CrossPointe Mien Baptist Church - PowerPoint PPT Presentation

armina
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CrossPointe Mien Baptist Church PowerPoint Presentation
Download Presentation
CrossPointe Mien Baptist Church

play fullscreen
1 / 33
Download Presentation
CrossPointe Mien Baptist Church
135 Views
Download Presentation

CrossPointe Mien Baptist Church

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CrossPointe Mien Baptist Church

 2. 247. Maaih Ziepc Nyeic Dauh Sai-Gorx 1. Maaih ziepc nyeic dauh sai-gorx, Ziouv Ye^su ganh ginv daaih. Bi^de, Aa^ndaa^lu, Yaa^gorpc, yaac maaih Yo^han. Fi^lipv, Matv^taai, To^matv, Naa^taa^naa^en, Yu^ndaatc, An^fe^at nyei dorn Yaa^gorpc, Mbaa^to^lo^miu, Si^mon.

 3. Nz. Heuc meih gan Ninh mingh, heuc yie gan Ninh mingh zoux Ye^su nyei sai-gorx, meih caux yie zuqc mingh. Juangc zoux Ziouv nyei gong, meih caux yie zuqc mingh. Juangc zoux Ye^su nyei gong, juangc zoux Ye^su nyei gong.

 4. 2. Maaih ziepc nyeic guanh baeqc fingx, Ziouv Tin-Hungh ganh ginv daaih. Lu^mben, Si^me^on, La^wi, yaac maaih Yu^ndaa. Itc^saax^kaa, Se^mbu^lun, Yo^seph caux Mben^yaa^min, maaih Gaatv caux jienv Aa^se, Ndaan caux Napv^taa^li.

 5. Nz. Heuc meih gan Ninh mingh, heuc yie gan Ninh mingh zoux Ye^su nyei sai-gorx, meih caux yie zuqc mingh. Juangc zoux Ziouv nyei gong, meih caux yie zuqc mingh. Juangc zoux Ye^su nyei gong, juangc zoux Ye^su nyei gong.

 6. Maaih ziepc diuh Ziouv nyei leiz Maaih ziepc diuh Ziouv nyei leiz, Tin-Hungh gorngv yie se Ziouv. Cuotv liuz yie Tin-Hungh maiv, dungx zangc ganh dauh zienh. Maiv dungx weic meih ganh zoux, haaix nyungc miuc-fangx, daaih zangc. Maiv dungx la’guaih longc Ziouv meih, mbuo nyei Tin-Hungh, nyei mbuox.

 7. Maaih ziepc diuh Ziouv nyei leiz Nz: Heuc meih muangx ninh waac, heuc yie ei ninh waac. Ziouv Tin-Hungh gorngv nyei waac, meih caux yie zuqc ei. Ding gong hnoi benx norm, cing-nzengc hitv kuonx hnoi, ih hnoi mbuo daaih hitv kuonx, yiem Yesu Giduc

 8. Maaih ziepc diuh Ziouv nyei leiz Maaih ziepc diuh Ziouv nyei leiz, Tin-Hungh gorngv, yie se Ziouv. Oix zuqc Tongx nimc mbuo nyei, dae caux mbuo nyei maa. Maiv dungx daix mienh fai hienx, auv hienx nqox fai, zoux zaqc, Maiv dungx zoux jaav zorng-zengx caux, mueic jieqv mienh nyei, jaa-dingh.

 9. Maaih ziepc diuh Ziouv nyei leiz Nz: Heuc meih muangx ninh waac, heuc yie ei ninh waac. Ziouv Tin-Hungh gorngv nyei waac, meih caux yie zuqc ei. Ding gong hnoi benx norm, cing-nzengc hitv kuonx hnoi, ih hnoi mbuo daaih hitv kuonx, yiem Yesu Giduc

 10. Ziouv Yie haiz meih ih hnoi Ziouv Yie haiz meih ih hnoi. Ziouv yie haiz meih ih hnoi. Meih fungx maengc bun yie. Yie bun nzengc hnamv Meih. Ziouv yie haiz meih ih hnoi.

 11. Ziouv Yie haiz meih ih hnoi Nz. Maiv gunv ziangh fai daic, maiv gunv jatv fai zuqc nyiemv. Yie ziangh weic longc nzengc yie hnyouv hnamv meih. Yie ziangh weic gorngv waac, yaac juangc caux Ziouv yangh jauv. Yie ziangh weic baaux ceng Tin-Hungh nyei mbuox.

 12. Ziouv Yie haiz meih ih hnoi Tov bun Ziouv yie nyei hnyouv. Tov bun Ziouv yie nyei hnyouv. Meih fungx maengc bun yie. Yie bun nzengc hnamv Meih. Tov bun Ziouv yie nyei hnyouv

 13. Ziouv Yie haiz meih ih hnoi Nz. Maiv gunv ziangh fai daic, maiv gunv jatv fai zuqc nyiemv. Yie ziangh weic longc nzengc yie hnyouv hnamv meih. Yie ziangh weic gorngv waac, yaac juangc caux Ziouv yangh jauv. Yie ziangh weic baaux ceng Tin-Hungh nyei mbuox.

 14. Daux Gaux Jouh Tin-Hungh Invocation

 15. 97. Yie Zorqv Yietc Zungv Fungx Bun Yesu 1. Yie zorqv yietc zungv fungx bun Yesu, a’hneiv zorqv yietc zungv fungx nzengc. Weic zuqc yie hnamv Ninh, cingx kaux Ninh, yietc seix yiem Ninh nyei nza’hmien.

 16. 97. Yie Zorqv Yietc Zungv Fungx Bun Yesu Nz. Yie ganh tov fongc horc, yie ganh tov fongc horc. Zorqv yietc zungv nyei fungx bun Yesu, weic zuqc Ninh zoux Ziouv.

 17. 97. Yie Zorqv Yietc Zungv Fungx Bun Yesu 4. Yie zorqv yietc zungv fungx bun Yesu, fungx yie nyei sin caux yie hnyouv. Bun yie hnamv mienh, hnangv Ziouv hnamv nor. Yiem yie nyei hnyouv liouc cuotv daaih.

 18. 97. Yie Zorqv Yietc Zungv Fungx Bun Yesu Nz. Yie ganh tov fongc horc, yie ganh tov fongc horc. Zorqv yietc zungv nyei fungx bun Yesu, weic zuqc Ninh zoux Ziouv.

 19. Daux Gaux Fongc Horqc Offertory Juangc Jienv Daux Gaux Corporate Prayer

 20. Zunh Doz/Sermon A Man of HonorZangc Horngh Nyei M’jangc Dorn 1 Ti^mo^tai 3:1-7 & Tidatc 1:5-9 Yauzsing Zeuz

 21. Zangc Horngh Nyei M’jangc Dorn Gorngv Jiex Gorn Nyei Waac: Lanh-lanh sienx Giduc mienh m’jangc dorn oix hlo yiem Giduc, oix benx kuv nqox, kuv dae, kuv nyungc zeiv, kuv doic, kuv mienh. Mbuo oix benx zangc horngh mienh. Mv baac zangc horngh nyei m’jangc dorn se hnangv haaix nor? Horpc zuqc taaih fai zic duqv taaih nyei m’jangc dorn se haaix nyungc mienh? Mbuo hnangv haaix nor haih zieqv duqv naaiv nyungc mienh? Ninh mbuo se hnangv haaix nor? I cin hnyangx jiex daaih Baulo porv mengh horpc zuqc, fai zic duqv, taaih nyei m’jangc dorn hnangv haaix nor (1 Ti^mo ^tai 31-7; Tidatc 1:5-9). Ninh fiev taux zangc horngh fai horpc zuqc taaih nyei mienh nyei mauv caux mouz deic, ninh mbuo nyei minc yuangh, ninh mbuo nyei mengh sing, ninh mbuo nyei ziangh maengc, ninh mbuo nyei hmuangv doic, caux ninh mbuo zoux nyei sic.

 22. Zangc Horngh Nyei M’jangc dorn A. His Desires/Ninh Nyei Mauv fai Mouz deic 1. Gengh maaih hnyouv oix fux sux Tin-Hungh ( 1 Ti^mo^tai 3:1) 2. Maaih hnyouv hnamv zien leiz, hoqc zien leiz, yaac njaaux zien leiz… (1 Ti^mo^tai 3:2 njaaux mienh; Tidatc 1:9 goux longx kaux duqv wuonv nyei zien doz) 3. Maaih hnyouv zoux sic weic maiv bun mienh maaih dorngx daanh (1 Ti^mo^tai 3:2; Tidatc 1:7 maiv horpc zuqc maaih dorngx bun mienh daanh). Mbuo maiv haih gunv mienh nyei nzuih bun ninh mbuo maiv daanh mbuo, mv baac mbuo haih gunv mbuo zoux nyei bun ninh mbuo daanh nyei se maiv zien. 4.Maaih hnyouv hnamv zoux kuv sic(Tidatc 1:8)

 23. Zangc Horngh Nyei M’jangc dorn B. His Emotions/ Ninh Nyei Minc Yuangh 1. Ninh maiv oix caux mienh nzaeng jaax(1 Ti^mo^tai 3:3; Tidatc 1:7) Maiv zeix faix-fiuv sic mv baac oix nzaeng taux hingh nyei mienh. 2. Ninh maiv ga’qiex beqv(1 Ti^mo^tai 3:3; Tidatc 1:7) Maiv longc waac gorngv hoic, hemx doqc, fai zoux ciouv bun mienh. Ninh hnamv duqv tong yiem buangh zuqc nyei sic. 3. Ninh maiv zoux ciouv(1 Tim^mo^tai 3:3) gunv duqv ganh nyei ga’qiex yiem gorngv nyei, zoux nyei, dau nyei. 4. Ninh hnyouv suonc nyei (1 Ti^mo^tai 3:3), hiuv, caux bieqc hnyouv taux mienh qiemx zuqc nyei.

 24. Zangc Horngh Nyei M’jangc dorn C. His Reputation/ Ninh Nyei Mengh Sing 1. Ninh maiv maaih dorngx daanh nyei mienh(1 Ti^mo^tai 3:2; Tidatc 1:6-7) Mienh gorngv ninh zoux waaic sic nyei maiv maaih yietc nyungc zien. 2. Ninh zoux “zoux dorh leiz” nyei mienh (1 Ti^mo^tai 3:2) Ninh nyei maengc se dongh dangh nyei, maaih yietv maaih nyeic nyei. 3. Ninh zoux baengh fim nyei(Tidatc 1:8) Zoux zingx nyei mienh. 4. Ninh se ga'nyiec nyei mienh funx mengh hoc longx nyei mienh(1 Ti^mo^tai 3:7), Maiv sienx nyei mienh hiuv duqv, zieqv duqv yaac taaih. Ninh sienx wuonv caux dingc dongh ninh sienx nyei.

 25. Zangc Horngh Nyei M’jangc dorn D. His Spiritual Life/ Ninh nyei Maengc Fim 1. Ninh sienx wuonv, maiv zeix siang sienx (1 Ti^mo^tai 3:6) Zangc horngh nyei m’jangc dorn fai horpc zuqc taaih nyei m’jangc nyei sienx fim se wuonv caux dingc, maiv mbungh mbienv…zoux jiex daaih nyei sic buatc doix-diuc Ziouv. 2. Ninh zoux cing-nzengc (Tidatc 1:8). Ninh zieqv duqv Tin-Hungh, meih buangh zuqc ninh, ninh maiv ceng ninh ganh mv baac ceng ninh nyei Ziouv. 3. Ninh goux longx zien leiz, yaac longc duqv horpc zien leiz (Tidatc 1:9). Ninh gengh maaih hnyouv zaah caux zoux ei zien leiz yiem Ging-sou. 4. Ninh haih njaaux mienh (1 Ti^mo^tai 3:2). Ninh maaih oix bun mienh juangc jienv hiuv dongh ninh hiuv nyei.

 26. Zangc Horngh Nyei M’jangc dorn E. His Family and Habits/Ninh Nyei Hmuangv Doic caux Zoux Nyei sic 1. Ninh benx ziepc zuoqv nyei nqox (1 Ti^mo^tai 3:2; Tidatc 1:6). Ninh gengh zunv dingc hnyouv bun ninh nyei auv ganh hnangv. 2. Ninh benx ziepc zuoqv nyei dae (1 Ti^mo^tai 3:4-5) Oix zuqc haih gunv/dorh duqv longx ganh nyei hmuangv doic, njaaux ganh nyei fu'jueiv taaih ninh, muangx ninh nyei waac. Zoux kuv nyungc zeiv bun ninh nyei fu’jueiv zuotc (Tidatc 1:6) 3. Ninh maiv hengx hopv diuv (1 Ti^mo^tai 3:3; Tidatc 1:7), yaac maiv mauv nyaanh fai maiv ziangh weic nyaanh, maiv nzaeng-ngaengc fai zoux maiv zingx duqv fai pienx mienh duqv. 4. Ninh maaih hnyouv zoux kuv sic (Tidatc 1:8), fai jorm hnyouv taux longx nyei sic, a’hneiv taux longx nyei sic.

 27. Dorh Ging-Sou Nyei Eix-Leiz Daaih Longc: 1. Naaiv deix fiem-fingx se benx nyungc zeiv bun mbuo zoux, zuotc, caux ziangh. Hungh heic nyei hoqc taux, gengh aqc duqv zoux ei… 2. Ih ndorm mbuo buatc Baulo fiev taux zangc horngh fai horpc zuqc taaih nyei mienh nyei mauv fai mouz deic (ninh mbuo maaih hnyouv fux-sux TH, hnamv zien leiz, zoux kuv sic), ninh mbuo nyei minc yuangh (Ninh mbuo maiv nzaeng jaax, qiex beqv, maiv zoux ciouv, hnyouv suonc) ninh mbuo nyei mengh sing (zoux sic maiv dorngx daanh nyei mienh, dorh leiz mienh, baengh fim nyei mienh, ga’nyiec nyei mienh, funx mengh hoc longx nyei mienh) ninh mbuo nyei ziangh maengc (Sienx wuonv, zoux cing-nzengc, longc horpc zien leiz nyei mienh), caux ninh mbuo nyei hmuangv doic caux ninh mbuo zoux nyei sic (ninh gengh benx ziepc zuoqv nyei nqox caux dae, zoux nyungc zeiv bun fu’jueiv)… 3. Tov Tin-Hungh bun mbuo laanh laanh m’jangc dorn, zoux nqox nyei mienh, zoux dae nyei mienh maaih hnyouv oix benx zangc horngh mienh, maaih hynouv hnamv Ziouv, maaih hnyouv zoux sic weic bun Tin-Hungh nyei mbuox haih duqv njang-laangc…

 28. 327. Yie qiemx zuqc Ziouv Yesu Yie qiemx zuqc Ziouv Yesu, gauh camv qiemx zuqc zinh nyaanh, Oix zoux Ziouv nyei sai-gorx, gauh camv zoux mienh maaih mienh. Yie qiemx zuqc Ziouv Yesu, gauh camv qiemx biauv fai gong, Oix bun Ziouv Yesu yietc liuz dorh yie.

 29. 327. Yie qiemx zuqc Ziouv Yesu Nz-Nz: Ziouv Yesu se dongh yie qiemx zuqc wuov dauh, Yie zanc-zanc leih ndutv zuiz-nipc. Yie qiemx zuqc Ziouv Yesu, gauh qiemx jiex zoux hungh. Dongh baamh gen laengz bun yie.

 30. 327. Yie qiemx zuqc Ziouv Yesu Yie qiemx zuqc Ziouv Yesu, gauh camv qiemx zuqc mengh dauh, Yie oix hiaaux suonc taaih, dongh hnamv yie wuov dauh Ziouv. Yie qiemx zuqc Ziouv Yesu, gauh camv jiex maaih mengh hoc, Yie ziepc zuoqv nyei zoux puix Ziouv Yesu

 31. 327. Yie qiemx zuqc Ziouv Yesu Nz-Nz: Ziouv Yesu se dongh yie qiemx zuqc wuov dauh, Yie zanc-zanc leih ndutv zuiz-nipc. Yie qiemx zuqc Ziouv Yesu, gauh qiemx jiex zoux hungh. Dongh baamh gen laengz bun yie.

 32. 327. Yie qiemx zuqc Ziouv Yesu Yie qiemx zuqc Ziouv Yesu, gauh camv njien-youh orn-lorqc, Yie maiv oix yangh gan jienv aapv eix nyei jauv mingh. Yie qiemx zuqc Ziouv Yesu, gauh camv njien-youh nyei jauv, tov Ziouv dorh yie nzuonx, taux nzueic nyei biauv.

 33. 327. Yie qiemx zuqc Ziouv Yesu Nz-Nz: Ziouv Yesu se dongh yie qiemx zuqc wuov dauh, Yie zanc-zanc leih ndutv zuiz-nipc. Yie qiemx zuqc Ziouv Yesu, gauh qiemx jiex zoux hungh. Dongh baamh gen laengz bun yie.