slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง PowerPoint Presentation
Download Presentation
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คำถามและข้อสงสัยต่างๆ. เศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับ การเกษตร หรือ ทฤษฎีใหม่ ? เศรษฐกิจพอเพียงเหมาะกับ ครอบครัวยากจนในชนบท ? เศรษฐกิจพอเพียงเน้น ลดการบริโภค และ เพิ่มการออม ?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  2. คำถามและข้อสงสัยต่างๆคำถามและข้อสงสัยต่างๆ • เศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับ การเกษตร หรือ ทฤษฎีใหม่ ? • เศรษฐกิจพอเพียงเหมาะกับ ครอบครัวยากจนในชนบท ? • เศรษฐกิจพอเพียงเน้น ลดการบริโภคและเพิ่มการออม ? • เศรษฐกิจพอเพียงต้องไม่บริโภค สินค้าฟุ่มเฟือย ? • เศรษฐกิจพอเพียงต้อง พึ่งตนเอง ไม่กู้ยืมเงิน ไม่เป็นหนี้ ? • เศรษฐกิจพอเพียงไม่ควรแสวง กำไรเชิงธุรกิจ ? • เศรษฐกิจพอเพียงไม่สามารถใช้กับโครงการขนาดใหญ่ ? • เศรษฐกิจพอเพียงนำมาใช้ทดแทน เศรษฐกิจทุนนิยม ?

  3. ทางสายกลาง พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มีเหตุผล ความรู้ มีสติปัญญา รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง คุณธรรมซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน สามัคคี แบ่งปัน นำไปสู่ เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม/ศาสนา สมดุล/ยั่งยืน/พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  4. การกระทำกับหลักคิด การประยุกต์ใช้ การกระทำ • การเกษตร ทฤษฎีใหม่ • ความยากจนในชนบท • การบริโภคสินค้า การออม • สินค้าฟุ่มเฟือย • พึ่งตนเอง กู้ยืมเงิน หนี้สิน • กำไรเชิงธุรกิจ • โครงการขนาดใหญ่ • ระบบทุนนิยม หลักคิด • ความมีเหตุผล • ความพอประมาณ • ภูมิคุ้มกัน • ความรอบรู้ • คุณธรรม • สมดุล มั่นคง พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

  5. พอเพียง คือ ไม่เบียดเบียน ความพอเพียงนี้ อาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง พระราชดำรัส (๔ ธ.ค. ๒๕๔๑)

  6. หลักการทรงงาน • บริการที่จุดเดียว • แก้ปัญหาจากจุดเล็ก • ไม่ติดตำรา • ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ • การมีส่วนร่วม • รู้ รัก สามัคคี • มุ่งประโยชน์สุขคนส่วนใหญ่ • ระเบิดจากข้างใน • ปลูกจิตสำนึก • เน้นให้พึ่งตนเองได้ • คำนึงถึงภูมิสังคม • ทำตามลำดับขั้น • ประหยัด เรียบง่ายประโยชน์สูงสุด

  7. ตัวอย่างความพอเพียงในองค์กรเอกชน แพรนด้าจิวเวอรี่

  8. คณะพอเพียง เรียน วิจัย บริการ ศิลปะ • ความมีเหตุมีผล วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพนศ. ศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน ศึกษาความพึงพอใจของนายจ้างเพื่อนำผลการศึกษามาใช้ในการจัดทำหลักสูตร ใช้พื้นที่ห้องเรียนและเครื่องมืออุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพประหยัด วิเคราะห์ความคุ้มทุนของกิจกรรมต่างๆ ลองจัดเป็นหลักสูตรอบรมก่อนพัฒนาเป็นหลักสูตรระดับปริญญา • ความพอประมาณ เน้นสัดส่วนภาระงานอาจารย์ 40:40:20 เน้นคุณภาพการเรียนมากขึ้น ลดปริมาณนักศึกษาลงบ้าง จัดคาบเรียนให้พอประมาณอย่าแน่นเกินไป จัดจำนวนนักศึกษาต่ออาจารย์ให้เหมาะสม ให้อาจารย์มี office hour ที่เหมาะสม • ภูมิคุ้มกัน อบรมบุคลากร จัดอบรมผู้บริหารใหม่เพื่อป้องกันปัญหา • หลักคุณธรรม การประเมินผลงานที่ยุติธรรม โปร่งใส • ความรอบรู้KMWebboard การมีส่วนร่วมของ นศ. และชุมชนในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

  9. UNDP Human Development Report 2007บทที่ 4 เศรษฐกิจพอเพียงกับหนทางข้างหน้า 1. การขจัดปัญหาความยากจน 2. การพัฒนาศักยภาพชุมชน 3. ให้บริษัทสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม 4. ปรับปรุงมาตรฐานของธรรมาภิบาลในการทำงานภาครัฐ 5. การกำหนดนโยบายชาติเพื่อสร้างภูมคุ้มกัน 6. การปลูกฝังจิตสำนึก เปลี่ยนแปลงค่านิยมของคน เพื่อการพัฒนาคน

  10. สรุป ข้อสังเกตเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง • การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกิดได้หลายด้าน และหลายรูปแบบ ไม่มีสูตรสำเร็จ แต่ละคนจะต้องพิจารณาปรับใช้ ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับเงื่อนไข และสภาวะที่ตนเผชิญอยู่ • เป็นการพัฒนาคน โดยการปรับวิธีคิดและ สร้างค่านิยม ใหม่ ที่เน้นการใช้ สติและปัญญา ในการดำเนินชีวิต

  11. www.sufficiencyeconomy.orgwww.undp.orgwww.training.nida.ac.thadis@nida.ac.thwww.sufficiencyeconomy.orgwww.undp.orgwww.training.nida.ac.thadis@nida.ac.th ขอบคุณครับ