Po ta ov podpora rozhodovania
Download
1 / 24

- PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Počítačová podpora rozhodovania. Cvičenie 5 z predmetu RaZ Časť ROZHODOVANIE. Počítače a rozhodovanie. Autonómne – plne automatické rozhodovanie. Neautonómne – semi-automatické rozhodovanie. Autonómne rozhodovanie. Identifikovať typ rozhodovacieho problému Klasifikácia Predikcia ...

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - arista


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Po ta ov podpora rozhodovania

Počítačová podpora rozhodovania

Cvičenie 5 z predmetu RaZ

Časť ROZHODOVANIE


Po ta e a rozhodovanie
Počítače a rozhodovanie

 • Autonómne – plne automatické rozhodovanie

 • Neautonómne– semi-automatické rozhodovanie


Auton mne rozhodovanie
Autonómne rozhodovanie

 • Identifikovať typ rozhodovacieho problému

  • Klasifikácia

  • Predikcia

  • ...

 • Vybrať metódu pre výpočet váhovania

 • Validácia vhodnosti váhovania

 • Generovanie rozhodovacieho modelu (učenie)

 • Testovanie rozhodovacieho modelu

 • Používanie rozhodovacieho modelu1 identifikova typ rozhodovacieho probl mu predikcia
1. Identifikovať typ rozhodovacieho problémuPREDIKCIA

 • Nie na základe predpokladov a domnienok

 • Na základe predošlých dát, štatisticky separovateľných zložiek (trend, periodicitu, náhodnosť )

 • Iných predikčných modelov2 met da pre v po et v hovania
2. Metóda pre výpočet váhovania

 • Spôsob určovania preferencie

 • Väčšinou je viazaná na rozhodovací problém

 • Typické pre všetky metódy rozhodovania


3 valid cia v hovania
3. Validácia váhovania

 • Tzv. validačná časť bázy dát

 • Zvyčajne tvorí 10% základného súboru

 • Najčastejšia metóda – krížová validácia


3 valid cia v hovania1
3. Validácia váhovania

 • Iné metódy:

  • Testovanie hypotéz

  • Kritériovávalidita – miera zhody s určitým kritériom

  • Obsahová validita – validácia nečíselných charakteristík a váh (použiteľné aj pri validácii fuzzy lingvistických premenných)


3 rozdiel medzi validitou a spo ahlivos ou
3. Rozdiel medzi validitou a spoľahlivosťou

5 testovanie modelu
5. Testovanie modelu

 • Používa sa testovacia množina, väčšinou 20-40% základného súboru náhodným výberom vzoriek

 • Podľa percentuálnej úspešnosti sa hodnotí chyba modelu (resp. úspešnosť).

 • Najpoužívanejšie charakteristiky:

  • MAE – Meanaverageerror – stredná absolútna chyba

  • MSE – Meansquareerror – stredná kvadratická chyba

  • MAPE – Meanabsolutepercentageerror – Stredná absolútna percentuálna chybaNeauton mne rozhodovanie
Neautonómne rozhodovanie

viď. Prvé cvičenie – algoritmus rozhodovania


Pr padov t dia
Prípadová štúdia

Návrh metódy profilácie študenta do systému pre podporu rozhodovania

V. Gašpar, J. Štofa, A. LukáčováV hovanie
Váhovanie

 • Predmety zvyčajne obsahujú tri kritériá:

  • Teoretické (T - theoretical)

  • Praktické (P - practical)

  • Vedecké (S -scientific)

 • Rolu expertov majú učitelia resp. garanti predmetov

 • Možné aplikovať skupinové rozhodovanie na určenie troch kritériálnych váh každého predmetu viacerými expertmi

 • Tento systém je teda systém pre podporu rozhodovania (DSS).


V po et v h predmetu do ro n ho profilu
Výpočet váh predmetu do ročného profilu

 • Váhy určuje expert (vyučujúci) predmetu alebo experti v škále 1-10 s tým, že hodnotí praktickú, teoretickú a vedecko-výskumnú dôležitosť predmetu

 • kde

 • n – id predmetu,

 • k – počet predmetov v akademickom roku,

 • Wn– váha vybraná pre n-tý predmet v vyučujúcim (expertom).

 • Rn – percentuálny výsledok študenta na predmete n predelený 100.

 • Podľa predošlých vzťahov sa finálne koeficienty akademického roka tzv. PTS profil študenta vypočíta samostatne pre všetky zložky nasledovne:


Vyu itie
Využitie

 • Usporiadanie predmetov podľa vhodnosti pre konkrétneho študenta

 • Možnosť vybrať si smer vzdelávania:

  • Teoretický

  • Praktický

  • Vedecko-výskumný

 • Racionálna profilácia študentov

 • CHYBY: Subjektivita pridelených váh


Pr klad rie en touto met dou
Príklad riešený touto metódou

 • Majme dva predmety a ich výsledky z predošlého akademického roka (tab.1).

 • Pomocou predošlých vzťahov je rating pridaný do výstupného profilu študenta z prvého a n - tého ročníka. Výsledky sú v druhej tabuľke.

 • Tab.1

 • Tab.2

 • Na hodnote finálneho ratingu (PQ, TQ, SQ) môžeme pozorovať, že po váhovaní výsledkov študenta budú v nasledujúcom období odporúčané predmety, ktoré majú najväčší vedecko-výskumný podiel, potom praktické a napokon teoretické predmety.