ogres novada pa vald bas 2013 gada pamatbud ets n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ogres novada pašvaldības 2013. gada pamatbudžets PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ogres novada pašvaldības 2013. gada pamatbudžets

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Ogres novada pašvaldības 2013. gada pamatbudžets - PowerPoint PPT Presentation


 • 174 Views
 • Uploaded on

Ogres novada pašvaldības 2013. gada pamatbudžets. Lielākais 2013. gada budžeta ieņēmumu īpatsvars ir nodokļu ieņēmumiem – Ls 13 384 276 Budžeta iestāžu ieņēmumi – Ls 9 619 850, to lielāko daļu veido PA “Mālkalne” ieņēmumi. Valsts budžeta transferti ir 15,9% jeb Ls 4 449 062.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Ogres novada pašvaldības 2013. gada pamatbudžets


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Lielākais 2013. gada budžeta ieņēmumu īpatsvars ir nodokļu ieņēmumiem – Ls 13 384 276
 • Budžeta iestāžu ieņēmumi – Ls 9 619 850, to lielāko daļu veido PA “Mālkalne” ieņēmumi.
 • Valsts budžeta transferti ir 15,9% jeb Ls 4 449 062.
 • Pašvaldību budžeta transferti 2013.gada budžetā veido tikai 1,5% jeb Ls 429 000.
 • Vismazākais īpatsvars - 0,3% - ir nenodokļu ieņēmumiem Ls 91 727.
slide3
Lielāko 2013. gada budžeta ieņēmumu īpatsvaru veido nodokļu ieņēmumi - 71,7%.
 • Otrs lielākais ieņēmumu veids ir Valsts budžeta transferti – 19,4% jeb Ls 3 631 256.
 • Pēc īpatsvara trešais ieņēmumu veids kopējā budžeta ieņēmumu struktūrā ir budžeta iestāžu ieņēmumi 6,6% jeb Ls 1 239 903;
 • Pašvaldību budžeta transferti ir Ls 329 000 un nenodokļu ieņēmumi - Ls 90 457.
slide4
2013.gadā nodokļu ieņēmumi samazinās par 3,1%, bet pret 2012.gadā sākotnēji plānotajiem tie ir par 3,1 % lielāki;
 • Tai sk.
 • iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumos tiek plānoti Ls 12 122 870 jeb 90,6% no nodokļu ieņēmumiem;
 • nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumos 2013. gadā tiek plānoti Ls 1 221 406;
 • azartspēļu nodokļa īpatsvars ir neliels - 0,3% jebLs 40 000.
slide5
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumus galvenokārt ietekmē pašvaldības teritorijā dzīvojošo un tautsaimniecībā nodarbināto iedzīvotāju skaits, darba samaksa, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamā minimuma un atvieglojumu apmērs, kā arī minimālā darba alga. 2013.gadā IIN ietekmē likmes samazināšanās par 1%. Šogad nemainās neapliekamais minimums un minimālā darba alga, bet atvieglojumu apmēru par apgādājamiem ar 1.jūliju paredzēts palielināt. Arī 2013.gada budžetā noteikts, ka pašvaldības saņems 80% iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu un valsts budžets - 20%. IIN ieņēmumi 2013. gadā tiek plānoti Ls 12 122 870 apmērā, kas ir par Ls 380 234 jeb 3,0 % mazāk nekā 2012. gadā. Pa ceturkšņiem IIN plānots saņemt 20%; 24%; 27%; 29% apmērā.
slide6
Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumos 2013. gadā tiek plānoti Ls 1 221 406, kas ir par Ls 47 656 jeb 3,8 % mazāk nekā 2012. gadā. Ir ņemts vērā un prognozēts samazinājums saskaņā ar Saistošajiem noteikumiem „Par nekustamā īpašuma nodokli Ogres novada pašvaldībā” un izmaiņām likumā “ Par nekustamā īpašuma nodokli”.
slide7
Salīdzinot ar 2012. gadu kopumā ieņēmumi ir samazinājušies par 10 %.
 • Analizējot pa budžeta veidiem redzam, ka nedaudz palielinājušies ir pašvaldību budžetu transferti un budžeta iestāžu ieņēmumi.
 • Savukārt samazinājušies: nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi un Valsts budžeta transferti, jo mērķdotācijas plānotas tikai 8 mēnešiem.
slide8
Konsolidētajā budžetā lielākais izdevumu īpatsvars ir pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai 27,6% jeb Ls 9 511 606.
 • Kā nākošais izdevumu ziņā lielākais paredzētais finansējums ir izglītībai - Ls 8 949 944.
 • Trešais lielākais izdevumu apjoms ir vides aizsardzībai - 13,6% jeb Ls 4 695 643.
 • Tiem seko ekonomiskai darbībai paredzētais finansējums - 10,0% jeb Ls 3 450 444;
 • Piektais lielākais izdevumu apjoms – 8,9% - ir izdevumu kategorijā ir “vispārējie valdības dienesti” - Ls 3 079 225, t.sk. izpildvarai Ls 2 091 342.
slide9
Izdevumu ziņā lielākais paredzētais finansējums ir izglītībai - 37,0% jeb Ls 8 949 944.
 • Ekonomiskajaii darbībai plānoto izdevumu apjoms veido 13,1% jeb Ls 3 167 588.
 • Nākošais lielākais pēc izdevumu apjoma ir “vispārējie valdības dienesti” - 12,7% jeb Ls 3 079 225, tai sk. izpildvarai 8,6 %.
 • Tiem seko nākošais izdevumu īpatsvars - 9,9% jeb Ls 2 406 732 - vides aizsardzībai.
 • Sociālajai aizsardzībai plānoti 9,0% budžeta izdevumu - Ls 2 176 976.
 • Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai paredzētais finansējums ir 8,8% jeb Ls 2 130 891.
slide10
Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijām plānots Ls 2 091 342 liels finansējums, pieaugums 4,9%; īpatsvars pret kopējo izpildi - 6,1%.
 • Pašvaldību budžetu valsts iekšējā parāda darījumi ir 13,5 % jeb Ls 414 583.
 • Norēķiniem ar citu pašvaldību izglītības iestādēm plānoti Ls 290 000,a kas ir 9,4% šajā izdevumu kategorijā.
 • Izdevumiem neparedzētiem gadījumiem paredzētais finansējums ir 9,2% jeb Ls 283 300, kas ir 0,8% pret kopējo izpildi.
slide11
Vispārējas ekonomiskas darbības vadības izdevumu īpatsvars ir 0.9 % jeb Ls 30 266.
 • Lauksaimniecībai finansējums - 0,1% jeb Ls 4 177.
 • Mežsaimniecības izdevumu īpatsvars ir 0,04% jeb Ls 1 241.
 • Būvvaldei paredzētais finansējums - 5.8% jeb Ls 200 432.
 • Vislielākais izdevumu īpatsvars - 85,8% jeb Ls 2 960 536 paredzēts kategorijai “Autotransports”.
 • 7,4% jeb Ls 253 792 plānoti pašvaldību aģentūrai "Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra".
slide12
Atkritumu apsaimniekošanas izdevumu īpatsvars ir 25,9% jeb Ls 1 214 400.
 • Notekūdeņu apsaimniekošanai finansējums - Ls 2 232 514 jeb 47,5%.
 • Vides piesārņojuma novēršanai un samazināšanai izdevumu īpatsvars ir 26,6 % jeb Ls 1 248 729.
slide13
Projektēšanai paredzētais finansējums ir Ls 60 220 jeb 0,6 %.
 • Ūdensapgādes izdevumu īpatsvars ir 1,9% jeb Ls 180 256.
 • Ūdenssaimniecības attīstības projektu pagastos paredzētais finansējums - 2,2% jeb Ls 212 441.
 • Ielu apgaismošanai plānotie izdevumi - Ls 247 507 jeb 2,6%;
 • Vislielākais izdevumu īpatsvars - 92,6% jeb Ls 8 811 182 ir pārējā mājokļu apsaimniekošana, kur lielāko daļu veido PA “Mālkalne” izdevumi - Ls 7 872 003.
slide19
Speciālā budžeta ieņēmumus veido:
 • dabas resursu nodoklis Ls 41 100;
 • autoceļu (ielu) fonds Ls 333 082;
 • pārējais speciālais budžets Ls 5 120.
slide20
Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu ieņēmumi tiek plānoti piesardzīgi - Ls 9 500, un 2013.gadā paredzēts izlietot jau saņemtos ziedojumus.