slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hipertansiyon ve Hipertansif Acillerin Tedavisi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hipertansiyon ve Hipertansif Acillerin Tedavisi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

Hipertansiyon ve Hipertansif Acillerin Tedavisi - PowerPoint PPT Presentation


 • 654 Views
 • Uploaded on

Hipertansiyon ve Hipertansif Acillerin Tedavisi. Dr. İnci ÇELİKKOL. TANIM. Kan basıncında > 140/90 kronik artış; etioloji hastaların %90-95'inde bilinmez ("esansiyel hipertansiyon").

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hipertansiyon ve Hipertansif Acillerin Tedavisi' - armen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

TANIM

 • Kan basıncında > 140/90 kronik artış; etioloji hastaların %90-95'inde bilinmez ("esansiyel hipertansiyon").
 • Özellik1e 35 yaşından önce veya 55 yaşından Sonra hipertansif olan hastalarda hipertansiyonun düzeltilebilir sekonder bir formu olabileceğini düşünün.
 • İzole sistolik hipertansiyon (sistolik >160, diyastolik <90) en sık olarak yaşlı hastalarda azalmış vasküler kompliansa bağlı gelişir.
sekonder h pertans yon sebepler
SEKONDER HİPERTANSİYON SEBEPLERİ:
 • RENAL STENOZ:

Ya ateroskleroza (yaşlı erkekler) ya da fibromüsküler displaziye bağlıdır. Ani başlar ve genelde kullanılan antihipertansif tedaviye dirençli hipertansiyon olarak kendini gösterir.

Abdominal üfürüm sıkça duyulur; renin–anjiyotensin-aldosteron sisteminin aktivasyonuna bağlı hafif hipokalemi görülebilir.

2 renal parenk mal hastalik
2.RENAL PARENKİMAL HASTALIK:
 • Artmış serum kreatinin ve/veya anormal idrar tahlili (protein, hücreler, silendirler olabilir).
3 aort koarktasyonu
3.AORT KOARKTASYONU:
 • Çocuk veya genç erişkinlerde görülür; darlık genelde sol subklavian arterin başlangıç kısmındadır . Muayenesinde azalmış ve gecikmiş femoral nabızlar; en iyi sırt orta kısmında duyulan geç sistolik üfürüm vardır. Akciğer grafisinde aortanın koarktasyon seviyesinde indentasyon ve kotlarda çentiklenme (kollateral dolaşımın gelişmesine bağlı) vardır.
4 feokromas toma
4.FEOKROMASİTOMA:
 • Kendini genç ve orta yaştaki erişkinlerde paroksismal veya sürekli olan hipertansiyonla gösteren tipik olarak adrenal medullanın katekolamin üreten bir tümörüdür.
 • Baş ağrısı ve çarpıntıyla giden ani ataklar ve yoğun diaforez sıktır.
 • Kronik kilo kaybı, ortostostik hipotansiyon ve bozulmuş glukoz toleransı ilgili bulgulardır. Feokromasitoma mesane duvarında olabilir ve katekolamin artışına bağlı semptomlar miksiyonla ilişkili olabilir .
 • 24 saatlik idrarda artmış üriner katekolamin metabolitleri bu tanıyı düşündürür.
 • Tümör BT veya anjiyografi ile lokalize edilir.
5 h peraldosteron zm
5.HİPERALDOSTERONİZM:
 • Aldosteron üreten adenom veya bilateral adrenal hiperplaziye bağlıdır. Diüretik kullanmayan hipertansif bir hastada hipokalemi mevcutsa bu tanı düşünülmelidir.
6 d er nedenler
6.DİĞER NEDENLER :
 • Oral kontraseptif ilaçlar, Cushing sendromu ve adrenogenital sendrom, tiroid hastalığı, hiperparatiroidi ve akromegali.
hastaya yakla m
Hastaya Yaklaşım:
 • Hikaye :
 • Çoğu hasta asemptomatiktir. Ciddi hipertansiyon baş ağrısı, epistaksis veya görme bozukluğuna yol açabilir.
 • Sekonder Hipertanisyonun Özel Tipleri için ipuçları Doğum kontrol hapı veya glükokortikoidlerin kullanımı; baş ağnsı, terleme ve taşikardide paroksizm (feokromasitoma); renal hastaiık veya abdominal travma hikayesi (renal hipertansiyon).
fizik muayene
Fizik Muayene:
 • Uygun boydaki manşonla kan baslnclnı ölçün (geniş bir kol için geniş bir manşon). Kan basıncını her iki kolda ve bir bacakta (koarktasyonu değerlendirmek için) ölçün.
 • Hipertansiyon bulgulan arasında retinal arteriolar değişiklikler (daralma / çentiklenme); sol ventriküler lift, yüksek A2, s4 vardır. Cushingoid görünüm, abdominal üfürüm (renal arter stenozu), gecikmiş femoral nabızlar (aort koarktasyonu) sekonder hipetansiyon için ip uçlandır.
laboratuar al malar
Laboratuar Çalışmaları:
 • serum kreatinin, NPN ve idrar tahlili (renal parenkimal hastalık),
 • Diüretik kullanmayan hastada serum K (hipokalemi bu1unması hiperaldosteronizm ve renal arter stenozuna yönelik araştırma gerektirir),
 • akciğer grafisi (aort koarktasyonunda kotlarda çentiklenme ve distal aort arkusunda indentasyon),
 • EKG ( sol ventriküler hipertrofi hipertansiyonun kronik olduğunu gösterir),
 • hemogram, kan şekeri, kolesterol, trigliseridler, kalsiyum, ürik asit diğer yardımcı kan testleridir.

Sekonder Hipertansiyon için Tarama Testleri

Hipertansiyonu olduğu gösterilen tüm hastalarda yapılmalıdır:

slide12

İleri Çalışma Kan basıncı antihipertansif tedaviye dirençliyse veya tarama testlerinde bozukluk varsa yapılır:

 • Renal arter stenozu: kaptoril renogram, renal dupleks ultrason, dijital subtraksiyon anjiyografi, renal arteriografi ve renal ven renin ölçümü;
 • Cushing sendromu: deksametazon süpresyon testi;
 • feokromasitoma: katekolaminler, metanefrinler ve vanililmandelik asit için 24 saatlik idrar toplanması;
 • primer hiperaldosteronizm: baskılanmış plazma renin aktivitesi ve aldosteron hipersekresyonu, her ikisi de volüm artmasına cevap vermez.
d ret kler
DİÜRETİKLER:

İlaç Doz Açıklamalar

LOOP (PO veya IV uygulanabilir)

Furosemid 40-120 mg her gün veya günde 2 kez Kısa, ETKİLİ GÜÇLÜ düşük GFR’de Etkili

Bumetanid 0.5-2 mg her gün veya günde 2 kez Furasemid allerjisinde kullanılabilir

Etakrinik asit 50-200 mg her gün Uzun etkili

DİSTAL K -kayrettiren

Hidroklorotiyazid 25-200 mg İIk seçenek hipokalemiye yol açar; GFR>25 ml/dak olmalıdır

Klortalidon 100 mg her gün veya gün aşın Uzun etkili (72 saate kadar); hipokalemiye yol açar; GFR>25 ml/dak olmalıdır

Metolazon 1-1 0 mg her gün Uzun etkili; hipokalemiye yol açar özellikle loop diüretkleriyle kullanılırsa düşük GFR‘ de etkilidir

DİSTAL K-Kazandır.ın

Spironolakton 25-100 mg günde 4 kez Hiper kalemi; asidoz; aldesteron etkisini engeller; jinekomasti impotans amenore; 2-3 gün sürer; böbrek. yetersizliğinde kullanılmamalı, ACE inhibitörleriyle kombine edilmemeli, K ilave edilmemelidir.

Amilorid 5-1 0 mg her gün veya günde 2 kez Hiperkalemiye yol açar günde tek doz; spironolaktondan daha az etkilidir

Triamteren 100 mg günde 2 kez Hiperkalemiye yol açar spironolaktondan daha az etkilidir böbrek taşı yapabilir.

slide15

Beta Blokerler

NONSELEKTİF AJANLAR

Karteolol *

Labetolol †

Nadolol

Penbutolol*

Pindolol*

Propranolol,

uzun etkili

Timolol

BETA1 SELEKTİF AJANLAR

Asebutolol*

Atenolol

Betaksolol

Metoproioi,

uzun etkili

Doz, (PO)

2.5-10 mg her gün

100-600 mg günde iki kez

20-120 mg her gün

20 mg her gün

15-30 mg günde iki kez

20-60 mg her gün

80-160 mg her gün

5-15 mg günde iki kez

200-600 mg günde iki kez

2-100 mg her gün

10-20 mg her gün

25-150 mg günde iki kez

50-100 mg her gün

 • Beta Agonist Etkisi de vardır
 • † Alfa 1 Bloker etkisi de vardır.
 • Yan etkiler Bradikardi (Beta agonist etkisi olan ilaçlarda daha düşüktür), GI Şik., KKY, Bronkospazm (beta 1 selektif ajanlarda daha az görülür.), diyabet atağı veya insülinle indüktlenen hipoglisemiye cevabın bozulması, empotans
slide16

ACE İnhibitörleriDoz (PO)

Kaptopril 12.5-75 mg günde iki kez

Enalapril 2.5-40 mg her gün

Lisinopril 5-40 mg her gün

Benazapril 10-40 mg her gün

Fosinopril 10-40 mg her gün

Kinapril 1 0-80 mg her gün

Ramipril 2.5-20 mg her gün

Moeksipril 7.5-30 mg her gün

Trandolapril 2-4 mg her gün

NOT: (Fosinpril hariç) ACE inhibitörlerinin dozu böbrek yetersizliği olan hastalarda

azaltılmalıdır .

Yan Etkiler: Hipotansiyon, anjioödem, öksürük,, döküntü, azotemi, hiperkalemi.

alfa1 resept r blokerleri
Alfa1 Reseptör Blokerleri:
 • Bu İlaçlar (örmeğin Prazosin,1-10 mg 2x1 veya Terazosin 1-20 mg 1x1) genelde iyi tolore edilir fakat hipotansiyona neden olabilirler, doz kademeli olarak arttırılmalıdır.
 • Bu ajanlar bening prostat hipertrofisi semptomlarını da azalttığından bu durumdaki hipertansif erkeklerde özellikle faydalıdır
zel durumlar
ÖZEL DURUMLAR:
 • Gebelikte En güvenli antihipertansifler :Metildopa (25O-1000 mg PO günde iki kez-günde üç kez), Hidralazin (10-150 mg PO günde iki kez-günde üç kez) ve Beta Blokerlerdir. Kalsiyum kanal blokarleri de gebelikte güvenli görünmektedir.
 • Böbrek yetmezliği Standart diüretik tedavi etkili olmayabilir. Metolazon, furosemid veya bumetanidi tek başına veya kombine olarak kullanmayı planlayın.
 • Malign Hipertansiyon Diyastolik kan basıncının >120 mm.Hg olması acil bir durumdur. Kardiyak dekompensasyon (KKY , angina), ensefolopati (başağrısı, konvülziyon, görme bozuklukları) veya bozulan renal fonksiyon bulguları varsa acil tedavi gereklidir.
hipertansif aciller
Hipertansif Aciller:
 • Hipertansif ensefalopati
 • İntrakraniyal kanama
 • Kararsız angina
 • AMİ
 • Akut sol ventrikül yetmezliği
slide23
Katekolamin fazlalığı

- feokromasitoma - kokain

-klonidinin kesilmesi

-koroner by-pass sonrası

-aort diseksionu

-böbrek yetmezliği

-eklampsi

kan bas nc n n y kselmesinin nedenleri
Kan basıncının yükselmesinin nedenleri;
 • Düzensiz ilaç kullanımı
 • Stres
 • Efor
 • Sempatomimetikler(burun spreyi,zayıflama ilaçları)
slide25
Arteriyol ve kapillerde basınç artışı
 • Damar hasarı
 • Endoteliumda yırtık
 • Plazma içeriğinin damar duvarına geçişi
 • Fibrinoid nekroz ve intimal proliferasyo
slide26
Damar lümeninde daralma
 • Prostoglandinlerde artış
 • Endotel hasarında artış
kl n k
KLİNİK;
 • DKB;100-180 mmHg
 • SKB;150-300 mmHg
 • Sol ventrikül yetmezliği
 • Akciğer ödemi
 • Baş ağrısı/dönmesi
slide28
Beyin kan akımı 50 ml/100 gr doku/dakika
 • 60-120 mmHg’lık değerlerde beyin kan akımı sabittir
 • Hipertansiflerde bu değer 100-180 mmHg
hipertansif krizi taklit eden hastal klar
Akut sol ventrikül yetmezliği

Beyin tümörü

Kollajen hastalıkları

Kafa travması

Hiperkalsemi

Epilepsi

Ansefalit

SAK

CVH

Üremi

Anksiyete

Hipertansif krizi taklit eden hastalıklar;
malign hipertansiyon ve hipertansif krizin tedavisi
Malign Hipertansiyon ve Hipertansif Krizin Tedavisi:

İlaçDoz Yan Etkiler

Nitroprııssid İV: 0.5- 8.0 (mg/kg)/ Hipertansiyon: 24 saat sonra

dakika tiyosiyanat toksisitesi için

dikkat edin (kulak çınla-

ması, görme bozukluğu,

değişen rnental dunun)

Nitrogliserin* İV : 5- 1 00 ııg/dakika Hipotansiyon,

baş ağrısı

labetolol İV : 2o-8o mg 10 dakika Hipotansiyon, bradikardi,

arayla (maksimum A V blok, bronkospazm

300 mg) veya 20 mg

İV bolus sonrasında 1-

2 mg/dakika infüzyon

Enalaprilat IV: 1.25 mg 6 saat Anjioödem, hiperkalemi

Hidralazin İV : 5- 1 0 mg tv 1 0-15 Refleks taşikardi, KAH veya

dakika arayla (maksi- aort disseksiyonu olduğu

mun 50 mg) düşünülen hastalarda kul-

lanmaktan kaçının

Diazoksit İV: 50 mg 5-10 dakika Na retansiyonu†, hiper-

arayla (maksimum glisemi

600 mg) Taşikardi, karın ağrısı, idrar

Trimetafan İV 0.5-5 mg/dakika retansiyonu

*Kan basıncındaki hızlı dalgalanmaları önlemek için intraarteriyel kan basıncı izlenmesi önerilir.

†Na+ retansiyonunu engellemek için beraberinde 20-80 mg Iv furosemid yapılmalı.

n tropruss t
NİTROPRUSSİT;
 • İlk ilaç
 • Etkisi hızlı ve kısa
 • Rebound etki
 • Işığa duyarlı
 • KİBAS
 • Siyanüre dönüşür
 • Tiyosiyanat toksisitesi
labetalol
LABETALOL;
 • Alfa ve nonselektif beta bloker
 • KİBAS yapmaz
 • En seçkin ilaç
 • Bradikardi,kalp bloğu,bronkospazmda kontrendike
 • Feokromasitomada verilmez
 • Bulantı,kaşıntı,karıncalanma
n trogl ser n
NİTROGLİSERİN;
 • Uçucu
 • KİBAS
 • Tolerans
 • Miyokardial iskemide seçkin ilaç
 • Methemoglobinemi
beta blokerler
BETA BLOKERLER;
 • Propranalol,aort diseksionunda ilk ilaç
 • Esmolol,Mİ,kararsız anjina ve tirotoksikozda yardımcı ilaç
 • Kokainle beraber kontrendike
d azoks t
DİAZOKSİT;
 • Arteriel dilatatör
 • Diüretik değil
 • Hipotansif
 • Mİ ve aort diseksionunda kontrendike
fentolam n fenoks benzam n
FENTOLAMİN,FENOKSİBENZAMİN;
 • Nonselektif alfa adrenerjik bloker
 • Feokromasitomada kullanılır
slide38
ADEİ;
 • Skleroderma böbrek krizinde ilk ilaç
 • Cevap değişken
 • Gebelikte kontrendike
h dralaz n
HİDRALAZİN;
 • Eklampsi
 • Böbrek yetmezliği ve AGN’de
 • Hipotansiyon,taşikardi yapabilir
slide40
İKH ve aort diseksionunda kontrendike
 • Betabloker ve diüretikle kombine
 • Lupus benzeri tablo
m noks d l
MİNOKSİDİL;
 • Arterioler dilatatör
 • Böbrek yetmezliğinde kullanılır
 • Diüretik ve betablokerle beraber
 • İskemi ve aort diseksionunda kontrendike
slide42
KKB;
 • Vazodilatatör
 • Nifedipin,inme ve Mİ yapabilir
 • Verapamil,infarktüs sonrasında kullanılır
 • Nikardipin,kalp yetmezliğinde,ameliyat sonrasında kullanılır
 • Kalp ve beyin iskemisinde,nifedipin ve nikardipin
klon d n
KLONİDİN;
 • Alfa 2 adrenerjik agonist
 • 1.nci seçenek değil
 • Değişken etkili
 • Somnolans ve konfüzyon yapabilir
 • Ensefalopatide kontrendike
 • Rebound hipertansiyon
d ret kler1
DİÜRETİKLER;
 • 1.nci seçenek değil
 • Akut akciğer ödeminde tercih edilir
kaynaklar
KAYNAKLAR
 • GATA Ders Notları