slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง PowerPoint Presentation
Download Presentation
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คำถามและข้อสงสัยต่างๆ. เศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับ การเกษตร หรือ ทฤษฎีใหม่ ? เศรษฐกิจพอเพียงเหมาะกับ ครอบครัวยากจนในชนบท ? เศรษฐกิจพอเพียงเน้น ลดการบริโภค และ เพิ่มการออม ?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง' - arleen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

slide2
คำถามและข้อสงสัยต่างๆคำถามและข้อสงสัยต่างๆ
 • เศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับ การเกษตร หรือ ทฤษฎีใหม่ ?
 • เศรษฐกิจพอเพียงเหมาะกับ ครอบครัวยากจนในชนบท ?
 • เศรษฐกิจพอเพียงเน้น ลดการบริโภคและเพิ่มการออม ?
 • เศรษฐกิจพอเพียงต้องไม่บริโภค สินค้าฟุ่มเฟือย ?
 • เศรษฐกิจพอเพียงต้อง พึ่งตนเอง ไม่กู้ยืมเงิน ไม่เป็นหนี้ ?
 • เศรษฐกิจพอเพียงไม่ควรแสวง กำไรเชิงธุรกิจ ?
 • เศรษฐกิจพอเพียงไม่สามารถใช้กับโครงการขนาดใหญ่ ?
 • เศรษฐกิจพอเพียงนำมาใช้ทดแทน เศรษฐกิจทุนนิยม ?
slide5

ทางสายกลาง

พอประมาณ

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

มีเหตุผล

ความรู้ มีสติปัญญา รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง

คุณธรรมซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน สามัคคี แบ่งปัน

นำไปสู่

เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม/ศาสนา

สมดุล/ยั่งยืน/พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

slide6
การกระทำกับหลักคิด

การประยุกต์ใช้

การกระทำ

 • การเกษตร ทฤษฎีใหม่
 • ความยากจนในชนบท
 • การบริโภคสินค้า การออม
 • สินค้าฟุ่มเฟือย
 • พึ่งตนเอง กู้ยืมเงิน หนี้สิน
 • กำไรเชิงธุรกิจ
 • โครงการขนาดใหญ่
 • ระบบทุนนิยม

หลักคิด

 • ความมีเหตุผล
 • ความพอประมาณ
 • ภูมิคุ้มกัน
 • ความรอบรู้
 • คุณธรรม
 • สมดุล มั่นคง พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
slide7

พอเพียง คือ ไม่เบียดเบียน

ความพอเพียงนี้ อาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง

พระราชดำรัส (๔ ธ.ค. ๒๕๔๑)

slide8
หลักการทรงงาน
 • บริการที่จุดเดียว
 • แก้ปัญหาจากจุดเล็ก
 • ไม่ติดตำรา
 • ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
 • การมีส่วนร่วม
 • รู้ รัก สามัคคี
 • มุ่งประโยชน์สุขคนส่วนใหญ่
 • ระเบิดจากข้างใน
 • ปลูกจิตสำนึก
 • เน้นให้พึ่งตนเองได้
 • คำนึงถึงภูมิสังคม
 • ทำตามลำดับขั้น
 • ประหยัด เรียบง่ายประโยชน์สูงสุด
slide10
คณะพอเพียง เรียน วิจัย บริการ ศิลปะ
 • ความมีเหตุมีผล วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพนศ. ศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน ศึกษาความพึงพอใจของนายจ้างเพื่อนำผลการศึกษามาใช้ในการจัดทำหลักสูตร ใช้พื้นที่ห้องเรียนและเครื่องมืออุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพประหยัด วิเคราะห์ความคุ้มทุนของกิจกรรมต่างๆ ลองจัดเป็นหลักสูตรอบรมก่อนพัฒนาเป็นหลักสูตรระดับปริญญา
 • ความพอประมาณ เน้นสัดส่วนภาระงานอาจารย์ 40:40:20 เน้นคุณภาพการเรียนมากขึ้น ลดปริมาณนักศึกษาลงบ้าง จัดคาบเรียนให้พอประมาณอย่าแน่นเกินไป จัดจำนวนนักศึกษาต่ออาจารย์ให้เหมาะสม ให้อาจารย์มี office hour ที่เหมาะสม
 • ภูมิคุ้มกัน อบรมบุคลากร จัดอบรมผู้บริหารใหม่เพื่อป้องกันปัญหา
 • หลักคุณธรรม การประเมินผลงานที่ยุติธรรม โปร่งใส
 • ความรอบรู้KMWebboard การมีส่วนร่วมของ นศ. และชุมชนในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
undp human development report 2007 4
UNDP Human Development Report 2007บทที่ 4 เศรษฐกิจพอเพียงกับหนทางข้างหน้า

1. การขจัดปัญหาความยากจน

2. การพัฒนาศักยภาพชุมชน

3. ให้บริษัทสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม

4. ปรับปรุงมาตรฐานของธรรมาภิบาลในการทำงานภาครัฐ

5. การกำหนดนโยบายชาติเพื่อสร้างภูมคุ้มกัน

6. การปลูกฝังจิตสำนึก เปลี่ยนแปลงค่านิยมของคน เพื่อการพัฒนาคน

slide13
สรุป ข้อสังเกตเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกิดได้หลายด้าน และหลายรูปแบบ ไม่มีสูตรสำเร็จ แต่ละคนจะต้องพิจารณาปรับใช้ ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับเงื่อนไข และสภาวะที่ตนเผชิญอยู่
 • เป็นการพัฒนาคน โดยการปรับวิธีคิดและ สร้างค่านิยม ใหม่

ที่เน้นการใช้ สติและปัญญา ในการดำเนินชีวิต

www sufficiencyeconomy org www undp org www training nida ac th adis@nida ac th
www.sufficiencyeconomy.orgwww.undp.orgwww.training.nida.ac.thadis@nida.ac.thwww.sufficiencyeconomy.orgwww.undp.orgwww.training.nida.ac.thadis@nida.ac.th

ขอบคุณครับ