Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Objectius PowerPoint Presentation

Objectius

110 Views Download Presentation
Download Presentation

Objectius

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Llei 2/2012, de 4 d’abril, de suport als emprenedors i a la micro, petita i mitjana empresa: mesures derivades de la seva implantació18 de juliol de 2013

 2. Objectius • Fomentar i potenciar l’esperit emprenedor, la creativitat, la innovació i la figura de l’emprenedor o l’empresa, a través del desenvolupament del capital humà i la captació de talent (Capítol II). • Crear un marc favorable per a la creació i la consolidació empresarial, a través de la reducció progressiva de càrregues administratives i la coordinació de polítiques i serveis de suport (Capítol III). • Instrumentar mesures de suport econòmic, fiscal i financer que facilitin l’accés al crèdit i el creixement i el desenvolupament empresarial (Capítol IV).

 3. Pilars de la Llei

 4. I. Talent i capital humà

 5. Indicadors i objectius

 6. II. Simplificació administrativa

 7. Creació d’un grup específic de simplificació administrativa en el marc de la Llei. • Per primera vegada s’ha mesurat i quantificat les càrregues administratives de la creació d’empreses de 9 projectes empresarials. • Participació en la comissió de simplificació dins For Institucional de Qualitat del sector públic a les Illes Balears. • Implementació dels procediments que afecten a les empreses dins www.eugo.es. • Creació de les Llicències Express (Llei 13/2012, de 20 de novembre).

 8. Mesures de simplificació documental dels procediments administratius (Decret 6/2013, de 8 de febrer). • Convocatòries de promoció de l’ocupació autònoma i d’economia social. • Normalització dels documents del sector empresarial de la DG de Comerç i Empresa. • Projecte de llei de règim jurídic per a la instal·lació, l’accés i exercici d’activitats (Conselleria d’Administracions Públiques). • Creació d’una oficina de l’emprenedor i l’empresa. • Creació del portal web de l’emprenedor, l’empresa, l’inversor i els sectors empresarials.

 9. III. Coordinació pública

 10. Creació per primera vegada del comitè tècnic de coordinació de polítiques i recursos públics destinats als emprenedors i empreses. • Pla d’accions per a pimes i emprenedors de les Illes Balears, període 2013 – 2015. • Elaboració d’una política integral de coordinació d’infraestructures públiques per a la incubació i el desenvolupament de projectes empresarials. • Pla d’internacionalització de les empreses de les Illes Balears.

 11. Centres comercials urbans Projecte integral de millora competitiva adreçat a tots els municipis de les Illes Balears, que fomenta actuacions que permetin dinamitzar l’activitat comercial i de serveis a l’àmbit territorial o local on es desenvolupen. El contingut del programa s’adequa a les característiques de cada municipi, per a millorar el posicionament competitiu dels comerços i del seu espai urbà: • Assenyala les oportunitats. • Diagnostica els problemes i les necessitats estratègiques. • Formula els objectius prioritaris. • Defineix les actuacions o accions concretes a desenvolupar.

 12. Mapa de recursos per empreses i pimes

 13. IV. Finançament

 14. Creació d’unes línies específiques ISBA-CAIB 2012 per a emprenedors i empreses. S’han beneficiat 528 empreses a través de les línees d’aval d’ISBA-CAIB, amb un volum de finançament de 53.556.421,75 €. S’han creat 498 nous llocs de feina, s’han creat 124 noves empreses, s’han mantingut 2.200 empreses i 32.000 llocs de feina al llarg del 2012.

 15. Línies específiques ISBA-CAIB 2013 per a emprenedors i empreses.

 16. SEERF, Suport en la recerca de finançament

 17. El contingut del programa SEERF es fonamenta en tres pilars bàsics: • Pilar 1: Estandardització dels plans d’empresa i plans de viabilitat per a emprenedors i empreses i per al sistema financer. • Pilar 2: Productes destinats a activar, llançar i impulsar els projectes empresarials de les Illes Balears: • Activa: formació i consultoria personalitzada. • Llança: consultoria personalitzada. • Impulsa: consultoria especialitzada. • Pilar 3: Productes financers destinats a donar suport als emprenedors i les empreses per finançar el seu projecte empresarial.

 18. Pla d’atracció d’inversions nacionals i estrangers per projectes empresarials a les Illes Balears. Es vol convertir les Illes Balears en un lloc favorable per invertir (Silicon Valley de la mediterrània). Es un projecte en fase d’elaboració i participen la DG d’Economia, la DG de coordinació, el Parc Bit, el CBE, la DG de Comerç i Empresa, l’IDI, l’ICEX i es vol implicar també als ajuntaments.

 19. Pla de Ciència, Innovació, Tecnologia i Emprenedoria, dirigit a: • Incidir sobre el teixit empresarial amb l’objectiu d’atraure la inversió d’empreses estrangeres amb alta intensitat d’I+D i fomentar el creixement d’empreses innovadores consolidades. • Actuar vers el món acadèmic i científic, contribuent a la seva orientació a l’empresa, donant valor econòmic a tot el coneixement generat. • Facilitar l'accés dels projectes innovadors al finançament i al capital humà competitiu, afavorint l’esperit emprenedor. • Millorar l’eficàcia de la inversió pública en innovació. El centre neuràlgic d’aquesta estratègia serà el PARC BIT.

 20. Gràcies per la seva atencióhttp://dgcomerc.caib.es