Avgangspunktlighet Alnabru - PowerPoint PPT Presentation

avgangspunktlighet alnabru n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Avgangspunktlighet Alnabru PowerPoint Presentation
Download Presentation
Avgangspunktlighet Alnabru

play fullscreen
1 / 9
Avgangspunktlighet Alnabru
134 Views
Download Presentation
arnold
Download Presentation

Avgangspunktlighet Alnabru

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Avgangspunktlighet Alnabru Oppstartsmøte 27.03.2007

  2. Agenda

  3. Fokus • Minimere årsaker som gjør at lok blir forsinket til togstamme. • Minimere årsaker som gjør at toget blir forsinket etter at det er ferdig lastet • Da det bakenforliggende målet med prosjektet er å øke ankomstpunktligheten for godstog foreslås det i tillegg at prosjektet skal ha tett koordinering og dialog med: • Arbeidet som utføres av CargoNet for å forbedre prosessene knyttet til lasting på terminalen • Arbeidet som utføres av Jernbaneverket med oppfølging av godstog, særlig på Dovrebanen og Bergensbanen.

  4. Mål med prosjektet • Overordnet: komme frem til tiltak som bedrer avgangspunktligheten fra Alnabru for derigjennom oppnå forbedret punktlighet for godstog. • Hovedmål: Øke avgangspunktligheten fra Alnabru til 90 % og holde den på dette nivået • Delmål: • Øke punktligheten ved målepunkt ”lok ankommer togstamme” til 95 % og holde dette nivået

  5. Dokumentstyring • Mesteparten av korrespondanse vil foregå på epost • Det opprettes en mappe på PEMROs prosjekthotell (E-room) • De som har behov for dette vil få opplæring i bruk

  6. Hovedaktiviteter i prosjektet • Oppstartsmøtet • Sammensetting av arbeidsgrupper • Arbeidsgruppene utfører analyse av grunnårsaker og prioriterer tiltak • Verktøy: Årsaks – virkningsanalyse og tiltaksmatrise • Resultat spilles inn til beslutningstagere • Måling av effekt og evaluering av tiltak • Dersom tiltak ikke gir ønsket effekt: gjenta prosess

  7. Fremdriftsplan

  8. Fra hoved- spor Ankomst Alnabru Vedlikehold Ankomst togstamme Klar terminal Avgang Alnabru Til hoved- spor Gods Vognstamme Oversikt over prosesser og målepunkt TIOS CN TIOS CN TIOS CN CN CN TIOS

  9. Lok Avgang Fra hoved- spor Ankomst Alnabru Vedlikehold Ankomst togstamme Klar terminal Avgang Alnabru Til hoved- spor Gods Vogn- stamme Lossing Gods