ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ØÈÍÆËÝÕ ÓÕÀÀÍ,
Download
1 / 20

- PowerPoint PPT Presentation


 • 247 Views
 • Uploaded on

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ØÈÍÆËÝÕ ÓÕÀÀÍ, ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉÍ ÈÕ ÑÓÐÃÓÓËÜ. Бүрэлдэхүүн болон харъяа эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгүүдийн үйл ажиллагаа. ШУТИС-ийн Ректоратын хурал 2009 оны 11-р сарын 10-ны өдөр. Хүрээлэнгүүдийн талаарх товч мэдээлэл. 1. ШУТИС-ийн нийт эрдэм шинжилгээний ажилд

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - arleen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slide1 l.jpg

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ØÈÍÆËÝÕ ÓÕÀÀÍ,

ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉÍ ÈÕ ÑÓÐÃÓÓËÜ

Бүрэлдэхүүн болон харъяа

эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгүүдийн

үйл ажиллагаа

ШУТИС-ийн Ректоратын хурал

2009 оны 11-р сарын 10-ны өдөр


Slide2 l.jpg

Хүрээлэнгүүдийн талаарх товч мэдээлэл

 • 1. ШУТИС-ийн нийт эрдэм шинжилгээний ажилд

 • хүрээлэнгүүдийн эзлэх байр суурь

 • 2. Хүрээлэнгүүдийн үйл ажиллагаа

 • Тулгамдсан асуудлууд,

 • тэдгээрийг шийдвэрлэх арга замууд

/Дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүрээлэнгийн захирал өгнө./


Slide3 l.jpg

 • Бүрэлдэхүүн хүрээлэнгүүд: мэдээлэл

 • Нэхмэлийн хүрээлэн /НХ/

 • Ой модны сургалт судалгааны хүрээлэн /ОМССХ/

 • Мультимедиа хүрээлэн /МХ/

 • Харъяа хүрээлэнгүүд:

 • 4. Дулааны техник, үйлдвэрийн экологийн хүрээлэн /ДТҮЭХ/

 • 5. Уул уурхайн хүрээлэн /УУХ/

 • 6. Хөнгөн үйлдвэрийн судалгаа, хөгжлийн хүрээлэн /ХҮСХХ/


Slide4 l.jpg

ШУТИС-ийн нийт эрдэм шинжилгээний ажилд

хүрээлэнгүүдийн эзлэх байр суурь

Эх сурвалж: ”ШУТИС-ийн Эрдэм шинжилгээний ажлын тайлан 2008 он”


Slide5 l.jpg

Нэхмэлийн хүрээлэн шинжилгээний ажилд

1979 он: Ноосны салбарын эрдэм шинжилгээ туршилтын төв /БНПАУ-ын тусламж/

2000 он: ШУТИС-ийн Нэхмэлийн үйлдвэрийн тэнхимтэй нэгтгэн Нэхмэлийн хүрээлэн

Нийт ажиллагсад 43. Үүнээс: багш-12, хичээлийн туслах ажилтан-1, ЭША-13 (эдгээрээс 6 ЭША экспертиз шинжилгээнд шинжээчээр ажилладаг),

техникийн туслах ажилтан -9, захиргаа аж ахуй (ня-бо, менежер, жижүүр, үйлчлэгч) -8.

Нэгжүүд: “Нэхмэл судлалын салбар”, “Ноос, ноолуурын сорилтын төв”, “Ноос, ноолуур судлалын эрдэм шинжилгээ инновацийн төв”

Сургалт: Нэхмэл судлалын салбар /Нэхмэлийн технологи, Нэхмэлийн дизайны профессорын багууд/. Нэхмэлийн технологи, Нэхмэлийн хими технологи, Нэхмэлийн дизайны чиглэлээр одоогийн байдлаар 200 орчим бакалавр, 10 магистр, 12 доктор оюутантай

ЭШ: ШУТ-ийн төсөл /УЗТ, сэдэвт болон зэхэц ажлууд/

Гэрээт ажил /Ноос ноолууран түүхий эд болон бүтээгдэхүүний экспертиз шинжилгээ, салбарын үйлдвэр аж ахуйн газруудад техник, технологи, чанар, дизайны зөвлөгөө/

Гадаад харилцаа:

БСШУЯ болон Германы Боловсрол судлалын яамны хамтын ажиллагааны хүрээнд хийгдсэн “Монгол ямааны ноолуурын чанарын тэмдэг 2+2” төсөл


Slide6 l.jpg

Нэхмэлийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний ажил /сүүлийн 5 жил/


Slide7 l.jpg

Нэхмэлийн хүрээлэн шинжилгээний ажил /сүүлийн 5 жил/

 • Òóëãàð÷ áàéãàà àñóóäëóóä:

  • - Олон улсын хэмжээний лаборатори

  • - Боловсон хүчний чадвар

  • - Захиргааны зардал

  • - Байрны дулааны асуудал

 • Àñóóäëûã øèéäâýðëýõ àðãà çàì:

 • /Õ¿ðýýëýí, ØÓÒÈÑ áîëîí ãàäíû áàéãóóëëàãûí ç¿ãýýñ/

  • - Орчин үеийн багаж, тоног төхөөрөмж авах

  • - Туршилт - судалгаа- сургалтын цех байгуулах

  • - Багш судлаачдыг гадаадын лабораториудад ажиллуулах

  • - Олон улсын хэмжээний лабораторийн гишүүнчлэлд элсэх

  • - Захиргааны зардлыг өөрсдөө хариуцдаггүй болох

  • - Дулаанаа төвийн системээс шууд авдаг болох


Slide8 l.jpg

Ой модны сургалт судалгааны хүрээлэн

Òºìºð, ìîäíû çàâîä /1947 îí/, Ìåáåëèéí ¿éëäâýð, Ìåáåëü ìîäîí ýäëýë çîõèîí

á¿òýýõ òºâ, Îé ìîäíû ýðäýì øèíæèëãýý ¿éëäâýðëýëèéí èíñòèòóò /1990 îí/,

Îé ìîäíû ýðäýì ñóäëàëûí òºâ 1997 /îí/,

Ой модны сургалт судалгааны хүрээлэн /2006 он/

Сургалт: Бàêàëàâð, ìàãèñòð, äîêòîðûí áîëîí ìýðãýæëèéí àíõàí øàòíû ñóðãàëò

/300 ãàðóé îþóòàí, ñóðàëöàã÷èä/

Нэгжүүд: Ìýðãýæëèéí ñóðãàëò ¿éëäâýðëýëèéí òºâ, Ìîäíû ìýðãýæëèéí ÷àäàâõèéí òºâ,

Áàðèëãûí ìýðãýæëèéí ÷àäàâõèéí òºâ

Сóðãàëò ñóäàëãààíû ìàòåðèàëëàã áààç: Îéí õèìè òåõíîëîãèéí ëàáîðàòîðè,

Ìîäëîã ñóäëàë òåõíîëîãèéí ëàáîðàòîðè, Êîìïüþòåðèéí ëàáîðàòîðè,

Äèçàéíû óðëàí, Òóðøèëò ¿éëäâýðëýëèéí öåõ /2/, Ìàñòåðûí ãàçàð /3/,

Òºâ àéìãèéí Áàòñ¿ìáýð ñóìàíä 6500 ãà îéí ñàí á¿õèé ñóðãàëò ñóäàëãààíû ïîëèãîí

/ìîä ¿ðæ¿¿ëãèéí èë òàëáàé -1 /0,25 ãà/, õ¿ëýìæ-1 /6*25ì/, îþóòíû õýýðèéí äàäëàãûí

áàéð-1 /4-5ì/, ìîäîí êàðêàñàí áàðèëãûí òåõíîëîãèéí çàãâàð áàéøèí -2

Хамтын ажиллагаа: Ãàäààäûí 5 èõ äýýä ñóðãóóëü, äîòîîäûí 50 ãàðóé òºðèéí,

òºðèéí áóñ îëîí íèéòèéí áàéãóóëëàãà, õóâèéí õýâøëèéí àæ àõóéн áàéãóóëëàãóóä

Ажиллагсдын тоо: 34 /ÝØÀ- 2/


Slide9 l.jpg

Ой модны сургалт судалгааны хүрээлэнгийн

ñàíõ¿¿ãèéí ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä


Slide10 l.jpg

Ой модны сургалт судалгааны хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний ажил

Гэрээт ажлууд: - Îéí íºõºðëºëèéí ãàðûí àâëàãà/8.7сая төг./

- Õºäºëìºð ýðõëýýã¿é çàëóó÷óóä, íàñàíä õ¿ðýã÷äèéí àëáàí áóñ ñóðãàëò /30,6 сая төг./

Гадаадтай хамтарсан төсөл: Ìîäîí êàðêàñàí áàðèëãûí òåõíîëîãèéã íýâòð¿¿ëýõ /Êàíàä, 147 000 ам. доллар/


Slide11 l.jpg

Ой модны сургалт судалгааны хүрээлэн

 • Òóëãàð÷ áàéãàà àñóóäëóóä

 • - Õ¿ðýýëýíãèéí ãàäíà çàñâàð

 • - Îéí õèìè òåõíîëîãèéí, Ìîäëîã ñóäëàë òåõíîëîãèéí ëàáîðàòîðèéã øèíý÷ëýõ

 • - Òºâ àéìãèéí Áàòñ¿ìáýð ñóìûí Íàðèéí ãàöóóðòûí ñóðãàëò ñóäàëãààíû ïîëèãîíûã òîõèæóóëàõ

 • - Çàõèðãàà, ýðäýì øèíæèëãýýíèé àæèëòíóóäûí îðîí òîî, öàëèíãèéí òºñâèéã óëñûí òºñ⺺ñ ãàðãàõ

 • - Ìýðãýæëèéí ñóðãàëò ¿éëäâýðëýëèéí òºâèéí ìîäîí ýäëýëèéí ìóæààí ìýðãýæëèéí ñóðãàëò ÿâóóëàõ òóñãàé ýðõèéí çºâøººðëèéã áàòàëãààæóóëàõ

 • - Ìîäíû ìýðãýæëèéí ÷àäàâõèéí òºâ, Áàðèëãûí ìýðãýæëèéí ÷àäàâõèéí òºâ¿¿äèéã õ¿ðýýëýíãèéí á¿ðýëäýõ¿¿íä îðóóëàõ.

 • Àñóóäëûã øèéäâýðëýõ àðãà çàì /Õ¿ðýýëýí, ØÓÒÈÑ áîëîí ãàäíû áàéãóóëëàãûí ç¿ãýýñ/

  • - Õ¿ðýýëýíãèéí ãàäíà çàñâàðûí 12,8 ñàÿ òºãðºãèéí òºñâèéã ÁÑØÓß-íû ñàéäàä õ¿ðã¿¿ëñýí áàéãàà.

 • - Îéí õèìè òåõíîëîãèéí /800 ñàÿ òºã/ áîëîí Ìîäëîã ñóäëàë òåõíîëîãèéí /91 ñàÿ òºãðºã/ ëàáîðàòîðèä øààðäëàãàòàé áàãàæ õýðýãñýë, òîíîã òºõººðºìæèéí òºñëèéã ÁÑØÓß-íû äýä ñàéäàä õ¿ðã¿¿ëñýí áàéãàà. Èííîâàöèéí äýä õºòºëáºðò áàãòñàí.

 • - Òºâ àéìãèéí Áàòñ¿ìáýð ñóìûí Íàðèéí ãàöóóðòûí ñóðãàëò ñóäàëãààíû ïîëèãîíûã òîõèæóóëàõ 10 ñàÿ òºãðºãèéí ºðòºã á¿õèé çóðàã, òºñºë ãàðñàí áàéãàà / õ¿ëýìæ-2, îþóòíû õýýðèéí äàäëàãûí áàéð-2/. Ýíý çàðäëûã ØÓÒÈÑ-èéí òºâëºðñºí ñàíãààñ ãàðãàõ áîëîìæ áàéãàà ýñýõ

  • - Çàõèðãàà, ýðäýì øèíæèëãýýíèé àæèëòíóóäûí îðîí òîî, öàëèíãèéí òºñâèéã óëñûí òºñ⺺ñ 2010 îíîîñ ýõëýí ãàðãóóëàõ àñóóäëûã ÁÑØÓß, ÑÝÇß-íä òàâüæ øèéäâýðë¿¿ëýõ

 • - Ìýðãýæëèéí ñóðãàëò ¿éëäâýðëýëèéí òºâèéí ìîäîí ýäëýëèéí ìóæààí ìýðãýæëèéí ñóðãàëò ÿâóóëàõ òóñãàé ýðõèéí çºâøººðëèéã ØÓÒÈÑ-èéí òóñãàé ýðõèéí çºâøººðëèéí õóóäñàíä íýìæ îðóóëàõûã ØÓÒÈÑ-èéí Ñóðãàëòûí áîäëîãî çîõèöóóëàëòûí ãàçàð ÁÑØÓß-íû Ìýðãýæëèéí áîëîâñðîëûí ãàçðààð ÿàðàëòàé øèéäâýðë¿¿ëýõ

 • - Ìîäíû ìýðãýæëèéí ÷àäàâõèéí òºâ, Áàðèëãûí ìýðãýæëèéí ÷àäàâõèéí òºâ¿¿äèéã õ¿ðýýëýíãèéí á¿ðýëäýõ¿¿íèé íýãæ áîëãîí ººð÷ëºí çîõèîí áàéãóóëæ óäèðäëàãà, çîõèîí áàéãóóëàëòûí áîëîí ñàíõ¿¿ãèéí õóâüä íýãäìýë áîëãîõ øèéäâýðèéã ØÓÒÈÑ-èéíðåêòîðàòààñ ãàðãóóëàõ


 • Slide12 l.jpg

  Мультимедиа хүрээлэн хүрээлэн

  Улсын захиалгат төсөл:

  2000 он байгуулагдсан, ЭША 3 ажилтантай.

  Гэрээт ажил:

  Гадаадтай хамтарсан:


  Slide13 l.jpg

  Дулааны техник, үйлдвэрийн экологийн хүрээлэн

  Òóðøèëò øèíæèëãýýíèé èíñòèòóò /1971 îí, ÍААҮЯ-íû õàðüÿà/

  Äóëààíû òåõíèê, ¿éëäâýðèéí ýêîëîãèéí õ¿ðýýëýí /1992 îí, ШУТИС-ийн õàðüÿà/

  20 ãàðóé àæèëëàãñàäòàé: Çàõèðàë àêàäåìè÷, äîêòîð, ïðîôåññîð, ãàâüÿàò áàãø Ñ.Áàòìºíõ

  áîëîí 6 äîêòîð, ìàãèñòð 5, äîêтоðàíò 3, бусад

  ЭШ-ний ажлууд:

  2004 îí:

  “Îðîí íóòãèéí öàõèëãààí, äóëààí õàíãàìæ, ýõ ¿¿ñâýðèéã îíîâ÷òîé øèéäâýðëýõ àðãà çàì, òåõíèêèéí øèéäâýð” Ñ.Áàòìºíõ, Æ.Öýåí-Îéäîâ, Õ.Öàãààíõ¿¿, Ä.Áàëäàíäîðæ

  “Ñóì, ñóóðèíãèéí óñàí õàíãàìæ, àðèóòãàõ òàòóóðãà, öýâýðëýõ áàéãóóëàìæèéã øèéäâýðëýõ àðãà çàì, òåõíèêèéí øèéäýë” Ö.Áàò-ªëçèé, Æ.Ãàðüäõ¿¿, Á.̺íõöýöýã, À.Áóðìàà

  2005-2007îí: “Ýð÷èì õ¿÷íèé ¿éëäâýðëýëä í¿¿ðñíèé öýâýð òåõíîëîãè íýâòð¿¿ëýõ í¿¿ðñèéã õèéæ¿¿ëýõ, õîñîëñîí òåõíîëîãè á¿õèé öàõèëãààí ñòàíö áàðèõ ñóäàëãàà, ¿íäýñëýëèéã áîëîâñðóóëàõ” Ñ.Áàòìºíõ, Ä.Áàëäàíäîðæ, Á.Æàðãàëñàéõàí

  2006-2008 îí: “Äóëààíû ñòàíöûí çóóõàíä õàÿãäàë áîëîí áàëàíñûí áóñ í¿¿ðñèéã í¿¿ðñ-óñíû ñóñïåíç áàéäëààð øàòààõ òåõíîëîãè áîëîâñðóóëàõ ñóäàëãàà” Ñ.Áàòìºíõ, Ö.Áàò-ªëçèé, Ä.Áàëäàíäîðæ, Á.Æàðãàëñàéõàí

  2007-2009 îí: “ÌÓ-ûí ò¿ëø ýð÷èì õ¿÷íèé áàëàíñûã ñóäëàõ òºãºëäºðæ¿¿ëýõ àðãà çàì“ Ì.Áóì-Àþóø, Ï.Äàíñðàíæàâ, Ì.Áýõòºð

  2008-2009 îí: “Öàõèëãààí ñòàíöûí ¿íñèéã îíîâ÷òîé òåõíîëîãè àøèãëàí äàõèí áîëîâñðóóëæ àíãèæðóóëñàí òºìºð ãàðãàí àâàõ òåõíîëîãèéí ñóäàëãàà” Ö.Áàò-ªëçèé, Á.Öýíäýý, À.Áóðìàà

  Ãýðýýò áîëîí çýõýö àæèë:

  2007 îí: “Äóíäãîâü àéìàã áîëîí Ñóì, ñóóðèí ãàçðûí äóëààíû ýõ ¿¿ñâýð äóëààí õàíãàìæèéí ñèñòåìèéã áîëîâñðîíãóé áîëãîæ ñàéæðóóëàõ ñóäàëãàà” Ñ.Áàòìºíõ, Æ.Öýåí-Îéäîâ

  2007 îí: “Áàãàíóóð äóëààíû ñòàíöûí õýðýãöýýíèé õàëóóí óñíû äóëààíû à÷ààëëûã òîäîðõîéëæ, çóíû óëèðàëä àæèëëàõ ýõ ¿¿ñã¿¿ðèéã ñîíãîæ ò¿ëø, ýð÷èì õ¿÷èéã õýìíýõ ñóäàëãàà” С.Áàÿíìºíõ, Æ.Öýåí-Îéäîâ,Ëõàìñ¿ðýí, Áàãàíóóðûí äóëààíû ñòàíö ÕÊ

  2008 îí: “Íàëàéõûí äóëààíû ñòàíö, ÒªÕÊ-èéí çóóõíû áà äóëààíû à÷ààëëûí áàëàíñ òîäîðõîéëîõ òóðøèëò” Ñ.Áàòìºíõ, Æ.Öýåí-Îéäîâ, Ò.Ýíõòºð, Ä.Àðèóíáîëä, Íàëàéõ äóëààíû ñòàíö


  Slide14 l.jpg

  Дулааны техник, үйлдвэрийн экологийн хүрээлэн

  Òóëãàð÷ áàéãàà àñóóäëóóä:

  Áàéð, ãàçрын талаар асуудалгүй.

  Óëààíáààòàð õîòûí Ñ¿õáààòàð ä¿¿ðãèéí 17-ð õîðîî, Äàìáàäàðæààä ººðèéí ãóðâàí äàâõàð áàéðòàé /4.246 ì2 òàëáàéòàé/. Áàéøèíãèéí ¿íäñýí õºðºí㺠192 ñàÿ òºãðºã. Á¿ðòãýëèéí äóãààð 019. Ðåãèñòðèéí äóãààð 335983.

  Ñàíõ¿¿:

  Óëñûí òºñ⺺ñ çàõèðãàà àæ àõóéí çàðäëûã òºëäºã áîëñíîîñ õîéø áîëîëöîîòîé болсон. Ãýâ÷ õàìò îëíû öàëèíã íýìýãä¿¿ëýõ áîëîí áóñàä çàðäàëä òóñëàëöàà ¿ç¿¿ëýõèéã õ¿ñüå.

  Àñóóäëûã øèéäâýðëýõ àðãà çàì:

  - Áàéðíû çàñâàð (Дýýâðèéí çàñâàðûã íýí äàðóé õèéõ øààðäëàãàòàé áàéíà.)

  - Äýìæëýã ¿ç¿¿ëýõ /лабораторийн тоног төхөөрөмж/

  - Õºäºëìºð õàìãààëàë, àõóéí íºõöëèéã ñàéæðóóëàõ.


  Slide15 l.jpg

  Уул уурхайн хүрээлэн экологийн хүрээлэн

  Байгуулагдсан он 1959 он 11-р сар /Аж үйлдвэрийн яамны харъяа хүрээлэн/

  1999 оноос эхлэн ШУТИС-ийн харъяа.

  Нэгжүүд: Зураг төсөл, Судалгааны товчоо, Зохион бүтээх товчоо, Нүүрсний хяналтын шинжилгээний лаборатори, Захиргаа аж ахуй.

  Зорилт: Эрдэс баялгийн салбарын эрдэм шинжилгээ, зураг төслийн ажлыг гүйцэтгэн үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх.

  Нийт 20 ажиллагсадтай. Үүнээс ЭША-16, бусад 4.


  Slide16 l.jpg

  Уул уурхайн хүрээлэн экологийн хүрээлэн

  • Тулгарч байгаа асуудлууд:

  • Япон улстай хамтарсан лаборатори

  • Гадны хөрөнгө оруулалтаар шинэ лаборатортой болно /Хүрээлэнгийн зүгээс зөвхөн байрны барилгад 30 сая төг. хэрэгтэй, бусдыг Японы тал гаргана./


  Slide17 l.jpg

  Хөнгөн үйлдвэрийн судалгаа, хөгжлийн хүрээлэн

  ХХ¯Я-ны харъяаЗураг тºслийн групп (1971-1973 он),

  Хºнгºн, х¿нсний ¿йлдвэрийн Эрдэм шинжилгээ, зураг тºслийн институт (1973-1987 он),

  Хºнгºн ¿йлдвэрийн Эрдэм шинжилгээ, зураг тºслийн институт(1988-1996 он),

  Хºнгºн ¿йлдвэрийн зохион б¿тээх тºв (1997-2001 он)

  ØÓÒÈÑ-èéí õàðúÿàХºнгºн ¿йлдвэрийн Ñудалгаа, хºгжлийн х¿рээлэн(2001 îíîîñ)

  Íèéò àæèëëàãсад: 19Çàõèðãàà – 8 õ¿í /Çàõèðàë – 1, Ýðäýìòýí íàðèéí áè÷ãèéí äàðãà – 1

  Åðºíõèé ìåíåæåð – 1, Íÿ-áî, ýäèéí çàñàã÷ - 1, Ñóðãàëòûí àëáàíû äàðãà – 1

  Æèæ¿¿ð – 3/

  Íîîñ, ýñãèé ñóäëàëûí òºâ – 4 õ¿í /Ýðäýì øèíæèëãýýíèé àæèëòàí – 4/

  Àðüñ øèð, ¿ñëýã ñóäëàëûí òºâ – 7 õ¿í /Ýðäýì øèíæèëãýýíèé àæèëòàí – 5,

  Ýðäýì øèíæèëãýýíèé òóñëàõ àæèëòàí – 2/

  Áàãà îâðûí òîíîã òºõººðºìæèéí òóðøèëò, ¿éëäâýðëýëèéí öåõ – 2 õ¿í

  /Ýðäýì øèíæèëãýýíèé òóñëàõ àæèëòàí – 2/

  Санхүүгийн байдал


  Slide18 l.jpg

  Хөнгөн үйлдвэрийн судалгаа, хөгжлийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний ажил /сүүлийн 5 жил/

  Øèíæëýõ óõààí òåõíîëîãèéí òºñëèéí ¿ð ä¿í /2004-2009 îí/:


  Slide19 l.jpg

  Хөнгөн үйлдвэрийн судалгаа, хөгжлийн хүрээлэн

  • Ãàäààä õàðèëöàà

  • 2005 îíîîñ ÎÕÓ-ûí Äîðíîä ñèáèðèéí òåõíîëîãèéí óëñûí èõ ñóðãóóëèéí

  • Àðüñ øèð- ¿ñëýã ñóäëàëûí òýíõèìòýé õàìòûí àæèëëàãààíû ãýðýýòýé:

  • Äàäëàãàæèã÷, ìýðãýæèëòýí ñîëèëöîõ

  • Àðüñ øèð áîëîâñðóóëàõ ñóäàëãàà øèíæèëãýýíèé àæëûí ÷èãëýëýýð

  • Ýðäýì øèíæèëãýýíèé áàãà õóðàë õàìòðàí çîõèîí áàéãóóëàõ


  Slide20 l.jpg

  Хөнгөн үйлдвэрийн судалгаа, хөгжлийн хүрээлэн

  Òóëãàð÷ áàéãàà àñóóäëóóä

  1. Бàéð /1957 îíä àøèãëàëòàä îðñîí тул/ хуучин

  2. Мåõàíèê öåõèéí òîíîã òºõººðºìæèéã ¿å øàòòàéãààð øèíý÷ëýõ.

  3. Лàáîðàòîðèéã ºðãºòãºõ, ñàéæðóóëàõ.

  4. Аðüñ øèðíèé õàÿãäëûã àøèãëàí ìàëûí íýìýãäýë óóðàãò òýæýýë ¿éëäâýðëýõ (192.0 ñàÿ òºãðºã) áîëîí á¿ä¿¿í, á¿ä¿¿âòýð íîîñîí ýýðìýë ¿éëäâýðëýõ (200 ìÿíãàí àì.äîëл.) èíêóáàòîð òºâ¿¿äèéã áàéãóóëæ àæèëëàõ /Ýíý àñóóäëààð ÕÕÀÀÕ¯ß, Æį-èéí ãàçàðò ñàíàë îðóóëñàí áîëîâ÷ îäîîãîîð ÿìàð íýãýí øèéä ãàðààã¿é áàéíà./

  Àñóóäëûã øèéäâýðëýõ àðãà çàì

  Äàðààõ àñóóäëóóäûã ÁÑØÓß-ä òàâüæ õºðºí㺠îðóóëàëò àâàõ. ¯¿íèéã ñóðãóóëüäýìæèæ ºã캺ð áàéíà.

  1. Õ¿ðýýëýíãèéí áàéðíû áàðèëãûí áîëîí äýýâðèéí çàñâàð, èíæåíåðèéí øóãàì ñ¿ëæýýã øèíý÷ëýõýä 22.0 ñàÿ òºãðºã

  2. Ìåõàíèê öåõèéí øèíý÷ëýëä 30.0 ñàÿ òºãðºã

  3. Àðüñ øèð, ¿ñëýã, íîîñ áîëîâñðóóëàõ òóðøèëò øèíæèëãýý, õÿíàëòûí ëàáîðàòîðèéí òîíîã òºõººðºìæèéã õóäàëдàæ àâàõàä 47.5 ñàÿ òºãðºã

  4. Õ¿ðýýëýíãèéí äýðãýä èíêóáàòîð òºâ áàéãóóëàõàä 476.0 ñàÿ òºãðºã øààðäëàãàòàé áàéíà.


  ad