slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
แม่บทการบัญชีประเทศไทย

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

แม่บทการบัญชีประเทศไทย - PowerPoint PPT Presentation


 • 260 Views
 • Uploaded on

แม่บทการบัญชีประเทศไทย. http://acct0310.wordpress.com. แม่บทการบัญชี. Framework เป็นเกณฑ์ในการจัดทำและนำเสนองบการเงิน (Preparation and Presentation of Financial Statements) โดยหากมีมาตรฐานการบัญชีฉบับใดโดยเฉพาะที่กำหนดโดยมีความขัดแย้งกับแม่บทการบัญชี ให้ยึดมาตรฐานการบัญชีนั้น. วัตถุประสงค์.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'แม่บทการบัญชีประเทศไทย' - arleen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
แม่บทการบัญชี
 • Framework
 • เป็นเกณฑ์ในการจัดทำและนำเสนองบการเงิน (Preparation and Presentation of Financial Statements)
 • โดยหากมีมาตรฐานการบัญชีฉบับใดโดยเฉพาะที่กำหนดโดยมีความขัดแย้งกับแม่บทการบัญชี ให้ยึดมาตรฐานการบัญชีนั้น
slide3
วัตถุประสงค์

ข้อสมมติ

ข้อจำกัด

ลักษณะเชิงคุณภาพ

ลักษณหลัก

ข้อพิจารณา

slide4
วัตถุประสงค์ของแม่บทการบัญชี
 • เพื่อวางแนวคิดที่เป็นพื้นฐานในการจัดทำและนำเสนองบการเงินแก่ผู้ใช้งบการเงินที่เป็นบุคคลภายนอก
 • แม่บทการบัญชีนี้มิได้มีไว้เพื่อกำหนดมาตรฐานในการวัดมูลค่าหรือในการเปิดเผยข้อมูลสำหรับการบัญชีเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ แม่บทการบัญชีจึงไม่สามารถใช้หักล้างมาตรฐานการบัญชีที่ประกาศใช้เฉพาะเรื่องได้

มาตรฐาน

แม่บท

slide5
วัตถุประสงค์ของแม่บทการบัญชี
 • คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีตระหนักว่า ในบางกรณี แม่บทการบัญชีอาจมีข้อขัดแย้งกับมาตรฐานการบัญชีที่มีอยู่ ในกรณีดังกล่าว ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ประกาศใช้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีกำลังพัฒนามาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่และปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีที่มีอยู่ในปัจจุบันตามกรอบของแม่บทการบัญชี เพื่อให้ข้อขัดแย้งดังกล่าวค่อย ๆ หมดไปในอนาคต
 • คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีจะทำการปรับปรุงแม่บทการบัญชีนี้เป็นระยะๆ ตามประสบการณ์ที่ได้รับจากการนำแม่บทการบัญชีไปใช้
slide6
ขอบเขตแม่บทการบัญชี
 • วัตถุประสงค์งบการเงิน
 • ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน
 • คำนิยาม การรับรู้และการวัดมูลค่าขององค์ประกอบต่างๆที่ประกอบขึ้นเป็นงบการเงิน
 • แนวคิดเกี่ยวกับทุนและการรักษาระดับทุน
slide7
คำศัพท์ที่สำคัญ
 • ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ (Economic Benefit) คือ ความสามารถในการที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดหรือสิ่งที่เทียบเท่าเงินสด (Cash Equivalent) ให้แก่กิจการทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยอาจให้อยู่ในรูปของการผลิตซึ่งจัดเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมดำเนินงาน (Operating Activities) หรืออยู่ในรูปของความสามารถในการแปลงเป็นเงินสดหรือสิ่งที่เทียบเท่าเงินสดหรืออาจอยู่ในรูปของการที่ไม่เพิ่มเงินสดหรือสิ่งที่เท่าเงินสดแต่เป็นการลดกระแสเงินสดจ่าย เช่น การลดค่าใช้จ่าย
slide8
1. วัตถุประสงค์งบการเงิน
 • งบการเงินจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินทุกประเภทในการนำไปใช้ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ
slide9
1. วัตถุประสงค์งบการเงิน
 • งบการเงินตามแม่บทการบัญชี มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 ระบุว่า
  • งบดุล (Balance Sheet)
  • งบกำไรขาดทุน (Income Statement)
  • งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ (Statement of Equity’s change) หรือ งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ (Comprehensive Income)
  • งบกระแสเงินสด (Cashflow Statement)
  • นโยบายบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน (Accounting Policy and Disclosure)
slide10
1. วัตถุประสงค์งบการเงิน
 • ข้อสมมติในการจัดทำงบการเงิน
  • เกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis)
  • การดำเนินงานต่อเนื่อง (Going Concern)
slide11
2. ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน
 • คุณสมบัติที่ทำให้ข้อมูลในงบการเงินมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน ลักษณะเชิงคุณภาพหลักของงบการเงินมี 4 ประการ
   • ความเข้าใจได้
   • ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
   • ความเชื่อถือได้
   • การเปรียบเทียบกันได้
understandability
ความเข้าใจได้ (Understandability)
 • ข้อมูลในงบการเงินต้องสามารถเข้าใจได้ดีในทันทีที่ผู้ใช้งบการเงินใช้ข้อมูลดังกล่าว
 • ข้อมูลแม้ว่าจะมีความซับซ้อนแต่ถ้าเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจก็ไม่ควรละเว้นที่จะแสดงในงบการเงินเพียงเหตุผลที่ว่าข้อมูลดังกล่าวยากเกินกว่าที่ผู้ใช้งบการเงินบางคนจะเข้าใจได้
 • ข้อแม้ว่า
  • ผู้ใช้งบการเงินมีความรู้ตามควรเกี่ยวกับธุรกิจ กิจกรรมเชิงเศรษฐกิจและการบัญชีรวมทั้งมีความตั้งใจตามควรที่จะศึกษาข้อมูลดังกล่าว
relevance
ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ (Relevance)
 • ข้อมูลที่มีประโยชน์ต้องเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน ข้อมูลจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจได้ก็ต่อเมื่อข้อมูลนั้นช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต รวมทั้งช่วยยืนยันหรือชี้ข้อผิดพลาดของผลการประเมินที่ผ่านมาของผู้ใช้งบการเงินได้
 • ข้อพิจารณา
  • ความมีนัยสำคัญ
   • การไม่แสดงข้อมูลหรือการแสดงข้อมูลผิดพลาดมีผลกระทบต่อผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ความมีนัยสำคัญขึ้นอยู่กับขนาดของรายการหรือขนาดของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นภายใต้สภาพการณ์เฉพาะซึ่งต้องพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป
reliability
ความเชื่อถือได้ (Reliability)
 • ข้อมูลที่ไม่มีความผิดพลาดที่มีนัยสำคัญ รวมทั้งไม่มีความลำเอียงในการนำเสนอข้อมูลที่ทำให้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง
 • ข้อพิจารณา
   • การเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม
   • เนี้อหาสำคัญกว่ารูปแบบ
   • ความเป็นกลาง
   • ความระมัดระวัง
   • ความครบถ้วน
slide15
การเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม
 • ข้อมูลจะมีความเชื่อถือได้เมื่อรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีได้แสดงอย่างเที่ยงธรรมตามที่ต้องการให้แสดงหรือควรจะแสดง ดังนั้น งบดุลควรแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของเฉพาะรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีที่เข้าเกณฑ์การรับรู้รายการ ณ วันที่เสนอรายงาน
slide16
เนี้อหาสำคัญกว่ารูปแบบ
 • ข้อมูลต้องบันทึกและแสดงตามเนื้อหาและความเป็นจริงเชิงเศรษฐกิจมิใช่ตามรูปแบบทางกฎหมายเพียงอย่างเดียวเนื้อหาของรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีอาจไม่ตรงกับรูปแบบทางกฎหมายหรือรูปแบบที่ทำขึ้น
slide17
ความเป็นกลาง
 • ข้อมูลที่แสดงอยู่ในงบการเงินมีความน่าเชื่อถือเมื่อมีความเป็นกลางหรือปราศจากความลำเอียง งบการเงินจะขาดความเป็นกลางหากการเลือกข้อมูลหรือการแสดงข้อมูลในงบการเงินนั้นมีผลทำให้ผู้ใช้งบการเงินตัดสินใจหรือใช้ดุลยพินิจตามเจตนาของกิจการ
slide18
ความระมัดระวัง
 • การใช้ดุลยพินิจที่จำเป็นในการประมาณการภายใต้ความไม่แน่นอนเพื่อมิให้สินทรัพย์หรือรายได้แสดงจำนวนสูงเกินไป และหนี้สินหรือค่าใช้จ่ายแสดงจำนวนต่ำเกินไป
 • แต่ไม่ใช้จะทำการตั้งค่าเพื่อ หรือสำรองสูงเกินความเป็นจริง
slide19
ความครบถ้วน
 • ข้อมูลในงบการเงินที่เชื่อถือได้ต้องครบถ้วนภายใต้ข้อจำกัดของความมีนัยสำคัญและต้นทุนในการจัดทำ รายการบางรายการหากไม่แสดงในงบการเงินจะทำให้ข้อมูลมีความผิดพลาดหรือทำให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจผิด ดังนั้น ข้อมูลดังกล่าวจะมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจน้อยลงและขาดความน่าเชื่อถือได้
comparability
การเปรียบเทียบกันได้ (Comparability)
 • ผู้ใช้งบการเงินต้องสามารถเปรียบเทียบงบการเงินของกิจการในรอบระยะเวลาต่างกันเพื่อคาดคะเนถึงแนวโน้มของฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการนั้น
slide21
ข้อจำกัดของข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและความเชื่อถือได้
 • ทันต่อเวลา
 • ความสมดุลระหว่างประโยชน์ที่ได้รับการต้นทุนที่เสียไป
 • ความสมดุลของลักษณะเชิงคุณภาพ
slide22
3. คำนิยาม การรับรู้และการวัดมูลค่าขององค์ประกอบต่างๆที่ประกอบขึ้นเป็นงบการเงิน
 • องค์ประกอบเกี่ยวกับการวัดมูลค่าฐานะการเงิน
  • สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ(ผู้ถือหุ้น)
 • องค์ประกอบเกี่ยวกับการวัดมูลค่าผลการดำเนินงาน
  • รายได้ และค่าใช้จ่าย
slide23
3. คำนิยาม การรับรู้และการวัดมูลค่าขององค์ประกอบต่างๆที่ประกอบขึ้นเป็นงบการเงิน
 • สินทรัพย์
  • ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการ ทรัพยากรดังกล่าวเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีตซึ่งกิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรนั้นในอนาคต
 • หนี้สิน
  • ภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการ ภาระผูกพันดังกล่าวเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีตซึ่งการชำระภาระผูกพันนั้นคาดว่าจะส่งผลให้กิจการสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
 • ส่วนของเจ้าของ
  • ส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของกิจการหลังจากหักหนี้สินทั้งสิ้นออกแล้ว
slide24
3. คำนิยาม การรับรู้และการวัดมูลค่าขององค์ประกอบต่างๆที่ประกอบขึ้นเป็นงบการเงิน
 • รายได้
  • การเพิ่มขึ้นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูปกระแสเข้าหรือการเพิ่มค่าของสินทรัพย์หรือการลดลงของหนี้สิน อันส่งผลให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงเงินทุนที่ได้รับจากผู้มีส่วนร่วมในส่วนของเจ้าของ
 • ค่าใช้จ่าย
  • การลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูปกระแสออกหรือการลดค่าของสินทรัพย์ หรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สินอันส่งผลให้ส่วนของเจ้าของลดลง ทั้งนี้ไม่รวมถึงการแบ่งปันส่วนทุนให้กับผู้มีส่วนร่วมในส่วนของเจ้าของ
slide25
3. คำนิยาม การรับรู้และการวัดมูลค่าขององค์ประกอบต่างๆที่ประกอบขึ้นเป็นงบการเงิน
 • การรับรู้รายการ (Recognition)
  • เงื่อนไขในการรับรู้รายการ
    • มีความเป็นได้ค่อนข้างแน่ที่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตของรายการจะมีการเข้าและออกจากกิจการ
    • รายการดังกล่าวมีราคาทุนหรือมูลค่าที่สามารถวัดได้อย่างน่าเชื่อถือ
slide26
ความน่าจะเป็นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
 • มีความเป็นไปได้
  • ค่อนข้างแน่(Probable)
  • น่าจะมีอยู่ (Reasonably Possible)
  • ไม่น่าจะมีอยู่ (Remote)
 • ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจต้องเกินกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี
slide27
ความเชื่อถือได้ของการวัดมูลค่า
 • สามารถประเมินหรือคำนวณมูลค่าได้อย่างสมเหตุสมผล
slide28
การรับรู้รายการในงบการเงิน
 • การรับรู้สินทรัพย์– กิจการต้องได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นเกินกว่ารอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายจ่ายนั้น
 • การรับรู้หนี้สิน– กิจการมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของทรัพยากรจะออกจากกิจการเพื่อชำระภาระผูกพันในปัจจุบัน และภาระผูกพันที่ต้องชำระนั้นต้องสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ
 • การรับรู้รายได้– กิจการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หรือการลดลงของหนี้สิน
 • การรับรู้ค่าใช้จ่าย– กิจการได้เสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตซึ่งเกิดจากการลดลงของสินทรัพย์หรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน
slide29
การรับรู้รายการในงบการเงิน
 • ราคาทุนเดิม (Historical Cost)
  • จำนวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่จ่ายไปหรือบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งที่นำไปแลกสินทรัพย์มา ณ เวลาที่ได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้น และการบันทึกหนี้สินด้วยจำนวนเงินที่ได้รับจากการก่อภาระผูกพันหรือบันทึกด้วยจำนวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด ที่คาดว่าจะต้องจ่ายเพื่อชำระหนี้สินที่เกิดจากการดำเนินงานตามปกติของกิจการ
 • ราคาทุนปัจจุบัน (Current Cost)
  • จำนวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่ต้องจ่ายในขณะนั้นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ชนิดเดียวกันหรือสินทรัพย์ที่เท่าเทียมกัน และการแสดงหนี้สินด้วยจำนวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่ต้องใช้ชำระภาระผูกพันในขณะนั้น
slide30
การรับรู้รายการในงบการเงิน
 • มูลค่าที่จะได้รับ (Realizable Value)
  • จำนวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่อาจได้มาในขณะนั้นหากกิจการขายสินทรัพย์โดยมิใช่การบังคับขายและการแสดงหนี้สินด้วยมูลค่าที่ต้องจ่ายคืนหรือด้วยจำนวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายเพื่อชำระหนี้สินที่เกิดจากการดำเนินงานตามปกต
 • มูลค่าปัจจุบัน (Present Value)
  • มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิในอนาคตซึ่งคาดว่าจะได้รับในการดำเนินงานตามปกติของกิจการ และการแสดงหนี้สินด้วยมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายสุทธิซึ่งคาดว่าจะต้องจ่ายในการชำระหนี้สินภายใต้การดำเนินงานตามปกติของกิจการ
slide31
การรับรู้รายการในงบการเงิน
 • ตัวอย่าง
  • สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า
  • หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดอาจแสดงด้วยราคาตลาด
  • หนี้สิน เงินบำนาญแสดงด้วยมูลค่าปัจจุบัน
slide32
4. แนวคิดเกี่ยวกับทุนและการรักษาระดับทุน
 • ทุน เป็นส่วนหนึ่งของส่วนของเจ้าของ หรือ ผู้ถือหุ้น
 • แนวความคิดในการรับรู้มูลค่าทุน
  • แนวคิดทุนทางการเงิน
  • แนวคิดทุนทางการผลิต
slide33
แนวคิดทุนทางการเงิน
 • เป็นการวัดมูลค่าจากจำนวนเงินที่มีการลงทุนโดยวัดเป็นหน่วยเงินตรา
 • การรักษาระดับทุน คือ การวัดมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ ต้นงวด กับ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ ปลายงวด
slide34
แนวคิดทุนทางการผลิต
 • แนวคิดทุนที่วัดมูลค่าจากผลผลิตหรือกำลังการผลิดที่กิจการมี
 • การรักษาระดับทุน คือ การวัดมูลค่าผลผลิต ณ ต้นงวด กับ มูลค่าผลผลิต ณ ปลายงวด
slide35
วัตถุประสงค์

ข้อสมมติ

ข้อจำกัด

ลักษณะเชิงคุณภาพ

ลักษณหลัก

ข้อพิจารณา

slide36
การบ้านและแบบฝึกหัด
 • อธิบายความแตกต่างระหว่าง แนวคิดทางบัญชี กับ แม่บทการบัญชี
ad