slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
你 nǐ 我 wǒ 他 / 她 tā PowerPoint Presentation
Download Presentation
你 nǐ 我 wǒ 他 / 她 tā

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

你 nǐ 我 wǒ 他 / 她 tā - PowerPoint PPT Presentation


  • 179 Views
  • Uploaded on

你 nǐ 我 wǒ 他 / 她 tā. 们 men. 弟弟 dìdi. 妈妈 māmɑ. 爸爸 bàbɑ. 爷爷 yéye. 妹妹 mèimei 哥哥 ɡēɡe. 奶奶 nǎinɑi. hǎo 好 N ǐ h ǎ o ! N í hǎo ! 你 好 ! 你 好 !. yǔy ī 雨衣 nǐ l á i 你 来 wǔf à n 午 饭 hǎo m ɑ 好 吗. y ǔ y ī 雨衣 n ǐ l á i 你 来 w ǔ f à n

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '你 nǐ 我 wǒ 他 / 她 tā' - armando-buckner


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

你nǐ

我wǒ

他/她tā

们men

弟弟dìdi

妈妈māmɑ

爸爸bàbɑ

爷爷yéye

妹妹mèimei

哥哥ɡēɡe

奶奶nǎinɑi

slide2

hǎo

Nǐhǎo! Níhǎo!

你 好 ! 你 好 !

yǔyī

雨衣

nǐlái

你 来

wǔfàn

午 饭

hǎomɑ

好 吗

yǔyī

雨衣

nǐlái

你 来

wǔfàn

午 饭

hǎomɑ

好 吗

slide3

A:你好Nǐhǎo!

B:你好Nǐhǎo!

A:您好Nínhǎo!

B:你好Nǐhǎo!

A:你们Nǐmenhǎo!

B、C、D:你好Nǐhǎo!

slide4

A:Mǎlì,nǐ hǎo!

玛丽,你好!

B:Nǐ hǎo,Dàwèi !

你好,大卫!

slide5

Nǐ hǎo!

你好!

Nǐ hǎo

你好

ma?

吗?

slide6

Nǐhǎo!

你好!

Nǐhǎoma?

你好吗?

Wohǎo。

我 好。

hěn

slide7

Nǐhǎo!

你好!

Nǐhǎoma?

你好吗?

Wohǎo,

我 好,

hěn

ne?

呢?

slide8

Nǐhǎoma?

你好 吗?

Wohǎo,

我 好,

hěn

ne?

呢?

Wohǎo。

我 好。

hěn

slide9

Nǐmenhǎoma?

你们 好 吗?

Women hěnhǎo,

我们 很 好,

dōu

Nǐmen

你们

ne?

呢?

hěn

Women hǎo。

我们 好。

dōu

slide10

Nǐ lái ma?

你来吗?

ne?

呢?

Wo lái ,

我 来,

Wo lái 。

我 来。

slide11

Bàba māma lái ma?

爸爸、妈妈 来 吗?

dōu

Tāmen lái 。

他们 来。

slide12

ā

á

ǎ

à

a

i

ü

u

w ù

slide13

bā--pā dè--tè nǐ--lǐ

mō--fō bù--pù má--fá

nǔ--lǔ dú--tú bǐ--pǐ

mō--mē bǎ--bǒ fó--fá

pì--pù tà--tè lǐ--lǚ

dà--dì mō--mū nǚ--nǔ

slide14

bǐ--bì mō--mó pà--pā

tǔ--tū nù--nǔ lū--lù

dé--dě fū--fú

slide15

bā八pā啪dā搭tā他

ɡòu够kòu扣bái白pái排

dào到tào套ɡǎi改kǎi凯

slide16

fāyīn发音fēijī飞机

huānyíng欢迎bāngmáng 帮忙

gāngbǐ 钢笔 hēibǎn黑板

gāoxìng 高兴 shēngdiào声调

māma妈妈 shāngliang商量

slide17

三声变调

﹀ -

﹀/

﹀\

slide18

hěnhǎo很好

fénbǐ粉笔

wǔdǎo舞蹈

hěnlèi很累

hǎiwèi海味

nǎɡè哪个

bǔkǎo补考

dǎdǎo打倒

měihǎo美好

nǐlái你来

měilì美丽

hěnhēi很黑

slide19

tóufɑ头发

hēi de 黑的

láibɑ来吧

nàme那么

ɡēɡe哥哥

mèimei妹妹

slide20

你nǐ

你好!

您nín

您好!

好hǎo

你好吗?

你们 她 他 他们

slide21

A: 你好!

B________!

A:他好吗?

B:________。

A、B:你好!

C: _____!

slide22

A:你好吗?

B:_______。你好吗?

A:_______。刘京(liújīnɡ)好吗?

B:_______,我们________。

slide23

ràokǒulìnɡ

绕 口 令

yīèrsānsìwǔliùqī,

一二三 四五六 七,

qíliùwǔsìsānèryī,

七六 五四三 二一,

wǒdepénɡyouzàinǎlǐ?

我的朋 友 在 哪里?

zàizhèlǐzàizhèlǐ,wǒdepénɡyouzàizhèlǐ。

在 这 里在 这 里,我的朋 友 在 这 里。

slide27

1 2 3 4

j

q

x

jūjújǔjù

juējuéjuějuè

juānjuánjuǎnjuàn

jūnjùn

j q x + ü

juquxu

slide29

z

c

s

slide30

zh

ch

sh

r

slide31

z c s

zhchsh r