slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดสุโขทัย PowerPoint Presentation
Download Presentation
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดสุโขทัย

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 23
Download Presentation

ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดสุโขทัย - PowerPoint PPT Presentation

armando-osborn
250 Views
Download Presentation

ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดสุโขทัย

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสุโขทัยระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสุโขทัย Emergency Medical Services ( EMS)

 2. จังหวัดสุโขทัยดำเนินการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินตั้งแต่ พฤศจิกายน 2547 • สำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินอยู่ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เป็นภารกิจหนึ่งในกลุ่มงานประกันสุขภาพ • ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดสุโขทัยอยู่ที่โรงพยาบาลสุโขทัย

 3. 3. เครือข่ายในการดำเนินงาน หน่วยปฏิบัติการทั้งสิ้น 88 หน่วย หน่วยปฏิบัติการระดับสูง (ALS) 10 หน่วย

 4. หน่วยปฏิบัติการระดับพื้นฐาน ( BLS) 22 หน่วย

 5. หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น 56 หน่วย

 6. 2 ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ โรงพยาบาลสุโขทัย(0-5561-0280) โทรแจ้งเหตุ สายด่วน 1669,สายตรงEMS 3 4 1 ศูนย์กู้ชีพ รพท.,รพช. / กู้ภัย/อาสาสมัครกู้ชีพ จุดเกิดเหตุ ระบบข้อมูล 5 นำส่งโรงพยาบาล ที่เหมาะสม / รักษาได้ สำนักระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสุโขทัย ผังการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุจังหวัดสุโขทัย

 7. ระดับอำเภอ โรงพยาบาลเป็นแม่ข่ายและมีหน่วยปฏิบัติการพื้นฐาน/ฉุกเฉินเบื้องต้นเป็นลูกข่าย เขตเมือง โรงพยาบาลสุโขทัยเป็นแม่ข่าย มีหน่วยปฏิบัติการพื้นฐาน 6 หน่วยรับผิดชอบตามโซนมีการจัดประชุมเพื่อแบ่งโซน เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2550 การแบ่งพื้นที่การให้บริการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 9 โซน ตามอำเภอ

 8. ผลการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสุโขทัยที่ผ่านมาผลการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสุโขทัยที่ผ่านมา

 9. 1. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

 10. 2. อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ในสถานีอนามัยทุกแห่ง 3. อบรมให้ฟื้นฟูความรู้หน่วยกู้ภัย

 11. 4. อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่เทศบาล/อบต.

 12. 5. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของ อบต./เทศบาล 6. ประชุมอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง 7-9 มีค.50

 13. 7. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบริหารจัดการ, การประสาน, ควบคุมกำกับและเสนอแนวทางการดำเนินงาน( 6 กรกฎาคม 2550) ร่วมกับ สปสช.เขตพื้นที่ พิษณุโลก สำนักระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสุโขทัย ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ หน่วยปฏิบัติการทุกระดับ

 14. 8. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน เบื้องต้น อบต.วังทอง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 9. พัฒนาระบบการส่งต่อ(Referral System) โดยการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาระบบและแก้ไขปัญหาการส่งต่อจังหวัดสุโขทัย 2 ครั้ง วันที่ 26 มิถุนายน 2550 วันที่ 20 กรกฎาคม 2550

 15. บาดเจ็บ ป่วยฉุกเฉิน 1669 เรียก ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดสุโขทัย สนับสนุนป้ายประชาสัมพันธ์ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

 16. สนับสนุนเสื้อ,กรวย สะท้อนแสง

 17. สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ

 18. อำเภอศรีสัชนาลัย ประชุมชี้แจงนโยบาย เพื่อขยายเครือข่ายลงสู่ อบต.

 19. อำเภอสวรรคโลก ประชุมชี้แจงนโยบาย เพื่อขยายเครือข่ายลงสู่ อบต.

 20. อุบัติเหตุฉุกเฉิน 1669 กู้ชีพศรีสังวร อำเภอศรีสำโรง ประชาสัมพันธ์ 1669 หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย สายตรง0-5568-1331

 21. หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและโคลนถล่มหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและโคลนถล่ม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยและโรงพยาบาลศรีสัชนาลัยออกให้บริการในวันที่ 22 พฤษภาคม 2549 ที่ ตำบลบ้านตึกและบ้านดงย่าปา จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ - ให้บริการ ณ จุดเกิดเหตุ 50 คน - รักษาและนำส่ง 17 คน - ส่งต่อรักษาโรงพยาบาลอื่น 1 คน

 22. โรงพยาบาลสุโขทัยจัดทีมให้บริการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและโคลนถล่มที่บ้านน้ำต๊ะ จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2549

 23. โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย วันที่ 13 ธ.ค. 49 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน