slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİM İ Tekliflerin Değerlendirilmesi Aşaması PowerPoint Presentation
Download Presentation
KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİM İ Tekliflerin Değerlendirilmesi Aşaması

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİM İ Tekliflerin Değerlendirilmesi Aşaması - PowerPoint PPT Presentation


 • 334 Views
 • Uploaded on

KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİM İ Tekliflerin Değerlendirilmesi Aşaması Alattin ÜŞENMEZ Kamu İhale Uzmanı (Mali Hizmetler Uzmanı) ausenmez24@gmail.com. Teklif Zarfının Hazırlanması.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİM İ Tekliflerin Değerlendirilmesi Aşaması' - ariana-jordan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
KAMU İHALE MEVZUATI

TEMEL EĞİTİMİ

Tekliflerin Değerlendirilmesi

Aşaması

Alattin ÜŞENMEZKamu İhale Uzmanı(Mali Hizmetler Uzmanı)ausenmez24@gmail.com

Alattin ÜŞENMEZ

teklif zarf n n haz rlanmas
Teklif Zarfının Hazırlanması
 • Zarfın yapıştırılan yeri ihaleye katılan aday veya istekli tarafından imzalanmalı,kaşe veya mühür basılmalı.
 • Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde;

*** zarfın yapıştırılan yerinin ortaklardan herhangi biri tarafından

---imzalanarak kaşelenmeli,

---veya mühürlenmeli.

Alattin ÜŞENMEZ

halenin ba lamas
İhalenin Başlaması

Alattin ÜŞENMEZ

İhale komisyonu,

ihale saatinde ihaleye başlar ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğunu bir tutanakla tespit ederek hazır bulunanlara duyurur.

İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler.

haleye kat lan stekli say s
İhaleye Katılan İstekli Sayısı
 • Soru: Açık ihalelerde teklif verilen ihale kalemine 3 istekliden az teklif veren olursa bu kalem alımı yapılabilir mi?
 • Cevap: İhalelerde en az kaç firma tarafından teklif verilirse "o ihale sonuçlandırılmalı" şeklinde asgari limitler bulunmamaktadır.
 • Bu nedenle ihaleye bir isteklinin teklif vermesi;

--Verdiği teklifin yaklaşık maliyetin altında veya eşit olması durumunda,

***İhalenin sonuçlandırılmasındaherhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Alattin ÜŞENMEZ

k smi tekliflerde haleye kat lan stekli say s
Kısmi Tekliflerde İhaleye Katılan İstekli Sayısı
 • Soru: Kısmi teklife açık olan bir ihalenin 5. kalemine yalnızca X firması teklif vermiş olsun.

-Bu 5. kalemin alımı yapılır mı?

--Yoksa bu durum ihale komisyonunun kararına mı bağladır ya da bu kalem yetersiz teklif verilmesi gerekçesiyle iptal mi edilir?

 • Cevap: Kısmi teklife açık olan ihalelerde de en az kaç firma tarafından teklif verilirse "o ihale sonuçlandırılmalı" şeklinde asgari limitler bulunmamaktadır.
 • Bu nedenle; İlgili kısmın alımının yapılmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Alattin ÜŞENMEZ

bir halenin sonu land r lmas nda stekli say s
Bir İhalenin Sonuçlandırılmasında İstekli Sayısı
 • Bir ihalenin SONUÇLANDIRILABİLMESİ İÇİN ihale komisyonu ihaleye katılan istekli sayısına bağlı kalmaksızın:
 • Sunulan EN DÜŞÜK FİYATIN yaklaşık maliyete eşit veya altında olması,
 • Sadece bir isteklinin teklif vermesi halinde;

--Fiyatın uygun olması,

--İhaleye/o kısma itiraz olmadı ise,

--Zeyilname taleplerinde bulunulmadı ise,

**İhale komisyonunun “rekabet oluşmadı veya yetersiz teklif verilmesi” gerekçelerini ileri sürmesine ve ihaleyi “iptal” etmesine gerek bulunmamaktadır.

 • Tabii ki ihale komisyonu bu yorumu yapabilmeli.
 • Komisyon burada “iptal” yetkisini de kullanabilecektir.

Alattin ÜŞENMEZ

g revli olmayan ki inin komisyonda yer almas
Görevli Olmayan Kişinin Komisyonda Yer Alması
 • Komisyonda olmayan bir kişinin,

üyelerden birisinin yerine tutanaklara imza atması,

Kanunun “Komisyon” ile ilgili düzenlemenin yapıldığı maddeye aykırı bir durumdur.

***İhalenin iptal sebeplerini oluşturmaktadır.

KİK Karar No:2006/UM.Z-2534

Alattin ÜŞENMEZ

teklif zarflar n n ncelenmesi teklif zarf n n uygun olmamas
Teklif Zarflarının İncelenmesi(Teklif Zarfının Uygun Olmaması)
 •  Başvuru ya da teklif zarfının uygun olmadığının anlaşılması halinde, söz konusu zarfın ön ve arka yüzünün fotokopisi çekildikten sonra başvuru veya teklif zarfı açılmaksızın iade edilecektir.
 • Başvuru veya teklif zarfının fotokopisi ise idare tarafından ihale işlem dosyasında muhafaza edilecektir.

Alattin ÜŞENMEZ

uygun olmayan teklif zarf n n sonradan a lmas
Uygun Olmayan Teklif Zarfının Sonradan Açılması
 • İhale komisyonu tarafından gerekli şartları taşımadığı için

değerlendirmeye alınmayan ve iade edilen zarfın,

yapılan itiraz sonucu

****ihaleden sonra kabul edip açılması,

Kanunun Temel İlkelerinden “saydamlık ve saydamlık” ilkelerine aykırı bir durumdur.

 • Teklif zarfları hep birlikte ve isteklilerin huzurunda açılmalıdır.
 • İlk oturumda açılmayan teklif zarfının daha sonra açılmasına karar verilmemelidir.
 • Açılmasına karar verilmesi durumunda,

ihalenin iptal edilmesi gerekir.

Alattin ÜŞENMEZ

tekliflerin al nmas ve a lmas yakla k maliyet a klamas
Tekliflerin Alınması ve Açılması(Yaklaşık Maliyet Açıklaması)
 • Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.
 • İhale komisyonu tarafından yaklaşık maliyetin, teklif fiyatları ile birlikte,

pazarlık usulü ile yapılan ihalede ise son yazılı fiyat teklifleri ile birlikte

açıklanması gerekmektedir.

Alattin ÜŞENMEZ

tekliflerin al nmas ve a lmas yakla k maliyetin a klanmas a klanmamas
Tekliflerin Alınması ve Açılması(Yaklaşık Maliyetin Açıklanması-Açıklanmaması)

Bu çerçevede, ihale komisyonu tarafından teklif zarflarının incelenmesinin ardından, teklif zarfları açılmadan önce yaklaşık maliyet açıklanacaktır.

Ancak, isteklilerce sunulan teklif zarflarının hiçbirinin uygun olmadığının anlaşılması halinde, yaklaşık maliyet açıklanmayacaktır.

Alattin ÜŞENMEZ

tekliflerin al nmas ve a lmas pazarl k usul yle yap lan halelerde yakla k maliyetin a klanmas
Tekliflerin Alınması ve Açılması(Pazarlık Usulüyle Yapılan İhalelerde Yaklaşık Maliyetin Açıklanması )
 • Pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde,

yaklaşık maliyet son yazılı fiyat teklifleri ile birlikte açıklanacaktır.

Ancak, son yazılı fiyat teklifini sunmayan isteklilerin ilk teklifleri son teklifi olarak kabul edileceğinden,

***son yazılı tekliflerin verilip verilmediğine,

**teklif zarfları ve tekliflerin usulüne uygun olup olmadığına bakılmaksızın,

son yazılı fiyat tekliflerinin verileceği tarih ve saatte yaklaşık maliyet açıklanacaktır.

Alattin ÜŞENMEZ

belge kontrol tutana
Belge Kontrol Tutanağı
 • Aday veya isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığına ilişkin kontrolün her bir belge için ayrı ayrı yapılması gerekmektedir.
 • Yapılan uygulamalarda ve itirazen şikayet başvurularından, bazı idarelerin bu tutanağıher bir belgenin durumunu belirtecek şekilde düzenlemedikleri,

***gruplandırılmış şekilde düzenlenmiş tutanak üzerinden yapılan değerlendirmelerde idareler ile adaylar veya istekliler arasında ihtilaflar ortaya çıktığı görülmüştür.

Alattin ÜŞENMEZ

birinci oturuma li kin tutanaklar n steklilere verilmesi
Birinci Oturuma İlişkin Tutanaklarınİsteklilere Verilmesi
 • İhale komisyonu tarafından düzenlenen

**Belge Kontrol Tutanağı,

** Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanakların

Komisyon başkanı tarafından onaylı birer örnekleri, oturum kapatılmadan isteklilere verilmelidir.

Buna ilişkin tutanak da imza altına alınmalıdır.

Alattin ÜŞENMEZ

birinci oturuma li kin tutanaklar n steklilere verilmesinin avantaj
Birinci Oturuma İlişkin Tutanakların İsteklilere Verilmesinin Avantajı
 • Bu Tutanakların 1. OTURUM kapatılmadan isteklilere verilmesi:
 • İsteklilerin daha sonra bu oturuma ilişkin yapacağı çeşitli itirazları engellemiş olacaktır.
 • İhale komisyonunun tutanakları, istekliler tarafından kontrol edilerek yapılan hatalar düzeltilebilir.
 • Zarfından eksik belge çıkanlar ise anında dosyalarını inceleyebilir ve böylece,

---Eksiklik konusunda KOMİSYONDAN şüphe edilmemiş olur.

Alattin ÜŞENMEZ

tekliflerin a lmas 2 oturum yasakl l k teyidi
Tekliflerin Açılması (2. Oturum)(Yasaklılık Teyidi)
 • İsteklilerin tekliflerinin detaylı bir şekilde incelenmesine geçilmeden önce

tüm isteklilerin yasaklılık incelemesinin 4734/11’e göre yapılması, ihale komisyon çalışmalarını kolaylaştıracaktır.

***Yasaklı olanların dosya incelemesine geçilmemelidir.

Alattin ÜŞENMEZ

tekliflerin a lmas 2 oturum hale dok man n sat n ald klar na li kin belge
Tekliflerin Açılması (2. Oturum)(İhale Dokümanını Satın Aldıklarına İlişkin Belge)
 • İhale Dokümanı Almayan Kişiler İhaleye Katılırsa Nasıl Bir İşlem Yapılmalıdır?
 • Başvuru veya teklif zarfı içinde sunulacak belgeler arasında aday veya isteklilerin ön yeterlik veya ihale dokümanını satın aldıklarına ilişkin belge bulunmamaktadır.
 • Bu nedenle, idarelerce söz konusu belgenin başvuru veya teklif kapsamında sunulması istenmeyecektir.

Alattin ÜŞENMEZ

tekliflerin a lmas 2 oturum hale dok man n sat n ald klar na li kin belge1
Tekliflerin Açılması (2. Oturum)(İhale Dokümanını Satın Aldıklarına İlişkin Belge)
 • İhale Dokümanı Almayan Kişiler İhaleye Katılırsa Nasıl Bir İşlem Yapılmalıdır?
 • Ancak, ihale komisyonu tarafından başvuru veya teklif zarfları incelenecek ve yapılan bu inceleme sonucunda başvuru veya teklif zarfı açılan aday veya isteklilerin doküman satın alıp almadıkları,

idare tarafından düzenlenen ve bir nüshası idarede bulunan dokümanın satın alındığına ilişkin formlardan kontrol edilecek,

Alattin ÜŞENMEZ

stekli olabilecek s fat n n kazan lma ekilleri dok man n sat n al nmas
İstekli Olabilecek Sıfatının Kazanılma Şekilleri(Dokümanın Satın Alınması)
 • İhaleye katılmak için ihale dokümanının idarece her sayfası onaylanmış örneğinin idareden satın alınması,

*** EKAP üzerinden münferiden e-imza kullanmaya yetkili kişiler tarafından e-imza kullanılarak indirilmesi,

halinde;

İstekli olabilme sıfatı kazanılmış olacaktır.

*****EKAP üzerinden e-imzasız doküman indirilmesi,bu sıfatın kazanılmasını sağlamayacaktır.

Alattin ÜŞENMEZ

hale dok man n sat n ald klar na li kin belge elenme nedeni
İhale Dokümanını Satın Aldıklarına İlişkin Belge(Elenme Nedeni)

Doküman satın almadığı halde teklif verdiği anlaşılanların başvuru veya teklifleri;

4734 sayılı Kanunun 28 inci maddesindeki “… İhale ve ön yeterlik dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur.” hükmü çerçevesinde anılan Kanunun 37 nci maddesi uyarınca değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Alattin ÜŞENMEZ

ticaret sicil gazetesi mza sirk s
Ticaret Sicil Gazetesi &İmza Sirküsü
 • Ticaret sicil gazetesinde yer alan ortaklar ile imza sirküsünde belirtilen ortakların/yönetim kurulunun aynı olmasına dikkat edilmelidir.
 • İkisi arasında tutarsızlık olması halinde,
 • “Bilgi Tamamlattırma” prensibi çerçevesinde,

son durumu gösterir bilgilerin tamamlattırılması gerekir.

Alattin ÜŞENMEZ

mzalar n farkl l
İmzaların Farklılığı
 • Teklif zarfının üzerindeki imzaların zarftan çıkan imza sirküsünden farklı olması durumunda;
 • İsteklinin zarfın üzerindeki imzayı kabul etmesi halinde, teklif geçerlidir.
 • KİK Karar No: 2008/UY.Z-1586

Alattin ÜŞENMEZ

k smi teklifte teminat
Kısmi Teklifte Teminat
 • İstekliler, teklif ettiği kalemlerin/kısımların toplam bedeliüzerinden geçici teminat sunmaları gerekmektedir.
 • Fakat, teminat miktarının teklif verilen kısımların tamamını karşılamaması durumunda,

***Teminatın yetersiz kaldığı kısımlarda İsteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yerine,

---İsteklinin teklifinin tamamının değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

Alattin ÜŞENMEZ

birim fiyat teklif cetvelinde ondal k durum
Birim Fiyat Teklif CetvelindeOndalık Durum
 • Kısmi teklife izin verilip verilmediğine bakılmaksızın,
 • Birim fiyat üzerinden teklif alınan tüm ihalelerde istekliler,

**birim fiyatları,

**birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları,

virgülden sonra2 ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verebilirler.

Alattin ÜŞENMEZ

birim fiyat teklif cetvelinde ondal k durum toplam teklif
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Ondalık Durum(Toplam Teklif)
 • Toplam teklif tutarı, virgülden sonra en yakın 2 ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılmalıdır.
 • Yuvarlama işleminde,

--yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanmalı,

---yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmamalıdır.

Alattin ÜŞENMEZ

birim fiyat teklif cetvelinde ondal k durum k smi teklif toplam
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Ondalık Durum(Kısmi Teklif Toplamı)
 • Kısmi teklifin tek kalemden oluşması durumunda

birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutar,

***en fazla virgülden sonra 2 ondalık basamaklı olacak şekilde verilmelidir.

 • Kısmi teklifin birden çok kalemden oluşması halinde ise,

*** bu kalem tutarlarının toplanması sonucu bulunan kısım toplam tutarı,

en fazla virgülden sonra 2 ondalık basamaklı olacak şekilde verilmelidir.

Alattin ÜŞENMEZ

aritmetik hata ve yuvarlama
Aritmetik Hata ve Yuvarlama

****Birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda hata olması durumunda;

aritmetik hata olduğu kabul edilecek ve teklif doğrudan değerlendirme dışı bırakılacaktır.

***Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde,

isteklinin aritmetik hata yapılan kısma ilişkin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak,

teklif verdiği diğer kısımlar üzerinden ihale sonuçlandırılacaktır.

Alattin ÜŞENMEZ

yakla k maliyetin zerindeki teklifler t m tekliflerin
Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler(Tüm Tekliflerin)
 • İhale komisyonu (İdare değil);
 • a) Yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,
 • b) Yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,
 • c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,
 • Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese etmeli ve yapılan bu işlemleri bir tutanak altına almalıdır.

Alattin ÜŞENMEZ

yakla k maliyetin zerindeki teklifler komisyonun takdir yetkisi
Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler(Komisyonun Takdir Yetkisi)
 • İhale komisyonu yapılan değerlendirme sonucunda:
 • Bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak,

**teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi ve varsa ikinci teklifi belirlemek,

---veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda,

takdir yetkisine sahiptir.

Alattin ÜŞENMEZ

slide31
Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler(Yaklaşık Maliyet Çalışmasında Düşük Teklif Verenin İhaleye Katılmaması)
 •  Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde:

*** idarenin ek ödeneğinin bulunması,

*** ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması,

durumlarında teklifler,

kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebilir.

 • Bu durumda sorumluluk idareye aittir.

Alattin ÜŞENMEZ

irket ortaklar n n ayn olmas alternatif teklif
Şirket Ortaklarının Aynı Olması (Alternatif Teklif)
 • Kısmi teklife açık bir ihalede, ortakları aynı olan 2 ayrı firmanın;
 • İhalenin farklı kalemlerine teklif vermiş olmaları nedeniyle, alternatif teklif olarak değerlendirilmemelidir.
 • Yasaklama kararı da 2 firma için uygulanmamalıdır.
 • KİK Karar No: 2008/UM.Z-1721

Alattin ÜŞENMEZ

b t n tek reddi ve halenin ptal edilmesi
Bütün Tek. Reddi ve İhalenin İptal Edilmesi

Alattin ÜŞENMEZ

İhale komisyonu kararı üzerine;

İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

İdare, bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyleherhangi bir yükümlülük altına girmez.

b t n tek reddi ve halenin ptal edilmesi dari lemlerin yarg ya a kl
Bütün Tek. Reddi ve İhalenin İptal Edilmesi(İdari İşlemlerin Yargıya Açıklığı)

Alattin ÜŞENMEZ

İhalenin iptal edilmesi halinde,bu durum bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilmelidir.

İptal gerekçesinin istekliler tarafından idari yargı yoluna başvurularak iptali istenebilir.

Bu nedenle, ihale iptal edilirken gerekçelerinin tamamının dayanaklarıyla birlikte ortaya konulması gerekmektedir.

halenin karara ba lanmas ve onaylanmas yasakl l k teyidi
İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması(Yasaklılık Teyidi)

Alattin ÜŞENMEZ

Yapılan değerlendirmeler sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır ve ihale komisyonunca alınan gerekçeli karar ihale yetkilisinin onayına sunulur.

İhale yetkilisinin onayından önce idare,

***ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklininihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kurumdan teyit ederek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır.

halenin karara ba lanmas ve onaylanmas yasakl olunmas
İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması(Yasaklı Olunması)

Alattin ÜŞENMEZ

Her iki isteklinin de yasaklı olduğunun anlaşılması durumunda;

***ihale yetkilisince ihale kararı onaylanamaz ve ihale iptal edilir.

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç 5 iş günü içinde ihale kararını onaylar

veya

*****gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

hale karar n n tebli i
İhale Kararının Tebliği
 • Kesinleşen ihale kararı,

--- ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç 3 gün içinde,

***ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere,

++alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

Alattin ÜŞENMEZ

hale karar na tiraz
İhale Kararına İtiraz
 • İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde 5 gün,

diğer hallerde ise 10 gün geçmedikçe,

 • (Bu süre zarfında itiraz olabileceğinden dolayı)
   • Ön mali kontrol işlemleri yapılamaz,

****Sözleşme imzalanamaz.

Alattin ÜŞENMEZ

slide39
Alattin ÜŞENMEZ

TEŞEKKÜRLER!

Alattin ÜŞENMEZ

Kamu İhale Uzmanı

(Mali Hizmetler Uzmanı)

ausenmez24@gmail.com