upphovsr tt l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Upphovsrätt PowerPoint Presentation
Download Presentation
Upphovsrätt

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Upphovsrätt - PowerPoint PPT Presentation


 • 163 Views
 • Uploaded on

Upphovsrätt. FALK-konferens 25- 26 maj 2005. Lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Bygger på internationella konventioner som Bernkonventionen och Världskonsventionen. Konventionerna innehåller minimirättigheter.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Upphovsrätt' - aria


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
upphovsr tt

Upphovsrätt

FALK-konferens 25- 26 maj 2005

lagen 1960 729 om upphovsr tt till litter ra och konstn rliga verk
Lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
 • Bygger på internationella konventioner som Bernkonventionen och Världskonsventionen.
 • Konventionerna innehåller minimirättigheter.
 • Principen om nationell behandling: konventionslandet måste ge andra länders upphovsmän samma rättigheter som de egna upphovsmännen.
eu och upphovsr tten
EU och upphovsrätten
 • EU:s direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället.
 • Regeringens proposition 2004/05:110 Upphovsrätten i informationssamhället
uppl gg
Upplägg
 • Upphovsrättens grundläggande bestämmelser
 • Inskränkningarna i upphovsrätten
 • Upphovsrätten och offentlighetsprincipen
litter ra verk
Litterära verk
 • Skönlitteratur
 • Facklitteratur
 • Kartor
 • Datorprogram
 • databaser
konstn rliga verk
Konstnärliga verk
 • Teater
 • Musik
 • Film
 • Konstverk
 • Byggnader
 • Brukskonst
 • Fotografiska verk
utm rkande drag hos upphovsr tten
Utmärkande drag hos upphovsrätten
 • Skyddar formen men inte innehållet i ett verk
 • Formen måste uppnå ”verkshöjd” för att skyddas av upphovsrättslagen
 • Upphovsrätt kräver inga formaliteter
 • Intrång kan leda till både straff och skadestånd
upphovsmannens ekonomiska r ttigheter
Upphovsmannens ekonomiska rättigheter
 • Rätten att mångfaldiga ett verk (exemplarrätten)
 • Rätten att göra verket tillgängligt för allmänheten genom
 • offentligt framförande,

b) sprida exemplar av verket

c) offentlig visning

upphovsmannens ekonomiska r ttigheter forts
Upphovsmannens ekonomiska rättigheter (forts.)

Överföring till allmänheten införs som begrepp från och med 2005-07-01.

(proposition 2004/2005:110)

upphovsmannens ideella r ttigheter
Upphovsmannens ideella rättigheter
 • Rätten att bli namngiven som upphovsman.
 • Rätten att motsätta sig att verket ändras eller görs tillgängligt för allmänheten i en form eller ett sammanhang som är kränkande för upphovsmannen.
n rst ende r ttigheter
Närstående rättigheter
 • Utövande konstnärer (skådespelare, sångare, dansare).
 • Skivbolag
 • Radio- och TV-bolag
 • Katalogframställare
 • Fotografer
inskr nkningar i upphovsr tten 2 kap upphovsr ttslagen
Inskränkningar i upphovsrätten (2 kap. upphovsrättslagen)
 • Andra har en begränsad rätt att använda upphovsrättsligt skyddade verk utan upphovsmannens tillstånd.
 • En förutsättning är att verket utgivits eller offentliggjorts, dvs. lovligen har gjorts tillgängligt för allmänheten.
 • Inskränkningarna omfattar endast upphovsmannens ekonomiska rättigheter.
inskr nkningar i upphovsr tten forts
Inskränkningar i upphovsrätten (forts.)
 • Var och en får framställa enstaka exemplar av offentliggjorda verk för enskilt bruk (12 § upphovsrättslagen).
 • I nya lagen byts ”enstaka exemplar” ut mot ”ett eller några få exemplar” och ”enskilt bruk” mot ”privat bruk”.
inskr nkningar i upphovsr tten forts15
Inskränkningar i upphovsrätten (forts.)
 • Var och en får citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet (22 § upphovsrättslagen).
 • Citatet skall ske i syfte att belysa, kritisera eller understryka det man själv skriver.
 • Ett citat får inte vara för långt.
inskr nkningar i upphovsr tten forts16
Inskränkningar i upphovsrätten (forts.)
 • Upphovsmannens rätt ”konsumeras” i vissa fall.
 • Ett exemplar av ett litterärt eller musikaliskt verk som har överlåtits med upphovsmannens samtycke får spridas vidare genom t.ex. för-säljning, dock inte uthyrning (upphovsrättslagen 19 §).
 • När ett verk har utgivits får de exemplar som omfattas av utgivningen visas offentligt. Motsvarande gäller om upphovsmannen har överlåtit exemplar av konstverk (upphovs-rättslagen 20 §).
inskr nkningar i upphovsr tten forts17
Inskränkningar i upphovsrätten (forts.)

Arkiv och bibliotek har rätt att framställa exemplar av verk, dock inte datorprogram,

1. för bevarande-, kompletterings- eller forskningsändamål,

2. för utlämning till lånesökande av enskilda artiklar eller korta avsnitt eller av material som av säkerhetsskäl inte bör lämnas ut i original eller

3. för användning i läsapparater.

(upphovsrättslagen 16 §)

inskr nkningar i upphovsr tten forts18
Inskränkningar i upphovsrätten (forts.)
 • Det finns också en möjlighet för arkiv och bibliotek att på begäran av en lånesökande framställa kopior för dennes privata bruk (12 § upphovsrättslagen).
 • Exemplarframställning till lånesökande och för användning i läsapparater får idag endast ske genom reprografiskt förfarande. Enligt lagförslaget kommer det i framtiden få ske med valfri teknik.
 • Enligt lagförslaget kommer arkiv och bibliotek också kunna sluta avtalslicenser om spridning av material till lånesökande digitalt.
inskr nkningar i upphovsr tten forts19
Inskränkningar i upphovsrätten (forts.)

Allmänna handlingar skall oavsett upphovsrätten tillhandahållas enligt 2 kap. tryckfrihetsförord-ningen.

(upphovsrättslagen 26 b §)

allm nna handlingar
Allmänna handlingar

Upprättade allmänna handlingar som inte omfattas av upphovsrätt är

1) Författningar

2) Beslut av myndigheter

3) Yttranden av svenska myndigheter

4) Officiella översättningar

Upphovsrätt gäller dock till verk vilka ingår i en handling som avses ovan om det är fråga om

1) kartor

2) alster av bildkonst

3) musikaliska verk eller

4) diktverk

allm nna handlingar forts
Allmänna handlingar (forts.)

Övriga myndigheters handlingar upphovsrätts-lagen får återges utan ersättning. Upphovsmannens ideella rätt måste dock respekteras.

För följande verk krävs dock tillstånd:

1) kartor

2) tekniska förebilder

3) datorprogram

4) verk som skapats för undervisning

5) verk genom vetenskaplig forskning

6) bildkonst

7) musik

8) diktverk

9) verk av vilka exemplar genom en myndighets försorg tillhandahålls allmänheten i samband med affärsverksamhet

allm nna handlingar forts22
Allmänna handlingar (forts.)

Scientologiregeln i sekretesslagen:

Sekretess gäller för upphovsrättsligt skyddat verk som inte kan antas sakna kommersiellt intresse om det inte anses offentliggjort och kommit till myndigheten utan rättighetsinne-havarens samtycke.

(sekretesslagen 8 kap. 27 §)