yksityisteiden hallinnosta l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Yksityisteiden hallinnosta PowerPoint Presentation
Download Presentation
Yksityisteiden hallinnosta

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Yksityisteiden hallinnosta - PowerPoint PPT Presentation


 • 1058 Views
 • Uploaded on

Yksityisteiden hallinnosta. Tiekunnan päätösvalta. Tieosakkaat päättävät tienpidosta ja muista tiekuntaa koskevista asioista tiekunnan kokouksessa (64§) tieoikeuden tai tienkäyttöoikeuden myöntäminen ns. lisätieoikeus (mom 1) tieoikeuden lakkauttaminen eräissä tapauksissa (1)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Yksityisteiden hallinnosta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tiekunnan p t svalta
Tiekunnan päätösvalta
 • Tieosakkaat päättävät tienpidosta ja muista tiekuntaa koskevista asioista tiekunnan kokouksessa (64§)
  • tieoikeuden tai tienkäyttöoikeuden myöntäminen ns. lisätieoikeus (mom 1)
  • tieoikeuden lakkauttaminen eräissä tapauksissa (1)
  • tieyksiköt sekä käyttömaksut tai niiden perusteet ja käyttömaksusopimukset (2)
  • rakentamiskorvauksen periminen (2a)
  • liittymän kunnossapitoa koskevien määräysten antaminen (2a)
  • tiekunnan varainhoitokauden pituus

(3, 9 ja 65§)

  • talousarvion vahvistaminen (3)
tiekunnan p t svalta3
Tiekunnan päätösvalta
 • maksuunpanoluettelon vahvistaminen (4)
 • rahalainan ottaminen (5)
 • tietoimituksen ja kiinteistönmäärityksen (rajankäynnin) hakeminen (6)
 • tiekunnan tiehen liittyvän tien ottaminen hoidettavaksi (7)
 • toimielin- ja henkilövalinnat (8 ja 10)
 • toimielimen muuttaminen toiseksi (8)
 • tilinpäätöksen hyväksyminen, mahdollisten tilintarkastajien valinta (10)
 • Tien säännölliseen käyttämiseen tarvittava

lupa (11)

 • Tien käytön kieltäminen (11)
slide4

Tiekunnan päätösvalta

 • Lisäksi tiekunnan kokouksessa

muun muassa;

  • erilaiset maksut tai ainakin niiden
  • määräytymisperusteet (66§)
  • ohjeiden antaminen
  • toimitsijamiehelle tai hoitokunnalle
  • pysyvän liikennemerkin, puomin
  • tai muun liikenteenohjauslaitteen asettaminen

(huom. kunnan suostumus)

  • kaikki muutkin tienpidon kannalta

suuret asiat

sen sijaan tiekunta ei voi p tt
Sen sijaan tiekunta ei voi päättää
 • tieoikeuden yksipuolisesta lakkauttamisesta tai tiekunnan tien lakkauttamisesta
 • liitännäisalueiden perustamisesta tai lakkauttamisesta
 • tiekunnan perustamisesta, lakkauttamisesta, tiekuntien yhdistämisestä tai erottamisesta
 • tieosien liittämisestä tai erottamisesta
 • tien paikkaa ja leveyttä

koskevista epäselvyyksistä

slide6

Sen sijaan tiekunta ei voi päättää

 • tien (virallisesta) siirtämisestä esim. maatilan talouskeskuksen alueelta
 • puiden ja oksien poistamisesta tiealueen ulkopuolelta
 • erilaisten korvausten suuruudesta, jos asiassa ei päästä sopimukseen
 • pysyvistä liikennemerkeistä ilman

kunnan suostumusta

tiekunnan kokous 65
Tiekunnan kokous (65§)
 • Vuosikokous vuosittain kesäkuun loppuun mennessä, kuitenkin vähintään joka 4. vuosi
 • Koollekutsujana toimitsijamies tai hoitokunnan puheenjohtaja tai varamies

HUOM.

Jos koollekutsuja laiminlyö kutsua kokous koolle voi tielautakunta tieosakkaan hakemuksesta

oikeuttaa hakija kutsumaan kokous

koolle

slide8

Tiekunnan kokous (65§)

 • Kokouskutsu
  • kutsukirje kaikille tieosakkaille tai
  • ilmoitus paikkakunnalla yleisesti leviävässä lehdessä + kutsukirje toispaikkakuntalaisille tieosakkaille
  • vähintään 14 päivää ennen kokousta
slide9

Tiekunnan kokous (65§)

 • Vuosikokouksen kokouskutsussa mainittava
  • aika, paikka (myös kunta), kokous yms.
  • kaikki tienpitoa koskevat merkittävät asiat
  • maksuunpanoluettelo on pidettävä nähtävänä 14 pv ajan ennen kokousta (68§)
 • Ylimääräisen kokouksen kutsussa mainittava kaikki asiat, joita tarkoitus käsitellä
 • Fiksua laittaa asialista kutsu-

kirjeeseen.

tiekunnan kokouksesta
Tiekunnan kokouksesta
 • koollekutsuja avaa
 • kokoukselle puheenjohtaja, ei tarvitse olla tieosakas
 • pöytäkirjantarkastajat, eivät välttämättömiä
 • valtakirjoja voi käyttää, on syytä tarkastaa
 • yksinkin voi pitää laillisen kokouksen
 • tiekunnan kokous ei ole julkinen

Tieosakas voi osallistua päätöksentekoon omassa asiassaan, mutta toimitsijamies ja hoito-

kunnan jäsenet yleensä jääväävät

itsensä, kun päätetään tiekunnan tilien

hyväksymisestä (?)

tiekunnan henkil valinnat
Tiekunnan henkilövalinnat
 • Tiekunnassa hoitokunta tai toimitsijamies
  • hoitokunnassa 3 jäsentä + 2 ei-henkilökohtaista varajäsentä – varajäsenet usein unohtuvat
  • hoitokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
  • jos valitaan toimitsijamies, niin myös varamies
  • toimikausi enintään 4 vuotta, voidaan valita uudelleen, voidaan vapauttaa kesken kaiken
 • Tarvittaessa valitaan kaksi tilintarkastajaa
 • Suostumus kaikilta, ulkopuolinenkin voidaan valita
 • Jos tiekunta ei kykene valitsemaan toimihenkilöitä, voi tielautakunta määrätä ml. kohtuullinen palkkio (52§ ja 58§ 3)
nestysmenettely 66
Äänestysmenettely (66§)
 • Kaikki päätökset enemmistöpäätöksinä, ei suljettuja lippuäänestyksiä
  • äänimäärä tieyksiköiden

perusteella – ei kuitenkaan yli

30 % läsnä olevista tieyksiköistä

(leikkuri)

  • valtakirjojen avulla joku voi saada

äänienemmistön

  • enemmistön saa myös, jos on yksiköistä

yli 70 % (leikkuri ei leikkaa alle 30%)

  • kiinteistön äänimäärää ei voi jakaa
  • äänten mennessä tasan, ratkaisee

puheenjohtajan mielipide

nestys tiekunnan kokouksessa
Äänestys tiekunnan kokouksessa
 • max äänimäärä 30 % = 180
 • enemmistö lasketaan leikattujen

äänien kokonaismäärästä (510)

kokouksen asialista malli
Kokouksen asialista, malli

Kokous: Tullola yksityistien tiekunta, vuosikokous, Orimattila

Aika: Kattilamaja, Henna

Aika: Perjantai 20.4.2011 klo 18.00

Kutsutaan: Tiekunnan osakkaat sekä läsnäolo-oikeutetuiksi

tien säännölliset käyttäjät Matti Pekka ja Irmeli Onnela

Asialista:

1. Kokouksen avaus

2. Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, läsnäolijat

4. Asialistan hyväksyminen

5. Vuoden 2010 tilinpäätöksen vahvistaminen

6. Vastuuvapauden myöntäminen

7. Parannushankkeen käynnistäminen ja valtuutukset

hoitokunnalle

kokouksen asialista malli15
Kokouksen asialista, malli

8. Keskustelua muusta tienpidosta

9. Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2012

10. Uuden tieyksikkölaskelman hyväksyminen

11. Vuoden 2012 maksuunpanoluettelon vahvistaminen, käyttömaksujen ja niiden perusteiden vahvistaminen

12. Uuden hoitokunnan toimikausi, palkkiot sekä jäsenten ja varajäsenten valinta

13. Tilinkäyttöoikeudet

14. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta

15. Pöytäkirjan otteista ja jäljennöksistä perittävät maksut, muista mahdollisista maksuista päättäminen

16. Pöytäkirja nähtävillä, paikka ja aika

17. Muut mahdolliset asiat, yleiskeskustelu

18. Muutoksenhakuohjeet (kunnan tielautakunta)

19. Kokouksen päättäminen

p yt kirja 66
Pöytäkirja (66§)

kokouksen aika ja paikka,

läsnä olleet ja valtakirjoilla edustetut tieosakkaat

tieosakkaiden tieyksikkö- ja äänimäärä, tarvittaessa äänestyksittäin

tehdyt päätökset

kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoitus – kokous itsekin voi heti hyväksyä pöytäkirjan

pöytäkirja liitteineen nähtävänä viimeistään 14 päivän kuluttua kokouksesta

jäljennös tai ote pyydettäessä asianosaiselle - voidaan periä kohtuullinen maksu

maksuunpanoluettelo
Maksuunpanoluettelo
 • Tiemaksuja ja käyttömaksuja koskeva maksuunpanoluettelo(t) (YksL 67 ja 68§)
  • ehdotus nähtävillä 14 pv ennen tiekunnan kokousta (68§), voi lähettää kokouskutsun mukana
  • tieyksikköä vastaavan tiemaksun suuruus
  • kunkin tieosakkaan tiemaksun suuruus
  • koottavien tiemaksujen yhteismäärä,
  • erilaisten käyttömaksujen suuruus sekä
  • maksujen maksuajankohta

HUOM.

Ulosotto tapahtuu lain mukaisesti vahvistetun maksuunpanoluettelon perusteella.

kirjanpito ja tilinp t s
Kirjanpito ja tilinpäätös

tiekunta kirjanpitovelvollinen, suositeltavaa kahdenkertainen kirjanpito

tositteet, kirjeenvaihto, pöytäkirjat ja muu kirjanpitoaineisto säilytettävä 6 vuotta

tasekirjat ja muut kirjanpitokirjat säilytettävä 10 vuotta

säilytys mieluummin kuitenkin pysyvästi

tilinpäätös valmiiksi ja tarkastettavaksi 4 kk kuluessa jokaisen tilikauden päättymisestä

toimitsijamiehen hoitokunnan teht v t 67
Toimitsijamiehen / hoitokunnan tehtävät (67§)
 • Hoitaa huolellisesti tiekunnan asioita, mm.
  • huolehtii tien kunnossapidosta tiekunnan kokouksen tekemien päätösten mukaisesti (11)
  • kieltää tai rajoittaa toistaiseksi tai määräajaksi tien tai sillan kuntoa vaarantavaa käyttöä (8)
  • määrää sillan tai lautan suurin

sallittu kuormitus (9)

  • antaa tilapäisiä tienkäyttöoikeuksia (10)
toimitsijamiehen hoitokunnan teht v t 6720
Toimitsijamiehen / hoitokunnan tehtävät (67§)
 • hoitaa taloutta ja kirjanpitoa (2 ja 3)
 • valmistelee tiekunnan kokouksessa päätettävät asiat (2, 3, 4, 5)
 • huolehtii kokousten koollekutsumisesta ja kokousjärjestelyistä (65§)
 • huolehtii tiekunnan kokouksessa päätettyjen asioiden täytäntöönpanosta (6, 7)
 • edustaa tiekuntaa tuomioistuimessa ja viranomaisen luona ja muutoinkin (1)
 • ilmoittaa muutokset yhteystiedoissa (maanmittauslaitos, kunta,

ELY-keskus, pankki)

hoitokunnan kokous
Hoitokunnan kokous
 • kokoontuu tarvittaessa
 • puheenjohtaja tai

varapuheenjohtaja kutsuu

 • päätösvaltainen kun saapuvilla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä kaksi jäsentä tai varajäsentä
 • enemmistöpäätöksiä pääluvunmukaan
 • ei muita muotomääräyksiä
vastuukysymyksi
Vastuukysymyksiä
 • Tie on pidettävä tarkoitustaan vastaavassa kunnossa, ei kuitenkaan saa aiheutua kohtuuttomia kustannuksia
  • laiminlyönnistä (tuottamus) voi seurata vahingonkorvausvastuu
  • voidaan sopia – tai ratkaista käräjillä
 • Ulkopuoliselle 1. korvausvelvollinen on tiekunta –hoitokunnan vastuuvapaus mietitään sitten erikseen
 • Urakoitsijalla tieuntaan nähden sopimuksen mukainen vastuu
tieosakkaan oikeudet ja velvollisuudet
Tieosakkaan oikeudet ja velvollisuudet
 • Osakkaalla on oikeus
  • kulkea omistamalleen osakaskiinteistölle
  • myös käyttää koko tietä
  • osallistua tiekunnan päätöksentekoon tieyksikköjensä suhteessa
  • tulla valituksi toimielimeen tms.
tieosakkaan oikeudet ja velvollisuudet24
Tieosakkaan oikeudet ja velvollisuudet
 • Osakkaalla on velvollisuus
  • vastata yksikköjensä suhteessa tienpidosta, tiekunnan muista velvoitteista, päätöksistä ja niiden seuraamuksista
  • huolehtia maksu- ym. velvoitteistaan
  • ilmoittaa muutokset osoitteessa, tienkäytössä, kiinteistö- tai määräalaomistuksissa sekä tiekunnan kannalta merkittävistä sopimuksista (esim. maanvuokraus, kaapelien sijoitus)
  • kunnossapitää kiinteistönsä liittymää
  • kantaa huolta yhteiseen lukuun kunnossapidettävästä tiestä
j rjest ytym t n tie 71 ja 72
Järjestäytymätön tie (71 ja 72§)
 • Tiekunta ei ole tarpeen, jos osakkaita vain muutama
  • Tielautakunta voi hakemuksesta jopa lakkauttaa tiekunnan
  • Tienpitoon liittyvistä asioista sovitaan yleensä suullisesti
  • Järjestäytymätön tie voi myös pitää kokouksia
j rjest ytym t n tie 71 ja 7226
Järjestäytymätön tie (71 ja 72§)
 • Asioista ei voida päättää tieosakasta sitovasti enemmistöpäätöksillä, vaan
  • päätös sitoo tieosakasta vain, jos hän on päätöksen hyväksynyt
  • sitoumuksesta tai sopimuksesta vastuussa vain sen hyväksyneet osakkaat
 • Jos yhden tieosakkaan tekemästä työstä hyötyä muillekin, mutta muilla ei maksuhalukkuutta:
  • tielautakunta ratkaisee muiden maksuosuudet
  • vaatimus on tehtävä kolmen vuoden kuluessa
j rjest ytym t n tie 71 ja 7227
Järjestäytymätön tie (71 ja 72§)

järjestäytymätön tie ei voi saada valtionavustusta

kunta voi halutessaan avustaa tai ottaa hoidettavakseen

järjestäytymätön tie ei ole oikeushenkilö (kuten tiekunta) eli ei voi esiintyä kantajana tai vastaajana, vaan tieosakkaat kantavat ja vastaavat yhdessä

yksikin tieosakas saa ajaa kannetta kaikkien hyväksi

haaste toimitettava jokaiselle erikseen tai haaste yhdelle - muut julkisella kuulutuksella

velkojan kanne jollekin tieosakkaalle

tiekunnan perustaminen
Tiekunnan perustaminen
 • Tiekunnan perustaminen
  • Maanmittaustoimiston yksityistietoimituksessa (38§ ja 50§)
  • Tielautakunnan toimituskokouksessa (52§ 6)
 • Aloitteen perustamisesta voi tehdä osakas yksin tai kaikki yhdessä. Myös toimitusinsinööri (50§) tai tielautakunta (52§) voivat omasta aloitteestaan perustaa tiekunnan.
 • Tiekunnan perustamisen jälkeen osakkaat valitsevat nimen ja toimielimen, päättävät pankkitilin avaamisesta ja tilinkäyttöoikeuksista yms. (mm. 50§)