Eiropas Kopienas programma “Eiropa pilsoņiem” (2007-2013) - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Eiropas Kopienas programma “Eiropa pilsoņiem” (2007-2013) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Eiropas Kopienas programma “Eiropa pilsoņiem” (2007-2013)

play fullscreen
1 / 30
Eiropas Kopienas programma “Eiropa pilsoņiem” (2007-2013)
265 Views
Download Presentation
armani
Download Presentation

Eiropas Kopienas programma “Eiropa pilsoņiem” (2007-2013)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Eiropas Kopienas programma “Eiropa pilsoņiem” (2007-2013)

 2. Vispārējie mērķi: 1. Dot iedzīvotājiem iespēju sadarboties un piedalīties, veidojot arvien saliedētāku Eiropu, kas ir demokrātiska, vērsta uz pasauli un kuru vieno un bagātina tās kultūras daudzveidība, tādējādi izkopjot ES pilsonisko apziņu. 2. Izkopt Eiropas identitātes izjūtu, kuras pamatā ir kopīgas vērtības, vēsture un kultūra. 3. Iedzīvotāju vidū veicināt ES piederības izjūtu. 4. Sekmēt iecietību un savstarpēju sapratni Eiropas iedzīvotāju vidū, respektējot un cildinot kultūras un valodu daudzveidību un vienlaikus bagātinot starpkultūru dialogu.

 3. Īpašie mērķi: 1. Tuvināt vietējo kopienu iedzīvotājus visā Eiropā, lai dalītos pieredzē un apmainītos ar pieredzi, viedokļiem un vērtībām, kā arī lai mācītos no pagātnes un plānotu nākotni. 2. Īstenojot sadarbību Eiropas līmeņa pilsoniskās sabiedrības organizācijās, sekmēt ar Eiropas pilsonisko apziņu un demokrātiju, kopīgajām vērtībām, kopējo vēsturi un kultūru saistītus pasākumus, diskusijas un analīzi. 3. Tuvināt Eiropu tās iedzīvotājiem, cildinot Eiropas vērtības un sasniegumus un vienlaikus saglabājot piemiņu par pagātni. 4. Sekmēt visu iesaistīto valstu iedzīvotāju un pilsoniskas sabiedrības organizāciju sadarbību, lai bagātinātu starpkultūru dialogu un uzsvērtu gan Eiropas daudzveidību, gan tās vienotību, īpašu uzmanību pievēršot pasākumiem ar mērķi ciešāk tuvināt iedzīvotājus no vecajām dalībvalstīm un dalībvalstīm, kas pievienojušās ES pēc 2004.gada 30.aprīļa.

 4. Horizontālās prioritātes: • Eiropas vērtības • Neformālā izglītība ar mērķi sasniegt izpratni par Eiropas pilsonību • Brīvprātīgo kustība – aktīvas Eiropas pilsoniskās apziņas izpausme • Starptautiskā un lokālā dimensija • Kultūras un valodu daudzveidība • Savstarpēja bagātināšanās • Vienlīdzīgas iespējas līdzdarboties Programmai (diskriminācijas aizliegums, dzimumu līdztiesība, starppaaudžu solidaritāte) • Programmas redzamība un pieejamība, rezultātu valorizācija un izplatīšana

 5. Vispārēja informācija: • Programmas finansējums: 215 miljoni EUR (2007-2013) • Programmas dalībvalstis: 27 ES valstis • Programmā ir iesaistījusies arī Horvātija (no 2007.gada novembra) • Tiešie dotācijas saņēmēji: visi interesenti, kas sekmē aktīvu Eiropas pilsonību, piemēram: - vietējās pašvaldības un tās iestādes, - Eiropas sabiedrības politikas pētniecības organizācijas (ideju ģeneratori, zinātniskās pētniecības centri), • iedzīvotāju grupas, • citas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, arodbiedrības, izglītības iestādes, organizācijas, kas ir aktīvas brīvprātīgo darbā, amatiersportā, un citas nevalstiskās organizācijas.

 6. Lēmumā, ar ko izveido Programmu, ir noteikts, ka katrai darbībai jāatvēl šāds kopējā budžeta apjoms: • Vismaz 45% 1. darbībai - „Aktīvi iedzīvotāji Eiropai” (atbalsts pilsētu sadraudzībai, iedzīvotāju projektiem un atbalsta pasākumiem). • Aptuveni 31% 2. darbībai- „Aktīva pilsoniskā sabiedrība Eiropā” (atbalsts Eiropas sabiedrības politikas pētniecības organizācijām, kā arī Eiropas pilsoniskās sabiedrības organizācijām un to projektiem). • Aptuveni 10% 3. darbībai- „Kopīgi Eiropai” (atbalsts plašas ievērības pasākumiem, pētījumiem, kā arī informēšanas un izplatīšanas līdzekļiem, ar kuru palīdzību tiek uzrunāta plaša Eiropas pilsoņu auditorija). • Aptuveni 4% 4. aktivitātei - „Aktīvi piemiņas pasākumi Eiropā” (atbalsts galveno deportācijas vietu un ar deportāciju saistīto arhīvu saglabāšanai un upuru piemiņai.

 7. Dotāciju veidi Programmas ietvaros piešķir divu veidu dotācijas: • Projektu dotācijas (piemēram, atbalsts pilsoniskās sabiedrības organizāciju sāktiem projektiem); • Darbības dotācijas organizācijām, kas veicina aktīvu Eiropas pilsonisko apziņu (piemēram, strukturāls atbalsts Eiropas līmeņa pilsoniskās sabiedrības organizācijām).

 8. Dotāciju līgumu vietā stājas dotāciju lēmumi • Tradicionālos dotāciju līgumus aizstās dotāciju lēmumi, kas ir vienpusēji akti, ar kuriem labumguvējiem piešķir subsīdijas. • Dotācijas lēmums atšķirībā no līguma labumguvējiem nav jāparaksta , un dotācijas saņēmējs var sākt rīkoties uzreiz pēc lēmuma saņemšanas.

 9. Juridiskais pamats: 12.12.2006. Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1904/2006/EK, ar ko laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam izveido programmu “Eiropa pilsoņiem”, lai sekmētu aktīvu Eiropas pilsonību.

 10. 1. darbības virziens: Aktīvi iedzīvotāji Eiropai Darbība ir īpaši vērsta uz pasākumiem, kuros iesaista iedzīvotājus, ņemot vērā Programmas mērķus. Darbībā ir iekļauti divi pasākumi: • Pilsētu sadraudzība • Iedzīvotāju projekti un atbalsta pasākumi

 11. 1. darbības virziens: Aktīvi iedzīvotāji Eiropai • Pilsētu sadraudzība 1.1. Sadraudzības pilsētu iedzīvotāju tikšanās Aktivitātes mērķis ir sniegt iespēju satikties vietējo kopienu iedzīvotājiem no dažādām ES dalībvalstīm, lai dalītos ar pieredzi, viedokļiem un vērtībām, mācītos no atšķirīgās vēstures un veidotu kopīgu nākotni. Atbilstīgie projektu iesniedzēji – Programmas dalībvalsts pašvaldība, kas piedalās vai rīko tikšanos. Pašvaldība šajā pilsētu sadraudzības pasākumā nedrīkst piedalīties biežāk kā reizi gadā. Tikšanās maksimālais garumsir 21 diena. Atbilstīgais projekta budžets– no 2 000 – 20 000 EUR. Sīkāka informācija: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm

 12. Projektu pieteikumu kalendārs 2008. – 2009.gadam

 13. 1. darbības virziens: Aktīvi iedzīvotāji Eiropai • Pilsētu sadraudzība 1.2. Sadraudzības pilsētu tematiskā tīklošana Aktivitātes mērķis – sekmēt pilsētu sadraudzības stratēģiskās dimensijas attīstību un nostiprināšanu. Šī aktivitāte atbalsta tematiskas konferences un seminārus pilsētu sadraudzības ietvaros, kuros iesaistītas vismaz trīs pilsētas. Atbilstīgie pasākumi– konferences un semināri. Atbilstīgie projektu iesniedzēji – Programmas dalībvalsts pašvaldība, sadraudzības komiteja, vietējā un reģionālā valsts pārvaldes iestāde un vietējo iestāžu pārstāvniecības asociācija, kas piedalās vai rīko tikšanos. Minimālā dotāciju summa– 3 500 EUR. Sīkāka informācija: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/guide/documents/programme_guide_lv.pdf

 14. Projektu pieteikumu kalendārs 2008. – 2009.gadam

 15. 1. darbības virziens: Aktīvi iedzīvotāji Eiropai 1. Pilsētu sadraudzība Īpašais apakšpasākums Sadraudzības pilsētu tīklojumu daudzgadu Projekti (2 gadi) Aktivitātes mērķis –sniegt jau izveidotiem sadraudzības pilsētu tīklojumiem iespēju veidot ilgtspējīgāku, saturīgāku, stratēģiskāku un strukturētāku sadarbību. Atbilstīgie pasākumi– jau izveidoti sadraudzības pilsētu tīklojumi ar vismaz 3 gadus ilgu kopīgu pasākumu vēsturi, kuros ir iesaistītas vismaz 5 sadraudzības pilsētas no 5 dažādām Programmas valstīm. Atbilstīgie projektu iesniedzēji –Programmas valstu pašvaldības, kas piedalās sadraudzības pilsētu tīklojumos, sadraudzības pilsētu tīklojumu vārdā – sadraudzības asociācijas vai sadraudzības komitejas ar tiesisku statusu.

 16. Dotāciju summa vienam projektam ir EUR 30 000 - EUR 150 000. Dotāciju kopējās summas pamatā ir šādām pozīcijām piešķirtās summas: • semināri/konferences; • iedzīvotāju tikšanās; • saziņas līdzekļi; • projektu koordinācija.

 17. Projektu pieteikumu kalendārs 2008. – 2009.gadam

 18. 1. darbības virziens: Aktīvi iedzīvotāji Eiropai 2. Iedzīvotāju projekti un atbalsta pasākumi 2.1. Iedzīvotāju projekti Šī aktivitāte paredzēta, lai atbalstītu starptautiskas un starpdisciplināras dimensijas projektus, kuros tieši iesaistīti iedzīvotāji. Šajos projektos plānots pulcināt iedzīvotājus no dažādām grupām, lai darbotos un debatētu par kopīgām Eiropas problēmām vietējā un Eiropas līmenī. EACEA izsludinās un publicēs aicinājumu iesniegt priekšlikumus šādā interneta adresē: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm Sīkāka informācija: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/action1/citizens-projects/index_en.htm

 19. 1. darbības virziens: Aktīvi iedzīvotāji Eiropai 2. Iedzīvotāju projekti un atbalsta pasākumi 2.2. Atbalsta pasākumi Aktivitātes mērķis- attīstīt jau esošus pilsētu sadraudzības vai iedzīvotāju projektus un uzlabot to kvalitāti, piemēram, apmainoties ar labās prakses piemēriem vai veidojot apmācības sesijas. Atbilstīgie pasākumi- ilgst 1 gadu un ir pamatoti uz rīcības plānu, kurā norādītas galvenās darbības un plānotie rezultāti visa projekta ilguma laikā, tie var būt ļoti daudzveidīgi (piemēram, mācību sesijas, konsultācijas, apmaiņa ar labāko praksi) un tiem ir jānotiek kādā no Programmas dalībvalstīm. Pieteikumu iesniegšanas termiņi tiks publicēti EACEA interneta mājas lapā.

 20. 2. darbības virziens: Aktīva pilsoniskā sabiedrība Eiropā Šīs aktivitātes mērķgrupa ir pilsoniskā sabiedrība un tās mērķi ir īstenot sadarbību Eiropas līmeņa pilsoniskās sabiedrības organizācijās, sekmēt ar Eiropas pilsonisko apziņu un demokrātiju, kopīgajām vērtībām, kopējo vēsturi un kultūru saistītus pasākumus, diskusijas un analīzi. Saskaņā ar šo darbību atbalstu saņem pilsoniskās sabiedrības organizācijas un zinātniski pētnieciskie centri, kas tuvina Eiropas iedzīvotājus un Eiropas Savienību.

 21. 2. darbības virziens: Aktīva pilsoniskā sabiedrība Eiropā 2.1. Strukturāls atbalsts Eiropas politikas pētniecības organizācijām Lai nodrošinātu Eiropas līmeņa zinātniski pētnieciskajiem centriem vajadzīgās iespējas un stabilitāti un tādējādi palīdzētu paplašināt un strukturēt to Eiropas mēroga darbību, šīmorganizācijām tiks piedāvāts strukturāls atbalsts darbībasdotāciju veidā, kas palīdzēs segt daļu no to darbības izmaksām. Pieteikumu iesniegšanas termiņi tiks publicēti EACEA mājas lapā: http://ec.europa.eu/citizenship/action2/measure1_en.html

 22. 2. darbības virziens: Aktīva pilsoniskā sabiedrība Eiropā 2. 2. Strukturāls atbalsts Eiropas līmeņa pilsoniskās sabiedrības organizācijām Lai nodrošinātu Eiropas līmeņa pilsoniskās sabiedrības organizācijām vajadzīgās iespējas un stabilitāti un tādējādi palīdzētu paplašināt un strukturēt to Eiropas mēroga darbību, šīm organizācijām tiks piedāvāts strukturāls atbalsts darbības dotāciju veidā, kas palīdzēs segt daļu no to darbības izmaksām. Pieteikumu iesniegšanas noteikumi tiks publicēti aicinājumā iesniegt priekšlikumus, kas būs atrodams šādā interneta mājas lapā: http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.html

 23. 2. darbības virziens: Aktīva pilsoniskā sabiedrība Eiropā 3. Atbalsts projektiem, kurus veido pilsoniskās sabiedrības organizācijas Aktivitātes mērķis ir atbalstīt pilsoniskās sabiedrības organizāciju projektus no dažādām Programmas dalībvalstīm. Projektiem jāveicina izpratne par Eiropas līmeņa jautājumiem un risinājumiem, kurus sniedz sadarbība un koordinācija Eiropas līmenī. Atbilstīgie projektu iesniedzēji – bezpeļņas (reģionāla, valsts, Eiropas līmeņa) juridiska organizācija ar piemērotu finansu un citu resursu kapacitāti, kas izveidota kādā no Programmas dalībvalstīm. Minimālais dotāciju summa– 7 000 EUR. Nākamais projektu iesniegšanas termiņš – 2008.gada 15.februāris (projektiem, kuru norise plānota no 2008.gada 1.jūlija līdz 2009.gada 30.jūnijam).

 24. Projektu maksimālais ilgums ir 12 mēneši. Projektus jāsāk īstenot no 1.augusta līdz 1.decembrim pieteikumu iesniegšanas gadā. Projekti jāpabeidz vēlākais nākamā gada 31.jūlijā. Nākamais projektu iesniegšanas termiņš – 2009.gada 15.februāris (projekts jāuzsāk no 2009.gada 1.jūlija – 1.decembrim, un tā beigu termiņš ir 2010.gada 30.jūnijs. Projekta maksimālais garums ir 12 mēneši).

 25. 3. darbības virziens: Kopīgi Eiropai • Eiropas Komisijas veidoti plašas redzamības pasākumi ar mērķi sekmēt ES dalībvalstu iedzīvotāju piederības izjūtu vienotai Kopienai Pasākumi tiks veidoti ar mērķi pieminēt vēsturiskus notikumus, atzīmēt Eiropas sasniegumus, mākslas pasākumus, Eiropas līmeņa konferences un balvu pasniegšanu. Pasākumus rīkos Eiropas Komisija. 2) Pētījumi Lai labāk izprastu aktīvu Eiropas līmeņa pilsonību, Eiropas Komisija plāno veidot pētījumus, aptaujas un viedokļu apmaiņas. 3) Informācijas izplatīšanas pasākumi Lai popularizētu Programmas atbalstītās aktivitātes, Eiropas Komisija plāno izveidot īpašu interneta portālu, rezultātu pieejamības veicināšanai.

 26. 4. darbības virziens: Aktīvi piemiņas pasākumi Eiropā Galveno deportācijas vietu un ar deportācijām saistīto arhīvu saglabāšanas un upuru piemiņas projekti Aktivitātē tiek atbalstīti projekti , kas saistīti ar:- piemiņas vietu saglabāšanu, kas saistītas ar masu deportācijām, koncentrācijas nometnēm un citām nacisma perioda masu iznīcināšanas vietām, kā arī arhīvu veidošanu šo vietu piemiņai un traģisko notikumu dokumentāciju;- staļinisma perioda masu iznīcināšanas un deportāciju vietu piemiņu, kā arī to memoriālu un arhīvu saglabāšanu, kas saistīti ar šī perioda notikumiem. Atbilstīgie projektu iesniedzēji– bezpeļņas juridiska organizācija ar piemērotu finansu un citu resursu kapacitāti, kas izveidota kādā no Programmas dalībvalstīm. Minimālā dotāciju summa – 7 000 EUR. Projektu iesniegšanas termiņš– 2009.gada 30.aprīlis. Projekts jāuzsāk no 2009.gada 1.septembra – 31.decembrim, un tā beigu termiņš ir 2010.gada 31.augusts. Projekta maksimālais garums ir 12 mēneši.

 27. EK programma “Eiropa pilsoņiem” (2007-2013) Aicinājumi, pieteikumu veidlapas, vadlīnijas u.c. dokumentācija pieejama: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm

 28. Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras (EACEA) interneta mājas lapās ir publicēts Programmas ceļvedis, kas ir vienots dokuments visiem programmas gadiem un aizstāj iepriekš katru aicinājumu papildinošās specifikācijas. Tajā atrodama sīki izklāstīta informācija par pieteikšanās nosacījumiem, kas jāņem vērā, pildot projekta pieteikuma veidlapu un tās pielikumus. Programmas rokasgrāmata latviešu valodā: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/guide/documents/programme_guide_lv.p df

 29. ES kultūras kontaktpunkts LR Kultūras ministrija Antonijas iela 9, 2. stāvā Rīga, LV-1010 Tel. 67 330 229 Fakss 67 227 916 kkp@kkplatvija.lv www.km.gov.lv www.kkplatvija.lv