งานบริหารการเงิน
Download
1 / 31

???????????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

งานบริหารการเงิน. โดย. สายสุดา ใจกล้า. ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36. ปัญหาและอุปสรรค จากการปฏิบัติงาน การเงิน ในปีงบประมาณ 2554. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '????????????????' - arthur-harris


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
6435513

งานบริหารการเงิน

โดย

สายสุดา ใจกล้า

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36


6435513

ปัญหาและอุปสรรค จากการปฏิบัติงาน

การเงิน

ในปีงบประมาณ 2554


6435513

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง

การเก็บรักษาเงิน

และการนำเงินส่งคลัง

พ.ศ. 2551


6435513


6435513
องค์ประกอบของเงินแผ่นดินองค์ประกอบของเงินแผ่นดิน

เงินของสถานศึกษา

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

เงินรายได้แผ่นดิน


6435513

ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ

หลักเกณฑ์

 • เบิกได้ในกรณี

 • - ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุม

 • - การประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ซึ่งมี

 • สิทธิได้รับเบี้ยประชุมตามกฎหมาย

 • - การประชุมระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการอื่น

 • รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน


6435513

ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ (ต่อ)

บุคคลที่จะเบิกจ่ายค่ารับรองประเภทค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าอาหาร ได้ประกอบด้วย

@ ผู้เข้าร่วมประชุม

@ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วย


6435513

ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ (ต่อ)

 • หลักฐานการเบิกจ่าย ประกอบด้วย

 • 1. บันทึกข้อความที่ขออนุญาต

 • 2. โครงการ

 • 3. หนังสือเชิญประชุม

 • 4. ตารางการประชุม

 • 5. กรณีเบิกค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม ต้องแนบเอกสาร

  • - ใบเสร็จรับเงิน(ถ้ามี)

 • - ใบสำคัญรับเงิน แนบสำเนาบัตรประชาชน

 • 6. บัญชีลงเวลาของผู้เข้าประชุม

 • ค่าอาหาร เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 80 บ/มื้อ/คน

 • อาหารว่าง และเครื่องดื่ม เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 25 บ/มื้อ/คน (ตาม หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04002/14 ลว. 4 มค. 2531)


6435513

ค่าใช้จ่ายประชุมกรรมการสถานศึกษาค่าใช้จ่ายประชุมกรรมการสถานศึกษา

หลักเกณฑ์การเบิก

1. ค่าวัสดุ/หรือเอกสารในการประชุม (ทำตามระเบียบ

พัสดุ)

2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษาเป็นรายครั้ง

ประธานกรรมการ 1,250 บาท กรรมการคนละ 1,000 บาท

3. ค่าอาหาร/ อาหารว่างและเครื่องดื่ม


6435513

การจัดฝึกอบรมค่าใช้จ่ายประชุมกรรมการสถานศึกษา

บุคคลที่จะเบิกค่าใช่จ่ายในการฝึกอบรม ได้แก่

1. ประธานในพิธีเปิด พิธีปิด แขกผู้มีเกียรติ ผู้ติดตาม

2. เจ้าหน้าที่

3. วิทยากร

4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

5. ผู้สังเกตการณ์


6435513

การฝึกอบรม (ต่อ) ค่าใช้จ่ายประชุมกรรมการสถานศึกษา

การฝึกอบรมแบ่งเป็น

- การฝึกอบรมประเภท ก

- การฝึกอบรมประเภท ข


6435513

การฝึกอบรม (ต่อ) ค่าใช้จ่ายประชุมกรรมการสถานศึกษา

ค่าสมนาคุณวิทยากร

บรรยาย ไม่เกิน 1 คน

อภิปราย ไม่เกิน 5 คน

แบ่งกลุ่ม - ฝึกภาคปฏิบัติ

- อภิปรายไม่เกินกลุ่มละ 2 คน

- ทำกิจกรรม

วิทยากรเกินที่กำหนดให้เฉลี่ยจ่าย


6435513

การฝึกอบรม (ต่อ)ค่าใช้จ่ายประชุมกรรมการสถานศึกษา

อัตราค่าตอบแทนวิทยากร ดังนี้

@ วิทยากรเป็นบุคคลของรัฐ

การฝึกอบรมประเภท ก ไม่เกินชั่วโมงละ 800 บาท

การฝึกอบรมประเภท ข ไม่เกินชั่วโมงละ 600 บาท

@ วิทยากรมิใช่บุคคลของรัฐ

การฝึกอบรมประเภท ก ไม่เกินชั่วโมงละ 1,600 บาท

การฝึกอบรมประเภท ข ไม่เกินชั่วโมงละ 1,200 บาท


6435513

การฝึกอบรม (ต่อ)ค่าใช้จ่ายประชุมกรรมการสถานศึกษา

มาตรการประหยัดตามมติ ครม.วันที่ 24 พย.52

หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04002/14 ลว. 4 มกราคม 2553

ค่าอาหาร

จัดในสถานที่ราชการ เบิกได้มื้อละไม่เกิน 150 บาท

จัดในถานที่เอกชน จัด 1 มื้อ เบิกได้ไม่เกิน 350 บาท

จัด 2 มื้อ เบิกได้ไม่เกิน550 บาท

จัด 3 มื้อ เบิกได้ไม่เกิน 750 บาท

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เบิกได้ไม่เกินมื้อละ 25 บาท ทั้งสถานที่ราชการและเอกชน


6435513

 • หลักฐานการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานหลักฐานการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

 • 1.บันทึกข้อความขออนุญาตจัดงาน เสนอให้ ผู้มีอำนาจเป็นผู้อนุญาต / อนุมัติ

 • 2.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงาน

 • 3.ค่าใช้จ่ายรายการใดได้มาซึ่งพัสดุ ให้ปฏิบัติตามระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ ยกเว้นอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนเด็กที่มาแสดงในงาน

 • 4.ค่าอาหาร/อาหารว่าง ได้รับยกเว้นตาม ว.193 โดยให้ใช้เอกสารดังนี้

  • -ใบสำคัญรับเงิน

  • -สำเนาบัตรผู้รับจ้างทำอาหาร

  • -รายชื่อผู้เข้าร่วมงานตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบสำคัญรับเงิน ผู้จัดงานเป็นผู้รับรอง

 • 5.เงินรางวัลผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ใช้ใบสำคัญรับเงินระบุตามใบประกาศผล พร้อมสรุปยอดเงินที่จ่าย เรียงตามใบสำคัญรับเงิน พร้อมแนบสำเนาประกาศผลการแข่งขัน


6435513

การยืมเงินราชการ หลักฐานการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

เอกสารประกอบกรณียืมเงินเพื่อไปราชการ

1. สัญญายืมเงินจำนวน 2 ฉบับ

2. ประมาณการค่าใช้จ่ายจำนวน 2 ฉบับ

3. หนังสือสั่งการ หรือหนังสืออนุญาตให้ไปราชการ

จำนวน 2 ชุด


6435513

การยืมเงินราชการ (ต่อ)หลักฐานการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

เอกสารประกอบกรณียืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

1. สัญญายืมเงินจำนวน 2ฉบับ

2. ประมาณการค่าใช้จ่ายจำนวน 2 ฉบับ

3. บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ/หลักสูตรการฝึกอบรม จำนวน 2 ชุด

4. โครงการ/หลักสูตรที่อนุมัติแล้ว จำนวน 2 ชุด

5. ตารางการฝึกอบรมจำนวน 2 ชุด


6435513

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง

และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

คณะกรรมการตรวจการจ้าง

เบิกในอัตรา 350 บาท/คน/งาน

เบิกได้ไม่เกิน 5 คน/สัญญา

สัญญาจ้างตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป

ผู้ควบคุมงาน

เบิกได้เฉพาะวันหยุดราชการ 1 คน/วัน ๆ ละ 300 บาท

สัญญาจ้างตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป


6435513

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

วันทำการ เบิกได้ไม่เกิน 4 ชั่วโมง ๆ ละ 50 บาท

วันหยุดราชการเบิกได้ไม่เกิน 7 ชั่วโมง ๆ ละ 60 บาท


6435513

ค่าตอบแทนวิทยากรสอนวิชาชีพท้องถิ่นค่าตอบแทนวิทยากรสอนวิชาชีพท้องถิ่น

กรมบัญชีกลางอนุมัติให้เบิกเฉพาะกรณีที่ไม่สามารถหาครูที่เหมาะสมภายในโรงเรียนสอนได้ เบิกจ่ายได้ในอัตราชั่วโมงละ 200 บาท (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.7/2198 ลว. 27 มค.2547)


6435513

ค่าตอบแทนนักเรียน ที่ช่วยปฏิบัติราชการ

ช่วงปิดภาคเรียน

ค่าตอบแทนวันละ 200 บาท ปฏิบัติงานวันละ 7 ชั่วโมง ไม่รวมเวลาพักกลางวัน

เอกสารที่ต้องแนบเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน

1. โครงการที่อนุมัติแล้ว

2. ใบสำคัญรับเงิน (ระบุ จำนวนชั่วโมง ๆ รวม กี่วัน)

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่แสดงวันเดือน ปี เกิด รวมอายุ 15 ปีขึ้นไป)

4. บัญชีลงเวลาที่ปฏิบัติงานในแต่ละวันที่เบิก (เต็มวันต้องไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง ไม่

รวมพักทานอาหาร)

5. บัญชีหน้างบสรุปรวมยอดเงินที่ขอเบิก(กรณีหลายคน) เรียงตามใบสำคัญรับเงิน

ที่จ่าย


6435513

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางชั่วคราว จะได้รับ

  • 1. เบี้ยเลี้ยงเดินทาง

  • 2. ค่าเช่าที่พัก

  • 3. ค่าพาหนะ

 • 4. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่าย เนื่องในการเดินทางไป

 • ราชการ


ad