slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา นำเสนอโดย สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา นำเสนอโดย สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา นำเสนอโดย สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา. 1. กรอบการนำเสนอ. แนวความคิดที่ใช้ในการดำเนินงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ นิยาม ข้อมูล สถิติจำนวนคนพิการและแนวโน้มในอนาคต นโยบายให้คนพิการได้มีโอกาสทางการศึกษา

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา นำเสนอโดย สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา' - armando-lopez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา

นำเสนอโดย

สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

1

slide2
กรอบการนำเสนอ
 • แนวความคิดที่ใช้ในการดำเนินงานกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ
 • นิยาม ข้อมูล สถิติจำนวนคนพิการและแนวโน้มในอนาคต
 • นโยบายให้คนพิการได้มีโอกาสทางการศึกษา
 • ทิศทาง ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการการพัฒนาการจัดการศึกษา
 • สำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา
 • กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการบริการสนับสนุน
 • นักศึกษาพิการในสถานศึกษา
 • แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการของ สกอ.
 • หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนฯ
 • สำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา
 • นโยบายการพัฒนาศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS Center)
 • หน้าที่ของศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS Center)
 • สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไข
 • การดำเนินการในระยะต่อไป

2

slide3
แนวความคิดที่ใช้ในการดำเนินงาน

“งานช่วยเหลือผู้พิการมีความสำคัญอย่างยิ่ง

เพราะว่าผู้พิการมิได้เป็นผู้ที่อยากจะพิการ แต่อยากช่วยตนเอง

ถ้าเราไม่สามารถช่วยเขาให้สามารถที่จะปฏิบัติงาน

เพื่อมีชีวิตและมีเศรษฐกิจของครอบครัว จะทำให้เกิดสิ่งที่หนักในครอบครัว

หนักแก่สังคม ฉะนั้น นโยบายที่จะทำก็คือ ช่วยเขาให้เขาช่วยตัวเองได้

เพื่อที่จะให้เขาสามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคม”

(พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จ- พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 22 เดือนมีนาคม พุทธศักราช 2527)

3

slide4
แนวความคิดที่ใช้ในการดำเนินงาน

(ต่อ)

 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540
 • มาตรา 55 และมาตรา 80 วรรคสอง
 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
 • มาตรา 30 มาตรา 49 และมาตรา 80
 • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 10
 • พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550
 • มาตรา 15 มาตรา 16 และมาตรา 20
 • พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
 • มาตรา 5 (1) มาตรา 8 วรรค 4 และวรรค 5 มาตรา 9 วรรค 2

4

slide5
แนวความคิดที่ใช้ในการดำเนินงาน (ต่อ)
 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545 - 2549)
 • มุ่งเน้นแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งพัฒนาสังคมไทยสู่
 • “สังคมที่เข้มแข็งและมีดุลยภาพ”
 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 - 2554)
 • มุ่งเน้นสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันภายใต้แนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 โดยการเร่งขยายโอกาสการเข้าถึงบริการสังคม สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสให้ทั่วถึง
 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559) ยังคงยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อเนื่องจากแผนฯ 9 – 10 รวมถึงความสามารถในการพึ่งตนเองกับการแข่งขันในเวทีโลก

5

slide6
แนวความคิดที่ใช้ในการดำเนินงาน

(ต่อ)

 • แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 - 2565) มุ่งเน้นยกระดับ คุณภาพอุดมศึกษาไทย ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน
 • เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในกระแสโลกาภิวัฒน์
 • แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 - 2554)
 • ในยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับอุดมศึกษาไทย ได้กำหนดมาตรการสนับสนุน
 • ให้ผู้พิการได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาและให้จัดสิ่งอำนวย
 • ความสะดวกให้กับนักศึกษาพิการ
 • แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559) มุ่งเน้น
 • ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีศักยภาพตรงตามความต้องการของสังคม มีดุลยภาพ ระหว่างเก่งงานและเก่งความดี มีความรับผิดชอบ มีสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจ
 • สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพงานที่เปลี่ยนแปลงได้

6

slide7
ความสำคัญของกฎหมาย
 • ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะผู้พิการ โดยคำนึงถึงสิทธิและโอกาสที่จะได้รับการศึกษา
 • คนพิการมีสิทธิได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • ให้สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยให้สอดคล้องกับ ความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการและต้องมีการปรับปรุงแผน การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 • ให้สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดสภาพแวดล้อม ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใด
 • ทางการศึกษาที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
 • สถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าศึกษาให้ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมตามกฎหมาย

7

slide8
นิยาม ข้อมูล สถิติจำนวนคนพิการและ แนวโน้มในอนาคต (ต่อ)
 • คนพิการ หมายถึง บุคคลซึ่งมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่าง ๆ และมีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษาที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ ตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด
 • (ความหมายคนพิการตาม พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 มาตรา 3)

8

slide9
นิยาม ข้อมูล สถิติจำนวนคนพิการและ แนวโน้มในอนาคต (ต่อ)
 • การแบ่งประเภทของความพิการ
 • กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2552 กำหนดประเภทของคนพิการทางการศึกษา ไว้ 9 ประเภท คือ
 • 1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
 • 2. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
 • 3. บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
 • 4. บุคคลที่มีความบกพร่องทางกายหรือสุขภาพ
 • 5. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
 • 6. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา
 • 7. บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
 • 8. บุคคลออทิสติก
 • 9. บุคคลพิการซ้อน

9

slide10
นิยาม ข้อมูล สถิติจำนวนคนพิการและ แนวโน้มในอนาคต (ต่อ)
 • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ได้ออกประกาศกระทรวงฯ พ.ศ.2552 กำหนดประเภทความพิการไว้ 6 ประเภท คือ
 • 1. ความพิการทางการเห็น
 • 2. ความพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย
 • 3. ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
 • 4. ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมหรือออทิสติก
 • 5. ความพิการทางสติปัญญา
 • 6. ความพิการทางการเรียนรู้

10

slide11
นิยาม ข้อมูล สถิติจำนวนคนพิการและ แนวโน้มในอนาคต (ต่อ)
 • กระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534 กำหนดประเภทความพิการไว้ 5 ประเภท คือ
 • 1. คนพิการทางการเห็น
 • 2. คนพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย
 • 3. คนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว
 • 4. คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
 • 5. คนพิการทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้

11

slide12
นิยาม ข้อมูล สถิติจำนวนคนพิการและ แนวโน้มในอนาคต (ต่อ)
 • องค์การอนามัยโลก (WHO)
 • คิดประมาณการสัดส่วนคนพิการร้อยละ 10 ของจำนวนประชากรโลก
 • ประเทศไทย
 • กระทรวงสาธารณสุข : ร้อยละ 8.1 ของจำนวนประชากรไทย
 • สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ร้อยละ 1.8 ของจำนวนประชากรไทย
 • สำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจประชากรไทย ปี 2553 มีจำนวนทั้งสิ้น 65.4 ล้านคน
 • สถิติข้อมูลคนพิการจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) ปี 2555
 • คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ มีจำนวน 1,278,605 คน (2 ก.ค.2555)

12

slide13
นิยาม ข้อมูล สถิติจำนวนคนพิการและ แนวโน้มในอนาคต (ต่อ)
 • สภาพัฒน์ได้ประมาณการจำนวนคนพิการวัยเรียน (0 – 24 ปี)
 • ในปี 2555 – 2559 มีแนวโน้มบ่งชี้ว่าจะมีจำนวนคนพิการเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่ลดลงจากปี 2554 ดังนี้
 • ปี คนพิการ เพิ่มขึ้นร้อยละ
 • 2554 407,182 คน -
 • 2555 433,260 คน 6.40
 • 2556 450,972 คน 10.75
 • 2557 447,768 คน 9.97
 • 2558 444,768 คน 9.14
 • 2559 441,234 คน 8.36

13

slide14
นิยาม ข้อมูล สถิติจำนวนคนพิการและ แนวโน้มในอนาคต (ต่อ)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้สำรวจจำนวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี 2547 – 2553 พบว่า แนวโน้ม มีจำนวนเพิ่มขึ้นโดยตลอด ดังนี้
 • ปี 2547 จำนวน 1,048 คน ปี 2548 จำนวน 1,289 คน
 • ปี 2549 จำนวน 1,452 คน ปี 2550 จำนวน 1,928 คน
 • ปี 2551 จำนวน 1,953 คน ปี 2552 จำนวน 2,107 คน
 • ปี 2553 จำนวน 4,668 คน (ข้อมูลจากศูนย์สารนิเทศ สำนักอำนวยการ สกอ.)
 • สำหรับในปี 2554 อยู่ในระหว่างการจัดทำฐานข้อมูลและการสำรวจข้อมูลภาวะการมีงานทำของนิสิต นักศึกษาพิการหลังจากสำเร็จการศึกษา

14

slide15
นิยาม ข้อมูล สถิติจำนวนคนพิการและ แนวโน้มในอนาคต (ต่อ)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2547 และผลการสำรวจล่าสุดในเรื่องนโยบาย แนวทางและมาตรการในการรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้กำหนดนโยบายที่ชัดเจนแต่ไม่ได้ปิดกั้นสำหรับผู้พิการที่สามารถสอบผ่านได้ โดยสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่มีแนวทางและมาตรการในการรับนิสิต นักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อในสถาบันเหมือนนักศึกษาทั่วไป สำหรับการจัดบริการรองรับนิสิต นักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่มีการจัดบริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ การจัดอาคารสถานที่ให้เหมาะสมกับคนพิการ อาทิ ลิฟท์ ทางลาด ราวจับ ห้องส้วม ห้องน้ำ รวมทั้งการบริการด้านสื่อหนังสืออักษรเบรลล์ การจัดหาอาสาสมัคร เพื่อนช่วยเพื่อน เป็นต้น

15

slide16
นโยบายให้คนพิการได้มีโอกาสทางการศึกษา
 • เพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการโดยคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการได้ออกระเบียบคณะกรรมการฯ พ.ศ.2552 ข้อ 6 วรรคหนึ่ง “กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาที่รับคนพิการเข้าศึกษามีสิทธิได้รับค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ตามจำนวนเงินที่ต้องเรียกเก็บจากนิสิต นักศึกษาพิการ ทั้งนี้ไม่เกินอัตราและรายการที่คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการกำหนด”

16

slide17
ทิศทาง ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และมาตรการ
 • การพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
 • ในระดับอุดมศึกษา
 • นโยบายการปฎิรูปการศึกษาสำหรับคนพิการในทศวรรษ ที่สอง (พ.ศ.2552 - 2561) ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดไว้ดังนี้
 • วิสัยทัศน์
 • คนพิการได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเสมอภาค
 • พันธกิจ
 • พันธกิจที่ 1 : คนพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
 • พันธกิจที่ 2 : คนพิการได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของแต่ละประเภทความพิการในทุกระบบและรูปแบบการศึกษา
 • พันธกิจที่ 3 : การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
 • พันธกิจที่ 4 : พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

17

slide18
นโยบายการปฎิรูปการศึกษาสำหรับคนพิการในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 - 2561) ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดไว้ดังนี้ (ต่อ)
 • ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา
 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เพิ่มโอกาสให้คนพิการได้รับบริการทางการศึกษา
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ให้เหมาะสมสำหรับคนพิการ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้สำหรับคนพิการ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบการบริหารและกลไกในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ปฏิรูประบบการเงิน การคลัง และงบประมาณเพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการ

18

slide19
นโยบายการเข้าถึงและได้รับบริการทางการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ

 • ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ในระดับอุดมศึกษา
 • ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • วิสัยทัศน์
 • จัดการศึกษาสำหรับคนพิการโดยคำนึงถึงความเท่าเทียมและคุณภาพ ในการเข้ารับการศึกษา โดยให้การช่วยเหลือให้นักศึกษาได้ศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เต็มศักยภาพ และมีงานทำ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างโอกาสทางการศึกษา
 • กลยุทธ์ : จัดสรรโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษาพิการที่มีศักยภาพ ได้เข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษา

19

slide20
นโยบายการเข้าถึงและได้รับบริการทางการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ(ต่อ)

 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาการจัดการการเรียนรู้ของผู้พิการ
 • กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาระบบบริการสนับสนุนคนพิการ (DSS) ในสถาบันอุดมศึกษา ที่ส่งเสริมการเรียนของนักศึกษา
 • กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษและ
 • การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาพิการ
 • กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับคนพิการ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์ความรู้
 • กลยุทธ์ : ผลิตงานวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านคนพิการ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมการมีงานทำของบัณฑิตผู้พิการ
 • กลยุทธ์ : ส่งเสริมความร่วมมือในการสนับสนุนการประกอบอาชีพของบัณฑิตพิการ

20

slide21
กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสนับสนุน

นักศึกษาพิการในสถานศึกษา

 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  • สกอ.เตรียมความพร้อมเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษา สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาพิการ โดยจัดประชุมสัมมนาเรื่องการพัฒนาระบบรองรับคนพิการในสถาบันอุดมศึกษามาเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2546
  • จัดทำฐานข้อมูลและสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการเพื่อรองรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี 2547
  • แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่เสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการ 1 ชุด และคณะทำงานอีก 7 ชุด
  • คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน ประกอบด้วย หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคนพิการและองค์กรคนพิการ

21

slide22
กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสนับสนุน

นักศึกษาพิการในสถานศึกษา (ต่อ)

 • กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ กระทรวงศึกษาธิการ
  • จัดตั้งตาม พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
  • บริหารงานโดยคณะกรรมการ 2 ชุด และคณะอนุกรรมการ 1 ชุด
  • คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ทำหน้าที่เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการให้ความเห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ วางระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศ คำสั่ง แนวปฏิบัติต่าง ๆ องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ มี รมว.ศธ. เป็นประธาน กรรมการ โดยตำแหน่ง 10 คน กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 10 คนและมี ผอ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นเลขานุการ

22

slide23
กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสนับสนุน

นักศึกษาพิการในสถานศึกษา (ต่อ)

 • กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ กระทรวงศึกษาธิการ (ต่อ)
  • คณะกรรมการบริหารกองทุน ทำหน้าที่บริหารกองทุน อนุมัติการจ่ายเงินเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ มีเลขาธิการ กพฐ.เป็นประธาน ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ผู้แทนองค์กรคนพิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 11 คน และมี ผอ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเป็นเลขานุการ
  • คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเงินกองทุนฯ ทำหน้าที่พิจารณาโครงการฯ ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เสนอขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเงินกองทุนฯ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินต่อไป ทั้งนี้ องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯ มาจากการแต่งตั้งของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

23

slide24
แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการของ สกอ.
 • จัดประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษามาเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2546
 • จัดทำและนำเสนอยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาให้กระทรวงศึกษาธิการบูรณาการยุทธศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานหลัก
 • จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ สกอ.มาตั้งแต่ปี 2549
  • - จัดสรรงบประมาณให้สถาบันอุดมศึกษาที่รับนักศึกษาพิการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปเพื่อพัฒนาการจัดตั้งศูนย์ DSS Center การจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา การจัดจ้างล่ามภาษามือ การจัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา

24

slide25
แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการของ สกอ.
 • สกอ. จัดสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง การเข้าถึงและได้รับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ (Accessibility to Higher Education for Persons with Disabilities) เมื่อวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์
 • - เชิญนายกรัฐมนตรีมาปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับการสนับสนุนการศึกษาของคนพิการในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย
 • - เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษทั้งในประเทศและต่างประเทศมาบรรยาย/รายงานผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการและจัดนิทรรศการด้านคนพิการ
 • สกอ.จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ในปี 2551 จำนวน 1 รุ่น และในปี 2553 จำนวน 3 รุ่น

25

slide26
แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการของ สกอ. (ต่อ)
 • สกอ. ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ
 • (ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2553)
 • 1. สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่รับคนพิการเข้าศึกษาในสถาบันในสัดส่วนที่เหมาะสม ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นไป
 • 2. สถาบันอุดมศึกษาที่รับคนพิการเข้าศึกษามีสิทธิ์ได้รับค่าเล่าเรียน
 • ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นตามจำนวนที่สถาบันเรียกเก็บจากนิสิต นักศึกษาพิการ ทั้งนี้ ไม่เกินอัตราและรายการที่กำหนด
 • 3. สภาสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ออกข้อกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรับคนพิการเข้าศึกษาต่อในสถาบันให้สอดคล้องกับแนวทางฯของ สกอ.
 • 4. สภาสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับนิสิตนักศึกษาพิการเข้าเรียนในสถาบันและแจ้งต่อ สกอ.ทราบไม่น้อยกว่า 120 วัน ก่อนเริ่มปีการศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนงบประมาณให้สถาบันอุดมศึกษา

26

slide27
แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการของ สกอ. (ต่อ)
 • 5. ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดทำแผนการรับและแผนงบประมาณเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีต่อ สกอ.ภายในเดือนมกราคมของทุกปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการขอตั้งงบประมาณ
 • 6. สถาบันอุดมศึกษาที่รับคนพิการเข้าศึกษาต้องจัดเทคโนโลยี สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการความช่วยเหลือทางการศึกษาสำหรับคนพิการอย่างเหมาะสม
 • 7. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

27

slide28
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขอรับการ สนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการ

ในระดับอุดมศึกษา

 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ในปี 2553 สำหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ดังนี้
 • 1. คุณสมบัติของคนพิการ ที่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนทางการศึกษา
 • 1. มีบัตรประจำตัวคนพิการ (ออกโดยสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ)
 • 2. ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในหลักสูตร ไม่สูงกว่าปริญญาตรี
 • 3. ไม่เคยได้รับเงินอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศนี้ในหลักสูตร ปริญญาตรีมาก่อนและไม่ศึกษาเป็นปริญญาที่สอง

28

slide29
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขอรับการ สนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการ

ในระดับอุดมศึกษา (ต่อ)

 • 2. รายการที่ให้การอุดหนุน
  • คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการได้จัดประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราและรายการที่ใช้การอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2553) ประกอบด้วย ค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียม ตามรายการที่ปรากฏในระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง (อัตราที่จ่ายจริงไม่เกินขอบเขตที่กำหนด ทั้งนี้ไม่เกินอัตราดังต่อไปนี้)

29

slide30
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขอรับการ สนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการ

ในระดับอุดมศึกษา (ต่อ)

 • 3. การยื่นคำขอรับเงินอุดหนุน สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการดังนี้
   • ประมาณการจำนวนเงินและจำนวนนิสิตพิการที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาในแต่ละปี เพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณประจำปี โดยรายงานต่อ สกอ.ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
   • รายงานจำนวนเงินที่ต้องเรียกเก็บและรายชื่อนิสิต นักศึกษาพิการที่รับเข้าศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา พร้อมระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศของสถาบันที่ใช้บังคับในภาคการศึกษานั้นต่อ สกอ.ภายในเดือนมิถุนายนและพฤศจิกายนของทุกปี
   • สถาบันอุดมศึกษารายงานข้อมูลเกี่ยวกับผลการศึกษาของนิสิตนักศึกษาพิการต่อ สกอ.อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนกันยายนของทุกปี เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการต่อไป
   • สถาบันอุดมศึกษาที่รับนิสิตนักศึกษาพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการเข้าศึกษาก่อนประกาศนี้ ให้ได้รับการอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป

30

slide31
ระบบการดำเนินงานสนับสนุนเงินอุดหนุน ทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ

31

slide32
สรุปขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับสถาบันอุดมศึกษาที่ขอรับ การอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา

จัดทำแผนการรับนิสิตนักศึกษาพิการ พร้อมทั้งแผนงบประมาณเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีของสถาบัน

สถาบันตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลรายบุคคล

ของนิสิตนักศึกษาพิการในสถาบัน

สถาบันรับสมัครนิสิตนักศึกษาพิการที่ประสงค์

ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา

สถาบันตรวจสอบคุณสมบัตินิสิตนักศึกษาพิการและจำนวนเงินที่ได้รับอุดหนุนทางการศึกษา

สถาบันแจ้งข้อมูลรายชื่อนิสิตนักศึกษาพิการพร้อมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทางการศึกษามายังสกอ.

สกอ.ตรวจสอบ/อนุมัติและสรุปจำนวนนิสิตนักศึกษาพิการแจ้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ (ศธ.) เพื่อขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา

กองทุนฯโอนเงินอุดหนุนทางการศึกษามายังสกอ.

สถาบันรับโอนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ

สถาบันจัดส่งหลักฐานใบเสร็จรับเงินให้สกอ.

รายงานผลการศึกษาของนิสิตนักศึกษาพิการ (ภายในเดือนกันยายนของทุกปี)

32

slide33
แบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี

33

slide34
แบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี (ต่อ)

34

slide35
แบบฟอร์มการรายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัตินิสิตนักศึกษาพิการที่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาและจำนวนเงินที่ได้รับเงินอุดหนุนทางการศึกษา

35

slide36
นโยบายการพัฒนาศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSSCenter)
 • กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาของ สกอ.
 • จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สกอ.
 • ปัจจุบันศูนย์ DSS Center ของ สกอ. มีจำนวน 31 แห่ง (ปี 2555) ดังนี้
 • ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • (9 ศูนย์) มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • (วิทยาเขตภาคพายัพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • (8 ศูนย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

36

slide37
นโยบายการพัฒนาศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSSCenter) (ต่อ)
 • ภาคกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 • (9 ศูนย์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ภาคตะวันออก
 • (2 ศูนย์) มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 • ภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 • (3 ศูนย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 • โดยสถาบันอุดมศึกษาที่รับนักศึกษาพิการเข้าเรียนจะดำเนินการจัดจ้างบุคลากรประจำศูนย์ DSS เพื่อให้บริการนักศึกษาพิการ จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ เพื่อนิสิตนักศึกษาพิการแต่ละประเภทความพิการ รวมถึงการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการอื่นใด ให้นักศึกษาพิการในรูปแบบต่าง ๆ

37

slide38
หน้าที่ของศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS Center)
 • ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS Center) ทำหน้าที่บริการนักศึกษาพิการ ดังนี้
 • 1. เป็นศูนย์ข้อมูลด้านคนพิการของสถาบัน
 • 2. บริการให้คำปรึกษา
 • 3. จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (ISP : Individualized Service Plans)
 • 4. ให้บริการด้านการจัดสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก และความช่วยเหลือ อื่นใดทางการศึกษา
 • 5. ประสานงานกับคณะที่มีนักศึกษาเรียนร่วมและเป็นเครือข่ายให้บริการ กับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ

38

slide39
สภาพปัญหาการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไข
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาในปี 2555 สรุปผลการติดตามได้ดังนี้
 • 1. การรับนิสิตนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่ได้กำหนดโควต้ารับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาแต่เปิดโอกาสให้ผู้พิการเข้าศึกษาได้ในบางคณะ/สาขาวิชา โดยผ่านกระบวนการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันเช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไป
 • สถาบันอุดมศึกษาที่กำหนดโควต้ารับนักศึกษาพิการเข้าศึกษา ได้แก่ ม.ธรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ มรภ.เชียงใหม่ และ มรภ.สงขลา
 • แนวทางการแก้ไข จัดประชุมสัมมนาชี้แจงนโยบายการเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาพิการได้เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์จัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา โดยให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งจัดสรรโควต้าให้กับนักศึกษาพิการด้วย

39

slide40
สภาพปัญหาการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไข (ต่อ)
 • 2. การขาดแคลนงบประมาณ งบประมาณอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการมีไม่เพียงพอ
 • แนวทางการแก้ไข ตามระเบียบของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2552 กำหนดว่า หากสำนักงานไม่สามารถจัดหางบประมาณสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาที่รับคนพิการเข้าศึกษาตามสิทธิ์ที่ได้รับค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นตามจำนวนที่ต้องเรียกเก็บจากนิสิตนักศึกษาพิการได้ให้ส่งเรื่องขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการต่อไป ทั้งนี้ ไม่เกินอัตราและรายการที่คณะกรรมการกำหนดในปี 2554 สกอ.ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย จำนวน 40 ล้านบาท และได้รับการอนุมัติจำนวนเงินดังกล่าว โดยปัจจุบันอยู่ในระหว่างการจัดสรรงบให้สถาบันอุดมศึกษาที่รับนิสิตนักศึกษาพิการ

40

slide41
สภาพปัญหาการดำเนินงานและแนวทางแกไข (ต่อ)
 • 3. การขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาของนิสิตนักศึกษาพิการ การขาดหลักฐานที่สมบูรณ์ครบถ้วนของนิสิต นักศึกษาพิการในการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการทำให้ต้องเสียเวลาในการติดตามทวงถาม เกิดความล่าช้าในการโอนเงินอุดหนุนฯ
 • แนวทางการแก้ไข สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประชาสัมพันธ์และแจกจ่ายคู่มือ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการขอรับเงินอุดหนุนฯ ดังกล่าวไปยังทุกคณะของทุกสถาบันอุดมศึกษา นอกเหนือจากที่ได้จัดส่งให้งานกิจการนักศึกษาแล้ว โดยเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานของสถาบันอุดมศึกษาต้องชี้แจง ประสานงานให้นิสิตนักศึกษาพิการเข้าใจขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุนดังกล่าว เพื่อความรวดเร็วในการโอนเงินอุดหนุนฯ

41

slide42
สภาพปัญหาการดำเนินงานและแนวทางแกไข (ต่อ)
 • 4. การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดการพัฒนาบุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบคนพิการในระดับอุดมศึกษา
 • แนวทางการแก้ไข สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา (Intensive Program) ในระยะที่ 1 จำนวน 1 รุ่น 24 คน 12 สถาบัน โดยจัดฝึกอบรมในประเทศไทยและศึกษาดูงานประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2551 เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษารุ่นต่อไป และดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ในระยะที่ 2 จำนวน 3 รุ่น 60 คน 37 สถาบัน โดยจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศไทยในปี 2553
 • สำหรับในปี 2555 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา โดยกำหนดเป็น 4 หลักสูตร (สำหรับผู้บริหาร, คณาจารย์/ผู้สอน, ผู้ปฏิบัติงาน, เจ้าหน้าที่ IT) (ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิจารณาร่างหลักสูตร)

42

slide43
การดำเนินการในระยะต่อไป
 • การปรับปรุงยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา
 • การพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปีให้แก่โครงการของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา
 • การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในสถาบันอุดมศึกษา
 • การศึกษาระบบสนับสนุนการจัดบริการทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการ ในระดับอุดมศึกษา
 • การสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ DSS Center
 • การสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา
 • การพัฒนามาตรฐานการจัดบริการทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา
 • การสนับสนุนการวิจัยองค์ความรู้ด้านคนพิการในระดับอุดมศึกษา
 • การพัฒนาการบริการในระยะเปลี่ยนผ่านสำหรับบุคคลพิการจากมัธยมศึกษาสู่อุดมศึกษา
 • การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา

43

ad