regionalny program operacyjny warmia i mazury na lata 2007 2013 29 listopada 2007 r n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 29 listopada 2007 r. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 29 listopada 2007 r.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 29 listopada 2007 r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 29 listopada 2007 r. RPO Warmia i Mazury 2007-2013.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 29 listopada 2007 r.' - aricin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rpo warmia i mazury 2007 2013
RPO Warmia i Mazury 2007-2013
 • 4 października 2007 r. – Decyzja Komisji w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” dla regionu warmińsko-mazurskiego w Polsce
 • 14 listopada 2007 r. – uchwała Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w sprawie przyjęcia RPO Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 o treści zaakceptowanej przez KE
 • 8 listopada 2007 r. – podjecie przez Radę Ministrów uchwały w sprawie zakresu i warunków dofinansowania RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 • podpisanie Kontraktu Wojewódzkiego – obecnietrwają konsultacje miedzy stroną rządową i samorządową dotyczące ostatecznego kształtu Kontraktu
cel g wny rpo warmia i mazury 2007 2013
Cel główny RPO Warmia i Mazury 2007-2013

Wzrost konkurencyjności gospodarki

oraz

liczby i jakości powiązań sieciowych

rpo warmia i mazury 2007 20131
RPO Warmia i Mazury 2007-2013

Alokacja - 1 036 542 041 euro

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

na lata 2007 – 2013

osie priorytetowe rpo wim 2007 2013
Osie priorytetowe RPO WiM 2007 – 2013
 • Przedsiębiorczość
 • Turystyka
 • Infrastruktura społeczna
 • Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast
 • Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna
 • Środowisko przyrodnicze
 • Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
 • Pomoc techniczna
osie priorytetowe oraz dzia ania
Osie priorytetowe oraz działania
 • Przedsiębiorczość

Cel: Wzrost potencjału gospodarczego i konkurencyjności przedsiębiorstw Warmii i Mazur

Działania w zakresie:

 • Wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu
 • Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych
osie priorytetowe oraz dzia ania1
Osie priorytetowe oraz działania
 • Turystyka

Cel:Wzrost udziału turystyki w gospodarce regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej regionu

Działania w zakresie:

 • Wzrostu potencjału turystycznego
 • Promocji województwa i jego oferty turystycznej
osie priorytetowe oraz dzia ania2
Osie priorytetowe oraz działania
 • Infrastruktura społeczna

Cel: Szeroka dostępność do usług społecznych dobrej jakości czynnikiem wzrostu konkurencyjności regionu

Działania w zakresie:

 • Inwestycji w infrastrukturę edukacyjną
 • Wysokiego poziomu zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej
osie priorytetowe oraz dzia ania3
Osie priorytetowe oraz działania
 • Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast

Cel: Wzmocnienie miast o wysokim potencjale rozwojowym jako atrakcyjnych centrów przedsiębiorczości, usług i zamieszkiwania

Działania w zakresie:

 • Humanizacji blokowisk
 • Rewitalizacji miast
 • Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych
osie priorytetowe oraz dzia ania4
Osie priorytetowe oraz działania
 • Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna

Cel: Poprawa zewnętrznej dostępności i wewnętrznej spójności transportowej regionu.

Działania w zakresie:

 • Rozbudowy i modernizacji infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny
 • Infrastruktury transportowej służącej rozwojowi lokalnemu
osie priorytetowe oraz dzia ania5
Osie priorytetowe oraz działania
 • Środowisko przyrodnicze

Cel:Wzmocnienie pozycji województwa w europejskich sieciach przyrodniczych poprzez poprawę lub zachowanie dobrego stanu środowiska i zapobieganie jego degradacji

Działania w zakresie:

 • Poprawy i zapobieganiu degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska
 • Ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami
osie priorytetowe oraz dzia ania6
Osie priorytetowe oraz działania
 • Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Cel: Zwiększenie dostępu do sieci i wykorzystania technik informatycznych w gospodarce, sektorze publicznym i sferze społecznej.

Działania w zakresie:

 • Tworzenia społeczeństwa informacyjnego
 • Promocji, ułatwienia i upowszechnienia dostępu do usług teleinformatycznych
osie priorytetowe oraz dzia ania7
Osie priorytetowe oraz działania
 • Pomoc Techniczna

Cel: Zapewnienie zdolności administracyjnej instytucjom uczestniczącym we wdrażaniu RPO Warmia i Mazury 2007-2013 oraz zapewnienie prawidłowego przygotowania projektów w celu poprawy ich realizacji, a także wsparcie potencjalnych beneficjentów programu

Działania:

 • Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO 2007-2013 oraz programowania na lata 2014-2020 – 2 projekty typu pipeline
 • Działania informacyjne i promocyjne
grupy beneficjent w rpo wim 2007 2013
Grupy beneficjentów RPO WiM 2007 - 2013
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST
 • administracja rządowa
 • szkoły wyższe,
 • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe,
 • przedsiębiorcy
 • instytucje otoczenia biznesu
 • jednostki naukowe
 • organizacje pozarządowe
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
 • zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych
grupy beneficjent w pomoc techniczna
Grupy beneficjentów „Pomoc techniczna”
 • Instytucja Zarządzająca programem,
 • jednostki wdrażające program,
 • potencjalni beneficjenci
 • jednostka programująca na lata 2014-2020
plan inwestycyjny
Plan Inwestycyjny
 • Plan Inwestycyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013:
 • Lista 16 projektów zatwierdzona przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 20 lipca 2006 r. z póź. zm.
 • Wartość całkowita: 498,32 mln euro
 • Wartość dofinansowania z EFRR: 366,99 mln euro
projekt uszczeg owienia rpo wim 2007 2013
Projekt Uszczegółowienia RPO WiM 2007-2013
 • 4 września 2007 r. – przyjęcie przez Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego projektu nr 1 Uszczegółowienia RPO WiM na lata 2007 – 2013
 • 21 września 2007 r. – przekazanie dokumentu do oceny formalnej Ministrowi Rozwoju Regionalnego
 • od 5 września br. do 5 października br. – proces konsultacji społecznych dokumentu:

- przesyłanie uwag do projektu Uszczegółowienia na odpowiednim kwestionariuszu zamieszczonym na stronie internetowej: www.warmia.mazury.pl

- trzy spotkania konsultacyjne z potencjalnymi beneficjentami w każdym z podregionów województwa

projekt uszczeg owienia rpo wim 2007 20131
Projekt Uszczegółowienia RPO WiM 2007-2013
 • 14 listopada 2007 r. – przyjęcie przez Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego zestawienia uwag zgłoszonych do projektu Uszczegółowienia RPO WiM 2007 – 2013 wraz ze sposobem ich rozstrzygnięcia;
 • Obecnie trwają prace nad nad kolejnym projektem Uszczegółowienia pod kątem uwag zgłoszonych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz w procesie konsultacji społecznych.
dzi kuj za uwag urz d marsza kowski wojew dztwa warmi sko mazurskiego www warmia mazury pl
Dziękuję za uwagę

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

www.warmia.mazury.pl