Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ВТОРО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР. ОМУРТАГ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ВТОРО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР. ОМУРТАГ

ВТОРО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР. ОМУРТАГ

174 Views Download Presentation
Download Presentation

ВТОРО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР. ОМУРТАГ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ВТОРО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР. ОМУРТАГ О Т Ч Е Т за изпълнение на бюджета на училището към 31.12.2012 година

 2. ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

 3. ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

 4. 10-00 ИЗДРЪЖКА

 5. КЪМ 31.12.2012 Г. ОБЩО ПРИХОДИ: 247845.66 ОБЩО РАЗХОДИ: 247845.66 ОСТАТЪК В БАНКА: 0 ОСТАТЪК В КАСА: 0 Изпълнение на бюджет за 2012 г. – 100 %.

 6. АНАЛИТИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА РАЗХОДИТЕ НАД ЕРС КЪМ 31.12.2012 Г.

 7. РАЗХОДИ ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

 8. РАЗХОДИ ЗА ЗАКУСКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО ІV КЛАС И ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНАТА ГРУПА

 9. РАЗХОДИ ПО НП „ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН”

 10. РАЗХОДИ ПО НП "ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПЛАТНИ УЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА”

 11. РАЗХОДИ ПО НП „ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА, МЯРКА „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС"

 12. РАЗХОДИ ПО НП „НАЦИОНАЛНО СТАНДАРТИЗИРАНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ И ИКТ”

 13. РАЗХОДИ ЗА УЧЕНИЦИ СЪС СОП

 14. РАЗХОДИ - ПЪТНИ УЧИТЕЛИ

 15. РАЗХОДИ ПО ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ

 16. ПРОЕКТ:„Училището – място за всяко дете”, финансиран от ЦОИДУЕМ

 17. ПРОЕКТ:„Превенция на отпадането на ромските ученици от училище” , финансиран от ЦМЕДТ «Амалипе» и Фондация «Америка за България»

 18. Проект “Училището-моят уютен дом” по Национална програма “Училището-територия на учениците”, Модул “Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”

 19. ПОДОБРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА БАЗА В УЧИЛИЩЕТО

 20. Проект “УСПЕХ”

 21. Проект “Нов шанс за успех”

 22. Общ преходен остатък:

 23. БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО ! Изготвил: Татяна Петрова – Директор на Второ начално училище “Васил Левски” гр. Омуртаг