1 / 25

Киселівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Киселівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. Презентація досвіду роботи шкільної бібліотеки. Якщо книга виходить із серця самої людини,то вона віднайде собі доступ до сердець інших людей. Карлейн.

arnie
Download Presentation

Киселівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Киселівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Презентація досвіду роботи шкільної бібліотеки .

 2. Якщо книга виходитьізсерцясамоїлюдини,товона віднайдесобі доступдо сердецьінших людей.Карлейн

 3. Бібліотекар – Поспєлова Л.В. Бібліотекаремпрацюєз 2009 року. Освітавища. У 2000 роцізакінчилаХерсонськийаграрнийуніверситет.

 4.  Головна мета школи – забезпеченнявсебічногорозвиткуособистості шляхом навчання та виховання. • Проблемна тема школи: :« Забезпечення якісної освіти учнів сільської школи в умовах особистісно зорієнтованого навчання й виховання». • Шкільнабібліотеказдійснюючибібліотечно-інформаційнезабезпеченнянавчально-виховногопроцесу,відповіднометішколи та проблемнійтемі, над якою школа працює, разом з педадогічнимколективомвиконуєєдину для школидержавнупрограмунаціональноїосвіти та вихованняучнів. • Свою діяльність бібліотека здійснює відповідно до плану роботи та керуючись законодавчо-нормативними документами: •  -Законом України «Про бібліотеку і бібліотечну справу»; •  -Законом України «Про освіту»; •  -«Положенням про шкільну бібліотеку» •  -«Інструкцією про порядок доставки, комплектування та облік літератури». Роль бібліотеки в навчально-освітньому процесі школи

 5. КНИГА ВЧИТЬ, ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ

 6. Наша бібліотека як центр духовного становлення особистості: Розвиває творчу думку, пізнавальні здібності та інтереси школярів, Сприяє успішному засвоєнню учнями навчальних програм Формує духовну культуру школярів, духовних ціннісних орієнтацій через засвоєння надбань вітчизняної та духовної культури.

 7. володітивмінням співвідносити форми і методироботи з моральними потребами і мотивами поведінкиучнів володіти вмінням через книгу формувати творчу особистість В своїй роботі бібліотекар працює над завданнями: залучати кожного до різностороньоїдіяльності звертати посилену увагу до особистості кожного учня

 8. Аналітична довідка • Бібліотека розташована на другому поверсі школи. • Загальна площа -55,55кв.м • Книгосховище – 9 кв.м • Читальний зал поєднаний з абонементом Кількість читальних місць у читальному залі -1 0 • Бібліотечне оснащення: стелажі –15 кафедра видачі –1 столи –2 книжкові шафи –2 вітрини для виставок -3 • Освітлення відповідає санітарно – гігієнічним вимогам • У бібліотеці є комп’ютер ,підключений інтернет.

 9. Фонд бібліотеки Фонд бібліотеки укомплектовано літературою: основний бібліотечний фонд(без урахування підручників) - 11171 примірників психолого – педагогічні науки – 120 суспільно – політичні науки – 830 прикладні науки – 200 природничі науки – 1370 література, мовознавство – 1790 мистецтво і спорт – 227 художня література - 8000 Фонд підручників - 1876 Режим збереження фонду дотримується. До фонду відкритий доступ. Всі видання технічно оброблені.

 10. Напрямки співпраці шкільної бібліотеки і педагогічного колективу.

 11. Масова робота шкільної бібліотеки Результативність співпраці бібліотеки з педагогічним колективом залежить від того, на скільки майстерно шкільний бібліотекар разом з педагогами школи, прилучає дитину до книжки вчить оволодівати мистецтвом літературного читання, активно популяризує книжку, закріплює читацькі навички, розвиває художній смак і самостійність суджень, розширює діапазон читацького досвіду та знань, формує національну свідомість, характер, моральні якості. Навчити дитину любити книгу, сприймати її як невичерпне джерело пізнання світу, знань і мудрості народної - головне завдання нашої шкільної бібліотеки. Велику роль у розв'язанні цього завдання займає масова робота шкільної бібліотеки.

 12. Книжкові виставки

 13. В класах діють «Пости бережливих», У проведенні рейду перевірки книжок бібліотека співпрацює з батьківським комітетом ,особлива роль належить бібліотечному активу. Разом з бібліотекарем він готує та проводить рейди перевірки стану збереження підручників, бесіди, інформаційні години В школі працює “Книжчина лікарня”. Бібліотекар намагається як можна більше дітей залучити до цієї справи.

 14. Наш куточок читача

 15. Робота “Книжковоїлікарні” Робота “Книжковоїлікарні”

 16. Традиційно на початку вересня проводиться екскурсія для учнів 1 класу. Перші кроки до бібліотеки

 17. Виховний захід “Пісня – душа народу”

 18. Свято – зустріч до 68-річниці перемоги над німецько-фашистськими загарбниками

 19. Тиждень безпеки День ЦО

 20. «В світі казки чарівної»

 21. Шевченківські дні у школі Свою Україну любiть, Любiть її... Во врем'я люте, В останню тяжкую минуту За неї господа молiть. Т.Г.Шевченко

 22. Завзятічитачі

 23. Результатом співпраця бібліотекаря і вчителя у формуванні особистісно – орієнтованого учня є:

 24. Не оминайте наш поріг,Беріть скарби нетлінні в руки.Нема прекрасніших доріг,Ніж, в цей вселюдський храм науки.

More Related