Historie vzniku v. v. i. - PowerPoint PPT Presentation

historie vzniku v v i n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Historie vzniku v. v. i. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Historie vzniku v. v. i.

play fullscreen
1 / 23
Historie vzniku v. v. i.
164 Views
Download Presentation
armani
Download Presentation

Historie vzniku v. v. i.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Historie vzniku v. v. i. Seminář vzdělávacího programu pro pracovníky THS pracovišť AV ČR Jiří Rákosník Praha 21. října 2011

 2. Osnova • Na počátku bylo ... • Proč ne SPO • Hledání nové právní formy a její vymezení • Příprava přeměny v AV • Nové problémy

 3. Na počátku bylo ...

 4. Časová osa

 5. Proč ne SPO

 6. Politické rozhodnutí:Národní politika VaV 2000 (1/2) • V.2.1. Dokončení transformace rozpočtových a příspěvkových organizací VaV V zásadě na stejných principech, podle kterých proběhla transformace VŠ z příspěvkových organizací na veřejné vzdělávací instituce, je třeba transformovat ostatní rozpočtové a příspěvkové výzkumné organizace, především ústavy AV ČR a část resortních výzkumných ústavů. K tomu bude novým zákonem o výzkumu a vývoji vytvořeno potřebné právní prostředí. Organizace VaV ve světě mají podle právního řádu dané země nejrůznější postavení, ale nikde nejsou součástí státní správy (resp. pro ně neplatí stejná pravidla jako pro státní správu, jako je tomu v ČR), ani nejsou ryze státními organizacemi zřizovanými především pro plnění jejích úkolů. Současný stav v ČR, kde část organizací VaV byla právně transformována (VŠ) a část dosud ne (ústavy AV ČR, resortní VÚ) je dlouhodobě neudržitelná, protože brání jejich vzájemné spolupráci.

 7. Politické rozhodnutí:Národní politika VaV 2000 (2/2) • V.2.1. Dokončení transformace rozpočtových a příspěvkových organizací VaV (pokr.) Transformace stávajících rozpočtových a příspěvkových organizací VaV proběhne ve dvou krocích. V prvním kroku, realizovaném obecnými zákony, které jsou v pokročilém stavu přípravy (rozpočtová pravidla ČR a zákon o majetku ČR a jejím vystupováním v právních vztazích) budou právně transformovány tyto organizace na státní organizace. Ve druhém kroku, realizovaném novým zákonem o výzkumu a vývoji, budou ty VaV organizace, které mají VaV jako hlavní předmět své činnosti nebo zajišťují jeho infrastrukturu, dále právně transformovány na veřejné výzkumné instituce. Tato transformace proběhne v zásadě stejným způsobem, jako proběhla transformace VŠ. Vnitřní struktura právně transformovaných VaV organizací a další otázky nezbytné pro jejich činnost (platové řády aj.) budou řešeny analogicky VŠ vnitřními předpisy těchto organizací.

 8. Rigidní struktura SPO • Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích: • nelze změnit strukturu státních příspěvkových organizací (lze je jen zrušit) • jediná výjimka: AV ČR

 9. Omezená právní subjektivita SPO • Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích: • SPO nevlastní majetek a není schopna ručit za své závazky • SPO nesmí založit jinou právnickou osobu nebo do ní vstoupit • Překážky • v přímé spolupráci se zahraničními vědeckými institucemi • v účasti v konsorciích při řešení projektů v aktivitách Evropského výzkumného prostoru • ve spolupráci s jinými právnickými osobami, zejména s vysokými školami a s podnikatelským sektorem • v ochraně duševního vlastnictví • v přenosu výsledků výzkumu a vývoje do praxe • Omezené rozhodování o zaměření činnosti oproti ostatním právnickým osobám ve výzkumu a vývoji včetně veřejných vysokých škol

 10. Omezení v oblasti personální politiky a hospodaření SPO • Centralizovaná kategorizace profesí a kvalifikačních předpokladů nevyhovující dynamickému prostředí vědy • Odměňování podle zákona o platu (tarifní tabulky) • Mzdové limity • SPO nesmí přijímat půjčky

 11. Hledání nové právní formy a její vymezení

 12. Příprava zákona (1/2) • Pro nedostatečnou připravenost (a jako obrana proti pokusům využít změny k likvidaci AV ČR) legislativní úprava v.v.i. oddělena od zákona o podpoře VaV • Příprava věcného záměru zákona zahájena 2000 • Legislativní úkol MŠMT ve spolupráci s RVV a AV ČR, později změněn na úkol RVV ve spolupráci s MŠMT a AV ČR • Právní analýza možných variant řešení problematiky veřejných výzkumných institucí v ČR a v evropských zemích • Odpor právníků proti zavedení nové právnické osoby do českého právního řádu • Podařilo se je přesvědčit, že žádná z existujících (s.r.o., a.s., o.p.s., atd.) potřebám VaV nevyhovuje

 13. Příprava zákona (2/2) • Diskuse: • míra samosprávnosti • stupeň podřízenosti Obchodnímu zákoníku • vliv odborů • hospodaření (nakládání s majetkem, přístup na trh, další a jiná činnost, ...) • Pracovní skupina: MŠMT, AV ČR, experti z VŠE, sekretariát RVV • Postupně připraveno víc než 10 verzí • Začátek r. 2003: vládě předložen věcný záměr zákona • Začátek r. 2005: vládě předložen návrh paragrafovaného znění • V polovině r. 2005 zákon schválen s podporou napříč politickým spektrem

 14. Dopady • K 1.1.2007 přeměna 81 SPO vyjmenovaných v zákonu na v.v.i.: • 59 z AV ČR • 20 resortních • 2 krajské • Změny dvanácti zákonů (zákonem č. 342/2005 Sb.), např.: • č. 283/1992 Sb., o AV ČR • č. 130/2002 Sb., o podpoře VaV • č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti • č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu • č. 65/1965 Sb., zákoníku práce • č. 111/1998 Sb., o vysokých školách • č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

 15. Příprava přeměny v AV

 16. XXIV. zasedání AS 21.4.2004 (1/2) Zásady koncepčních a organizačních změn v soustavě pracovišť AV ČR: • Transformace v souladu s výsledky hodnocení pracovišť a jejich výzkumných záměrů. • Strukturální změny provést před transformací s cílem zajistit efektivní řízení a správu pracovišť, s přihlédnutím k velikosti a popř. posílení postavení v regionech. • Strukturální změny tak, aby pracoviště při přechodu na VVI splňovala tato kriteria: • perspektivní, dobře definovaná vědní koncepce, • dostatečná vědecká kapacita pro řešení širších problémů a konkurenceschopnost, • úspěšnost z hlediska kvality výsledků výzkumu a jejich uplatnění, • dlouhodobá úspěšnost při získávání účelových a mimorozpočtových prostředků, • perspektivnost (věková struktura, výchova studentů), • dostatečná velikost a potřebná infrastruktura.

 17. XXIV. zasedání AS 21.4.2004 (2/2) • Na transformovaná pracoviště přejde veškerý movitý majetek, se kterým příspěvkové organizace ke konci daného kalendářního roku na základě účetní evidence hospodaří. • Nemovitý majetek bude převeden rozhodnutím zřizovatele na jednotlivá pracoviště s přihlédnutím k potřebám pracoviště a AV, a to zpravidla při vlastní transformaci. Nemovitý majetek může být zatížen věcným břemenem, nebudou převáděny nemovité majetky, u kterých nejsou jasně definované vlastnické vztahy státu (restituční spory atd.).

 18. Slučování ústavů • 2005 • ÚJČ+KJ → ÚJČ • 2006 • SSČ+AN → SSČ 1.1.2006 • ENTÚ+ÚMBR+HBÚ+PAÚ+ÚPB+STHSBP → BC • ÚFP+VOD → ÚFP 1.1.2006 • ÚT+ÚE → ÚT 1.1.2006 • MSÚ+A → MSÚ-A 1.1.2006 • Celkem z 63 na 53

 19. Nemovitý majetek • Inventura nemovitého majetku • Aktualizace a opravy záznamů v katastru • Vyjasnění sporů • Restituce • Dělení areálů • …

 20. Nové předpisy • Kariérní řád a zásady pro odměňování (platy → mzdy, žádný mzdový limit, žádné předepsané tabulky, nový zákoník práce) • Vzorový volební řád rady pracoviště • Vzorový jednací řád rady pracoviště • Vzorový organizační řád • Vzorový jednací řád dozorčí rady • Pravidla pro výběr ředitelů • Schvalování úkonů při nakládání s majetkem • Vnitřní mzdový předpis • Pravidla pro zacházení s fondy • Úprava účetní metodiky

 21. První kroky • Vydání zřizovacích listin • Pověření vybraných osob řízením • Příprava voleb rad pracovišť • Výběrová řízení na ředitele • Jmenování členů dozorčích rad • Úprava iFISu

 22. Nové problémy ...

 23. ... které bylo třeba postupně řešit • Rozdělení kompetencí a odpovědností • Audit – komplikace, cena • Zakládání právnických osob • Systémy odměňování • Větší volnost v nakládání s prostředky • Riziko zrušení v.v.i. • Úvěry, ručení • Odlišná pravidla účtování • Zvýšený zájem zaměstnanců o řízení • Odhalení kostlivců ve skříních • Obavy z rozvolnění struktury AV • Obavy z možnosti zániku pracoviště • Atd.