Organi zovanje
Download
1 / 25

ORGANI ZOVANJE - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

ORGANI ZOVANJE. Pojam, definicija i osobine organizovanja P ojam organizacije izveden iz grčke reči organon što doslovce znači oruđe, sprava, Prema E. Kosiolu „organizacija je posebna vrsta delatnosti oblikovanja u preduzećima“

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ORGANI ZOVANJE' - arnaud


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Organi zovanje
ORGANIZOVANJE

Pojam, definicija i osobine organizovanja

 • Pojam organizacije izveden iz grčke reči organon što doslovce znači oruđe, sprava,

 • Prema E. Kosiolu „organizacija je posebna vrsta delatnosti oblikovanja u preduzećima“

 • Smišljena delatnost koordiniranja, sređivanja i dodeljivanja: stvari ljudima ili ljudi ljudima, ili stvari stvarima, već prema određenim ciljevima,

 • Prema Tayloru „organizacija je sistem pravila, koji koordinira sredstva u cilju ostvarenja određenog rezultata,organizovanje znači samo delatno usklađivanje sredstava za ostvarenje cilja“.

 • Organizacija (kao struktura) i organizovanje (kao proces) su važni segmenti menadžment procesa, mada je organizacija širi pojam od čitavog menadžment procesa.


Organi zovanje

Pojam organizacije

 • Pojam organizacija se u organizacionoj teoriji i praksi upotrebljava u više različitih značenja,

 • U užem smislu: svako povezivanje ljudi radi ostvarivanja ciljeva,

 • U širem smislu: povezivanje ljidi radi ostvarivanja ekonomskih-proizvodnih ciljeva,

 • Bitna faza menadžment procesa i kao, organizacioni oblik i kao proces organizovanja,

 • Organizacija se, dakle posmatra i kao stanje i kao rezultat procesa organizovanja,

 • Za neke autore to je nauka, a za neke veština, dok je za neke i jedno i drugo.


Organi zovanje

 • O organizaciji se govori kao o naučnoj disciplini i društveno- ekonomskoj praksi staroj kao ljudsko društvo,

 • Pri tome čovek istovremeno pripada velikom broju različitih organizacija:

  • Čovek se koristi organizacijom, radi bržeg, ekonomičnijeg i racionalnijeg ostvarivanja ciljeva,

  • Čovek pripada organizaciji, radi povezivanja sa

   drugim ljudima, što proizilazi iz njegove prirode

   kao društvenog bića,

  • Čovek oblikuje organizaciju, jer nastoji uspostaviti skladne odnose između sebe i okoline,

  • Ciljevi i zadaci su obeležja svake organizacije,

  • Organizacija nastaje struktuiranjem prirodnog, ekonomskogi organizacionog podsistema.


Tipologija organizacije
TIPOLOGIJA ORGANIZACIJE društveno- ekonomskoj praksi staroj kao ljudsko društvo

 • Formalna organizacija, je planirana i postavljena struktura nekog preduzeća ili poduhvata da se postignu bliže određeni ciljevi,

 • Neformalna organizacija, je dopunski postavljena struktura unutar preduzeća, koja nema formalnu opisanu šemu, ali je stvorena radi postizanja bliže određenih ciljeva,

 • Horizontalna organizacija, pokazuje podelu na organizacine jedinice, npr. funkcije na istom organizacionom nivou. Tako organizacija postaje uža ili šira,

 • Vertikalna organizacija, pokazuje podelu po načinu stvaranja hijerarhije, odnosno podelu zadataka po dubini organizacione piramide. Tako organizacija postaje dublja ili plića.


Organi zovanje

Karakteristike dominantne horizontalne strukture: društveno- ekonomskoj praksi staroj kao ljudsko društvo

 • Zajednički zadaci,

 • Slaba hijerarhija, malo pravila,

 • Horizontalna komunikacija,

 • Rad u timovima, orijentisan zadacima,

 • Decentralizovano donošenje odluka.


Organi zovanje

Karakteristike dominantne vertikalne strukture društveno- ekonomskoj praksi staroj kao ljudsko društvo

 • Specijalizovani zadaci,

 • Stroga hijerarhija, mnogo pravila,

 • Vertikalna komunikacija i sistem izveštaja,

 • Malo timova,

 • Centralizovano donošenje odluka.


Organi zovanje

 • Organizacija i pitanje raspona menadžmenta društveno- ekonomskoj praksi staroj kao ljudsko društvo

 • Razlikuju se dva slučaja organizacije:

  • Uži raspon kontrole (kordinira rad 2-3 zaposlena i dublja organizaciona struktura),

  • Širi raspon kontrole, (kordinira rad većeg broja, obično 10-tak ljudi i plitka organizaciona struktura),

 • Koji će od ova dva slučaja biti izabran zavisi od:

  1. obučenosti podređenih, 2. jasnoće planova,

  3. brzine promena, 4.količine potrebnog ličnog kontakta, 5. jasnoće delegiranja ovlašćenja, 6.korišćenja objektivnih standarda,7.tehnike komuniciranja, itd.

 • Savremreni trendovi u organizovanju teže većoj decentralizaciji organizacije, fleksibilnosti, inovativnosti, kvalitetu, etici rada i poslovanja.


Odnos organizacije i menad menta
ODNOS ORGANIZACIJE I MENADŽMENTA društveno- ekonomskoj praksi staroj kao ljudsko društvo

 • Razlikuju se četiri osnovna aspekta pojma organizacije:

  • Univerzalni pojam organizacije, podrazumeva jedinstvo sređenih međusobno povezanih delova. A jedan od podsistema je i menadžment,

  • Institucionalni pojam organizacije, gde se M. javlja kao uži pojam organizacije, jer predstavljua segment organizacije,

  • Strukturni pojam organizacije, gde se M. javlja kao kostur organizacije preduzeća zbog čega se poistovećuju organizaciona struktura i struktura preduzeća,

  • Funkcionalni pojam organizacije, gde se organizovanje javlja kao jedna od funkcija menadžmenta.

   M. je ključni oragnizacioni proces poslovanja preduzeća, a organizacija se može posmatrati kao sredstvo menadžmenta.

   aa


Osnovni principi organizovanja
OSNOVNI PRINCIPI ORGANIZOVANJA društveno- ekonomskoj praksi staroj kao ljudsko društvo

 • Princip analize i sinteze,

 • Princip racionalizacije,

 • Princip ekonomičnosti,

 • Princip produktivnosti,

 • Princip planiranja i evidencije.


Organi zovanje

Princip analize i sinteze društveno- ekonomskoj praksi staroj kao ljudsko društvo

 • Kvalitet sagledavanja složenih problema zahteva rastavljanje istog na jednostavnije elemente,

 • To podrazumeva pojedinačno posmatranje svakog elementa, analiziranje njegovog ponašanja, donošenju odluka o usmeravanju istog,

 • Nakon analize i izbora rešenja potrebna je sinteza, kao bi se organizacija posla mogla postaviti na pravi način,

 • Primer: analiza građenje objekta, zahteva podelu radova nekoliko delova, a sinteza izradu vremenskog plana radova, ukupnih troškova i sl.


Organi zovanje

Princip racionalizacije, društveno- ekonomskoj praksi staroj kao ljudsko društvo

 • predstavalja težnju da se smanje utrošci svih resursa (koji su uvek ograničeni),

 • izražava se kao odnos između ukupne količine proizvodnje i utroška potrebnih resursa, npr. energije:

  r = Q/E, gde je

  r: stepen racionalnosti utroška,

  Q: količina proizvoda izražena u m3, m2, kom, kg

  E: energija izražena u KW ili J


Organi zovanje

Princip ekonomičnosti društveno- ekonomskoj praksi staroj kao ljudsko društvo

 • princip se zasniva na smanjenju troškova,

 • iskazuje se preko stepena ekonomičnosti, formulom:

  e = Q/Tu, gde je:

  e: stepen ekonomičnosti,

  Q: osvareni učinak ili koristan proizvod,

  Tu: ukupni troškovi proizvodnje.

 • ekonomičnost se povećava smanjivanjem troškova i gubitaka u proizvodji, radne snage, materijala i energije, usled nedovoljnog korišćenja kapaciteta.


Organi zovanje

Princip produktivnosti društveno- ekonomskoj praksi staroj kao ljudsko društvo

 • shvata se kao sposobnost ljudskog rada da u jedinici vremena ostvari veće ili manje rezultate,

 • Stepen produktivnosti izražava se kao odnos:

  p = Q/f, gde je:

  p: stepen produktivnosti,

  Q: količina proizvoda,

  f: bilo koji faktor koji učestvuje u proizvodnji.

 • obzirom da se svaki proces odvija u realnom vremenu, često se produktivnost izražava kao odnos ostvarene proizvodnje i utrošenog vremena:

  p = Q/t, gde je :

  t: utrošeno vreme


Organi zovanje

Princip planiranja i evidencije društveno- ekonomskoj praksi staroj kao ljudsko društvo

 • Dve međusobno povezane aktivnosti:

  • Planiranjem sagledavamo buduće događaje i preduzimamo potrebne mere za njihovu realizaciju,

  • Evidentiranje predstavlja registrovanje i sistematsko prikupljanje podataka o prošlim događajima čime se stvara baza i reper za buduće planove.


Organi zovanje

Neki noviji principi organizacije društveno- ekonomskoj praksi staroj kao ljudsko društvo


Organizaciona struktura preduze a
ORGANIZACIONA STRUKTURA PREDUZEĆA društveno- ekonomskoj praksi staroj kao ljudsko društvo

 • Organizaciona struktura je uži pojam od organizacije,

 • Predstavlja sistem odnosa među ljudima radi izvršavanja određenih zadataka,

 • Najvažniji deo svake organizacije, jer sledi ciljeve preduzeća, a oni proizlaze iz strategije razvoja preduzeća,

  • Formalna organizaciona struktura, rezultat organizacionog razvoja i predstavlja „kičmu“ organizacije, sistem veza između članova org. je zvanično utvrđen,

  • Neformalna organizaciona struktura, predstavlja mrežu najrazličitijih spontanih odnosa u organizaciji. Može biti katalizator formalne strukture, ali i delovati suprotno ciljevima formalne strukture.


Organi zovanje

 • Menadžeri konstantno sprovode usklađivanje odnosa organizacione strukture kako bi preduzeće postiglo što veći učinak uz što manju upotrebu resursa,

 • Na oblikovanje organizacione strukture preduzeća utiče veći broj činilaca,

 • Svi činioci koji utiču na oblikovanje organizacionih struktura preduzeća mogu se podeliti u dve grupe:

  • Spoljne činioce, kojima se preduzeće mora prilagođavati,

  • Unutrašnje činioce, na koje preduzeće može uticati.


Organi zovanje

 • Spoljni činioci organizacione strukture kako bi preduzeće postiglo što veći učinak uz što manju upotrebu resursa, koji su uglavnom van domašaja preduzeća (samo najjači i najveći mogu donekle da utiču ili da ih oblikuju):

  • PEST analize,

  • Zakonski okviri za poslovanje preduzeća,

  • Međunarodni standardi,

  • Ekološki i drugi zahtevi,

  • Integracioni procesi i globalizacija,

  • Razvoj nauke i tehnologije, tržište, konkurencija, politička stabilnost.


Organi zovanje

 • Pri izboru organizacione strukture kako bi preduzeće postiglo što veći učinak uz što manju upotrebu resursa,unutrašnjih činilaca menadžment mora poći od činilaca čiji je zbir pozitivnih rezultata najveći,

 • Unutrašnji činioci koji deluju na organizacionu strukturu preduzeća su sledeći:

  • Ciljevi i strategija preduzeća,

  • Zadaci i tehnologija preduzeća,

  • Veličina preduzeća,

  • Kadrovi preduzeća,

  • Struktura proizvoda i usluga,

  • Lokacija preduzeća.


Organi zovanje

Integralna tipologija činilaca uticaja organizacione strukture kako bi preduzeće postiglo što veći učinak uz što manju upotrebu resursa,

 • Pored podele činilaca na spoljne i unutrašnje koji utiču na organizacionu strukturu preduzeća, javljaju se i novije teorije koje dele činioce uticaja na nekoliko grupa kao što su:

  • Situacioni činioci, ambijent, strategija, starost (dob) preduzeća,

  • Kontekstualni činioci, veličina, tehnologija, tip proizvoda i kultura preduzeća.

  • Strukturalni činioci, diferencijacija i integracija. Opstanak preduzeća zaivsi od mogućnosti njegovog prilagođavanja onim delovima ambijenta čiji je uticaj na preduzeće najjači.

  • Procesni činioci, činioci koji se odnose na odlučivanje, distribuciju moći, adaptivnost i fleksibilnost.


Karakteristike savremenih organizacionih struktura
KARAKTERISTIKE SAVREMENIH ORGANIZACIONIH STRUKTURA organizacione strukture kako bi preduzeće postiglo što veći učinak uz što manju upotrebu resursa,

 • P. Dracker: Organizaciona struktura je temelj organizacije,

 • Kada se govori o organizacionoj strukturi preduzeća treba imati u vidu da je:

  • Organizaciona struktura deo organizacije,

  • Preduzeće treba da izabere odgovarajuću organizacionu strukturu,

  • Organizaciona struktura se prikazuje putem organizacione sheme,

  • Organizaciona struktura je dinamičan element,

  • Pri oblikovanju organizacione strukture treba uzeti u obzir unutrašnje i spoljne činioce.


Organi zovanje

Glavni elementi organizacione strukture: organizacione strukture kako bi preduzeće postiglo što veći učinak uz što manju upotrebu resursa,

 • Organizacija materijalnih činilaca, inputi i oprema

 • Organizacija ljudskih činilaca, priroda radnog mesta, integracija i socijalizacija zaposlenih,

 • Organizacija rasčlanjavanja zadataka, posebni i pojedinačni zadaci,

 • Organizacija upravljanja i menadžmenta,

 • Organizacija vremenskog redosleda odvijanja poslova.


Organi zovanje

Izbor organizacione strukture organizacione strukture kako bi preduzeće postiglo što veći učinak uz što manju upotrebu resursa,

 • zadatak je top menadžmenta u preduzeću,

 • na izbor organizacione strukture značajno utiču:

  • složenost organizacije – nivo vertikalne podele rada i horizontalne diferencijacije,

  • formalizacija organizacije-propisivanje pravila, standarda i procedura delovanja,

  • centralizacija organizacije - mesta u organizaciji u kojima se donose odluke.


Organi zovanje

Podela organizacionih struktura organizacione strukture kako bi preduzeće postiglo što veći učinak uz što manju upotrebu resursa,:

 • Birokratske (klasične, tradicionalne, mehanicističke) organizacije,

 • Organske (adaptivne, prilagodljive) organizacije.

 • globalizacija i ITT tehnologija doprinele su da se birokratske organizacije transformišu u organske organizacije,

 • Savremeni trendovi u organizacionom dizajnu ukazuju na tendencije da organizacije teže da budu decentralizovane, fleksibilne, dinamične, informatički podržane, a glavni resursi organizacije postaju INFORMACIJA I ZNANJE.


Tipovi organizacionih struktura
TIPOVI ORGANIZACIONIH STRUKTURA organizacione strukture kako bi preduzeće postiglo što veći učinak uz što manju upotrebu resursa,

 • Različite tipologije organizacionih struktura koje polaze od različitih kriterijuma u obimnoj literaturi,

 • Najčešće se navodi pet karakterističnih oblika organizacionih struktura, i to:

  • Funkcionalne organizacione strukture, svi istovrsni ili slični poslovi se grupišu zajedno u org, jedinice (markreting, finansije, prodaja, nabavka),

  • Divizione organizacione strukture, svi poslovi koji su zajednički za jedan proizvod, grupu proizvoda ili proizvodnu liniju ili geografsko područje grupišu u jednu organizacionu jedinicu,

  • Matrične organizacione strukture, grupisanje se sprovodi tako da se istovremeno primenjuje i funkcionalni i divizioni pristup,

  • Procesne organizacione strukture, grupisanje poslova se vrši oko temeljnih procesa formiranjem multidisciplinarnih timova,

  • Mrežne organizacione strukture, autonomne grupe povezane su elektronski pomoću centralnog brokera s kojim se ugovara usluga radi ostvarenja profita. Mogu biti locirane svugde u svetu.