Civil t rv ny
Download
1 / 31

- PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Civil törvény. Hatályon kívül helyezett. Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CXLVI. törvény NCA 2003. évi L. törvény és végrehajtási rendeletet 160/2003. (X.7.) Korm.r 114/1992. (VII.23) Korm r. társ. szerv. gazdálkodásáról

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - artan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Hat lyon k v l helyezett
Hatályon kívül helyezett

 • Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

 • Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CXLVI. törvény

 • NCA 2003. évi L. törvény és végrehajtási rendeletet 160/2003. (X.7.) Korm.r

 • 114/1992. (VII.23) Korm r. társ. szerv. gazdálkodásáról

 • 115/1992. (VII.23) Korm r. alapítványok gazdálkodási rendjéről


Civil t rv ny
ÚJ

 • Polgári Törvénykönyv 1959.évi IV. törvény 61-64§ és 74/A-F§ és 578/J§;

 • 2011.évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról ( Civil tv, Ectv)

 • 2011. évi CLXXXI törvény a civil szervezek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról

 • 350/2011.(XII.30) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről

 • 342/2011.(XII.29.) Korm.r a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról


Civil t rv ny
2011. évi CLXXV törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Hatály:

 • Egyesület, alapítvány

 • Közhasznú szervezet

 • Egyesülési jog alapján létrejött egyéb szervezetek (szövetség, párt, szakszervezet, tömegmozgalom, )

  Civil szervezet:

 • Alapítvány

 • Egyesület (párt kivételével) Mo. nyilvántartásba vett

 • Civil társaság


Egyes l si jog alapj n l trej tt szervezetek
Egyesülési jog alapján létrejött szervezetek közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

 • Szabadságjog,

 • Egyesület: rendszeres működés, nyilvántartott tagság,

 • Különös forma: szövetség, párt, szakszervezet, egyéb ( biztosító, sport ) az elnevezésnek tartalmaznia kell a különös forma megnevezést,

 • Egyesület: jogi személy,

 • Szövetség: tagjai között legalább 2 jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet van.


Ptk 61 64 egyes let
Ptk 61-64§ Egyesület közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Új szabályok:

 • Különleges jogállású tagság

 • Legfőbb szerv: taggyűlés

 • Évente egyszer kötelező összehívni a taggyűlést és akkor is, ha a tagok 1/10-e

  (alapszabály eltérhet) ok és cél megjelölésével

  kéri, bíróság elrendeli

 • Személyes részvétel elektronikus úton – ha személyazonosság igazolható, alapszabály tartalmazza


Civil t rv ny

 • Határozatképesség:ha a tagok több mint fele jelen van, egyszerű szótöbbséggel hozza a határozatokat ( alapszabály eltérően rendelkezhet)

 • Ha nem határozatképes az ülés a megismételt ülés legkorábban a határozatképtelen ülést követően, későbbi időpontra hívható össze. A megismételt ülés a legfőbb szerv esetében a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.


Megsz n s
Megszűnés egyszerű szótöbbséggel hozza a határozatokat ( alapszabály eltérően rendelkezhet)

 • Átalakulás legfőbb szerv döntése alapján;

 • Feloszlásról határoz a legfőbb szerv; (végelszámolás)

 • Bíróság feloszlatja;(kényszer-végelszámolás)

 • Törvényességi ellenőrzési eljárás keretében a bíróság megszünteti, megállapítja a megszűnését, (kényszer-végelszámolás)

 • Fizetésképtelenség miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti (felszámolási eljárás)

  Vagyon: létesítő okirat, v. törvény eltérő rendelkezése hiányában Nemzeti Együttműködési Alapot illeti

  Felhasználás módját a Civil Információs Portálon nyilvánosságra kell hozni


Ptk 74 a 74 f alap tv ny
Ptk 74/A§- 74/F § Alapítvány egyszerű szótöbbséggel hozza a határozatokat ( alapszabály eltérően rendelkezhet)

 • Változás: a megszűnéskori eljárások


Ptk 578 j civil t rsas g
Ptk 578/J § - Civil társaság egyszerű szótöbbséggel hozza a határozatokat ( alapszabály eltérően rendelkezhet)

 • Természetes személyek társaságot nem gazdasági érdekű közös céljaik előmozdítására és közösségi célú tevékenységük összehangolására vagyoni hozzájárulás nélkül is létrehozhatnak

 • Megállapodás a tagok között, ügyvitelre kijelölt tag, bármely tag azonnali hatállyal felmondhatja, megszűnik, ha 1 főre csökken, nem tartós, nem hosszútávú, nem kell nyilvántartásba vetetni, nincs adminisztráció


J v gelsz mol si elj r s v a
ÚJ! Végelszámolási eljárás „v.a” egyszerű szótöbbséggel hozza a határozatokat ( alapszabály eltérően rendelkezhet)

 • 2006. évi V. tv.(Ctv) rendelkezési szerint

 • Ha nem fizetésképtelen a szervezet és jogutód nélkül szűnik meg

 • A legfőbb szerv dönt a megszűnésről/feloszlásról, megválasztja a végelszámolót, megjelöli a kezdő időpontot,

 • Bíróság határozata alapján ( kényszer-végelszámolás)


J cs delj r s felsz mol si elj r s 1991 vi il tv
ÚJ! Csődeljárás, felszámolási eljárás – 1991. évi IL. tv.

 • Felszámolás: célja, hogy a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetése során a hitelezők törvényben meghatározott módon kielégítést nyerjenek

 • A csődeljárás: olyan eljárás, amelynek során az adós – a csődegyezség megkötése érdekében – fizetési haladékot kap, és csődegyezség megkötésére tesz kísérletet.


T rv nyess gi ellen rz s gy szs g
Törvényességi ellenőrzés – ügyészség IL. tv.

 • Belső szabályzatai megfelelnek-e jogszabályoknak és a létesítő okiratnak;

 • Ellenőrzi, hogy működése, határozatai, legfőbb szerv döntései megfelelnek-e a jogszabályoknak, belső szabályzatoknak;

 • Ha a működés törvényessége nem biztosítható – keresettel bírósághoz fordulhat.


K zhaszn jog ll s megszerz s nek felt telei
Közhasznú jogállás megszerzésének feltételei IL. tv.

 • Magyarországon nyilvántartásba vett létesítő okiratában - közfeladat teljesítésére irányuló -közhasznú tevékenységet végző szervezet, amely a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik és társadalmi támogatottsága kimutatható

 • civil szervezet ( kiv. civil társaság)

  - egyéb


K zhaszn tev kenys g
Közhasznú tevékenység IL. tv.

 • minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez;

  Közfeladat: jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat, amit az arra kötelezett közérdekből, haszonszerzési cél nélkül, jogszabályban meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelve végez, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítását is;


Civil t rv ny

 • Hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez, amennyiben az előző évről szóló beszámoló alapján szolgáltatásai a testületi tagokon, munkavállalókon, önkénteseken kívül mások által is hozzáférhetőek.


Megfelel er forr s
Megfelelő erőforrás szükségleteinek kielégítéséhez, amennyiben az előző évről szóló beszámoló alapján szolgáltatásai a testületi tagokon, munkavállalókon, önkénteseken kívül mások által is hozzáférhetőek.

Előző két lezárt üzleti év vonatkozásában legalább egy feltétel teljesül:

 • Átlagos éves bevétele meghaladja az 1 millió Ft-ot; vagy

 • Két év egybeszámított adózott eredménye nem negatív; vagy

 • Személyi jellegű ráfordításai eléri az összes ráfordítás 1/4-edét ( vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembe vétele nélkül)


T mogatotts g
Támogatottság szükségleteinek kielégítéséhez, amennyiben az előző évről szóló beszámoló alapján szolgáltatásai a testületi tagokon, munkavállalókon, önkénteseken kívül mások által is hozzáférhetőek.

Előző két lezárt üzleti évben az alábbiak közül legalább egy feltétel teljesül:

 • Szja 1% támogatás kiutalt összeg eléri az összes bevétel 2%-át ( kiv: állami feladat átvállalása, normatív támogatás,); vagy

 • Közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek elérik az összes ráfordítás felét a két év átlagában,vagy

  - Közhasznú tevékenység ellátását tartósan ( két év átlagában) legalább 10 közérdekű önkéntes segíti,


Civil t rv ny

 • Minden évben a letétbe helyezett beszámolóból, közhasznúsági melléklet a bíróság megvizsgálja a feltételek teljesülését.

 • Ha nem teljesül bíróság megszűnteti a szervezet közhasznú jogállást, törli a nyilvántartásból az erre vonatkozó adatokat.


K nyvvezet s
Könyvvezetés közhasznúsági melléklet a bíróság megvizsgálja a feltételek teljesülését.

 • az alapcél szerinti tevékenységéből, ill. a gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani,

 • nyilvántartásaira a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy közhasznú jogállású szervezet kizárólag kettős könyvvitelt vezethet 2012.01.01.-től


Besz mol s
Beszámolás közhasznúsági melléklet a bíróság megvizsgálja a feltételek teljesülését.

 • Működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év utolsó napjával köteles beszámolót készíteni,

 • Üzleti év: A naptári évvel azonos, kiv. alakulás, megszűnés.

 • Beszámoló formája: könyvvezetés módja, szervezet által folytatott tevékenység, az éves összes bevétel (az alaptevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység összes bevételének) nagysága,


Civil t rv ny

A civil szervezet beszámolója tartalmazza: közhasznúsági melléklet a bíróság megvizsgálja a feltételek teljesülését.

 • a mérleget (egyszerűsített mérleget),

 • az eredménykimutatást

 • kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet

 • közhasznúsági mellékletet ( elektronikusan 2012.03.31.)

 • 2012 évben kezdődő üzleti évről készített beszámolókra kell alkalmazni


Kieg sz t mell klet
Kiegészítő melléklet közhasznúsági melléklet a bíróság megvizsgálja a feltételek teljesülését.

 • támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket támogatásonként,

 • támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatásra vonatkozó adatokat,

 • üzleti évben végzett főbb tevékenységeket, programokat

 • végzett közhasznú tevékenységeket, fő célcsoportot, eredményeket és a közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatokat,

 • Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás,

 • Közhasznú célszerinti juttatások kimutatását,

 • Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét, a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását


K zz t tel let tbe helyez s
Közzététel, letétbe helyezés közhasznúsági melléklet a bíróság megvizsgálja a feltételek teljesülését.

 • Közhasznú szervezet köteles 05.31.-ig a jóváhagyott beszámolót, közhasznúsági mellékletet, könyvvizsgálói záradékot ( ha kell!)

 • Országos Bírósági Hivatal részére kell megküldeni (Bp. Pf 24. 1363. 1055. Bp Szalay u. 16.)

 • Saját honlap esetén- megjelentetés kötelező a honlapon is ( 2 év)

 • Mulasztás esetén (1 év) a bíróság értesíti az ügyészséget törvényességi ellenőrzési eljárás lefolytatása végett


Nem v ltozott
Nem változott közhasznúsági melléklet a bíróság megvizsgálja a feltételek teljesülését.

 • Gazdálkodás szabályai,

 • Adománygyűjtés szabályai,

 • Közhasznú szervezet

  - létesítő okirat tartalma,

  - működés és gazdálkodás különös szabályai


2011 vi clxxxi t rv ny nyilv ntart sba v tel v ltoz sbejegyz s t rl s
2011. évi CLXXXI törvény - nyilvántartásba vétel, változásbejegyzés, törlés

 • Székhely szerinti törvényszék (Miskolci) polgári nem peres eljárásban

 • Elektronikus vagy papír alapú benyújtás

 • 2011.12.23. előtt nyilvántartásba vett szervezetek papír alapon is benyújthatják a változásbejegyzési kérelmet, a bíróság elektronizálja azokat

 • 2012.05.30. után elektronikus eljárás kötelező újonnan létrejövő szervezeteknél:

  - 8 § felsorolt szervezetek (szövetség)

  - a kérelmező ha jogi képviselővel jár el,

  - egyszerűsített nyilvántartásba vételt (változásbejegyzést) kér a kérelmező,

  - közhasznú minősítés kérelmezése esetén

  ( közhasznú szervezet is)

  - OBH beszámoló megküldése is elektronikusan


Civil t rv ny

 • Minősített elektronikus aláírással kell ellátni a beadványt, vagy

 • Közig eljárás biztonságos kézbesítési szolgáltatás igénybevételével (ügyfélkapu)

 • Egyszerűsített eljárás elektronikus eljárásban – minta alapján készült létesítő okirat – 15 napos bejegyzési eljárás

 • Országosan egységes, elektronikus, bárki által ingyenesen hozzáférhető közhiteles nyilvántartás

 • Honlap is – Civil Információs Portál


Elektronikus elj r sra nem k telezettek
Elektronikus eljárásra nem kötelezettek beadványt, vagy

 • Elektronikus utat választotta áttérhet a papír alapú eljárásra – kérni kell. A kérelemben valószínűsíteni kell, hogy körülményeiben olyan változás történt, amely miatt aránytalan megterhelést jelent az elektronikus eljárás.

 • Elutasíthatja a bíróság azonos okból ismételt kérelem nem terjesztető elő


Egyszer s tett nyilv ntart sba v tel
Egyszerűsített nyilvántartásba vétel beadványt, vagy

 • Minta okirat alapján készült a létesítő okirat

  (rendelkezés nem hagyható el, nem bővíthető)

 • 15 napon belül határoz a nyilvántartásba vételről a bíróság, vagy elutasítja a nyilvántartásba vételt ( nincs hiánypótlás) 30 napon belül ismételten kérhető a nyilvántartásba vétel


V ltoz sbejegyz s
Változásbejegyzés beadványt, vagy

 • Létesítő okirat módosítása – egységes szerkezetű okiraton igazolnia kell a kérelmezőnek, ( jogi képviselőnek), hogy a létesítő okirat szövege megfelel módosítások alapján hatályos tartalomnak és egyértelműen ki kell tűnni, mely pont változott


K zhaszn s gi nyilv ntart sba v tel
Közhasznúsági nyilvántartásba vétel beadványt, vagy

 • Megszűnik a kiemelkedőn közhasznú fokozat

 • ÚJ! Újonnan alakuló szervezet csak két lezárt üzleti év után kérheti a közhasznúként való

  nyilvántartásba vételt

 • A már nyilvántartásba vett közhasznú ( kiemelkedően ) szervezet – beszámoló letétbe helyezése!! mellett - 2014. május 31-ig továbbra is igénybe veheti a biztosított kedvezményeket, jogállása közhasznú

 • A már nyilvántartásba vett szervezetek kezdeményezhetik 2014. május 31-ig, e törvény szerinti közhasznúként való nyilvántartása vételt.

 • 2014 június 01. után már csak e tv szerinti szervezetek a közhasznúak