slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Информационен ден

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Информационен ден - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Информационен ден. Оперативна програма за междурегионално сътрудничество Интеррег ІVС Втора покана за проектни предложения София, 18 ноември 2008. Национално звено за контакт. Функции Популяризиране на програмата в страната:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Информационен ден' - arista


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Информационен ден

Оперативна програма за

междурегионално сътрудничество

Интеррег ІVС

Втора покана за проектни предложения

София, 18 ноември 2008

slide2
Национално звено за контакт
 • Функции
  • Популяризиране на програматав страната:
   • организиране на информационни събития в координация с информационните точки и СТС
   • поддържане на база данни с контакти на потенциални партньори по програмата
   • издаване на информационни материали на националния език
  • Предоставяне на специфична информация:
   • относно избираемия статут на проектните партньори
   • системата за първо ниво на контрол в съответната държава
  • За България Национално звено за контакт е Главна дирекция “Програмиране на регионалното развитие” в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, определена с РМС 523 от 31.07.2007 година
slide3
Допустими бенефициенти
    • Органи на властта
    • Публичноправни организации
 • Документи за справка:
 • Раздел 5.1. от оперативна програма Интеррег ІVС:
 • “Бенефициенти са публични власти и организации, чиито разходи се разглеждат като публични разходи в съответствие с член 2, алинея (5) от Регламент (ЕО) 1083/2006. Това особено се отнася за организациите, действащи в съответствие с директива 2004/18/EC.”
 • Закон за обществените поръчки – определение на публичноправна организация §1, т. 21 от Допълнителните разпоредби
 • Директива 2004/18/ЕО относно координирането на процедурите за възлагане на
 • обществени поръчки за строителство, услуги и доставки
 • и
 • Анекс ІІІ – Списък на организациите и категориите организации, учредени
 • съгласно публичното право, съгласно втора алинея от член 1, параграф 9 от
 • Директивата.
slide4
Декларация за съфинансиране

Представя се от всеки партньор, включително от водещия партньор в оригинал с подпис и печат заедно с формуляра за кандидатстване

Подава се с името на партньора, както е записан във формуляра за кандидатстване

Посочва се точната сума на собственото съфинансиране на партньора в проекта, идентична с посочената във формуляра за кандидатстване

Промени в текста на декларацията са недопустими

Партньорите от България осигуряват 15 % съфинансиране като собствен принос от публични средства

Образецна декларацията:

http://www.interreg4c.eu/application.html

slide5
Споразумение за партньорство
 • Водещият партньор и партньорите подписват споразумение за партньорство (СП). Препоръчва се СП да бъде подготвено възможно най-рано и принципите да бъдат съгласувани преди предаването на предложението за проекта
 • Съдържание:
 • роля и задължения на отделните партньори за изпълнението на проекта
 • бюджетни принципи - бюджет на партньорите по бюджетни пера и компоненти, прогноза за плащанията за шестмесечни периоди, условия за разпределянето на разходите за външна експертиза и услуги между партньорите, преразпределение на бюджета
 • условия за финансово управление - счетоводство, отчитане, финансов контрол, получаване на плащания от ЕФРР
 • отговорности в случай на неизпълнение на проекта, условия за промяна на работния план
 • финансова отговорност на партньорите и условия за възстановяване на средства в случай на неправилно отчетени и получени от партньорите средства
 • изисквания за информация и публичност
 • разрешаване на конфликти между партньорите
 • работен език на партньорството
 • Образец на споразумение за партньорство:
 • http://www.interreg4c.net/projects.html Partnership Agreement model.
16 1080 2006
Чл. 16 от Регламент 1080/2006Система за контрол
 • С цел да се утвърдят разходите, всяка държава-членка създава система за контрол, коятодава възможност за проверка на доставката на продукти и услуги, обект насъфинансирането, валидността на декларираните разходи за операции или части отоперации, осъществявани на тяхна територия и съвместимостта на тези разходи иоперациите или частите от операции, за които се отнасят, с правилата на Общността инационалните правила.
 • За тази цел всяка държава-членка определя контрольори, натоварени с проверката назаконността и редовността на декларираните разходи от всеки бенефициент, участващ воперацията. Държавите-членки могат да решат да посочат единен контролиращ за цялататеритория, обхваната от програмата.
 • 2. Всяка държава-членка следи разходите да бъдат утвърждавани от контрольорите врамките на три месеца.
slide7
Полезна информация
 • Финансово управление на програмата:
  • www.interreg4c.eu/News
  • Презентации от форума за междурегионално сътрудничество в Лил на 27 и 28.10.2008
  • Презентации от семинара за органите, отговорни за първо ниво на контрол от 10.06.2008
 • Първо ниво на контрол съгл. чл. 16 от Регламент 1080/2006
  • www.interreg4c.eu/Programme
  • Country specific information
  • FLC – decentralized system
 • Наръчник по програмата (Programme manual), актуализиран за втората покана за проектни предложения с включени насоки и стандартни документи за контрол
  • http://www.interreg4c.net/application.html
slide8
Система за първо ниво на контрол в България(децентрализирана система)

Стандартни документи прилагани придецентрализирана система за контрол:

www.interreg4c.eu/Programme

Орган, отговорен за установяване на системата за контролсъгласно РМС 523/31.07.2007 г.: министърът на регионалното развитие и благоустройството

Списък с независими контрольори, публикуван на:

http://www.bgregio.eu/Content.aspx?menu=right&pid=56

За контакт: Главна дирекция “Програмиране на регионалното развитие”

slide9
Процедура за избор на контрольор

Всеки български партньор в проект ще сключи договор за верификация на законността и редовността на декларираните разходи с контрольор, определен от МРРБ

Насоки за българските партньори относно процедурата за определяне на контрольор - предстои да бъдат публикувани на: www.bgregio.eu, INTERREG IVC/Новини

slide10
Разходи за първо ниво на контрол

Допустим разход за всеки български партньор по проекта

Разходите за контрол се включват в бюджетно перо “Външна експертиза и услуги”

Разходи за контрол: до 600 евро на година плюс разходи за командировки съгласно българското законодателство

slide11

Формуляр за кандидатстване – информация за първо ниво на контрол

Раздел 5 от формуляра за кандидатстване

Първо ниво на контрол

Представя се информация съгласно описанието, дадено в:

http://www.interreg4c.net/ load/Country_Specific_Control_Requirements.pdf

slide12
Докладване и система за контрол

Сертифициращ орган

СТС / УО

Водещ партньор

Плащане към партньора

Партньор

Партньор

Партньор

4. СО проверява и плаща

3. Докладите се

проверяват от СТС

Плащане към Водещия партньор

2. ВП изготвя общ доклад.

Разходите се верифицират от контрольора на ВП.

ВП събира декларациите за разходи от партньорите

1. Разходите на ПП се верифицират от контрольора на партньора

http://www.interreg4c.net/application.html - Progamme manual, раздел 4.3.4

slide13
Срокове за докладване и контрол

Докладът включва:информация за изпълнението на дейноститеинформация за извършените разходипотвърждение за извършените разходи от контрольора на водещия партньор.Стандартни документи за контрол: Анекс 5а, Анекс 5в, Анекс 5c към Наръчника по програмата- представляват неразделна част от доклада

slide14
Преглед на първата покана за проектни предложения - 1
 • Срок за подаване на предложенията: 15.01.2008
 • Брой получени предложения: 492
 • (в които са участвали 150 български партньори)
  • недопуснати до оценка94
  • допуснати до оценка 398
 • Решение на Комитета за наблюдение
  • за проекти за капитализация (12) 24.04.2008
  • за проекти за регионална инициатива (386) 19.09.2008
  • български партньори в одобрени проекти 20
 • Първи срок за докладване: 01.04.2009
slide15
Преглед на първата покана за проектни предложения - 2
 • 20% от получените в първата покана проектни предложения не са били допуснати до оценка на качеството поради:
  • липсващи или неясни декларации за съфинансиране (56%)
  • неправилно попълнен формуляр за кандидатстване (31%)
  • непълен формуляр за кандидатстване или различие между електронната версия и хартиеното копие на проектното предложение (9%)
  • подаване на проектното предложение след крайния срок (4%)
slide16
Втора покана за проектни предложения

Начало 27.10.2008

Краен срок за подаване на предложения: 30.01.2009

Очаквано решение на КН за одобрение на проектите: 10.2009

Очаквано начало на дейностите по проекти –

от решението на КН за одобрение на проектите: до 12.2009

Ново!

Една и съща организация не може да участва в повече от 5 проектни предложения по една и съща покана за проекти

slide17
Допустимите разходи по проектите не трябва да противоречат на правилата, описани в:

Регламент (ЕО) №1080/2006 г. на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие и за отмяна на Регламент (ЕО) №1783/1999 г;

Регламент (ЕО) №1083/2006 г. на Съвета относно определянето на общи разпоредби за Европейския регионален фонд, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999 г.;

Наръчник по програма INTERREG IVC

Национални правила и указания:

Постановление № 62 на МС от 21.03.2007 г. за приемане нанационални правила за допустимост на разходите поОперативни програми (ОП), съфинансирани по СКФ на ЕС зафинансовата рамка 2007-2013

ЗОП, ПМС 55/2007, други

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

Допустими разходи

slide18
На основание § 6 от Предходните и заключителни разпоредбина Постановление № 62 на МС от 21.03.2007 г. с № 91-00-502 от27.08.2007 г. министърът на финансите издаде указанияотносно третиране на данък добавена стойност като допустимразход при изпълнение на проекти по Оперативни програми,съфинансирани от СКФ на ЕС

ДДС се третира като допустим разход по проектите на INTERREG IVC когато:

• Бенефициентът не е регистриран по ЗДДС

• Бенефициентът е регистрирано лице по чл.99 и чл.100 ал.2 от ЗДДС

• Бенефициентът е регистрирано лице на основание различно от чл.99 и чл.100 ал.2 от ЗДДС и стоките и услугите, финансирани по ОП ЮИЕ са предназначени за извършване на освободени доставки, безвъзмездни доставки или дейности, различни от икономическата дейност на лицето

Допустими разходи
slide19
Разходи за оборудване

До 5% от бюджета на проекта

Амортизационни разходи - допустими са съгласно чл. 53. от Правилника за приложение на регламент 1083/2006:

Разходите за амортизация на амортизируеми активи, които пряко се използват в проекта и са начислени по време на периода, през който проектът е финансиран, ще бъдат допустими при условие, че придобиването на тези активи не е било декларирано като допустим разход.

Допустими разходи
slide20
Успех!

Национално звено за контакт

ГД “Програмиране на регионалното развитие”, МРРБ

Ася Христова – ahristova@mrrb.government.bg

Ирина Рангелова – irangelova@mrrb.government.bg

Стефан Чешмеджиев – satanasov@mrrb.government.bg

www.bgregio.eu

www.mrrb.government.bg