slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
potřeby PowerPoint Presentation
Download Presentation
potřeby

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

potřeby - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

potřeby . potřeba. stav (napětí) nedostatku nebo nadbytku něčeho pro organismus, co nás vede k činnostem , jednání, jimiž tuto potřebu uspokojíme ; napětí – nedostatek nebo nadbytek; vede k jednání – motivace; cíl – uspokojit potřebu; .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'potřeby' - aricin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pot eba
potřeba
 • stav (napětí) nedostatku nebo nadbytku něčeho pro organismus, co nás vede k činnostem, jednání, jimiž tuto potřebu uspokojíme;
  • napětí – nedostatek nebo nadbytek;
  • vede k jednání – motivace;
  • cíl – uspokojit potřebu;
slide3
1) primární potřeby (základní zejm. biologické):
 • potřeba dýchání, potravy, ochrany (před bolestí, chladem), spánku, sexu apod.;
slide4
2) sekundární potřeby (vyvíjejí se na základě primárních, zejm. sociální):
 • potřeba jistoty a bezpečí, sociálního styku, sounáležitosti, porozumění, výkonu, uznání, poznání, estetické potřeby, potřeba realizace záměrů apod.
slide5
pud – vrozená pohnutka činnosti, nutkání; např. pud pohlavní, mateřský;
 • zájem – získaný motiv spojený s dominantními hodnotami, projevuje se kladným vztahem člověka k předmětům nebo činnostem, které ho upoutávají po stránce poznávací nebo citové;
 • aspirace – snaha po sebeuplatnění, vyniknutí;
 • ideály – snaha připodobnit se vzorovým cílům – ideál životního stylu;
 • zvyk – tendence vykonávat za určitých okolností určité činnosti;
slide6
princip homeostázy – motivační proces udržování rovnováhy, zakódována optimální hladina, organismus průběžně pomocí senzorů monitoruje a příp. vyvolává činnost, která vede k obnovení rovnováhy; na rovině biologických potřeb; vrozené, instinktivní, ale kombinuje se s učením podmiňováním (hlad a chuť - podněcovány zrakovým a čichovým vnímáním potravin i rozhovorem o jídle), nasycení (uspokojení potřeby) – vede na určitou dobu k oslabení potřeby (redukce pudu, snížení napětí);
slide7
princip směřování k určité hladině aktivace, vzrušení – individuálně odlišná (lidé nevyhledávají jen klid a uspokojení, ale i např. vzrušení, nebezpečí v sportech);
 • princip dosahování cílů, překonání překážek na cestě k cílům, uspokojení ze sociální komunikace a kooperace, z naplnění životního smyslu;
maslowova pyramida pot eb
Maslowova pyramida potřeb
 • 5) tzv. metapotřeby – sebeaktualizace, seberealizace, poznávání, estetické potřeby;
 • 4) potřeba uznání, ocenění, kompetence– sebeúcty, úcty druhých;
 • 3) potřeba lásky a sounáležitosti– někam patřit, začlenění do skupin;
 • 2) potřeba bezpečí a jistoty– svoboda od strachu, úzkosti a zmatku – řád, struktura;
 • 1) fyziologické potřeby – kyslík, výživa;
baz ln pot eby mat j ek
bazální potřeby (Matějček)
 • potřeba stimulace
 • potřeba orientace
 • smysluplného učení
 • potřeba citové jistoty
 • potřeba seberealizace
 • potřeba otevřené budoucnosti
hodnota
hodnota
 • vlastnost, kterou jedinec přisuzuje objektu, situaci, události či činnosti ve spojitosti s uspokojováním potřeb a zájmů; vytvářejí se a postupně diferencují v procesu socializace, výběrem hodnot mohou být potřeby uspokojovány;
  • např. jedinec přisuzuje vysokou hodnotu materiálnímu zajištění, proto má potřebu vysokého výdělku;
hodnota1
hodnota
 • vlastnost, kterou jedinec přisuzuje objektu, situaci, události či činnosti;
 • ve spojitosti s uspokojováním potřeb a zájmů;
 • vytvářejí se a postupně diferencují v procesu socializace;
 • výběrem hodnot mohou být potřeby uspokojovány;
postoje
postoje
 • tendence člověka reagovat ustáleným způsobem na předměty, osoby, situace; odrážejí hodnotící vztah člověka k určité skutečnosti;

rozdíl mezi motivy a postoji: motivy aktivizují chování, postoje se projevují v jeho obsahu, např. motiv mateřské péče je aktivizován křikem dítěte, způsob reakce matky závisí na jejím postoji k dítěti;

slo ky postoje
složky postoje:
 • 1. poznání objektu; názory na něj – rozumová;
 • 2. citové hodnocení objektu; sympatie-antipatie – emocionální;
 • 3. pobídka k jednání či chování – volní;
typy postoj z hlediska vztah jedince a spole nosti
typy postojů z hlediska vztahů jedince a společnosti:
 • a) angažovanost – aktivní, pozitivní vůči společenskému hodnotovému systému;
 • b) konformita – vnější souhlas;
 • c) indiference – neutrální, nezájem;
 • d) nesouhlas;
 • e) aktivní odpor;
neuspokojov n m pot eb nebo nedosahov n m vyt en ch c l vznik
neuspokojováním potřeb nebo nedosahováním vytčených cílů vzniká :
 • 1) frustrace – stav zklamání, zmarnění jedince, vyvolaný překážkou, která způsobuje ohrožení, oddálení nebo znemožnění dosažení určitého cíle nebo uspokojení určité potřeby;
slide16
frustrační tolerance – stupeň odolnosti vůči frustraci (též stresu, konfliktu a psychické zátěži), projevuje se schopností snášet frustrační stav;
 • hladina tolerance je dána zejména konstitucí a výchovou, ale je ovlivnitelná zkušeností, emocionální podporou, terapií;
slide17
základní způsoby reakce na frustrační situaci:
 • agrese,
 • bagatelizace,
 • racionalizace,
 • kompenzace,
 • únik (útěk),
 • somatizace,
 • projekce,
 • regrese;
slide18
2) deprivace – stav chronického strádání, neuspokojování potřeb nebo nedosahování vytčených cílů, základní potřeby jsou na úrovni existenčního minima nebo klesají pod tuto úroveň; dlouhodobé následky;
slide19
fyzická/biologická (např. nedostatek spánku, jídla);
 • motorická (nemožnost dostatečného pohybu);
 • citová (např. nedostatek lásky a bezpečí);
 • senzorická (nedostatek podnětů);
 • sociální (např. sociální izolace);
slide20
substituční chování – chování, které nahrazuje nějaké přirozené uspokojení;
  • (např. nedostatek intimních vztahů může člověk substituovat příklonem k zvířatům;
ot zky
otázky ???
 • kdy je nenaplnění potřeby pro jedince přínosné?
 • jak naopak může nenaplnění potřeby jedince poškodit?
 • co je frustrační tolerance ?
 • které potřeby jsou nezbytné?
 • při frustraci – roste frustrační tolerance
 • při deprivaci
 • odolnosti vůči zátěži
 • především primární, ale také sekundární
poskl dej maslowovu pyramidu pot eb
poskládej Maslowovu pyramidu potřeb
 • potřeba někým být, něco v životě dokázat;
 • potřeba, abych něco zvládl, aby si mně lidé vážili;
 • potřeba někam patřit, aby mě měl někdo rád;
 • potřeba aby byly věci na svém místě, nebát se;
 • potřeba dýchat, jíst, spát, vylučovat;
 • potřeba někam patřit, aby mě měl někdo rád;
 • potřeba, abych něco zvládl, aby si mně lidé vážili;
 • potřeba někým být, něco v životě dokázat;
 • potřeba dýchat, jíst, spát, vylučovat;
 • potřeba aby byly věci na svém místě, nebát se;
poskl dej maslowovu pyramidu pot eb1
poskládej Maslowovu pyramidu potřeb
 • potřeba někým být, něco v životě dokázat;
 • potřeba, abych něco zvládl, aby si mně lidé vážili;
 • potřeba někam patřit, aby mě měl někdo rád;
 • potřeba aby byly věci na svém místě, nebát se;
 • potřeba dýchat, jíst, spát, vylučovat;
 • 5) metapotřeby –seberealizace;
 • 4) potřeba uznání, kompetence;
 • 3) potřeba lásky a sounáležitosti;
 • 2) potřeba bezpečí a jistoty;
 • 1) fyziologické potřeby;
pou it zdroje
Použité zdroje

PLHÁKOVÁ, A.: Učebnice obecné psychologie, Academia, Praha 2005. ISBN 80-200-1387-3

VÁGNEROVÁ, M.: Základy psychologie, Karolinum, Praha 2005. ISBN 80-246-0841-3

osobní poznámky ze studia Psychologie na FSS MU Brno

Pokudneníuvedenojinak, jsoupoužitéobjektyvlastníoriginálnítvorbouautora.