podnikatelsk pl n detailn popisuje celkov podnikatelsk koncept n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Podnikatelský plán Byznys plán PowerPoint Presentation
Download Presentation
Podnikatelský plán Byznys plán

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Podnikatelský plán Byznys plán - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

Podnikatelský plán detailně popisuje celkový podnikatelský koncept. Podnikatelský plán Byznys plán. PP - Pro plánování, řízení a kontrolou plnění podnikatelských cílů. Převádí podnikatelskou ideu do konkrétních cílů a dokazuje, že je lze dosáhnout. Nelze ho mít „jen v hlavě“!

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Podnikatelský plán Byznys plán' - armand


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pp pro pl nov n zen a kontrolou pln n podnikatelsk ch c l
PP - Pro plánování, řízení a kontrolou plnění podnikatelských cílů

Převádí podnikatelskou ideu do konkrétních cílů a dokazuje, že je lze dosáhnout.

Nelze ho mít „jen v hlavě“!

Správně sestavený PP nám řekne, zda je podnik životaschopný, upozorní nás na možná úskalí ještě před samotným počátkem podnikání.

PP naučí podnikatele přemýšlet systematicky a detailně o své budoucnosti.

PP povede též k volbě variant, jež jsou pro podnikatele otevřeny a poté k hodnocení těchto variant.

Podnikatelské plánování je neustálý proces, který je velmi důležitý, a dobrý podnikatel nikdy neváhá modifikovat své plány, aby využil příležitost a odvrátil hrozby stojící před jeho podnikem. Každý dlouhodobě úspěšný podnikatel neustále pracuje na svém rozvoji, zdokonalování firemních procesů, produktů a služeb, ale hlavně na svých strategiích.

pp v s nau pl novat
PP vás naučí plánovat

Příprava PP dává vhled do celého plánovacího procesu. Umožňuje získat a rozvinout plánovací dovednosti.

Plánování je provázeno možnými omyly tak říkajíc na nečisto, nikoliv na reálném trhu.

Při konstrukci PP si podnikatel ověří, zda cena výrobků a předpokládaný prodej stačí na překročení bodu zvratu (BEP).

vnit n vn j dokument kter slou k
Vnitřní/vnější dokument, který slouží k:

Vnitřní dokument

 • pro vlastní řízení firmy, a pro následnou kontrolu, toho co si podnikatel vytyčil jako cíle,
 • k posuzování stavu a rozvoje firmy,inovačních postupů, rozvojových postupů, pro řešení vnitřních problémů.

Vnější dokument:

 • k prezentacia reprezentaci firmy,
 • k získání úvěru, kapitálového vkladu, …….,
 • pro výhodné získání nemovitostí, pozemků (např. od obcí) a jiných regionálních i státních výhod, včetně podpory podnikání či jiných dotací (stát, EU).
u ivatel pp
Uživatelé PP

Interní uživatelé

 • Podnikatel: PP pomůže v utřídění myšlenek, vytyčení cílů svého podnikání, strategie, odhalí krizová místa projektu. Finanční plán mu umožní kvalifikovaněji zhodnotit realizovatelnost, konkurenceschopnost či finanční výhodnost podniku.
 • Zaměstnanci: poskytuje sdílení vize, poskytuje důkaz o tom, že podnikatel ví co chce a že má smysl u něj pracovat a současně ho vtahuje do účasti na realizaci podnikatelského plánu

Externí uživatelé

PP je nezbytný dokument při žádosti o finanční prostředky.

 • Banky
 • Rizikoví investoři (tzv. venture capital)
 • Business Angels
 • Společníci
pp je jako mapa kde jsem kam se chci dostat a jak se tam dostanu
PP je jako mapa: kde jsem, kam se chci dostat a jak se tam dostanu
 • Struktura podnikatelského plánu je v principu jednotná, avšak liší se podrobnost obsahu jednotlivých kapitol dle potřeb, podle kterých je vypracováván či dle požadavků toho, komu bude podnikatelský záměr předkládán.
obsah kapitol pp nap
Obsah kapitol PP (např.):

1 Stručné shrnutí:

 • název firmy podnikatele, předmět podnikání, právní forma,
 • mise: co děláme, pro koho, jak a proč,
 • vize: popisuje naší ideální budoucnost a co nás žene stále vpřed,
 • cíle,
 • jedinečnost produktu a jeho ochrana,
 • konkurenční výhoda,
 • tým,
 • finanční cíle,
 • výše předpokládaného vstupního kapitálu,
 • potenciální zisk.
2 t m kter stoj u zrodu my lenky nejde o zam stnance
2 Tým, který stojí u zrodu myšlenky (nejde o zaměstnance!)
 • Vyzdvihněte zkušenost, vzdělání a dosažené úspěchy členů vašeho týmu a důležité body vaší kariéry.
 • Je tým vyvážený? (Zahrnuje osoby zajišťující řízení, obchod, propagaci apod.?) Širší tým je výhodou proti zajištění všech činností jednou osobou.
 • Pravomoce a zodpovědnost mezi členy týmu.
 • Jaké zkušenosti, znalosti a dovednosti vašemu manažerskému týmu schází? Jak navrhujete tento problém řešit?
3 anal zy 3 1 z kazn ci
3 Analýzy3.1 Zákazníci
 • Kdo bude vaším zákazníkem? Pro koho je výrobek / služba určena? (Identifikace typů zákazníka pro váš produkt a popis velikosti segmentu trhu).
 • Jaké potřeby zákazníka váš výrobek/služba uspokojuje.
 • Proč bude nakupovat právě u vás.
 • Jakým způsobem je daná potřeba uspokojována v současnosti?
 • Jaké jsou nevýhody současných řešení na trhu?
 • Co ovlivňuje míru potřeby vašich budoucích zákazníků, resp. jejich ochoty váš produkt nebo službu využívat?
 • ………
3 2 konkuren n produkty
3.2 Konkurenční produkty
 • Jaké jsou konkurenční produkty na trhu, jejich cena, kvalita, historie a obsluhované segmenty trhu.
 • Popište silné a slabé stránky konkurenčních produktů.
 • Uveďte jejich tržní podíl, potenciál jejich růstu a očekávaný vývoj.
 • Má váš produkt na trhu substituty (tj. může být potřeba zákazníků uspokojena odlišným způsobem?)
3 3 anal za konkurent
3.3 Analýza konkurentů
 • Kdo jsou vaši konkurenti, jejich velikost a obsluhované segmenty trhu (chcete s nimi soupeřit v jejich prioritním segmentu? jsou finančně silní? jakou mají reputaci a vztahy s dodavateli a odběrateli?).
 • Jejich silné a slabé stránky (např. schopnost inovace, flexibilita, vlastnictví distribuční sítě, dlouhodobé postavení na trhu apod.).
3 4 dodavatel
3.4 Dodavatelé
 • Kdo jsou vaši potenciální dodavatelé. Jsou někteří z nich pro vás klíčoví (jaký je stupeň závislosti)?
 • Jejich spolehlivost, kvalita, ceny.
 • Jak jsou organizovány vztahy vašeho podniku s dodavateli a subdodavateli: délka výrobního cyklu.
 • Frekvence dodávek, atd.
4 shrnut swot
4 Shrnutí – SWOT

SWOT analýza v tabulce přehledně shrnuje projekt dle:

 • silných stránek (strengths),
 • slabých stránek (weaknesses),
 • příležitostí (opportunities),
 • hrozeb (threats).

Smyslem je shrnout identifikované a snadno vyhodnotit záměr.

Vnitřní faktory mohu ovlivnit, vnějším se musím přizpůsobit.

5 c le
5 Cíle

Stanovení kvalitních cílů je jedním ze základních kamenů úspěchu firmy.

Na základě SWOT definujte cíle vašeho podniku v čase. Cíle by měly být:

 • přesně specifikované - v množství a kvalitě, tj. měřitelné
 • odsouhlasené „plnitelem“ – zaměstnanci,
 • splnitelné,
 • ukotveny v čase.

Identifikujte milníky– tj. jaké cíle mají být dosaženy v čase. Vztáhněte k cílům předpokládaný objem prodaných výrobků/služeb, tržby, počet zaměstnanců….

Zpracujte plány – viz př. Řízení malého podniku.

6 n vrhov st 6 1 produkt co budeme vyr b t poskytovat
6 Návrhová část6.1 Produkt – co budeme vyrábět / poskytovat
 • Vysvětlete, zda jde o fyzický výrobek, službu.
 • Charakterizujte jej a popište jeho výhody.
 • Objasněte, jakou potřebu zákazníků váš produkt nebo služba řeší.
 • Popište jeho jedinečnost a inovativnost, čím se odlišuje od konkurence.
6 2 ceny za kolik budete prod vat
6.2 Ceny – za kolik budete prodávat?
 • Jaké ceny převládají v současnosti na trhu?
 • Za jakou cenu budete produkty prodávat vy?
 • Definujte cenovou strategii a porovnejte ji s vašimi konkurenty.
 • Jakou má výrobek přidanou hodnotu pro zákazníka.
6 3 distribuce kde a komu
6.3 Distribuce – kde a komu
 • Popište váš prodejní řetězec (přes koho budete prodávat, co to bude stát?)
 • Jaké jsou Vaše prodejní cíle – množství (i podle tržních segmentů, např. z geografického hlediska).
 • Jaké distribuční kanály použijete? (přímý prodej konečnému zákazníkovi, prodej přes distribuční síť (exkluzivně nebo ne atd.)
 • Jaké objemy prodeje hodláte uskutečnit přes jednotlivé distribuční kanály (odhad v čase). U velkých produktů zohledněte relevantní přepravní náklady ve vztahu k prodejní ceně (doprava, pojištění, úvěr).
 • Budete své výrobky/služby vyvážet i do zahraničí?
6 4 propagace jak zaujmete z kazn ka
6.4 Propagace – jak zaujmete zákazníka
 • Jakým způsobem budete propagovat vaše výrobky/služby?
 • Jakým způsobem chcete kontaktovat své zákazníky?
 • Jaké marketingové komunikační nástroje budou používány: reklama, firemní dokumentace, vizualizační pomůcky, katalogy, značky (značkové produkty), loga, slogany, public relations, tiskové zprávy, Internet, atd.
 • Jaké je načasování propagačních aktivit a s jakým rozpočtem (reklamní kampaň, účast na výstavách, veletrzích, direct marketing, noviny, Internet)?
6 5 procesy jak je zorganizov na v roba
6.5 Procesy – jak je zorganizována výroba
 • Jak jsou ve firmě definovány procesy?
 • Kdo je interně ve firmě zodpovědný za realizací jednotlivých procesů?
 • Jaké jsou kompetence, časová náročnost, odhad nákladů na zajištění jednotlivých procesů?
6 6 zam stnanci
6.6 Zaměstnanci
 • Ve variantě PP pro vnitřní potřebu je nezbytné zde věnovat mimořádnou pozornost propojení vize a pozice zaměstnanců tak, aby zde „našli“ svojí úlohu, to že se s nimi počítá a jakou mají ve firmě budoucnost.
 • Definuji jaké typy pracovníků bude potřeba na jednotlivé pozice?
 • Jakou mají mít kvalifikaci, zkušenosti, certifikace apod.
 • Kolik budou stát na mzdách – přesně vyčíslete (bude potřeba pro CF).
7 finance
7 Finance

7.1.1 Před spuštěním projektu

Zahrnuje investiční náklady, tj. především na pořízení strojů, licencí, ale i náklady na vnitřní vybavení apod.

7.1.2 Náklady během fungování projektu

Jde o provozní/běžné náklady firmy (mzdy, energie, voda, plyn, cestovní náklady).

7.2 Předpoklad příjmů

Odhad celkových tržeb dle jednotlivých let (3 roky).

Jaký je poměr z prodeje výrobků, služeb a servisu?

7.3 Nákladová rozvaha

Zjistěte variabilní (jednotkové) a fixní náklady vašeho produktu a najděte bod zvratu (break-event point BEP) – při jak velkém objemu produkce začnete být ziskoví

v po et bodu zvratu bep break even point
Výpočet bodu zvratu (BEP…breakevenpoint) :
 • Hledáme množství produkce q, když známe
 • p = prodejní cena
 • PVN = průměrné variabilní náklady (na jednotku = jednotkové)
 • FN = fixní náklady firmy za rok
 • Při neměnné ceně platí ze celkové tržby:
 • CT = q * p
 • Celkové náklady:
 • CN = FN + PVN * q
 • Víme, že bod BEP => CN = CT => q krit.
 • FN + PVN * q = p * q
 • Po úpravě dostaneme:
 • q krit. = FN / ( p – PVN)
7 4 finan n zaji t n projektu
7.4 Finanční zajištění projektu
 • Jaké máte nyní k dispozici finanční prostředky vlastní?
 • Odpovídají prostředky rozsahem potřebám projektu?
 • Pokud neodpovídají, jaké finanční zdroje jsou pro realizaci projektu potřeba – úvěr (jak zajistíte ručení, proveďte propočet anuity (v rozlišení na dvě složky: splátku jistiny (úmor) a úrok - první složka znamená částku, o kterou se sníží dluh a druhá složka je platba bance za půjčení finančních prostředků. Poměr těchto dvou složek se v anuitě v průběhu splácení mění. Zpočátku tvoří úrok významnou část celkové splátky, pak se postupně neustále snižuje. Z důvodu uznatelnosti výdajů pro daňový základ nutno rozlišit: úrok snižuje daňový základ, úmor ne), vklad, dotace atd.?
 • Popište kde a za jakých podmínek tyto zdroje získáte.
8 anal za rizik
8 Analýza rizik
 • 7.1 Vnitřní rizika projektu
 • Rizika, která byla identifikována v rámci SWOT analýzy jako slabé stránky projektu. Rizika, která můžete ovlivnit.
 • 7.2 Vnější rizika projektu
 • Rizika identifikována jako hrozby projektu – jedná se o rizika, kterých je dobré si být vědom, ale které nemůžete příliš ovlivnit (např. právní prostředí, konkurence vyvíjející podobný produkt apod.)
 • 7.3 Opatření k minimalizaci rizik
 • Jak budou z vaší strany minimalizována rizika?