Xxv og lnopolska konferencja sooipp rynek dla innowacji
Download
1 / 18

- PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

XXV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SOOIPP „ Rynek dla innowacji”. MARKETING W ZARZĄDZANIU OŚRODKIEM INNOWACJI. Dr inż. Jerzy Koszałka Katedra Marketingu Tel. +48 600 831 368 E-mail: jerzy.koszalka@zie.pg.gda.pl. Rzeszów, 22-24 maja 2014. Cel prezentacji.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - art


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Xxv og lnopolska konferencja sooipp rynek dla innowacji

XXV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SOOIPP „Rynek dla innowacji”

MARKETING W ZARZĄDZANIU OŚRODKIEM INNOWACJI

Dr inż. Jerzy Koszałka

Katedra Marketingu

Tel. +48 600 831 368

E-mail: jerzy.koszalka@zie.pg.gda.pl

Rzeszów, 22-24 maja 2014


Cel prezentacji
Cel prezentacji

Omówienie istoty i znaczenia marketingu w biznesie oraz określenie jego możliwej roli i warunków wykorzystania w zarządzaniu ośrodkiem innowacji


Plan prezentacji
Plan prezentacji

Współczesny marketing w działalności produkcyjno-usługowej

Pojęcie i specyfika funkcjonowania ośrodków innowacji

Obszary wykorzystania marketingu w działalności ośrodka innowacji

Korzyści i warunki stosowania marketingu w zarządzaniu ośrodkiem innowacji

Wnioski końcowe


Marketing
MARKETING

 • Proces, w którym firmy wytwarzają wartość dla klientów i budują z nimi silne relacje w celu uzyskania w zamian określonych wartości

 • Często mylony z promocją i reklamą

[G. Armstrong, P. Kotler, Marketing. Wprowadzenie, Oficyna a WoltersKluwer business, Warszawa 2012, s. 36]


Kontrast mi dzy orientacj sprzeda ow a marketingow
KONTRAST MIĘDZY ORIENTACJĄ SPRZEDAŻOWĄ A MARKETINGOWĄ

Punktwyjścia

Przedmiotzainteresowania

Stosunekdo klientów

Znaczenie

Wyniki

ORIENTACJA SPRZEDAŻOWA/SPRZEDAŻNA

Produkty/personel

Instrumentalny

Wielkość sprzedaży i przychody

Sprzedażi promocja

Fabryka

/zakład

ORIENTACJA MARKETINGOWA

Potrzeby/klienci

Partnerski

Skoordynowany

marketing

Satysfakcja klientów i zyski

Rynekcelowy

[Oprac. na podst. KotlerPh., Marketing. Analiza, Planowanie, Wdrażanie i Kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa 1994, s.16]


Cechy marketingu
CECHY MARKETINGU

 • Klienci na rynku wybierają dostawcę, który oferuje korzyści, mające dla nich najwyższą wartość (który ma przewagę konkurencyjną)

 • Nośnikiem korzyści (wartości) dla klientów są produkty

 • Rosnącą wartość dla klientów mają nie tylko wyroby (produkty materialne), ale i usługi (produkty niematerialne), w tym wiedza

 • Aby dostarczyć klientom interesujących ich korzyści, konieczna jest znajomość ich potrzeb i oczekiwań

 • Rozpoznając oczekiwania odbiorców dostawcy prowadzą badania rynku oraz monitorują „momenty prawdy” w ich obsłudze

 • Skuteczny dostawca buduje długotrwałe, partnerskie relacje osobiste z odbiorcami, co zapewnia ich zaufanie i lojalność

 • Warunkiem skutecznego marketingu zewnętrznego jest traktowanie własnych pracowników jak klientów, zgodnie z regułami marketingu wewnętrznego

[G. Armstrong, P. Kotler, Marketing. Wprowadzenie, Oficyna a WoltersKluwer business, Warszawa 2012, s. 36; P. Doyle, Marketing wartości, Wydawnictwo FELBERG SJA, Warszawa 2003, s. 84-89]


Prosty model procesu marketingu
PROSTY MODEL PROCESU MARKETINGU

Pozyskiwanie wartości od klientów

Tworzenie wartości dla klientów oraz budowa relacji z klientami

Wybór rynku i projektowanie zorientowanych na klientów celów i strategii marketingowej

Konstruowanie zintegrowanego programu marketingu oferującego wyższą wartość

Zdobywanie od klientów wartości tworzącej zysk i kapitał akcyjny

Zrozumienie rynku oraz potrzeb i pragnień klientów

Budowanie zyskownych powiązań z klientami i partnerami

Monitorowanie i ocena wyników oraz podejmowanie nowych inicjatyw rynkowych

[Opracow. na podst. P. Kotler, G. Armstrong, Principles of Marketing, Pearson Prentice Hall, New Jersey 2008, s. 29]


O rodek innowacji oi
OŚRODEK INNOWACJI (OI)

[Oprac. na podst. K.B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2008, s. 224]

Podmiot aktywny w newralgicznych dla procesów rozwojowych obszarach wspierania przedsiębiorczości i procesów innowacyjnych

 • Działania OI – skierowane do osób i firm rozpoczynających działalność gospodarczą i wdrażających innowacje, które z powodów finansowych lub merytorycznych nie są w stanie skorzystać z oferty organizacji rynkowych


Xxv og lnopolska konferencja sooipp rynek dla innowacji

RODZAJE OŚRODKÓW INNOWACJI

[Oprac. na podst. K.B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2008]


Warunki dzia alno ci o rodk w innowacji
WARUNKI DZIAŁALNOŚCI OŚRODKÓW INNOWACJI

[Oprac. na podst. M. Mażewska, A. Milczarczyk, Standardy działania i dobre praktyki w ośrodkach innowacji, SOOIPP, Poznań/Warszawa 2013, s. 20-23]

 • Wielość grup interesariuszy OI o rozbieżnych oczekiwaniach, utrudniająca określenie jednoznacznych celów działania

 • Zmienność celów i priorytetów finansowania OI, utrudniająca utrzymanie stabilności oferty usługowej

 • Konieczność spełniania formalnych wymogów finansowania OI, co nie sprzyja pełnemu uwzględnianiu potrzeb ich klientów

 • Częsty brak zrozumienia dla potrzeby rozpoznawania oczekiwań odbiorców OI oraz niedostatek umiejętności w tym zakresie

 • Brak standardów i przykładów dobrych praktyk postępowania w obszarze marketingu OI

 • Trudność prostej adaptacji przez OI rozwiązań z zakresu marketingu, wypracowanych w biznesie

 • Niestabilność kadr OI, utrudniająca realizację polityki ich rozwoju


Obszary wykorzystania marketingu w dzia alno ci o rodka innowacji
OBSZARY WYKORZYSTANIA MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA INNOWACJI

[Opracow. na podst. P. Kotler, G. Armstrong, Principles of Marketing, Pearson Prentice Hall, New Jersey 2008, s. 28-29]

 • Badanie i analiza potrzeb oraz uwarunkowań działania klientów

 • Rozpoznawanie tendencji w otoczeniu OI, w tym analiza i ocena konkurentów (konkurencji)

 • Segmentacja, wybór rynku celowego oraz pozycjonowanie oferty OI

 • Kształtowanie celów strategicznych i strategii marketingowej OI

 • Określanie zintegrowanego zestawu instrumentów marketingowych (polityk) w zakresie kształtowania oferty usługowej, cen i płatności, dystrybucji, komunikacji, procesów obsługi klientów, tworzenia materialno-technicznych warunków działania, rozwoju personelu

 • Obsługa klientów i użytkowników OI, zgodnie z przyjętymi celami i planami działań oraz jej monitorowanie

 • Budowanie długotrwałych relacji z klientami i partnerami OI


Korzy ci marketingu dla klient w i u ytkownik w oi
KORZYŚCI MARKETINGU DLA KLIENTÓW I UŻYTKOWNIKÓW OI

 • Lokowanie klientów i ich potrzeb w centrum uwagi OI

 • Aktywne dążenie OI do rozumienia potrzeb, oczekiwań i warunków działania nabywców i partnerów, często poparte badaniami rynku

 • Dążenie OI do przygotowania oferty odpowiadającej, a nawet przewyższającej oczekiwania nabywców, często atrakcyjniejszej niż oferta innych dostawców

 • Stałe monitorowanie zadowolenia klientów i partnerów, stwarzające możliwość dzielenia się doświadczeniami oraz wzbogacania produktów o korzyści, podnoszące ich wartość

 • Przyjazne powiązania i wsparcie w doskonaleniu sposobów zaspokajania potrzeb odbiorców – klientów i partnerów OI


Korzy ci marketingu dla o rodka innowacji oi
KORZYŚCI MARKETINGU DLA OŚRODKA INNOWACJI (OI)

 • Łatwiejszy i precyzyjniejszy wybór klientów – odbiorców OI

 • Pełniejsza (pogłębiona) znajomość potrzeb i oczekiwań klientów, dzięki badaniom marketingowym i monitorowaniu ich zadowolenia

 • Trafniejsze określanie strategicznych celów OI oraz sposobów ich zaspokojenia

 • Kształtowanie produktów i pozostałych instrumentów kompozycji marketingowej (oferty) stosownie do stwierdzonych potrzeb i oczekiwań klientów

 • Wyższe prawdopodobieństwo zakupu oferty przez nabywców

 • Korzystanie z doświadczeń i inspiracji klientów i partnerów OI, ułatwiające przygotowanie trafnych inicjatyw marketingowych

 • Wyższa lojalność klientów i partnerów, zapewniająca wszystkim stronom większe korzyści i stabilność wzajemnej współpracy

 • Wzrost znaczenia OI w środowisku gospodarczym


Warunki wykorzystania marketingu w dzia alno ci o rodka innowacji 1
WARUNKI WYKORZYSTANIA MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA INNOWACJI /1/

 • Marketingowa orientacja kierownictwa i personelu OI, oznaczająca podporządkowanie jego działalności potrzebom odbiorców

 • Lepsze rozpoznanie rynku oraz pełniejsza wiedza o warunkach działania klientów w inicjatywach rynkowo-produktowych OI

 • Rozwój umiejętności i narzędzi analiz, badania i monitorowania rynku wśród personelu OI

 • Kształtowanie celów strategicznych i marketingowej strategii OI, uwzględniających oczekiwania wszystkich stron współpracy, na podstawie badań okresowych i oceny realizowanych przedsięwzięć

 • Wspieranie marketingu zewnętrznego, ukierunkowanego na obsługę zewnętrznych klientów OI, skutecznym marketingiem wewnętrznym, którego klientelę stanowi personel OI


Warunki wykorzystania marketingu w dzia alno ci o rodka innowacji 2
WARUNKI WYKORZYSTANIA MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA INNOWACJI /2/

 • Kształtowanie standardów działań i marketingowych dobrych praktyk w funkcjonowaniu OI oraz ich stałe doskonalenie

 • Wzbogacenie bazy danych o moduł gromadzenia doświadczeń i wiedzy rynkowej, wspierający marketingową orientację OI

 • Rozwój i wzbogacanie kapitału społecznego, lojalności i rzetelności w relacjach z klientami i partnerami OI

 • Docenianie personelu, jako kluczowego kapitału OI, często ważniejszego od zasobów techniki i technologii

 • Budowanie partnerstwa ponadregionalnego i międzynarodowego oraz sieci współpracy OI w obsłudze klientów i rynku


Wnioski ko cowe 1
WNIOSKI KOŃCOWE /1/ INNOWACJI /2/

Istotą marketingu jest dostarczanie wartości odbiorcom, co umożliwia dostawcy osiąganie wartości ważnej dla niego

Ośrodki innowacji, jako podmioty wspierające przedsiębiorczość i procesy innowacyjne, funkcjonują coraz częściej w warunkach rynkowych, co w naturalny sposób powinno je skłaniać do korzystania z dorobku i osiągnięć marketingu

Marketing opiera się na starannym rozpoznaniu potrzeb i oczekiwań klientów oraz monitorowaniu ich zadowolenia poprzez badania marketingowe, których wyniki powinny być punktem wyjścia do formułowania celów i zamierzeń rynkowych

Skuteczne działania OI wymagają segmentacji, wyboru rynku celowego i pozycjonowania oferty rynkowej, umożliwiających określenie celów, strategii marketingowej oraz instrumentów kompozycji marketingowej, z pomocą których OI obsługuje klientów i rynek


Wnioski ko cowe 2
WNIOSKI KOŃCOWE /2/ INNOWACJI /2/

Osiąganie zamierzonych efektów działania OI bywa łatwiejsze, nieraz wręcz uwarunkowane budowaniem trwałych powiązań z klientami i partnerami, do których należą między innymi dostawcy, pośrednicy, władze lokalne, uczelnie, media a nawet konkurencyjne OI

Przy stałym otwarciu na nowe wyzwania, działalność OI trzeba opierać na klarownych i sprawnych procedurach (standardach) postępowania, harmonijnie kojarzonych z ciągłym wprowadzaniem innowacji

Realizacja zamierzeń rynkowych jest trudna, często niemożliwa, bez rozwoju kapitału społecznego w relacjach z klientami i partnerami, bez marketingu wewnętrznego, traktującego członków personelu jako klientów wewnętrznych i kluczowy kapitał OI oraz bez budowania partnerstwa ponadregionalnego i międzynarodowego w formie sieci współpracy


Dzi kuj
DZIĘKUJĘ! INNOWACJI /2/