Realizacja zadań
Download
1 / 44

Modernizacja obszarów wiejskich powiatu wielickiego - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Realizacja zadań Województwa Małopolskiego na terenie powiatu wielickiego w ramach programu SPO-ROL 2004-2006 oraz perspektywa PROW 2007-2013 Andrzej Masny Dyrektor Departamentu Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Radny Powiatu Wielickiego.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Modernizacja obszarów wiejskich powiatu wielickiego' - arnold


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Realizacja zadań Województwa Małopolskiego na terenie powiatu wielickiego w ramach programu SPO-ROL 2004-2006 oraz perspektywa PROW 2007-2013Andrzej MasnyDyrektor Departamentu Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Radny Powiatu Wielickiego


Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”Budżet programu 2004-2006: 1 760 149,0 tys. euro (bez działań dot. Pomocy technicznej) w tym EFOiGR: 1 174 689,2 tys. euro

Modernizacja obszarów wiejskich powiatu wielickiego

W ramach działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” w Województwie Małopolskim podpisano:

137umów o dofinansowanie

na kwotę 35 323,0 tys. zł (EFOIGR).


SPO - ROL2004-2006„Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”

KRYTERIA DOSTĘPU:

 • dochód podatkowy gminy, w której realizowana była operacja w przeliczeniu na 1 mieszkańca, na rok, którym składany był wniosek o przyznanie pomocy, kształtował się na poziomie:

  • nie więcej niż 75% średniej krajowej2 pkt

  • powyżej 75% średniej krajowej i nie więcej niż 100% średniejkrajowej1 pkt

  • powyżej średniej krajowej 0 pkt


SPO - ROL 2004-2006„Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”

KRYTERIA DOSTĘPU cd.:

 • Bezrobocie:

  ­gmina zagrożona szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym - 1 pkt.

  ­bezrobocie w powiecie, w którym realizowane było przedsięwzięcie, było

  wyższe od średniej w województwie - 1 pkt.


SPO - ROL 2004-2006„Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”

KRYTERIA DOSTĘPU cd.:

 • Uznanie gminy za szczególnie atrakcyjną turystycznie:

  - kryterium atrakcyjności przyrodniczej (część terenu gminy stanowił park narodowy z otulina, park krajobrazowy także z otuliną jeżeli została ona wyznaczona, obszar chronionego krajobrazu, obszar Natura 2000)1 pkt

  -kryterium atrakcyjności kulturowej (na terenie gminy znajdujdowały się co najmniej 3 obiekty wpisane do rejestru lub ewidencji zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków 1 pkt

 • Kryterium regionalne 1 pkt


Modernizacja obszar w wiejskich powiatu wielickiego
Modernizacja obszarów wiejskich powiatu wielickiego

W ramach działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” z terenu powiatu wielickiego dofinansowanie otrzymało:

10 projektówna łączną kwotę2 871 384,00 zł

Są to gminy:

I NABÓR: Biskupice, Gdów, Niepołomice, Wieliczka;

II NABÓR: Biskupice, Kłaj, Wieliczka.


„Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” w Małopolsce

W ramach 2 naborów wniosków o dofinansowanie projektów z terenu powiatu wielickiego złożono w sumie 14 wniosków z czego 10 projektówotrzymało wsparcie na łączną kwotę 2 871 384,00 zł


Projekty zrealizowane w ramach dzia ania 2 3 z terenu powiatu wielickiego
Projekty zrealizowane w ramach działania 2.3 z terenu powiatu wielickiego

Gmina Biskupice

 • BudowaCentrum Społeczno - Kulturalnego Wsi w Tomaszkowicach;kwota dofinansowania – 306 732 tys. zł

 • Adaptacja zabytkowej szkoły w Łazanach na potrzeby Izby Regionalnej;

  kwota dofinansowania – 225 789 tys. zł


Projekty zrealizowane w ramach dzia ania 2 3 z terenu powiatu wielickiego1
Projekty zrealizowane w ramach działania 2.3 z terenu powiatu wielickiego

Gmina Gdów

 • Utworzenie Izby Regionalnej w Stryszowej ;kwota dofinansowania – 12 886tys. zł

 • Modernizacja infrastruktury kultury i sportu oraz utworzenie centrum promocji i turystyki w Gdowie;

  kwota dofinansowania – 355 745 tys. zł


Projekty zrealizowane w ramach dzia ania 2 3 z terenu powiatu wielickiego2
Projekty zrealizowane w ramach działania 2.3 z terenu powiatu wielickiego

Gmina Kłaj

 • Modernizacja przestrzeni publicznej w miejscowościach Targowisko,

  Kłaj, Grodkowice;kwota dofinansowania – 368 413tys. zł


Projekty zrealizowane w ramach dzia ania 2 3 z terenu powiatu wielickiego3
Projekty zrealizowane w ramach działania 2.3 z terenu powiatu wielickiego

Gmina Niepołomice

 • Budowa placów zabaw na terenie sołectw gminy Niepołomice;kwota dofinansowania – 342 543tys. zł


Projekty zrealizowane w ramach dzia ania 2 3 z terenu powiatu wielickiego4
Projekty zrealizowane w ramach działania 2.3 z terenu powiatu wielickiego

Gmina Niepołomice

 • Zagospodarowanie byłych stawów benedyktyńskich w centrum wsi

 • Zakrzowiec na cele rekreacyjne;

 • kwota dofinansowania – 203 278 tys. zł


Projekty zrealizowane w ramach dzia ania 2 3 z terenu powiatu wielickiego5
Projekty zrealizowane w ramach działania 2.3 z terenu powiatu wielickiego

Gmina Wieliczka

 • Modernizacja przestrzeni publicznej ze szczególnym uwzględnieniem bazy sportowej w miejscowościach Grajów i Sułków;

  kwota dofinansowania - 368 852tys. zł


Projekty zrealizowane w ramach dzia ania 2 3 z terenu powiatu wielickiego6
Projekty zrealizowane w ramach działania 2.3 z terenu powiatu wielickiego

Gmina Wieliczka

 • Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Brzegi;

  kwota dofinansowania - 239 893tys. zł

 • Modernizacja przestrzeni publicznej centrum w miejscowości Węgrzce Wielkie;

  kwota dofinansowania - 447 253tys. zł


Program rozwoju obszar w wiejskich 2007 2013
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

„PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

NA LATA 2007-2013 ”


Program rozwoju obszar w wiejskich 2007 20131
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Nowy program stanowi połączenie realizowanych

obecnie, tj. w latach 2004 – 2006:

SektorowegoProgramuOperacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich2004 - 2006”

+

PlanuRozwojuObszarówWiejskichna lata2004 - 2006

Współfinansowanie:

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich


Program rozwoju obszar w wiejskich 2007 20132
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Zgodnie z Programem Samorząd Województwa Małopolskiego jest odpowiedzialny za wdrażanie następujących działań:

OŚ I

DziałaniePoprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa;

- schemat I – scalanie gruntów;

- schemat II – gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi;

OŚ III

DziałaniePodstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej;

DziałanieOdnowa i rozwój wsi;

OŚ IV

Działanie Lokalne strategie rozwoju/Jakość życia różnicowanie;

DziałanieWspółpraca (międzyregionalna i międzynarodowa);

DziałanieFunkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności

i aktywizacja.Program rozwoju obszar w wiejskich 2007 20133
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (EURO) 2007-2013


Program rozwoju obszar w wiejskich 2007 20134
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (EURO) 2007-2013


Podstawowe us ugi dla gospodarki i ludno ci wiejskiej
Podstawowe usługi dla gospodarki 2007-2013 (EURO)i ludności wiejskiej

BENEFICJENCI:

 • Samorząd gminy

 • Jednoosobowa spółka gminy

 • Gminny zakład budżetowy


Podstawowe us ugi dla gospodarki i ludno ci wiejskiej1
Podstawowe usługi dla gospodarki 2007-2013 (EURO)i ludności wiejskiej

 • Pomoc może być przyznana dla projektów realizowanych

 • w miejscowościach należących do:

 • gmin wiejskich

 • gmin miejsko-wiejskich – poza miastami liczącymi

  powyżej 5 000 mieszkańców

 • gmin miejskich, z wyłączeniem miejscowości liczących

  powyżej 5 000 mieszkańców


Podstawowe us ugi dla gospodarki i ludno ci wiejskiej2
Podstawowe usługi dla gospodarki 2007-2013 (EURO)i ludności wiejskiej

 • ZAKRES POMOCY:

 • 1) Gospodarka wodno- ściekowa:

 • - zaopatrzenie w wodę;

 • - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,

 • w tym systemy kanalizacji sieciowej

 • lub kanalizacji zagrodowej;

 • Tworzenie systemu zbioru, segregacji,

 • wywozu odpadów komunalnych

 • Wytwarzanie lub dystrybucja energii ze źródeł

 • odnawialnych, w szczególności wiatru, wody,

 • energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy


Podstawowe us ugi dla gospodarki i ludno ci wiejskiej3
Podstawowe usługi dla gospodarki 2007-2013 (EURO)i ludności wiejskiej

 • KOSZTY KWALIFIKOWALNE:

 • 1) budowa, przebudowa, remont budynku lub budowli;

 • 2) rozbiórka i unieszkodliwianie materiałów szkodliwych pochodzących

 • z rozbiórki, pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna w celu

 • realizacji operacji;

 • 3) zakup i montaż maszyn, urządzeń i instalacji, które są niezbędne

 • do osiągnięcia celów operacji;

 • 4) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego

 • wsparciu procesów technologicznych;

 • 5) zakup pojemników służących do segregacji odpadów

 • komunalnych;


Podstawowe us ugi dla gospodarki i ludno ci wiejskiej4
Podstawowe usługi dla gospodarki 2007-2013 (EURO)i ludności wiejskiej

KOSZTY KWALIFIKOWALNE cd.:

6) zakup środków transportu na potrzeby systemu zbioru, segregacji i wywozu odpadów komunalnych – z wyłączeniem zakupu samochodów

osobowych;

7) budowa i wyposażenie punktów segregacji odpadów komunalnych (gniazd

segregacji odpadów komunalnych, punktów selektywnej zbiórki odpadów);

8) zakup materiałów i usług służących realizacji operacji;

9) ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją

operacji;


Podstawowe us ugi dla gospodarki i ludno ci wiejskiej5
Podstawowe usługi dla gospodarki 2007-2013 (EURO)i ludności wiejskiej

 • W zakres kosztów kwalifikowalnych mogą wchodzić takżekoszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji, w wysokości nie przekraczającej10% pozostałych kosztów kwalifikowalnychoperacji objętych współfinansowaniem, do których zalicza się koszty:

 • przygotowania ogólnej koncepcji operacji wraz z niezbędnymi uzgodnieniami;

 • przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:

 • kosztorysy, projekty architektoniczne lub budowlane, oceny lub raporty oddziaływania na środowisko, operaty wodno-prawne, dokumentacja geologiczna lub hydrologiczna, wyrysy lub wypisy z katastru nieruchomości, opłaty za patenty lub licencje, nadzór inwestorski lub autorski


Podstawowe us ugi dla gospodarki i ludno ci wiejskiej6
Podstawowe usługi dla gospodarki 2007-2013 (EURO)i ludności wiejskiej

 • KRYTERIA DOSTĘPU:

 • dochód podatkowy gminy, na terenie, której będzie realizowany projekt, w przeliczeniu na 1 mieszkańca (obliczany zgodnie z przepisami o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) kształtuje się na poziomie:

  • nie więcej niż 50% średniej krajowej 4 pkt

  • powyżej 50% średniej krajowej i nie więcej niż 75% średniej krajowej3 pkt

  • powyżej 75% średniej krajowej i nie więcej niż 100% średniej krajowej2 pkt

  • powyżej 100% średniej krajowej0 pkt


Podstawowe us ugi dla gospodarki i ludno ci wiejskiej7
Podstawowe usługi dla gospodarki 2007-2013 (EURO)i ludności wiejskiej

KRYTERIA DOSTĘPU cd.:

 • bezrobocie w powiecie gdzie znajduje się gmina, w której planowana jest realizacja operacji w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest:

  • wyższe od średniej w województwie2 pkt

  • równe ze średnią w województwie1 pkt

  • niższe od średniej w województwie0 pkt

 • wnioskowana kwota dofinansowania

  operacji na każdym etapie jej realizacji wynosi nie więcej niż 50%

  kosztów kwalifikowalnych operacji 2 pkt

 • kryterium regionalne2 pkt


Podstawowe us ugi dla gospodarki i ludno ci wiejskiej8
Podstawowe usługi dla gospodarki 2007-2013 (EURO)i ludności wiejskiej

KRYTERIA DOSTĘPU cd.:

 • Gospodarka wodna:

 • wskaźnik zwodociągowania gminy, w której podejmowana jest realizacja

 • operacji, kształtuje się na poziomie:

 • a) do 25%3 pkt

 • b) od 25% do 50%2 pkt

 • c) od 50% do 75 %1 pkt

 • Gospodarka ściekowa:

 • wskaźnik zwodociągowania gminy, w której planowana jest realizacja

 • operacji kształtuje się na poziomie:

 • a) powyżej 80%3 pkt

 • b) od 80%do 50% 2 pkt

 • c) poniżej 50% 1 pkt

 • Jeżeli realizacja polega na łącznej realizacji wodociągu i kanalizacji2 pkt


Podstawowe us ugi dla gospodarki i ludno ci wiejskiej9
Podstawowe usługi dla gospodarki 2007-2013 (EURO)i ludności wiejskiej

FORMA I WYSOKOŚĆ POMOCY:

Środki dostępne dla Województwa Małopolskiego:114 330 913 euro

Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektóww jednej gminie,

w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć:

4 mln zł- na projekty w zakresie gospodarki wodno – ściekowej

200 tys. zł- na projekty w zakresie tworzenia systemu zbioru, segregacji,

wywozu odpadów komunalnych

3 mln zł- na projekty w zakresie wytwarzania i dystrybucji energii ze źródeł

odnawialnych


Podstawowe us ugi dla gospodarki i ludno ci wiejskiej10
Podstawowe usługi dla gospodarki 2007-2013 (EURO)i ludności wiejskiej

Poziom pomocy zEFRROWwynosić będzie maksymalnie75%

kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Wymagany krajowy wkład

środków publicznych, w wysokości co najmniej25%kosztów

kwalifikowalnych projektu pochodzize środków własnych

beneficjenta.

W roku bieżącym Samorząd Województwa na realizację działania dysponuje kwotą 57 165 465 euro *

*dane wg. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

* wg. kursu euro – 3,6015


Odnowa i rozw j wsi
Odnowa i rozwój wsi 2007-2013 (EURO)

BENEFICJENCI:

 • Gmina

 • Instytucja kultury, dla której organizatorem

  jest jednostka samorządu terytorialnego

 • Kościół lub związek wyznaniowy

 • Organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), której cele statutowe są zbieżne z celami działania


Odnowa i rozw j wsi1
Odnowa i rozwój wsi 2007-2013 (EURO)

Pomoc może być przyznana dla projektów realizowanych

w miejscowościach należących do:

 • gmin wiejskich

 • gmin miejsko-wiejskich – poza miastami liczącymi powyżej

  5 000 mieszkańców

 • gmin miejskich, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej

  5 000 mieszkańców


Odnowa i rozw j wsi2
Odnowa i rozwój wsi 2007-2013 (EURO)

ZAKRES POMOCY:

 • budowa, remont, przebudowa i wyposażenie obiektów małej

  architektury, budynków pełniących funkcje publiczne,

  społeczno – kulturalne, rekreacyjne i sportowe, w tym

  świetlic i domów kultury, z wyłączeniem

  szkół, przedszkoli, żłobków;

 • budowa, przebudowa lub remont obiektów sportowych, ścieżek

  rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji

  przeznaczonych do użytku publicznego;

 • zakup towarów służących przedsięwzięciom

  związanym z kultywowaniem tradycji społeczności

  lokalnych lub tradycyjnych zawodów


Odnowa i rozw j wsi3
Odnowa i rozwój wsi 2007-2013 (EURO)

ZAKRES POMOCY cd.:

 • związanych z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego;

 • urządzanie i porządkowanie terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku;

 • budowa, przebudowa lub remont infrastruktury turystycznej;

 • zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych w celu

  wykorzystania ich do rekreacji lub w celu poprawy

  estetyki miejscowości;


Odnowa i rozw j wsi4
Odnowa i rozwój wsi 2007-2013 (EURO)

ZAKRES POMOCY cd.:

 • rewitalizacja budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, użytkowanych na cele publiczne oraz obiektów małej architektury, odnawianie lub konserwacja lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci;

 • budowa, przebudowa, remont lub wyposażanie obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn;

 • zakup i odnawianie obiektów charakterystycznych

  dla danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego

  i ich adaptacji na cele publiczne;


Odnowa i rozw j wsi5
Odnowa i rozwój wsi 2007-2013 (EURO)

ZAKRES POMOCY cd.:

 • odnawianie elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków

  i cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków;

 • wyburzenie i rozbiórka zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporządkowania terenu w miejscowości, jeżeli niemożliwe jest ich odnowienie

  i dalsze użytkowanie – w zakresie koniecznym do realizacji

  ww. operacji;

 • zakup materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin

  wieloletnich oraz materiałów i usług służących realizacji

  operacji;

 • ogólne bezpośrednio związane z przygotowaniem

  i realizacją operacji;


Odnowa i rozw j wsi6
Odnowa i rozwój wsi 2007-2013 (EURO)

KRYTERIA DOSTĘPU:

 • dochód podatkowy gminy, w której planowana jest realizacja operacji

  w przeliczeniu na 1 mieszkańca, na rok, którym składany jest wniosek

  o przyznanie pomocy, kształtuje się na poziomie:

  • nie więcej niż 75% średniej krajowej2 pkt

  • powyżej 75% średniej krajowej i nie więcej niż 100% średniejkrajowej1 pkt

  • powyżej średniej krajowej0 pkt


Odnowa i rozw j wsi7
Odnowa i rozwój wsi 2007-2013 (EURO)

KRYTERIA DOSTĘPU cd.:

 • Bezrobocie w powiecie, na obszarze którego jest położona gmina, w której planowana jest realizacja operacji w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy było:

  • wyższe od średniej w województwie 2 pkt

  • równe średniej w województwie1 pkt

  • niższe od średniej w województwie0 pkt

 • kryterium regionalne oparte o mierzalne wskaźniki2 pkt

 • wnioskowana kwota dofinansowania operacji na każdym etapie jej realizacji wynosi nie więcej niż 50 % kosztów kwalifikowalnych operacji

  1 pkt


 • Odnowa i rozw j wsi8
  Odnowa i rozwój wsi 2007-2013 (EURO)

  FORMA I WYSOKOŚĆ POMOCY:

  • pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu

  • maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów

   w 1 miejscowościwynosić będzie500 000 złw okresie realizacji Programu

  • wielkość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie może być niższa niż 25 000 zł


  Odnowa i rozw j wsi9
  Odnowa i rozwój wsi 2007-2013 (EURO)

  • Środki dostępne dla Województwa Małopolskiego na cały okres

   programowania PROW 2007-2013 –45 810 366 euro*

  • Środki przewidziane na realizację działania

   Odnowa i rozwój wsi na rok 2008 – 22 905 183 euro*

   * wg. kursu euro – 3,6015


  LEADER 2007-2013 (EURO)

  Działania w ramach osi priorytetowej LEADER

  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013:

  • 4.1Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju;

  • 4.2 Wdrażanie projektów współpracy;

  • 4.3 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętnościi aktywizacja;


  Leader
  LEADER 2007-2013 (EURO)

  • Środki dostępne dla Województwa Małopolskiegona cały okres programowania 83 926 426 euro

  • Kwota przypadająca na mieszkańca obszaru objętego LSR:148 złw tym:

  • Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju 116 zł

  • Projekty Współpracy 3 zł

  • Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania 29 zł


  www.wrotamalopolski.pl 2007-2013 (EURO)

  Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

  44


  ad