Download
com resolem les preguntes sobre literatura n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Com resolem les preguntes sobre literatura? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Com resolem les preguntes sobre literatura?

Com resolem les preguntes sobre literatura?

143 Views Download Presentation
Download Presentation

Com resolem les preguntes sobre literatura?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 1a AVALUACIÓ Comresolem les preguntes sobre literatura?

  2. 1. Explica en quina mesura el contextsociopolíticdelsanysposteriors a la Guerra Civil finsalsanys 70 condiciona la producció narrativa de l’època. • Després de consultar diverses fonts, estarem d’acord que en la nostra resposta CALDRÀ PARLAR bàsicament dels següents punts: ■ Acabada la Guerra Civil Espanyolacomença la política governamentalde repressió política, cultural i lingüística. CONSEQÜÈNCIES: • 1.- Dificultats per a una producción narrativa normal. • 2.- Exili exterior i exili interior. La literatura de l'exili. • 3.- Etapes i tretsméscaracterísticsde la narrativa catalana de la postguerra. Principalstendències i autors.Podemorganitzar-los per dècadesondestacarem: a) La tendència o tendències b) Tretscaracterístics c) Escriptors i obres que destaquen

  3. 2. Explica les característiquesmésimportantsde l’obraliteràriad’Enric Valor. Després de la consulta de material, i ben comprés l’enunciat de la pregunta, segurament, us haureu adonat que caldrà: 1.- Fer una breu introducció sobre el treball d’Enric Valor com a gramàtic i remarcar que ens centrarem en la seua obra narrativa. ■ Per explicar l’obra narrativa de Valor, haurem de classificar i caracteritzar: ▪ Lesrondalles: tretscaracterístics (temes, personatges, llenguatge…) ▪ Les seuesnovel·les. CiteuL’ambiciód’Aleix i les novel·les del cicle de Cassana i exposeuelstretscaracterístics. ▪ I per acabar, comsempre, escriurem una xicotetaconclusió final de la importància de la seua obra.

  4. 3. La produccióliteràriade MercèRodoredaincideixsobre la psicologiadelspersonatges. Estàsd’acordamb esta asseveració? Explica per què. Idea clau de la qüestió Caldrà parlar dels següents punts: 1.- Fer una breu caracterització de la situació i de la novel·la psicològica que concretarem en Rodoreda per acabar concloent que la narrativa Rodorediana incideix en la psisocologia dels personatges. La resposta inclourà els següents punts: ■ Conseqüències de la Guerra Civil i l’exili com a entrebancs per a la producció narrativa i per a seguir noves tendències. Conseqüències per a Mercè Rodoreda (circumstàncies claus de la seua vida) que condicionen la seua producció literària (diem “literària” perquè recordeu que també fa poesia i fins i tot teatre). Destaquem la novel·la psicològica; citem títols: Aloma, La plaça del diamant... ■ Breu caracterització de la novel·la psicològica com a corrent literari (per exemple citar les característiques més importants i veure com afecten les protagonistes de Mercè Rodoreda, sobretot referides a la psicologia dels personatges). ■ Conclusió que arreplegue el fet que per tot el que s’ha comentat, és evident que la narrativa de Mercè Rodoreda incideix en la psicologia dels personatges.

  5. 4. Quèdestacaries de la narrativa delsanys 70 fins a l’actualitat? Reflexiona, sobretot, entorn de les novetats en la tècnicaliteràriai del context sociocultural. La resposta es pot organitzar seguint el fil de les dècades. ■ Parlarem, molt breument dels aspectes més remarcables del context sociocultural. ■ Parlar de les tendències i de les tècniques literàries utilitzades. ■ RECORDEUcitar alguns autors i obres característics dels diferents tipus de producció. ■ Sempre cal acabar la redacciódelscontingutsamb una conclusió. FONTS DE CONSULTA on podeu trobar material aprofitable (NO copiable literalment) per als diferents punts (la millor redacció serà la que feu vosaltres perquè la recordareu) · iespmbroseta.edu.gva.es · www.iesjaumei.es/depts/val/batx/tema4.pdf · campoamor.wikispaces.com/4.+Narrativa+anys+70En cachéSimilares

  6. 5. Explica en quina mesura la narrativa curta de QuimMonzóreflecteix la societatcontemporàniai ambquins recursos literarisho fa. ■ Començaríem amb una ressenya breu de l’autor (anomenar diverses activitats que ha realitzat i les que fa ara). ■ Després caldrà dir el tipus d’escrits que ha fet i centrar-se en els contes curts. No oblideu citar alguns títols de reculls de contes: L’Illa de Maians, El perquè de tot plegat, Uf, va dir ell, Mil Cretins, Guadalajara, La magnitud de la tragèdia... ■ Acte seguit, és molt important comentar els diversos personatges, ambients, aspectes i temes socials que reflecteix als contes (fixeu-vos en l’enunciat de la pregunta). ■ A continuació destacar els recursos literaris i, finalment, fer una xicoteta conclusió. FONTS DE CONSULTANO COPY-PASTE (recordeu que no han de ser les úniques que treballeu):http://lenguasap.files.wordpress.com/2010/10/quim-monzc3b31.pdfiespmbroseta.edu.gva.es/.../valencia_fitxa.php?...http://www.babab.com/no11/quim_monzo.htm http://2batausiasmarch.wikispaces.com/+Quim+Monz%C3%B3 http://www.barcelonareview.com/arc/inter/eqm_int.htm (entrevista) http://ca.wikipedia.org/wiki/Quim_Monz%C3%B3

  7. 6. Descriu les tendènciesmésrellevants de la poesia en el període que va des de la Postguerra fins a finalsdelsanys 70. 1.- Fer una breu introducció de la situació després de la Guerra Civil (ens centrarem en els poetes, els efectes són els mateixos però potser hi haja alguna variació). 2.- Parlarem de les diferents tendències rellevants des de la postguerra fins a finals dels 70 amb una breu caracteritzaciói caldrà citar poetes representatius de cadascuna: ■Poesia simbolista: característiquesgenerals i citar Carles Riba (Les elegies de Bierville) i Josep Carner (Elsfruitssaborosos) ■Poesiaavantguardistacap al surrealisme: característiquesgenerals i citar Josep Palau i Fabré (Càncer, L’aprenent del poeta), Joan Brossa (La poesia visual*), J.V. Foix (Sol i de dol). ■ Poesia del realisme: característiquesgeneralsVicent Andrés Estellés (Llibre de meravelles) Gabriel Ferrater (Les dones i elsdies), M. Martí i Pol (Estimada Marta). ■ Poesiadelsanys 70: característiques , citar Jaume Pérez Montaner, Marc Granell(Llargcamíllarg), Joan Navarro Valls i alguna obra essencial, MariaMercéMarçal(Bruixa de dol) Encara que de finalsdels 70, cal destacar-la també per ser de les poques dones reconegudes 3.- Reflexió final o conclusió. Podeu inspirar-vos en llocscomaquestos i altres: http://es.slideshare.net/esther_montesinos/tendncies- ms-rellevants-de-poesia-de-postguerra www.iesjaumei.es/depts/val/batx/tema6.pdf

  8. 7. Explica les aportacions de Vicent Andrés Estellés al gènere poètic. ■ En una introducció, caldrà parlar d’Estellés bàsicament com a poeta de postguerra i del corrent en què s’inscriu (encara que podem comentar molt breument el seu origen, la formació, la tasca com a periodista. Tot açò molt breument: poques paraules amb molts continguts, perquè no és l’objecte de la pregunta, però sí ajuda a reforçar el que es dirà després). (Açò seria la introducció) ■ Després caldrà fer alguna al·lusió quant al moment de publicació de les seues obres, citar-ne alguna, comentar el fet que els poemes no es publiquen en ordre cronològic (tot açò molt breument). Caldrà centrar-se en la seua poesia: parlar dels temes, dels tipus de poemes com el poema diàleg i el poema confessió, de l’estil, tipus de llenguatge i dels recursos que emprava. (Açò seria el més important ja que és en el que se centra la pregunta) (seria el desenvolupament) ■ Finalment, com sempre, farem un comentari final en el qual comentem el paper i la rellevància de la seua figura en la nostra poesia. • (Recordeu de no copiar frases que no enteneu o massa metafòriques que costen de memoritzar. Quan les redacteu semblen “un pegot” i moltes vegades les expresseu malament. SEMPRE ÉS MILLOR UNA REDACCIÓ SENZILLA PERÒ CORRECTA I BEN ORDENADA I BEN EXPRESSADA.)