http bio5 fizyka amu edu pl http www amu edu pl zbm n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
bio5. fizyka .amu.pl/ www .amu.pl/ ~zbm PowerPoint Presentation
Download Presentation
bio5. fizyka .amu.pl/ www .amu.pl/ ~zbm

play fullscreen
1 / 19
Download Presentation

bio5. fizyka .amu.pl/ www .amu.pl/ ~zbm - PowerPoint PPT Presentation

arlen
153 Views
Download Presentation

bio5. fizyka .amu.pl/ www .amu.pl/ ~zbm

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. http://bio5.fizyka.amu.edu.pl/http://www.amu.edu.pl/~zbm Kierownik: prof. dr hab. Adam Patkowski patkowsk@amu.edu.pl Web”master” dr Jacek Gapiński gapinski@amu.edu.pl

 2. Zakład Biofizyki Molekularnej

 3. Badanie białek przetwarzających energię światła w procesie fotosyntezy 3 prace magisterskieopieka naukowa: dr Krzysztof Gibasiewicz (krzyszgi@amu.edu.pl) mgr Wojciech Giera mgr Maria Pajzderskapromotor: prof. Andrzej Dobek Zakład Biofizyki Molekularnej

 4. Motywacja prowadzonych badań Dokładne poznanie funkcjonowania biologicznych układów przetwarzających energię światła. Uzyskana wiedza ma służyć wykorzystaniu odnawialnego źródła energii, jakim jest światło, na potrzeby człowieka.

 5. TEMAT 1: Izolacja i charakterystyka spektroskopowa fotosystemu I z zielonego glonu Chlamydomonas reinhardtii. Jednokomórkowy glon Chlamydomonas reinhardtii. Fotosystem I - struktura krytalograficzna

 6. TEMAT 1: Izolacja i charakterystyka spektroskopowa fotosystemu I z zielonego glonu Chlamydomonas reinhardtii. Charakter pracy : eksperymentalny, biologiczno-spektroskopowy Biologia = hodowla + izolacja (współpraca z Wydziałem Biologii UAM) Fizyka = stacjonarna i ultraszybka spektroskopia laserowa (współpraca z CBUSL i Uniwersytetem w Amsterdamie)

 7. 5 ps 10 ns 200ps TEMAT 2: Badanie wpływu stanu uprotonowania aminokwasów na szybkość przeniesienia elektronu wewnątrz białka. Charakter pracy : eksperymentalno - obliczeniowy

 8. TEMAT 3:Badanie dyfuzji białek w błonach lipidowych. Charakter pracy : eksperymentalny

 9. Metody nieliniowe w badaniach biomakromolekuł 2 prace magisterskie • Optyczny efekt Kerra w roztworach NA (tRNA, DNA) • Magnetooptyczne badania polisacharydów i białek promotor: prof. Andrzej Dobek Ferrytyna tRNA

 10. Badanie cytokinin dr hab. Genowefa ŚlósarekZakład Biofizyki Molekularnej

 11. R H Cytokininy • hormony roślinne • w postaci nukleotydów wbudowane w cząsteczki tRNA • związki o znaczeniu farmaceutycznym

 12. Struktura krystaliczna kinetyny kinetyna

 13. Tematy prac magisterskich • Oddziaływanie cytokinin z metalami • krystalizacja cytokinin z metalami, głównie Cu2+; • analizaoddziaływań cytokinina– metal– spektroskopia elektronowa, • spektroskopia oscylacyjna • Kryształy cytokinin i innych cząsteczek • krystalizacja cytokinin z innymi zasadami nukleinowymi, • krystalizacja cytokinin z aminokwasami; badanie wiązań wodorowych; • analiza warunków krystalizacji • analiza dynamiki molekularnej metodami spektroskopii oscylacyjnej • poszukiwanie przemian fazowych;

 14. Sprawdzanie stosowalności uogólnionego prawa Einsteina-Stokesa.Pomiary mikro- i makro-lepkości w różnych ośrodkach.Promotor: prof. dr hab. Adam PatkowskiOpiekunowie: dr Jacek Gapiński, dr Ewa Banachowicz

 15. Prawo Einsteina dotyczące dyfuzji swobodnej Opór ruchu = f v Podana przez Stokesa postać wzoru na współczynnik f dla kuli f = 6R, gdzie  to lepkość rozpuszczalnika, a R to promień kuli. Wzór Einsteina-Stokesa: W przypadku cieczy złożonych (niejednorodnych zawiesin) lub przechłodzonych okazuje się, że wzór ten przestaje działać w świecie mikro, jeśli stosować lepkość rozpuszczalnika. Uogólnie-nie prawa E-S polega na wprowadzeniu pojęcia mikrolepkości.

 16. Zakład Biofizyki Molekularnej http://bio5.fizyka.amu.edu.pl Dyfuzja swobodna (Einstein) <x2>(t) = 6 D t Spektroskopia kore-lacji fluorescencji (FCS) Dynamika polimerów/biopolimerów/koloidów w roztworach • FCS mierzy czas dyfuzji sondy przez ognisko mikroskopu konfokalnego –Zalety: • Oświetlona objętość: ~0.15 fl (femtolitr), • Objętość próbki: >20 l (parowanie), • Stężenie próbki: ~10 nM, • Wysoka selektywność (sonda fluorescencyjna).

 17. Określenie wpływu struktury ośrodka na dyfuzję

 18. Zakład Biofizyki Molekularnej Sprawdzanie stosowalności uogólnionego prawa Einsteina-Stokesa. Pomiary mikro- i makro-lepkości w różnych ośrodkach. • Oddziałujące układy koloidalne. Pomiary techniką FCS. • Śledzenie cząsteczek koloidowych przy pomocy mikroskopu i kamery filmowej. • Pomiar lepkości cieczy przechłodzonych w zależności od temperatury przy pomocy FCS. • Pomiar lepkości cieczy przechłodzonych w zależności od ciśnienia przy pomocy FCS. W tym zakresie mamy rozwiniętą współpracę krajową (ICHF PAN prof. R.Hołyst) międzynarodową (USA, Niemcy, Francja).

 19. http://bio5.fizyka.amu.edu.pl/http://www.amu.edu.pl/~zbm Kierownik: prof. dr hab. Adam Patkowski patkowsk@amu.edu.pl Web”master” dr Jacek Gapiński gapinski@amu.edu.pl