Cuartielles

FACULTY OF CULTURE AND SOCIETY

SCHOOL OF ARTS AND DESIGN


Att bygga ett ppet och samh llsengagerat l ros te erfarenheter fr n malm

Founder Måns ADLER att vara en viktig aktör i samhällsutvecklingen.

An interactive live video broadcasting service, for streaming live video from mobile phones and

webcams to the internet.

OPEN SOURCE – FOR EVERYONE – FOR DEMOCRACY

FACULTY OF CULTURE AND SOCIETY

SCHOOL OF ARTS AND DESIGN


Global classroom glocal classroom
Global att vara en viktig aktör i samhällsutvecklingen. Classroom GLOCAL CLASSROOM

In collaborationwith:

STELLENBOSCH university

FLINDERS university

University of GUELPH

MALMÖ UNIVERSITY

SEKTION


Att bygga ett ppet och samh llsengagerat l ros te erfarenheter fr n malm

MORE ABOUT MALMÖ UNIVERSITY att vara en viktig aktör i samhällsutvecklingen.

www.mah.se/english