1 / 6

Dental implants

Ali se zaradi vau0161ih manjkajou010dih zob pou010dutite neprijetno med tem ko se smejite? Zobni vsadki (implantat) zobne ordinacije Artident Ljubjana, vam bodo pomagali do lepega in zdravega nasmeha. Zagotavljamo vam vrhunske, kakovostne zobne vsadke (implantate), proizvedene v Nemu010diji in Franciji, ki bodo omogou010dili najbolj optimalne rezultate. Za veu010d informacij obiu0161u010dite nau0161o spletno stran https://www.artident.si/implantati

artident
Download Presentation

Dental implants

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Dental implants

  2. Artident, zobozdravstvene storitve Dunajska cesta 129 1000, Ljubljana Slovenija https://www.artident.si/ telefon: +386 40 607987 e-mail: info@artident.si

More Related