Gymn zium a so jarom lu ick 423 551 23 jarom mgr eva matysov vy 32 inovace 4c8
Download
1 / 14

- PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Gymnázium a SOŠ Jaroměř, Lužická 423, 551 23 Jaroměř Mgr. Eva Matysová VY_32_INOVACE_4C8. Passiv (Trpný rod). Passiv. Meine Mutti kocht Das Mittagessen wird d as Mittagessen . von meiner Mutti gekocht. Rod činný. Rod trpný. Vorgangspassiv – průběhový trpný rod.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - arien


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Gymn zium a so jarom lu ick 423 551 23 jarom mgr eva matysov vy 32 inovace 4c8

Gymnázium a SOŠ Jaroměř, Lužická 423, 551 23 Jaroměř Mgr. Eva MatysováVY_32_INOVACE_4C8

Passiv (Trpný rod)


Passiv
Passiv

MeineMuttikochtDasMittagessenwird

dasMittagessen. vonmeinerMutti

gekocht.

Rod činný

Rod trpný


Vorgangspassiv pr b hov trpn rod
Vorgangspassiv – průběhový trpný rod

ichwerdeichwurdeichbingeworden

duwirstduwurdestdubistgeworden

erwirderwurdeeristgeworden

wirwerdenwirwurdenwirsindgeworden

ihrwerdetihrwurdetihrseidgeworden

siewerdensiewurdensiesindgeworden

Werden + Partizip II.


Vorgangspassiv
Vorgangspassiv

Průběhový trpný rod netvoří:

wollen, sollen,…

sichbeeilen, …

haben, besitzen

Způsobová slovesa

Zvratná slovesa

Slovesa s svýznamemmít


Pr sens pr teritum perfekt futur
Präsens, Präteritum, Perfekt, Futur

Präs.

Monika wirdzur Party eingeladen.

Prät.

Monikawurdezur Party eingeladen.

Pf.

Monikaistzur Party eingeladenworden.

Futur - Monika wirdzur Party eingeladenwerden.


Erg nzen sie das verb werden in der richtigen f orm
ErgänzenSiedas Verb werden in der richtigenForm

Der Text _______ jetztinsRussischeübersetzt.

Wo __________ in dieserStadtAutosrepariert?

Früher ___________ hierAutosverkauft.

Wir _________ gesternzu der Party eingeladen.

Monika, du __________ schonerwartet.

Gestern _________ ich in Deutschgeprüft.

HeuteAbend __________ getanzt.


L sung
Lösung

Der Text jetztinsRussischeübersetzt.

Wo in dieserStadtAutosrepariert?

FrüherhierAutosverkauft.

Wirgesternzu der Party eingeladen.

Monika, duschonerwartet.

Gesternich in Deutschgeprüft.

HeuteAbendgetanzt.

wird

werden

wurden

wurden

wirst

wurde

wird


P ev d n rodu inn ho na trpn
Převádění rodu činného na trpný

Sabine luddieMitschülerein.

Die Mitschülerwurdenvon Sabine eingeladen.

Der Kellner bedient den Gast.

Der Gastwirdvom Kellner bedient.

Podmět v 1. pádě (Sabine) se stává předmětem a předmět ve 4. pádě (dieMitschüler) podmětem


Vyjad ov n p vodce d je
Vyjadřování původce děje

VON

Die FragensindvomLehrerbeantwortetworden.

DURCH

Die Gästewurdendurch den Lärmgestört.

MIT

SpagettiwerdenmitGabelundLöffelgegessen.

Používá se zvláště pro označení osob (jako původců děje)

Používá se hlavně u věcí a abstrakt

Slouží k označení prostředku, kterým se činnost provádí


Setzen sie die folgenden s tze ins passiv
SetzenSiediefolgendenSätzeinsPassiv

Professor Stein hatalleFragenbeantwortet.

Der starkeWindbeschädigtedieDächer.

Omaerzählt den KinderneineGeschichte.

Wirräumenjeden TagdieWohnungauf.

Man bautedieKircheim 16. Jahrhundert.

Man hat den Roman in 10 Sprachenübersetzt.

Die Jungenbewundern Monika.


L sung1
Lösung

AlleFragensindvonProfessorStein beantwortetworden.

Durch den starkenWindwurdendieDächerbeschädigt.

EineGeschichtewirdden KindernvonOmaerzählt.

Die Wohnungwird (vonuns) jeden Tagaufgeräumt.

Die Kirchewurdeim 16. Jahrhundertgebaut.

Der Roman ist in 10 Sprachenübersetztworden.

Monika wirdvon den Jungenbewundert.


Infinitiv passiv modalverben
Infinitiv Passiv + Modalverben

Infinitiv činnýschreiben

Infinitiv Passivgeschriebenwerden

Der Briefmussnochheutegeschriebenwerden.

Die Tochterhat in DeutscheineEinsbekommen.

Siewillvom Vater gelobtwerden.


Zdroje
Zdroje

 • Direkt 3 – Němčina pro střední školy, Klett, 2008

 • D. Dusilová a kol. - SprechenSieDeutsch? 3. díl, Polyglot, 2002

 • Berglová, Formánková, Mašek – Německá gramatika, Fraus, 1995


Gymn zium a so jarom lu ick 423 551 23 jarom mgr eva matysov vy 32 inovace 4c8

 • Gymnázium a Střední odborná škola, Lužická 423, 551 23 Jaroměř

 • Projekt: Škola v digitálním světě aneb Uchop svoji šanci

 • Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0210

 • Číslo DUM: VY_32_INOVACE_4C8

 • Jméno autora: Mgr. Eva Matysová

 • Název práce: Passiv (Trpný rod)

 • Předmět: Německý jazyk

 • Ročník: Čtvrtý

 • Časová dotace: 1 vyučovací hodina

 • Vzdělávací cíl: Vysvětlit tvoření a používání trpného rodu v němčině, procvičit učivo, rozvíjet komunikační schopnosti žáků

 • Pomůcky: Dataprojektor

 • Poznámka:

 • Inovace:Využití výpočetní techniky ve výuce

 • Datum vytvoření DUM: 10. 2. 2013