Download
tema 5 el finan ament de l empresa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TEMA 5: EL FINANÇAMENT DE L’EMPRESA PowerPoint Presentation
Download Presentation
TEMA 5: EL FINANÇAMENT DE L’EMPRESA

TEMA 5: EL FINANÇAMENT DE L’EMPRESA

245 Views Download Presentation
Download Presentation

TEMA 5: EL FINANÇAMENT DE L’EMPRESA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TEMA 5: EL FINANÇAMENT DE L’EMPRESA

 2. L’ESRUCTURA DE L’EMPRESA • Recordem que l’empresaestà formada per una estructura econòmica ( l’Actiu o les inversions) i per una de financera (Patrimoni Net i Passiu que formen les fonts de finançament). • Qualsevol empresa necessitafinançar-se per dur a terme la sevaactivitat productiva, ja que ha de pagar les sevesinversions.

 3. LA FUNCIÓ FINANCERA • S’encarrega de l’administració i controlsdels recursos financersambelssegüentsparàmetres: • Tractad’obteniraquellesfonts de finançament que suposenmenors costos (despesesfinanceres) • Determina quina ésl’estructurafinanceramésadient • Vetlla per què les ràtiosfinanceresd’edeutament (Passiu/ Passiu + Patrimoni Net) i Qualitat del Deute (Ex c/t / Ex Total) tinguinunsvalorsòptims. • De vegades també selecciona inversionsseguintcriteris de rendibilitat i seguretat.

 4. FONT DE FINANÇAMENT • Recursos líquids o mitjans de pagamaent a disposició de l’empresa per ferfront a les sevesnecessitatsdineràries • S’estudiaran les fonts de finançamentsegonselssegüentscriteris: • Segonstitularitat: pròpies o alienes • Segonshoritzó temporal: a curt o a llargtermini • Segonsprocedència: internes de l’empresa o externe

 5. SEGONS PROCEDÈNCIA • Externa: fonscaptatsfora de l’empresa. Inclou el finançamentdelspropietaris (capital) i el passiu. • Interna o Autofinançament: fonsgenerats per la pròpia empresa, comelsbeneficis no distribuïts, les reserves i les quotesd’amortització i provisions.

 6. SEGONS TITULARITAT • Pròpies: les que provenen de l’activitat de l’empresa i per tant formen el no exigible: capital, reserves, amortizacions, resultatsd’altresexercicis • Alienes: provinentd’intermediarisfinancers . Sóndeutes que en algunmoments’hauran de tornar, bésiguin a curt o llargtermini: prèstecs, crèdits, leasing, renting,…

 7. SEGONS HORITZÓ TEMPORAL • A curttermini: quan el termini de devolucióésinfferior a un any: proveïdors, prèstecs a curttermini, facturatge, descompted’efectes • A llargtermini: amb un perídode de devolució superior a un any: deutes a llargtermini, capital, reserves, renting…

 8. SEGONS ESTRUCTURA DEL BALANÇ • Patrimoni Net: Recursos propis o autofinançament • Capital • Reserves • Amortitzacions • Provisions • Exigible a llargtermini: recursos aliens a llargtermini • Prèstecsllargtermini • Emprèstits • Lísing • Rènting • Exigible a curttermini: recursos aliens a curttermini • Prèstecs c/t • Descobert en compte • Polissa de crèdit • Crèdit comercial • Descompted’efectes • Facturatge • Fontsespontànies de finançament

 9. FINANÇAMENT PROPI O AUTOFINANÇAMENT • Sónels recursos més estables i menys exigibles de l’empresa. • En cas de fallida elssocissónelsdarrers en cobrar, s’atén primer elsaltrescreditors • Com que els recursos procedeixen de l’empresa, no tenen un cost adicional. • D’una banda tenim el capital (externa) i de l’altraamortitzacions, provisions i reserves que provenen del resultat de l’exercici i per tantsón internes.

 10. FINANÇAMENT PROPI O AUTOFINANÇAMENT • Capital:aportacionsdelssocis per formar la societat i les ampliacions. Les aportacions de capital poden negociar-se en el mercat de valors (Borsa) si les sevesaccionsestanadmeses a cotització. • Del Resultat de l’exercici: • Dividends (beneficis per alsaccionistes) • Amortitzacions: per renovar l’immobilitzat • Reserves (beneficis no distribuïts): • Provisions: pèrdues, deutors morosos,…

 11. FINANÇAMENT PROPI O AUTOFINANÇAMENT 2. Reserves: sónfons que provenen de beneficisd’exercicisanteriors i que no s’handistribuïtalspropietaris. • Serveixen per fer noves inversions a l’empresa i possibilitar el creixement de l’empresa. També s’anomenenautofinançamentd’enriquiment. • Poden ser legals (Establertes per llei), estatutàries, voluntàries (quan hi ha beneficisextraordianaris)

 12. FINANÇAMENT PROPI O AUTOFINANÇAMENT 3. Amortitzacions: des del punt de vista financerl’amortitzacióconsisteix en treure una quantitatdelsingressos que s’obtenen. Això es fa perquèl’immobilitzat va perdent valor i al cap del tempss’ha de reposar (pot ser peldesgast o l’obsolescència). Al final de la vida d’aquestsactius es te un fons per reposar-los. Serveixen per mantenirl’activitat productiva de l’empresai reposar l’immobilitzat que va perdent valor. Fins que es reposinaquestsactius poden estar invertits en altresbéns.

 13. FINANÇAMENT PROPI O AUTOFINANÇAMENT 4. Provisions: com les amortitzacions formen part de l’autofinançament de manteniment de l’empresa. Sónfons que serveixen per ferfront a pèrdues que encara no s’hanproduït o altresdespesesinesperades.

 14. FINANÇAMENT ALIÉ A LLARG TERMINI • Aquells que romanen en l’empresamésd’unexercicieconòmic. • Tenenassociatsuns costos per endeutar-se • Veurem: • Prèstecsllarg/termini • Emprèstitsd’obligacions • Lísing • Rènting

 15. PRÈSTECS a ll/t • Quantitats de diners que les empresesdemanen a les entitats de crèdit (bancs, caixes,…). • Es potdisposardelsdinersimmediatament • Cal tornar la quantitatdemanada i unsinteressos

 16. EMPRÈSTITS • Títols de crèdit (obligacions, bons, pagarés,..) que emeten les empreses a canvid’un interés. • De vegades les empresestenengransnecessitats de capital i no trobenquielspresti. Llavors opten per emetretítols de prèstec (és a dir, petitesquantitats) i que siguinpetitsinversorsquielscomprin. • Aixòs’anomenenbons o obligacions

 17. EMPRÈSTITS • Al conjunt total d’obligacions de la mateixaquantiaemeses un sol cops’anomenaemprèstit. • Al capd’untempsl’empresa torna elsdinersmés un interés. De vegadess’ofereixendescomptes. • Permetaconseguirgransquantitats de capital • Cal pagar un interés alsestalviadors que han comprat el teudeute

 18. EMPRÈSTITS • L’emisió de títolspot comportar primes o descomptes per fermés atractiva la inversió. Destaquem 3 valorsd’aqueststítols : • Valor nominal: es el valor que apareix en el títol i representa el prèstec que se li ha fet a l’empresa i sobre el qual es calculen elsinteressos. • Valor d’ emisió: import que ha de pagar l’estalviador per subscriureaquestdeute. De vegades no coincideixamb el nominialperquè es potfer un descompte. • Valor de reemborsament: ésallò que es pagarà al propietari del títol. Pot ser més gran que el valor nominal.

 19. LÍSING o ARRENDAMENT FINANCER • Contracte d’arrendamentambopció de compra pelqualuna empresa incorpora algunelementd’actiufix (maquinària, elements de transport…) a canvid’unesquotes. El propietarid’aquestactiucedeixl’ús a canvi del pagament regular d’unaquota. • Desprésde pagar l’últimaquota, l’arrendataripot optar per quedar-se el bé, tornar-lo al seupropietari, o prorrogar el contracte de lloguer.

 20. LÍSING o ARRENDAMENT FINANCER • Participants: • Propietari del bé. Es fa càrrec del seu manteniment • Arrendatari: l’empresa de lísing, la qual financia l’adquisició del bé i l’entrega al client. De vegades el propietari del bé i l’arrendatari són la mateixa empresa (banc, caixa, altres entitats,...) • Empresa client: disposa del bé durant un període de temps determinat.

 21. AVANTATGES DEL LÍSING • El lísingés un instrumenteficaç i flexible per a l’obtenció de finançamentdestinata l’adquisicióde béns que es destinin al desenvolupamentd’unaactivitateconòmica, ja que permetfinançar el 100% de les inversionsrealitzades. • Enspermetgaudird’unamajorliquiditat que si compréssim el béutilitzant recursos propis, perquè no s’hade desemborsardes del principitot el preu del bé. • El règim fiscal especial que té, enspermetdeduirpràcticament la totalitat de les quotesd’arrendamentfinancermaridades. • Permet comprar el bé al final del període.

 22. DESAVANTATGES LÍSING • Coma inconvenient cal destacar la càrregafinancera que hem de suportar i que no es donariaen cas que compréssim el bé al comptat. • D’altrabanda, també cal destacar que elstipusd’interèsacostumen a estar per sobre dels que s’apliquenalspréstecshipotecaris. • La duració del contracte d’arrendamentfinancerés irrevocable, i la resoluciódel contracte per causes imputables a la nostra empresa enspot comportar greusconseqüències. • Té una durada mínima d e2 anys per alsbéns mobles (cotxes, màquines, ordinadors…) i de 10 anys per alsimmobles (locals)

 23. EL RÈNTING • Font de finançament externa i aliena que consisteix en un contracte d’arrendament/lloguer a llargtermini. • L’empresa de rènting es compromet a: • Facilitar ús del bé • Manteniment • Assegurança a totrisc • Quan acaba el contracte: substituir el bé o renovar contracte • A canvi, el client paga una renda fixa mensual

 24. AVANTATGES DEL RÈNTING • Enspermetgaudird’unamajorliquiditat que si compréssim el béutilitzant recursos propis, perquè no s’ha de desemborsar des del principitot el preu del bé. • Avantatgesfiscals: quotes 100% deduibles • No hi ha períodemínim de lloguer • L’empresa de rènting es fa càrrec del manteniment del bé

 25. DESAVANTATGES RÈNTING • No hi ha opció de compra • D’altrabanda, també cal destacar que elstipusd’interèsacostumen a estar per sobre dels que s’apliquenalspréstecshipotecaris.

 26. FINANÇAMENT ALIÉ A C/T • També s’anomenencrèditsde funcionamient. • En forme part les masses de PassiuCorrent: és a direlsdeutesambproveïdors, creditors, bancs, OrganismesPúblics,… • Algunes comporten un cost per l’empresa: deutesambentitats de crèdit, prèstecs,… • D’altres en canvi no: sónaquelles que es paguen després de gaudir-les. S’anomenenfontsespontànies. Proveïdors, pagar tard a treballadors, organismespúblics

 27. FINANÇAMENT ALIÉ A C/T • Prèstecs a curttermini • Crèditsbancaris a curttermini - Descobert en compte - Polissia de crèdit o línia de crèdit • Crèdit comercial • Descompted’efectes • El facturatge • Fontsespontànies de finançament

 28. PRÈSTECS A CURT TERMINI • Contracte mitjançant el qualgeneralment, una entitat de crèdit, lliura un importprèviamentpactat a una empresa o individu, amb un venciment i plad’amortitzacióestablert, i amb uns interessospactats. Es potdisposardelsdinersimmediatament Cal tornar la quantitatdemanada i unsinteressos

 29. POLISSA DE CRÈDIT • Forma partdelscrèditsbancaris a curttermini. És el mètodede finançamentpelquall’empresa signa un contracte amb el banc, que posa a la sevadisposició un compte de crèditamb un límit. • L’empresautilitzaaquestmètodequanno sapexactamentquan ni quantnecessitaràaquestsdiners. • L’empresa paga pelsimportsdisposatselsinteressos i una comissió per la quantitat que no hagiutilitzat. • Costos d’interessos + comissions

 30. DESCOBERT EN COMPTE • Utilització de comptecorrentbancariamb un saldo major del disponible. • Éscom que l’empresa entra en números vermells i per la quantitat que utilitza i no te paga unsinteressos que solen ser elevats. • A canvigaudeix de liquiditatimmediata

 31. CRÈDIT COMERCIAL A PROVEÏDORS • Finançamentautomàtic que aconsegueixl’empresaquandeixa a deure una quantitat de diners per les compres. • L’empresa disposa del que ha comprat, per tant, hopotincorporar al seu procésproductiu, sense haver-hopagat, pel que disposade finançamentdurantaquestperíode de temps. • Mentre no paga, l’empresadisposa de unsdiners que potutilitzar en altres tasques, per això diem que s’estàfinançant. • No suposacapcostaddicional per l’empresa, malgrat que de vegades et poden ferdescomptes per pagamentimmediat.

 32. FACTURATGE • És la venda per part de l’empresadelsdrets de cobrament sobre clients a una altra empresa que s’anomenafactor. • L’empresa factor adelanta una quantitat de diners i s’encarrega de que elsclients li paguin. • Proporciona liquiditatimmediata i traspassa el riscd’impagaments i morositat. • Té un costmoltelevat.

 33. DESCOMPTE D’EFECTES • Operació en la que un banc adelanta l’importd’unalletrad’unclient que venç en data posterior. • Representa un cost per l’empresa, ja que alsdiners que t’avança el banc, se li descomptenelsinteressos i una comissió per l’operació comercial. • Si el client no paga la lletra el banc torna a carregarl’import en el compte de l’empresamés unes despeses. Per tant, contràriament del que passaamb el facotring no es trasllada el riscd’impagamaents.

 34. DESCOMPTE D’EFECTES • Consisteixen portar al descompte al bancelsefectes del que disposal’empresa. L’empresaobté la quantitat que estableixl’efecteabans de que arribiel seu venciment, a canvidelpagament d’uns interessos i possiblescomissions. • A la data del venciment, el bancels presenta alsobligats a pagar per tal que elsfacinefectius. En cas d’impagat es retornen alsseusclients (cedents) carregant-los-hi en comptejuntamentamb totes les despeses que s’haginproduït.

 35. FONTS ESPONTÀNIES DE FINANÇAMENT • No requereixen una negociació. • No solen tenir costos per l’empresa. • Consisteixen en pagar méstard del que correspon o es gaudeix del bé i/o servei. • Proveïdors, pagar tard a treballadors, organismespúblics.

 36. MERCAT DE VALORS I OPERACIONS DE FINANÇAMENT EMPRESARIA • ActiusFinancers: és el dret que s’obté sobre una empresa o persona quan se la financia. • És una font de finançament per a quielsemet i una inversió (bé o dret) per a quiels compra.

 37. MERCAT DE VALORS I OPERACIONS DE FINANÇAMENT EMPRESARIA • ActiusFinancers: és el dret que s’obté sobre una empresa o persona quan se la financia. • Ésuna font de finançament per a quielsemet i una inversió (bé o dret) per a quiels compra. • Tipus: • Renda Fixa: aporten fluxosfixos al llarg del temps que jasónconeguts (bons, obligacions,…) • Renda Variable: generen fluxosincerts i el valor del títoldepen de diversos factors (accions)

 38. MERCAT DE VALORS I OPERACIONS DE FINANÇAMENT EMPRESARIA

 39. MERCAT DE VALORS • Conjuntd’institucions i agentsfinancers que negocien actiuscomaccions, obligacions, bons… • Es preten captar l’estalvid’empreses i famílies • Dins del mercat de valors hi ha dos tipusfonamentals que funcionen de manera diferent: • MercatPrimari • Mercatsecundari

 40. MERCAT DE VALORS • MercatPrimari: col·locació o sortida de noves accions. Les empreses que emetenelsvalorsaconsegueixenfinançament. • Aquestmercatestàregulat per la Coissió Nacional del Mercat de Valors que supervisa i inspecciona l’activitat que es duu a terme. • MercatSecundari: valorsjaemesos en el mercatprimari es compren i venen. És el lloconelsparticularsrealitzen les sevesoperacions.

 41. MERCAT DE VALORS • Una empresa, que volcotitzar a la Borsao augmentarelsvalors que cotitzen ha de començar al mercatprimari. Allí pot: • Oferta pública de Venda: ofereixen una part de les sevesaccions. El capital canvia de mà, de propietaris. • Oferta Pública de Subscripció: accions de nova emissió, ampliació de capital. • Commajorrendibilitat, seguretat i liquiditatmésatractiusseranelsactius.

 42. MERCATS DE VALORS A ESPANYA • Mercat de deutepúblic: valors de renda pública • Mercat de Renda fixa Privada • La Borsa de Valors: mercaton es compren-venenaccionsd’empreses i altresactius. • Permetcaptació de recursos: • Ampliació de capital ambdesemborsament • Facilitar liquidita si fan OPV • Capitalitzar si les accions valen més

 43. ACCIOS vs OBLIGACIONS Accions Obligacions És una partd’undeute Si tensbons no etspropietari El dipositari cobra un interés prefixat Ésfinançament alié i extern No es poden traspassarlliurement, sinó que fa falta autorització de propietaris • Acciçóés una part en la que es divideix el capital social • Accionistes = propietaris • Fa partícepdelsgunays i nomésperd el valor de l’acció • Ésfinançament propi peròextern • Es transmetenlliurement

 44. ACCIONS Avantatges Desavantatges Emissiópotcomportar`pèrdua de poder i de valor Han de facilitar moltainformació Les accionspassen per mansdesconegudes • Finançament a menor cost • Gransquantitats de Capital