Tröôøng tieåu hoïc Xuyeân Moäc - PowerPoint PPT Presentation

arty
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tröôøng tieåu hoïc Xuyeân Moäc PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tröôøng tieåu hoïc Xuyeân Moäc

play fullscreen
1 / 24
Download Presentation
Tröôøng tieåu hoïc Xuyeân Moäc
146 Views
Download Presentation

Tröôøng tieåu hoïc Xuyeân Moäc

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tröôøng tieåu hoïc Xuyeân Moäc Chaøo möøng quyù thaày coâ veà döï giôø Lôùp : 3A 5 Moân : Luyeän töø vaø caâu Giaùo vieân : Phaïm Vuõ Mai Söông

 2. Thứ năm, ngày 20 tháng 10 năm 2011 Luyện từ và Câu Bài : Kiểm tra bài cũ: * Nêu các sự vật được so sánh với nhau trong những câu sau. Từ so sánh là từ nào ? Kiểu so sánh đó là kiểu so sánh gì ? a. Từ trên gác cao nhìn xuống, hồ như một chiếc gương bầu dục khổng lồ, sáng long lanh. c. Người ta thấy có con rùa lớn, đầu to như trái bưởi, nhô lên khỏi mặt nước. b. Cầu Thê Húc màu son, cong cong như con tôm, dẫn vào đền Ngọc sơn.

 3. Thứ năm, ngày 20 tháng 10 năm 2011 Luyện từ và Câu Bài : So sánh - Dấu chấm. Bài 1: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: Đã có ai lắng nghe Tiếng mưa trong rừng cọ Như tiếng thác dội về Như ào ào trận gió. Nguyễn Viết Bình a) Tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với những âm thanh nào ? b) Qua sự so sánh trên, em hình dung tiếng mưa trong rừng cọ ra sao ?

 4. Thứ năm, ngày 20 tháng 10 năm 2011 Luyện từ và Câu Bài : So sánh - Dấu chấm. Bài 1: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: Đã có ai lắng nghe Tiếng mưa trong rừng cọ Như tiếng thác dội về Như ào ào trận gió. Nguyễn Viết Bình a) Tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với tiếng thác dội về, với ào ào trận gió. a) Tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với những âm thanh nào ? b) Qua sự so sánh trên, em hình dung tiếng mưa trong rừng cọ ra sao ?

 5. Thứ năm, ngày 20 tháng 10 năm 2011 Luyện từ và Câu Bài : So sánh - Dấu chấm. Lá cọ

 6. Thứ năm, ngày 20 tháng 10 năm 2011 Luyện từ và Câu Bài : So sánh - Dấu chấm. Bài 1: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: Đã có ai lắng nghe Tiếng mưa trong rừng cọ Như tiếng thác dội về Như ào ào trận gió. Nguyễn Viết Bình a) Tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với tiếng thác dội về, với ào ào trận gió. b) Qua sự so sánh trên, em hình dung tiếng mưa trong rừng cọ rất to, rất vang động. a) Tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với những âm thanh nào ? b) Qua sự so sánh trên, em hình dung tiếng mưa trong rừng cọ ra sao ?

 7. Thứ năm, ngày 20 tháng 10 năm 2011 Luyện từ và Câu Bài : So sánh - Dấu chấm Bài 2: Hãy tìm những âm thanh được so sánh với nhau trong mỗi câu thơ, câu văn dưới đây : a) Côn Sơn suối chảy rì rầm Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai. Nguyễn Trãi b) Tiếng suối trong như tiếng hát xa, Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa. Hồ Chí Minh c) Mỗi lúc, tôi càng nghe rõ tiếng chim kêu náo động như tiếng xóc những rổ tiền đồng. Chim đậu chen nhau trắng xoá trên những đầu cây mắm, cây chà là, cây vẹt rụng trụi gần hết lá. Đoàn Giỏi

 8. Thứ năm, ngày 20 tháng 10 năm 2011 Luyện từ và Câu Bài :So sánh – Dấu chấm. Bài 2: Hãy tìm những âm thanh được so sánh với nhau trong mỗi câu thơ, câu văn dưới đây : a) Côn Sơn suối chảy rì rầm Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai. Nguyễn Trãi

 9. Thứ năm, ngày 20 tháng 10 năm 2011 Luyện từ và Câu Bài : So sánh - Dấu chấm. Đàn cầm

 10. Thứ năm, ngày 20 tháng 10 năm 2011 Luyện từ và Câu Bài : So sánh - Dấu chấm. Bài 2: Hãy tìm những âm thanh được so sánh với nhau trong câu thơ dưới đây : b) Tiếng suối trong như tiếng hát xa, Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa. Hồ Chí Minh Núi rừng Việt Bắc

 11. Thứ năm, ngày 20 tháng 10 năm 2011 Luyện từ và Câu Bài : So sánh - Dấu chấm Bài 2: Hãy tìm những âm thanh được so sánh với nhau trong mỗi câu thơ, câu văn dưới đây : c) Mỗi lúc, tôi càng nghe rõ tiếng chim kêu náo động như tiếng xóc những rổ tiền đồng. Chim đậu chen nhau trắng xoá trên những đầu cây mắm, cây chà là, cây vẹt rụng trụi gần hết lá. Đoàn Giỏi

 12. Thứ năm, ngày 20 tháng 10 năm 2011 Luyện từ và Câu Bài : So sánh - Dấu chấm Bài 2: Hãy tìm những âm thanh được so sánh với nhau trong mỗi câu thơ, câu văn dưới đây : a) Côn Sơn suối chảy rì rầm Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai. Nguyễn Trãi b) Tiếng suối trong như tiếng hát xa, Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa. Hồ Chí Minh c) Mỗi lúc, tôi càng nghe rõ tiếng chim kêu náo động như tiếng xóc những rổ tiền đồng. Chim đậu chen nhau trắng xoá trên những đầu cây mắm, cây chà là, cây vẹt rụng trụi gần hết lá. Đoàn Giỏi

 13. Thứ năm, ngày 20 tháng 10 năm 2011 Luyện từ và Câu Bài : So sánh - Dấu chấm. • Tìm những âm thanh được so sánh với nhau. Từ so sánh là từ nào ?

 14. Thứ năm, ngày 20 tháng 10 năm 2011 Luyện từ và Câu Bài : So sánh - Dấu chấm Bài 2: Hãy tìm những âm thanh được so sánh với nhau trong mỗi câu thơ, câu văn dưới đây : a) Côn Sơn suối chảy rì rầm Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai. Nguyễn Trãi b) Tiếng suối trong như tiếng hát xa, Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa. Hồ Chí Minh c) Mỗi lúc, tôi càng nghe rõ tiếng chim kêu náo động như tiếng xóc những rổ tiền đồng. Chim đậu chen nhau trắng xoá trên những đầu cây mắm, cây chà là, cây vẹt rụng trụi gần hết lá. Đoàn Giỏi

 15. Thứ năm, ngày 20 tháng 10 năm 2011 Luyện từ và Câu Bài : So sánh - Dấu chấm. Bài 2: - Những âm thanh được so sánh với nhau và từ so sánh :

 16. Thứ năm, ngày 20 tháng 10 năm 2011 Luyện từ và Câu Bài : So sánh - Dấu chấm. Bài 1: Tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với tiếng thác dội về, với ào ào trận gió. Bài 2: - Những âm thanh được so sánh với nhau và từ so sánh :

 17. Thứ năm, ngày 20 tháng 10 năm 2011 Luyện từ và Câu Bài : So sánh - Dấu chấm. Bài 3: Ngắt đoạn dưới đây thành 5 câu và chép lại cho đúng chính tả : Trên nương, mỗi người một việc. Người lớn thì đánh trâu ra cày. Các bà mẹ cúi lom khom tra ngô. Các cụ già nhặt cỏ, đốt lá. Mấy chú bé đi bắc bếp thổi cơm. TheoTô Hoài Trên nương, mỗi người một việc người lớn thì đánh trâu ra cày các bà mẹ cúi lom khom tra ngô các cụ già nhặt cỏ, đốt lá mấy chú bé đi bắc bếp thổi cơm. Theo Tô Hoài

 18. Thứ năm, ngày 20 tháng 10 năm 2011 Luyện từ và Câu Bài : So sánh - Dấu chấm. * Chọn ý em cho là đúng nhất: Tiếng hát của bạn Vân hay như … a. tiếng đàn b. tiếng sáo c. tiếng chim hoạ mi hót Đ Tiếng hát của bạn Vân hay như tiếng chim hoạ mi hót.

 19. Thứ năm, ngày 20 tháng 10 năm 2011 Luyện từ và Câu Bài : So sánh - Dấu chấm. * Chọn ý em cho là đúng nhất: Mặt trăng đêm rằm tròn vành vạnh như… a.cái mâm ngọc khổng lồ b. cái miệng giếng c. cái dù Đ Mặt trăng đêm rằm tròn vành vạnh như cái mâm ngọc khổng lồ.

 20. Thứ năm, ngày 20 tháng 10 năm 2011 Luyện từ và Câu Bài : So sánh - Dấu chấm.

 21. Xin chaân thaønh caûm ôn quyù thaày coâ vaø caùc em hoïc sinh.