การกำหนดคุณลักษณะ/ มาตรฐานเครื่องเอกซเรย์ - PowerPoint PPT Presentation

arleen
slide1 l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การกำหนดคุณลักษณะ/ มาตรฐานเครื่องเอกซเรย์ PowerPoint Presentation
Download Presentation
การกำหนดคุณลักษณะ/ มาตรฐานเครื่องเอกซเรย์

play fullscreen
1 / 30
Download Presentation
การกำหนดคุณลักษณะ/ มาตรฐานเครื่องเอกซเรย์
462 Views
Download Presentation

การกำหนดคุณลักษณะ/ มาตรฐานเครื่องเอกซเรย์

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. การกำหนดคุณลักษณะ/ มาตรฐานเครื่องเอกซเรย์ ผศ. ดร. บรรจง เขื่อนแก้ว ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มข. ประชุมวิชาการรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 ธันวาคม 2553 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

 2. การกำหนด Spect เครื่องเอกซเรย์ ทำไมนักรังสีเทคนิคต้องเป็นผู้กำหนด ? การกำหนด ต้องทำอย่างไรบ้าง ? มีความสำคัญอย่างไร ? ทำไมต้องทำ TOR ? TOR คืออะไร ทำ TOR อย่างไร ? ประชุมวิชาการรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 ธันวาคม 2553 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

 3. มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ระดับชำนาญการพิเศษ หน้าที่รับผิดชอบหลัก กำหนดในสำนักงาน กพ. ศึกษา วิเคราะห์กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์ที่จะนำมาใช้งาน ประชุมวิชาการรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 ธันวาคม 2553 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

 4. ทำไมต้องจัดทำร่าง TOR ? • การปฏิรูประบบราชการ มีการนำการบริหารเชิงกลยุทธ์มาใช้ • ประเมินผลงานตามตัวชี้วัด • โปร่งใส • ตรวจสอบได้ • การบริหารงานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ • การจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (PBB) ( Performance Based Budgeting ) ต้องเน้นผลลัพธ์มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า • ต้องมีแผนการใช้เงิน ในการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละปี ประชุมวิชาการรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 ธันวาคม 2553 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

 5. ทำไมต้องจัดทำร่าง TOR ? • การจัดซื้อ จัดจ้าง ที่มีมูลค่า 2 ล้านบาทขึ้นไป • จะต้องเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 • การจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ต้องดำเนินการตามระเบียบนี้ • ต้องมีการจัดร่างขอบเขตงาน ในการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ ประชุมวิชาการรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 ธันวาคม 2553 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

 6. TOR คืออะไร ร่างขอบเขตงาน (Term of reference : TOR ) เป็นข้อกำหนดเงื่อนไขการประกวดราคา เป็นเอกสารแสดงข้อมูล รายการ รายละเอียด ที่ประกาศ หรือแจ้งให้ผู้ขายทราบถึง ความต้องการและเงื่อนไขของผู้ซื้อ ประชุมวิชาการรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 ธันวาคม 2553 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

 7. เหตุผลในการจัดทำ TOR เพื่อให้สามารถนำวิธีการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ได้โดยกว้างขวางแพร่หลาย โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ประหยัดงบประมาณของแผ่นดิน บังเกิดความคุ้มค่า ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงาน เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ ประชุมวิชาการรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 ธันวาคม 2553 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

 8. ขั้นตอนการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ขั้นตอนการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 1.ตรวจสอบวงเงิน แผนการจัดหา 2. การจัดทำร่าง TORและเอกสารประกวดราคา 3. การเผยแพร่ TOR 4. การขอแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา 5. การคัดเลือกตลาดกลางและกำหนดวันเวลาและสถานที่ 6. การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง ก่อนการดำเนินการ การดำเนินการ 1.การเผยแพร่เอกสารประกวดราคา 2.การรับซองข้อเสนอทางเทคนิค 3.การคัดเลือกเบื้องต้นและลงนามหนังสือ 3 ฝ่าย 4.การแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้น 5.การอุทธรณ์ผลการคัดเลือกเบื้องต้น 6.การแจ้งนัดหมายผู้มีสิทธิเสนอราคา 7.การกำหนดราคาเบื้องต้นในการเสนอราคา 8.การปฏิบัติเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา 9.การอุทธรณ์ผลการเสนอราคา ผู้สั่งซื้อสั่งจ้าง การจัดทำสัญญา การตรวจรับ การเบิกจ่ายเงิน ประชุมวิชาการรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 ธันวาคม 2553 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

 9. มิติ ครม. เมื่อ 21 มีนาคม 2520 “ ห้ามมิให้กำหนดลักษณะเฉพาะของสิ่งของ ที่จะซื้อให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งและห้ามระบุยี่ห้อของที่ต้องการจะซื้อทุกชนิด เว้นแต่มีข้อยกเว้นไว้ เช่น ยารักษาโรค เครื่องอะไหล่ เป็นต้น ซึ่งกำหนดให้ระบุยี่ห้อได้ ” ประชุมวิชาการรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 ธันวาคม 2553 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

 10. พรบ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ มาตรา 11 จนท.ในหน่วยงานของรัฐผู้ใด ..................โดยทุจริตทำการออกแบบ กำหนดราคา กำหนดเงื่อนไข..............อันเป็นมาตรฐานในการเสนอราคา โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม หรือช่วยเหลือ.......หรือเพื่อกีดกัน ผู้เสนอราคารายใด มิให้มีโอกาสเข้าแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 5 ปี ถึง 20 ปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 100,000– 400,000 บาท ประชุมวิชาการรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 ธันวาคม 2553 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

 11. องค์ประกอบของการกำหนด TOR ความเป็นมา วัตถุประสงค์ คุณสมบัติของผู้เสนอราคา รูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ ระยะเวลาดำเนินการ ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน วงเงินในการจัดหา ประชุมวิชาการรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 ธันวาคม 2553 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

 12. TORที่ดีเป็นอย่างไร TOR ที่ดีจะทำให้ได้เครื่องเอกซเรย์ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานประหยัด คุณภาพดี และเกิดประโยชน์สูงสุด TOR ที่ดี ระบุความจำเป็นและคุณลักษณะที่ต้องการนำไปใช้ประโยชน์ชัดเจน TOR ที่ดีระบุข้อความที่ไม่กำกวม ตรวจสอบ วัด ได้ TOR ที่ดีไม่ระบุรายการที่เกินความจำเป็น ประชุมวิชาการรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 ธันวาคม 2553 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

 13. ความสำคัญของ TOR มีความสำคัญต่อคุณภาพของผลงานที่จะได้จากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง TORจะต้องมีความชัดเจน ที่สามารถจัดหาหรือปฏิบัติได้ TORจะต้องมีความชัดเจน ทำให้คัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ง่ายและโปร่งใส เป็นเอกสารอ้างอิงที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องไม่เป็น TOR ที่กว้างและทั่วไปจนทำให้ได้สิ่งที่ต้องการแต่ไม่มีคุณภาพ ประชุมวิชาการรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 ธันวาคม 2553 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

 14. การจัดทำ TOR ต้องมีการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันเพื่อให้ได้มุมมองที่หลากหลายและครบถ้วน ประชุมวิชาการรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 ธันวาคม 2553 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

 15. ความเป็นมา และ วัตถุประสงค์ TOR บางหน่วยงาน แสดงถึงข้อมูลสถานการณ์ และ วัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างไว้อย่างชัดเจนครบถ้วน TOR บางหน่วยงาน มีจุดอ่อนด้านข้อมูลสถานการณ์ และขาดวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่กว้างเกินไป ประชุมวิชาการรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 ธันวาคม 2553 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

 16. ตัวอย่างการเขียนความเป็นมาตัวอย่างการเขียนความเป็นมา หน่วยงานที่ 1จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์หัวใจและหลอดเลือดชนิดระนาบเดี่ยว จานวน 1 ชุด เพื่อสาหรับไว้ให้บริการการตรวจและวินิจฉัยผู้ป่วยโรคหัวใจ การเรียนการสอน การวิจัย แต่เนื่องจากเครื่องเอกซเรย์ที่มีอยู่มีอายุการใช้ปฏิบัติงานประมาณ 10 ปีแล้ว ได้เสื่อมสภาพและชารุดบ่อยครั้งทำให้ต้องหยุดชะงักการให้บริการฯ จึงมีความจาเป็นต้องจัดซื้อเครื่องฯ ทดแทน เพื่อให้บริการผู้ป่วยที่มีอยู่ปัจจุบันและเตรียมรองรับจานวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี ( ดี ....มีที่มา ....เป็นเหตุเป็นผล ) หน่วยงานที่ 2ได้ให้บริการผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการเป็นเวลานาน และมีผู้ป่วย เพิ่มขึ้นจำนวนมาก แต่ปัจจุบันเครื่องเอกซเรย์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอ และไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ดำเนินการตรวจวินิจฉัยด้วย ความรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องเอกซเรย์ขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. (มีที่มา .... แต่ไม่ค่อยเป็นเหตุเป็นผล) ประชุมวิชาการรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 ธันวาคม 2553 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

 17. ตัวอย่างการเขียนวัตถุประสงค์ตัวอย่างการเขียนวัตถุประสงค์ หน่วยงานที่ 1 เพื่อทดแทนเครื่องเก่า เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคหัวใจที่มารับบริการ (ชัดเจน ตรงกับที่มา ) หน่วยงานที่ 2 เพื่อถ่ายเอกซเรย์ทั่วไป สามารถใช้ถ่ายเอกซเรย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งานง่าย ถ่ายได้ชัดเจนทุก ส่วนทุกระบบของร่างกาย (กว้าง และไม่สัมพันธ์กับที่มา ) ประชุมวิชาการรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 ธันวาคม 2553 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

 18. การกำหนดวัตถุประสงค์ของ TOR S = Sensible มีความเป็นไปได้ M = Measurable สามารถวัดได้ A = Attainable ระบุสิ่งที่ต้องการชัดเจน R = Reasonable มีเหตุผล T = Time มีขอบเขตของเวลา ประชุมวิชาการรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 ธันวาคม 2553 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

 19. ตัวอย่าง TOR ที่ไม่เป็นวิชาการ ร่าง TOR เครื่องเอ๊กซเรย์เคลื่อนที่ แบบซีอาร์ม เพื่อการผ่าตัดศัลยกรรม ร่าง TOR เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ ประชุมวิชาการรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 ธันวาคม 2553 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

 20. องค์ประกอบและการกำหนดคุณลักษณะเครื่องเอกซเรย์องค์ประกอบและการกำหนดคุณลักษณะเครื่องเอกซเรย์ วัตถุประสงค์เป็นวัตถุประสงค์สำหรับการใช้งานของเครื่องเอกซเรย์ที่จะจัดหา คุณสมบัติทั่วไปเป็นคุณลักษณะหรือองค์ประกอบหลัก ๆ ของเครื่องเอกซเรย์ คุณสมบัติทางเทคนิค เป็นคุณลักษณะหรือองค์ประกอบย่อยในทางเทคนิคของแต่ละองค์ประกอบหลัก ประชุมวิชาการรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 ธันวาคม 2553 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

 21. ตัวอย่างการกำหนดคุณลักษณะเครื่องเอกซเรย์(1)ตัวอย่างการกำหนดคุณลักษณะเครื่องเอกซเรย์(1) วัตถุประสงค์การใช้งานเป็นเครื่องเอกซเรย์ส่องตรวจระบบดิจิตอล มีจอรับภาพ ตัวเตียงสามารถตั้งตรงและหัวต่ำได้เพื่อประโยชน์ในการติดตามสารทึบรังสี เช่น การตรวจระบบทางเดินอาหาร ไขสันหลัง การควบคุมเครื่องและการสั่งงาน เครื่องสามารถควบคุมได้ทั้งที่ข้างเตียงและนอกห้องตรวจหรือ ในห้องควบคุมได้ โดยสามารถบันทึกภาพระบบ Digital และสามารถส่งภาพเพื่อสั่งพิมพ์ลงบนแผ่นฟิล์ม โดยมีระบบ DICOM INTERFACE ประชุมวิชาการรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 ธันวาคม 2553 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

 22. ตัวอย่างการกำหนดคุณลักษณะเครื่องเอกซเรย์ (2) คุณสมบัติทั่วไป 1.เป็นเครื่องมือที่มีระบบควบคุมการทำงานเป็นแบบ Microprocessor Control สามารถบันทึกภาพเอกซเรย์และถ่ายภาพลงบนชุดแปลงสัญญาณเอกซเรย์เป็นภาพทางดิจิทัล 2.เครื่องมือทั้งหมดประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้ 2.1 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงสูงสำหรับเอกซเรย์ (X-ray Generator) 1 ชุด 2.2 หลอดเอกซเรย์เหนือเตียงที่ยึดกับเสาข้างเตียงและชุดควบคุมแสงเอกซเรย์ 1 ชุด 2.3 อุปกรณ์รองรับหลอดเอกซเรย์ 1 ชุด 2.4 เตียงเอกซเรย์ (Patient Table) 1 ชุด 2.5 หลอดเอกซเรย์ Overhead Tube 1 ชุด 2.6 ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับสร้างและบันทึกภาพดิจิตอล 1 ชุด 2.7 ชุดแปลงสัญญาณภาพ X-ray ชนิด Flat Detector 1 ชุด ประชุมวิชาการรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 ธันวาคม 2553 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

 23. ตัวอย่างการกำหนดคุณลักษณะเครื่องเอกซเรย์(3)ตัวอย่างการกำหนดคุณลักษณะเครื่องเอกซเรย์(3) คุณสมบัติทางเทคนิค 3.1 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงสูงสำหรับเอกซเรย์ (X-ray Generator) 3.1.1 ระบบการทำงานของเครื่องควบคุมด้วย Microprocessor และเป็นชนิด High Frequency X-ray Generator 3.1.2 ให้กำลังไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 80 kW 3.1.3 สามารถต่อใช้ได้กับหลอดเอกซเรย์แบบ 2 โฟกัส (Double Focus Tube) ได้ไม่น้อยกว่า 2 หลอด 3.1.4 สามารถปรับค่า Radiographic kV ได้ต่ำสุดไม่มากกว่า 40 kV สูงสุดไม่ต่ำกว่า 150 kV 3.1.5 ……………………………………………….. 3.2 หลอดเอกซเรย์เหนือเตียง และชุดควบคุมแสงเอกซเรย์ (Overhead X-ray Tube and Collimator) 3.2.1 มีขนาดของจุดโฟกัส (Focal Spot) 2 ขนาด คือ ขนาดเล็กไม่มากกว่า 0.6 มิลลิเมตร และขนาดใหญ่ไม่มากกว่า มีขนาด 1.0 มิลลิเมตร 3.2.2 มี Anode heat storage capacity ไม่น้อยกว่า 600,000 H.U 3.2.3 มีอุปกรณ์ควบคุมขนาดของลำแสงเอกซเรย์ ( Collimator ) 3.2.4 ………………………………………………. ประชุมวิชาการรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 ธันวาคม 2553 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

 24. ตัวอย่างการกำหนดคุณลักษณะเครื่องเอกซเรย์ (4) คุณสมบัติทางเทคนิค 3.6 .อุปกรณ์ประกอบ ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้ 3.6.1 อุปกรณ์รัดตัวผู้ป่วย 1 ชุด 3.6.2 เสื้อตะกั่วพร้อมอุปกรณ์แขวนชนิดติดผนัง10 ชุด 3.6.3 Thyroid Shield 10 อัน 3.6.4 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการลงทะเบียน พร้อม Printer และ Barcode reader 2 เครื่อง 3.6.5 …………………………………….. ประชุมวิชาการรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 ธันวาคม 2553 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

 25. ตัวอย่างการกำหนดอุปกรณ์ประกอบตัวอย่างการกำหนดอุปกรณ์ประกอบ • วัตถุประสงค์ • เพื่อจัดหาเครื่องเอกซเรย์ที่ใช้ในการตรวจทางรังสีของเต้านม พร้อมระบบควบคุมคุณภาพของภาพรังสี • การกำหนดอุปกรณ์ประกอบที่สามารถจัดหาได้ • เครื่องอ่านความดำบนฟิล์ม (Densitometer ) • อุปกรณ์วัดความไวของฟิล์ม (Sensitometer ) • เครื่องล้างฟิล์มขนาดใหญ่สำหรับล้างฟิล์มแมมโมแกรม ประชุมวิชาการรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 ธันวาคม 2553 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

 26. มาตรฐานเครื่องเอกซเรย์มาตรฐานเครื่องเอกซเรย์ • บริษัทฯ รับประกันความเสียหายทุกอย่างที่เกิดจากการทำงานตามปกติอันมิใช่ความผิดของผู้ซื้อกับทุกส่วนของเครื่อง ตลอดจนอุปกรณ์ทุกชิ้นในสัญญาทั้งหมดโดยไม่คิดมูลค่าเป็นเวลา 3 ปี • สำหรับกรณีที่ มีการเสียของแผงวงจร (Board) ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้ง Board ห้ามเปลี่ยนเฉพาะ Component ใน Board ที่เสีย • บริษัทฯจะต้องจัดการฝึกอบรมการใช้งานของเครื่องแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานจนสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง • ผู้ขายต้องดำเนินการให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มาทำการตรวจสอบเครื่องและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องและรับรองความปลอดภัยจากรังสี ประชุมวิชาการรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 ธันวาคม 2553 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

 27. การตรวจสอบและการประกันคุณภาพการตรวจสอบและการประกันคุณภาพ • มาตรฐานของวิทยาศาสตร์การแพทย์ (มีเอกสารประกอบ ) • เป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเฉพาะส่วนหลอดเอกซเรย์และคอลลิเมเตอร์ • มาตรฐาน ของ AAPM (มีเอกสารประกอบ จำนวน 86 หน้า ) • เป็นมาตรฐานของสมาคมฟิสิกส์การแพทย์ ของประเทศอเมริกา • ประกอบด้วยมาตรฐานการตรวจสอบมาตรฐานของเครื่องเอกซเรย์ทุกประเภท รวมถึงความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า ประชุมวิชาการรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 ธันวาคม 2553 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

 28. แนวทางในการจัดหาเครื่องเอกซเรย์แนวทางในการจัดหาเครื่องเอกซเรย์ • กำหนดงบประมาณที่ต้องใช้สำหรับจัดซื้อเครื่องหรืออุปกรณ์เอกซเรย์ • ขอรายละเอียดเครื่องหรืออุปกรณ์เอกซเรย์จากทางบริษัทผู้ขาย • จัดทำตารางเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียจากรายละเอียดที่ได้มาในข้อ 2 • Download TOR โครงการจัดหาเครื่องเอกซเรย์จาก website ต่าง ๆ โดยเลือกให้ตรงกับความต้องการ • สอบถามข้อมูลเครื่องเอกซเรย์ที่บริษัทอ้างถึง • ศึกษาแนวทางในการจัดทำ TOR ประชุมร่วมกันเพื่อร่าง TOR ของหน่วยงาน • จัดทำ TOR เพื่อประกาศให้บริษัทผู้จำหน่ายเครื่องให้รับทราบ ประชุมวิชาการรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 ธันวาคม 2553 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

 29. เอกสารที่ใช้เป็นแนวทางที่รวบรวมไว้ให้ศึกษาเอกสารที่ใช้เป็นแนวทางที่รวบรวมไว้ให้ศึกษา • TOR โครงการจัดหาเครื่องเอกซเรย์ • มาตรฐานของวิทยาศาสตร์การแพทย์ • มาตรฐานของเครื่องเอกซเรย์ของ AAPM 2002 • เอกสารแนวทางในการจัดทำ TOR • คู่มือในการปฏิบัติตามสำนักนายรัฐมนตรี ฯ • เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ e Auction • Powerpoint ระเบียบสำนักนายรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ประชุมวิชาการรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 ธันวาคม 2553 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

 30. Thank you ประชุมวิชาการรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 ธันวาคม 2553 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว