Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

play fullscreen
1 / 8
Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
130 Views
Download Presentation
artan
Download Presentation

Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

  2. Zrádná slova -VerräterischeWörter

  3. U některých vyjádření je důležité vědět, jaké slovo zvolit. Existuje totiž celá řada slov se stejným překladem do češtiny, avšak s odlišným užitím. Zde je uvedeno pár nejpoužívanějších a vysvětlení, kdy které použít.

  4. rád gern(s potěšením) - WirspielengernKarten. - Hrajeme rádi karty. froh(ve spojení frohsein/überetwas) - Ich bin froh, dassich den Schlüsselgefundenhabe. - Jsem rád, že jsem našel ten klíč. sám selbst(zdůrazňuje především zmíněnou osobu nebo věc) - Der Direktor selbsthatdabeigeholfen. - Sám ředitel u toho pomáhal. allein(osamocený) Sie kann dieKindernichtalleinzuHauselassen. - Nemůže nechat děti doma samotné.

  5. pozdě spät(v pozdních hodinách) Siekommtheutespät nach Hause. - Přijde dnes pozdě domů. zuspät(opožděně) Ichkommedochniezuspät. - Já přece nechodím nikdy pozdě dost ziemlich(většinou ve spojení s přídavným jménem nebo příslovcem) - Der Mantelistziemlichteuer. - Ten kabát je dost drahý. genug(existuje i samostatně, označuje dostatek, dostatečné množství) IchhabenichtGeldgenug (genugGeld). - Nemám dost peněz.

  6. přesný pünktlich(dochvilný, ve stanovenou dobu, časové údaje) - DasFlugzeuglandetepünktlich. - Letadlo přistálo přesně. genau(souhlasící v detailech s čím, kým) - Er istdiegenaue Kopie seinesVaters. - On je přesná kopie svého otce. (důkladný, svědomitý, pečlivý) Siearbeitensehrgenau. - Pracují velmi přesně. jako wie(při srovnání stejných veličin, při porovnání) Dubist so alt wieich. - Jsi tak starý jako já. als(jakožto, než-li - při vyjadřování postavení, povolání, atd.) Er kam alsTechnikerundjetztarbeiteteralsVertriebsleiter. - Přišel jako technik a teď pracuje jako vedoucí prodeje.

  7. vyzkoušet, zkusit an/probieren (vyzkoušet (si) oblečení; slabé sloveso s odlučitelnou předponou) IchprobierediesenblauenMantelan. - Vyzkouším si tento modrý kabát. aus/probieren (vyzkoušet (něco nového), vyzkoušet funkceschopnost; slabé sloveso s odlučitelnou předponou) - Mein Vater kaufteeineneueSägeundwillsieheuteNachmittagausprobieren. - Můj otec si koupil novou pilu a chce ji dnes odpoledne vyzkoušet. probieren(zkusit (nejčastěji ve smyslu ochutnat, méně často oblečení, boty), vyzkoušet (si), pokusit se; slabé sloveso) DasBrathähnchensiehtaber gut aus, darfichprobieren? - To pečené kuře vypadá ale dobře, můžu ochutnat? versuchen(pokusit se, učinit pokus) Er versuchtesiezuüberzeugen. - Pokusil se ji přesvědčit.

  8. Česko – německý, německo – český slovník, Nakladatelství Olomouc, kolektiv autorů, vydáno v roce 1997, ISBN 80-7182-008-3 Použité zdroje Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoli další využití podléhá autorskému zákonu.