x samorz dowe forum ekologiczne racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi w elbl gu
Download
Skip this Video
Download Presentation
X Samorządowe Forum Ekologiczne „ Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Elblągu”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

X Samorządowe Forum Ekologiczne „ Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Elblągu” - PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on

X Samorządowe Forum Ekologiczne „ Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Elblągu”. Marian Wojtkowski– Dyrektor Spółki Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o. w Elblągu. Stan istniejący gospodarki odpadami w mieście Elbląg.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'X Samorządowe Forum Ekologiczne „ Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Elblągu”' - armando-patrick


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
x samorz dowe forum ekologiczne racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi w elbl gu

X Samorządowe Forum Ekologiczne„Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Elblągu”

Marian Wojtkowski– Dyrektor Spółki

Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o. w Elblągu

stan istniej cy gospodarki odpadami w mie cie elbl g
Stan istniejący gospodarki odpadami w mieście Elbląg
 • W latach 1963 do 1995 roku odpady komunalne z miasta Elbląg składowano na wysypisku w miejscowości Gronowo Górne,
 • W roku 1995 rozpoczęto budowę składowiska odpadów w technologii kopca bioenergetycznego,
 • W 1998 roku oddano do eksploatacji obiekt pod nazwa Zakład Utylizacji Odpadów,
 • W dniu 1 lipca 1999 roku utworzono zakład budżetowy pod nazwą „ Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu”;
 • W dniu 1 października 2004 roku przekształcono zakład budżetowy w spółkę prawa handlowego pod nazwą „Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o. w Elblągu” .
system gospodarki odpadami obejmuje trzy podstawowe elementy
System gospodarki odpadami obejmuje trzy podstawowe elementy:

Gromadzenie 

Usuwanie  

Unieszkodliwianie 

etap zbieranie odpad w gromadzenie transport odbi r
Etap – zbieranie odpadów(gromadzenie + transport = odbiór)
 • Odbiór odpadów reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008, z późniejszymi zmianami),
 • Uchwała Nr XXX/758/2006 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Elbląg.
etap zbieranie odpad w
Etap – zbieranie odpadów
 • W Elblągu 100% mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych objętych jest zorganizowaną zbiórką i transportem niesegregowanych, zmieszanych odpadów komunalnych.
 • Działalnością tą zajmują się firmy prywatne lub komunalne posiadające zezwolenia na tego typu działalność wydawane przez Prezydenta Miasta. Aktualnie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich transport posiadają :
  • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Elblągu (ok. 60% usług związanych z odbiorem komunalnych odpadów zmieszanych),
  • „Cleaner” ZPChr Sp.j. w Elblągu (ok.33%) ,
  • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Complex” z Nowego Stawu (ok.7%).
selektywna zbi rka odpad w
Selektywna zbiórka odpadów
 • Selektywna zbiórka prowadzona jest zarówno przez ZUO, jak i przez pozostałe firmy świadczące usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych.
 • Około 70% mieszkańców Elbląga ma dostęp do systemu selektywnej zbiórki odpadów w pojemnikach.
 • Około 12 tys. mieszkańców (czyli 3 tys. gospodarstw domowych w dzielnicach domów jednorodzinnych) segreguje odpady systemem workowym (5 worków: do makulatury, tworzyw sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych i odpadów metalowych). Zbiórką i transportem odpadów zbieranych selektywnie zajmuje się głównie ZUO.
selektywna zbi rka odpad w2
Selektywna zbiórka odpadów

Odpady niebezpieczne typu komunalnego zbierane są w sposób selektywny poprzez:

 • 6 Punktów Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych,
 • w 40 aptekach stoją pojemniki na przeterminowane lekarstwa z gospodarstw domowych,
 • 5 punktów do których mieszkańcy mogą bezpłatnie wyrzucać zużyte tonery
 • szkoły, placówki szkolno-wychowawcze i inne większe instytucje, w których umieszczono 125 sztuk pojemników na baterie.
etap odzysk i unieszkodliwianie odpad w
Etap – odzysk i unieszkodliwianie odpadów

Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.82 – 300 Elbląg ul. Szańcowa 1

Jednoosobowa spółka Skarbu Gminy – Miasta Elbląg, wpisana do rejestru pod Nr KRS 0000225449;

 • Kapitał zakładowy 11.818.000 zł;
 • prawo wieczystego użytkowania działek nr 160 o pow. 1,17 ha, nr 161 o pow. 10,49 ha, nr 158 o pow. 16 ha.

Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o. zarządza oddziałem „Składowisko odpadów” zlokalizowanym w Elblągu przy ul. Mazurskiej 42, który posiada:

 • składowisko odpadów komunalnych w postaci kopca bioenergetycznego o dobowej zdolności przyjmowania odpadów komunalnych około 300 Mg i całkowitej pojemności składowania - 713.000 Mg, obecnie zgromadzono – 681.622 Mg odpadów,
 • składowisko balastu o całkowitej pojemności składowiska - 12.800 Mg,
 • instalację do odbioru biogazu i jego unieszkodliwiania,
 • instalację do zbierania odcieków ze składowisk i transportu do oczyszczalni,
 • magazyn odpadów niebezpiecznych typu komunalnego,
 • czasowy magazyn surowców wtórnych,
 • stanowisko przygotowania do odzysku odpadów z selektywnej zbiórki ,
slide12
Podstawowa działalność Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o. o. w Elblągu jako ostatniego ogniwa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Elblągu polega na:
 • Unieszkodliwianiu poprzez składowanie odpadów komunalnych zmieszanych,
 • Unieszkodliwianiu poprzez składowanie odpadów obojętnych,
 • Prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych,
 • Unieszkodliwianiu odpadów wielkogabarytowych,
 • Zagospodarowaniu odpadów budowlanych,
 • Zagospodarowaniu odzyskanych surowców wtórnych użytkowych i energii,
 • Czasowym gromadzeniu odpadów niebezpiecznych typu komunalnego.
charakterystyka jako ciowa przyj tych odpad w
Charakterystyka jakościowa przyjętych odpadów

Badania składu morfologicznego odpadów komunalnych zmieszanych w Zakładzie Utylizacji Odpadów przeprowadzono dwukrotnie w latach 2002 - 2003 oraz 2006 - 2007 przez PAŃSTWOWĄ WYŻSZĄ SZKOŁĘ ZAWODOWĄ w Elblągu INSTYTUT POLITECHNICZNY Pracownia Badawczo-Rozwojowa Monitoringu i Ochrony Środowiska na zlecenie Spółki oraz w ramach praktyki studenckiej

zak ad utylizacji odpad w sp z o o oddzia sk adowisko odpad w elbl g ul mazurska 42 brama wjazdowa
Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o. „Oddział Składowisko Odpadów”Elbląg ul. Mazurska 42 – brama wjazdowa
slide18
Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o. „Oddział Składowisko Odpadów”Elbląg ul. Mazurska 42 – segment przygotowania odpadów do recyklingu
zak ad utylizacji odpad w sp z o o oddzia sk adowisko odpad w zape nione i zadarnione kwatery 1 2 5
Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o. „Oddział Składowisko Odpadów” Zapełnione i zadarnione kwatery 1, 2, 5.
slide20
Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o. „Oddział Składowisko Odpadów” Przestawna linia sortownicza odpadów komunalnych – sito bębnowe
zak ad utylizacji odpad w sp z o o oddzia sk adowisko odpad w sk adowisko odpad w azbestowych
Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o. „Oddział Składowisko Odpadów” składowisko odpadów azbestowych
zidentyfikowane g wne problemy gospodarki odpadami w mie cie elbl g
Zidentyfikowane główne problemy gospodarki odpadami w mieście Elbląg:
 • Ograniczona pojemność istniejących kwater składowych,
 • Brak instalacji uniemożliwiający przeróbkę mechaniczno-biologiczną odpadów kierowanych do składowania;
 • Brak kompostowni do zagospodarowania odpadów biodegradowalnych;
 • Brak instalacji do pełnego gospodarczego wykorzystania biogazu z istniejących pryzm energetycznych;
 • Selektywna zbiórka odpadów jest dostępna dla 70% mieszkańców miasta Elbląga;
 • Nie zakończony proces rekultywacji nieczynnego wysypiska w Gronowie Górnym – negatywne oddziaływanie na środowisko;
cele do rozwi zania w gospodarce odpadami w elbl gu
Cele do rozwiązania w gospodarce odpadami w Elblągu:
 • „Rozszerzenie zasięgu systemu gospodarki odpadowej” – stworzenie ponadlokalnego systemu gospodarki odpadami;
 • „Zagospodarowanie strumienia odpadów” – ograniczenie ilości deponowanych na składowisku odpadów komunalnych;
 • „Redukcja masy odpadów ulegających biodegradacji deponowanych na składowisku odpadów”;
 • „Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez rozwój systemu edukacji ekologicznej”;
 • „Zakończenie procesów zamknięcia i rekultywacji nie użytkowanego składowiska odpadów”;
rozpatrywane alternatywne opcje maj ce na celu rozwi zanie zidentyfikowanych problem w
Rozpatrywane alternatywne opcje mające na celu rozwiązanie zidentyfikowanych problemów
 • Opcja 1: budowa spalarni odpadów w Elblągu,
 • Opcja 2: niepodejmowanie rozbudowy Zakładu Utylizacji

Odpadów i po zapełnieniu istniejących kwater

wywóz odpadów do najbliżej położonego

zakładu(ok. 100 km) spełniającego wymogi

składowisk wg dyrektyw UE.

 • Opcja 3:realizacja przedsięwzięcia „Racjonalizacja

gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja

składowisk odpadów w Elblągu”

slide27
Przedsięwzięcie „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu”
 • Przedsięwzięcie zakłada racjonalizację gospodarki odpadami począwszy od źródeł ich powstawania poprzez selektywną zbiórkę i skuteczny system odzyskiwania do optymalnego systemu unieszkodliwiania odpadów oraz ochronę powierzchni ziemi przed odpadami poprzez rekultywację terenów zdegradowanych.
 • Przedsięwzięcie obejmuje kompleksowo systemem gospodarki odpadami miasto Elbląg oraz 5 gmin tj. 153 tys. mieszkańców (2 powiaty: grodzki miasto Elbląg i ziemski Elbląg),
 • Podstawowym elementem systemu jest rozbudowa Zakładu Utylizacji Odpadów.
slide29
Przedsięwzięcie„Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu”

Przedsięwzięcie składa się z dwóch Projektów:

Projekt I ZUO – „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Elblągu”

 • Zadanie 1: Rozbudowa i unowocześnienie Zakładu Utylizacji Odpadów,
 • Zadanie 2: Selektywna zbiórka odpadów,
 • Zadanie 3: Program edukacji ekologicznej.

Projekt II Gronowo – „Rekultywacjanieczynnego składowiska dla miasta Elbląga w Gronowie Górnym ”

slide30
Przedsięwzięcie„Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu”

Przedsięwzięcie w sposób kompleksowy rozwiązuje problem gospodarki odpadami w mieście Elblągu poprzez:

 • intensyfikację selektywnej zbiórki odpadów – wzrost odzysku surowców wtórnych poddawanych recyklingowi i zmniejszenie strumienia odpadów zmieszanych trafiających do Zakładu Utylizacji Odpadów,
 • odzysk i przeróbkę odpadów biodegradowalnych – osiągnięcie wymaganych wskaźników odzysku zgodnie z dyrektywami unijnymi,
 • sortowanie odpadów zmieszanych – zminimalizowanie odpadów deponowanych na kwaterach, odzysk surowców wtórnych i odpadów biodegradowalnych,
 • rozwój edukacji ekologicznej – podniesienie świadomości społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
 • poprawę warunków funkcjonowania Zakładu.
slide32
Projekt I ZUO -„Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Elblągu”Zadanie 1: Rozbudowa i unowocześnienie Zakładu Utylizacji Odpadów

W ramach rozbudowy i unowocześnienia przewiduje się wykonać:

 • Obiekty mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów:
  • Instalacja sortowni odpadów zmieszanych i pochodzących z selektywnej zbiórki o zdolności przetwarzania co najmniej 54 000 Mg/a odpadów przy pracy na 2 zmiany wraz z linią doczyszczania frakcji opakowań szklanych;
  • Instalacja doczyszczania i konfekcjonowania frakcji tworzyw sztucznych o zdolności przetwarzania co najmniej 0,25 Mg/h;
  • Instalacja procesów kompostowania lub stabilizacji o zdolności przetwarzania co najmniej 28 000 Mg/a odpadów ulegających biodegradacji;
  • Instalacja przygotowywania odpadów do produkcji komponentów paliwa alternatywnego o zdolności przetwarzania co najmniej 0,2 Mg/h odpadów;
  • Instalacja przygotowania odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych, elektronicznych, sprzętu AGD i RTV do przekazania recyklerom ostatecznym o zdolności przetwarzania co najmniej 5 Mg/h odpadów;
 • Budynek socjalny o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 400 m²;
 • Budynek administracyjno-socjalny o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 760 m² wraz z modernizacją obecnie użytkowanego obiektu,
 • Obiekt z instalacją wykorzystania biogazu,
 • Zakładowa stacja paliw,
 • Obiekt magazynowo-manewrowy - Centrum Recyklingu
 • Wewnętrzne drogi i chodniki łączące poszczególne obiekty i instalacje,
 • Składowisko balastu o powierzchni około 3,74ha,
 • Przyłącze elektroenergetyczne o mocy N= około 1,0 MW oraz przyłącza telekomunikacyjne,
 • Przyłącza i sieci sanitarne.
zadanie 2 selektywna zbi rka odpad w
Zadanie 2: Selektywna zbiórka odpadów

W ramach Zadania 2 zakupione zostaną niżej wymienione ilości pojemników:

 • 566 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych opakowaniowych;
 • 12 sztuk kontenerów typu EKO-SKŁAD do czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych w punktach dozorowanych wraz z wyposażeniem w atestowane beczki, pojemniki na poszczególne odpady niebezpieczne;
 • 1000 sztuk pojemników o pojemności 140 litrów z przeznaczeniem do gromadzenia odpadów biodegradowalnych – jako pojemniki zbiorcze;
 • 6000 sztuk wiaderek o pojemności 10 litrów z przeznaczeniem do gromadzenia odpadów biodegradowalnych – jako pojemniki do zbiórki „U ŹRÓDŁA”;
 • samochód wraz z zabudową łopatową o pojemności 12 m³ do opróżniania i transportu odpadów biodegradowalnych.
zadanie 3 program edukacji ekologicznej
Zadanie 3: Program edukacji ekologicznej

Dla celów prowadzenia edukacji ekologicznej przeznaczona będzie sala na około 50 osób o powierzchni około 75 m² wraz z dodatkowym zapleczem o powierzchni około 15 m².

Sala edukacji ekologicznej wyposażona będzie w następujący sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, sprzęt audio-wizualny, nagłośnieniowy oraz meble:

 • zestaw głośnikowy;
 • 1 wzmacniacz mocy;
 • 1 odtwarzacz CD wraz z magnetofonem;
 • 1 amplituner;
 • 1 korektor graficzny;
 • 1 statyw kolumnowy;
 • 1 mikrofon dynamiczny;
 • 1 telewizor LCD o przekątnej obrazu 40``;
 • 1 nagrywarka DVD;
 • 1 zestaw przewodów mikrofonowych, kolumnowych;
 • 1 projektor multimedialny ;
 • 1 ekran do projekcji przedniej o wymiarach 2,25 x 3 m;
 • 1 zestaw komputerowy pełniący funkcję serwera wraz z oprogramowaniem;
 • 10 zestawów komputerów do pracy sieciowej wraz z oprogramowaniem;
 • 1 urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kopiarka) do druku kolorowego;
 • 1 drukarka sieciowa laserowa (czarno-biała);
 • 11 monitorów LCD 19``;
 • 1 zestaw okablowania sieciowego;
 • 1 modem;
 • 1 router;
 • 55 krzeseł konferencyjnych;
 • 11 foteli obrotowych dostosowanych do pracy przy komputerze;
 • 11 biurek komputerowych;
 • 4 szafy biurowe zamykane;
 • 6 szaf biurowych otwartych;
 • 11 stołów do prac w grupach.
slide36
Nakłady inwestycyjne na przedsięwzięcie „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu”
 • Całkowity koszt przedsięwzięcia - 83 431 839 zł;
 • Koszty kwalifikowane przedsięwzięcia - 82 024 090 zł;
 • Wnioskowana dotacja z Funduszu Spójności - 47 235 623 zł.
dzi kuj za uwag
Dziękuję za uwagę

Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.

82-300 Elbląg ul. Szańcowa 1

Tel./fax. (055) 236 12 25 [email protected]

Dyrektor Spółki – Marian Wojtkowski

ad