slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
סדר נזיקין PowerPoint Presentation
Download Presentation
סדר נזיקין

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

סדר נזיקין - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

סדר נזיקין. אמר ריש לקיש: מאי דכתיב ( ישעיהו לג ) והיה אמונת עתיך חסן ישועות חכמת ודעת וגו' - אמונת - זה סדר זרעים, עתיך - זה סדר מועד, חסן - זה סדר נשים, ישועות - זה סדר נזיקין, חכמת - זה סדר קדשים, ודעת - זה סדר טהרות. ואפילו הכי "יראת ה' היא אוצרו". השתלמות מורים, משנה, גדי גזבר, תשע"ג.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

סדר נזיקין


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

סדר נזיקין

אמר ריש לקיש: מאי דכתיב(ישעיהו לג)והיה אמונת עתיך חסן ישועות חכמת ודעת וגו' - אמונת - זה סדר זרעים, עתיך - זה סדר מועד, חסן - זה סדר נשים, ישועות - זה סדר נזיקין, חכמת - זה סדר קדשים, ודעת - זה סדר טהרות. ואפילו הכי "יראת ה' היא אוצרו".

השתלמות

השתלמות מורים, משנה, גדי גזבר, תשע"ג

slide2
סדר המסכתות ומספר הפרקים

השתלמות מורים, משנה, גדי גזבר, תשע"ג

 • נזיקין (על 3שעריה) - 30,
 • סנהדרין ומכות - 14,
 • שבועות - 8,
 • עדיות - 8,
 • עבודה זרה - 5,
 • אבות - 5 ("קנין תורה" נוסף מאוחר יותר)
 • הוריות - 3
     • סה"כ: 73 פרקים.
slide3
נזיקין – ספר שמות, פרשת משפטים – הפרט

סנהדרין – ספר דברים, פרשת שופטים – ההנהגה

אחריות

גילאי סביב בר מצוה – גילוי חובת האחריות, היקפה וגבולותיה, זכויותי

המקורות בתורה

השתלמות מורים, משנה, גדי גזבר, תשע"ג

slide4
אחריות בפרשת משפטים – כלפי:

השתלמות מורים, משנה, גדי גזבר, תשע"ג

slide6
משנה פותחת (א, א):

שור? מבעה?

מה רוצה המשנה ללמד?

השתלמות מורים, משנה, גדי גזבר, תשע"ג

ארבעה אבות נזיקין: השור והבור והמבעה וההבער

לא הרי השור כהרי המבעה

ולא הרי המבעה כהרי השור

ולא זה וזה שיש בהן רוח חיים כהרי האש שאין בו רוח חיים

ולא זה וזה שדרכן לילך ולהזיק כהרי הבור שאין דרכו לילך ולהזיק

הצד השוה שבהן שדרכן להזיק ושמירתן עליך וכשהזיק חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ

slide7
מבוא למסכת
 • סדר פרשת משפטים (שמות כא, כח – כב, ה):
 • סיכום תוכן פרקי המסכת:

השתלמות מורים, משנה, גדי גזבר, תשע"ג

slide8

סוף משנה א':

דרכן להזיק ושמירתן עליך וכשהזיק חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ

תחילת משנה ב':

כל שחבתי בשמירתו הכשרתי את נזקו הכשרתי במקצת נזקו חבתי בתשלומין כהכשר כל נזקו

השתלמות מורים, משנה, גדי גזבר, תשע"ג

האם הסדר בפרשת משפטים וסדר התכנים במסכת יכול לסייע בידינו בזיהוי האבות "שור" ו"מבעה"?

slide9
דרכי "הצהרה" – המשנה, בפתיחה
 • ארבעה אבות נזיקין: השור והבור והמבעה וההבער
 • לא הרי השור כהרי המבעה
 • ולא הרי המבעה כהרי השור
 • ולא זה וזה שיש בהן רוח חייםכהרי האש שאין בו רוח חיים
 • ולא זה וזה שדרכן לילך ולהזיקכהרי הבור שאין דרכו לילך ולהזיק
 • הצד השוהשבהן:שדרכן להזיק ושמירתן עליך וכשהזיק חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ

פרשנות מקרא – המשנה עושה "צריכותא" בכתוב

השתלמות מורים, משנה, גדי גזבר, תשע"ג

slide10
דרכי "הצהרה" – התוספתא, בסוף פרק
 • המסקל נוטל מתוך שדהו ונותן לרשות הרבים ובא אחר והוזק בהן הרי זה חייב אף על פי שאמרו הרי הוא כמסקל מתוך שאינו שלו ונותן לתוך שלו
 • מעשה באחד שהיה מסקל מתוך שדהו ונתן לרשות הרבי' היה חסיד אחד רודפו אמ' לו מפני מה אתה מסקל מתוך שאינו שלך ונותן לתוך שלך שחק עליו לאחר זמן נצטרך אותו האיש ומכר את שדהו והיה מהלך באותו מקום ונתקל אמ' לא לחנם אמ' לי אותו האיש הרי אתה מסקל מתוך שאינו שלך לתוך שהוא שלך

השתלמות מורים, משנה, גדי גזבר, תשע"ג

slide11
הסבר הגמרא:

השתלמות מורים, משנה, גדי גזבר, תשע"ג

slide12

מסכת סנהדרין

השתלמות מורים, משנה, גדי גזבר, תשע"ג

slide13
ההנהגה בישראל – הרשאות והגבלות

מה מוסיפה לנו המשנה?

מה ידוע לנו מן הכתוב

השתלמות מורים, משנה, גדי גזבר, תשע"ג

slide14
פרקים א וב' הם פרקי מבואראיה - פרק ג חוזר ופותח: "דיני ממונות בשלשה"נביא - על תקן "מבקר המדינה"/ היועהמ"ש

השתלמות מורים, משנה, גדי גזבר, תשע"ג

slide15
השתלמות מורים, משנה, גדי גזבר, תשע"ג

סנהדרי גדולה היתה של שבעים ואחד

וקטנה של עשרים ושלשה

ומנין לגדולה שהיא של שבעים ואחד? שנאמ' (במדבר י"א) "אספה לי שבעים איש מזקני ישראל" ומשה על גביהן הרי שבעים ואחד רבי יהודה אומר שבעים

ומנין לקטנה שהיא של עשרים ושלשה? שנאמר (במדבר ל"ה) "ושפטו העדה" "והצילו העדה" - עדה שופטת ועדה מצלת הרי כאן עשרים. ומנין לעדה שהיא עשרה שנאמר (שם /במדבר/ י"ד) "עד מתי לעדה הרעה הזאת" יצאו יהושע וכלב

ומנין להביא עוד שלשה? ממשמע שנאמר (שמות כ"ג) "לא תהיה אחרי רבים לרעות" שומע אני שאהיה עמהם לטובה, אם כן למה נאמר (שם) "אחרי רבים להטות" - לא כהטייתך לטובה הטייתך לרעה: הטייתך לטובה על פי אחד, הטייתך לרעה על פי שנים.

ואין בית דין שקול - מוסיפין עליהם עוד אחד. הרי כאן עשרים ושלשה

וכמה יהא בעיר ותהא ראויה לסנהדרין מאה ועשרים רבי נחמיה אומר מאתים ושלשים כנגד שרי עשרות.

slide16

לא תהיה אחרי רבים לרעות - מנין שדיני נפשות בעשרים ושלשהת"ל ושפטו העדה והצילו העדה (במ' לה כד - כה) עדה שופטת ועדה מצלת עשרה מזכין ועשרה מחייבין

 • שלשה מנין ממשמע שנאמר לא תהיה אחרי רבים לרעות מכלל שאי אתה הווה עמהן לרעה את הווה עמהן לטובה יכול שאי אתה הווה עמהן לרעה כל עיקר ת"ל אחרי רבים להטות אמור מעתה הואיל ואמרה תורה הרוג על פי עדים הרוג על פי מטין מה עדים אין פחות משנים אף מטין אין פחות משנים אין בית דין שקול מוסיפין עליהן עוד אחד הרי שלשה ועשרים. ר' אומר ממשמע שנאמר לא תהיה אחרי רבים לרעות שומע אני היה עמהן לטובה אם כן למה נאמר אחרי רבים להטות שלא תהא הטותך לטובה כהטותך לרעה הטותך לטובה על פי אחד ולרעה על פי שנים.

השתלמות מורים, משנה, גדי גזבר, תשע"ג

slide17
פרק ג, משנה א
 • עיקרי השאלה:
 • שמעון ויוסף חלוקים בענין הלוואת ממון והחליטו להדיין בבית הדין בחיפה.
 • בפתיחת הדיון סיפר אחד הדיינים לשמעון שהכיר את אביו בישיבה לפני שנות דור והם היו חברים טובים.
 • יוסף דרש את פסילת הדיין מצד היותו "אוהב" לאחד הצדדים.
 • האם קיבל אב"ד את הדרישה?

השתלמות מורים, משנה, גדי גזבר, תשע"ג

slide18
בית דין לממונות

מהו יסוד מחלוקות ר' מאיר וחכמים?

השתלמות מורים, משנה, גדי גזבר, תשע"ג

דיני ממונות בשלשהזה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד ושניהן בוררין להן עוד אחד דברי רבי מאירוחכמים אומרים שני דייניןבוררין להן עוד אחד

זה פוסל דיינו של זה וזה פוסל דיינו של זה דברי רבי מאירוחכמים אומרים אימתי בזמן שמביא עליהן ראיה שהן קרובין או פסולין אבל אם היו כשרים או מומחין אינו יכול לפוסלן

זה פוסל עדיו של זה וזה פוסל עדיו של זה דברי רבי מאירוחכמים אומרים אימתי בזמן שהוא מביא עליהם ראיה שהן קרובים או פסולים אבל אם היו כשרים אינו יכול לפוסלן:

slide19
פרק ג, משניות ו - ז

ההשתלמות מורים, משנה, גדי גזבר, תשע"ג

שתלמות

כיצד בודקים את העדים היו מכניסין אותן ומאיימין עליהן ומוציאין את כל האדם לחוץ ומשיירין את הגדול שבהן ואומרים לו אמור היאך אתה יודע שזה חייב לזה אם אמר הוא אמר לי שאני חייב לו איש פלוני אמר לי שהוא חייב לו לא אמר כלום עד שיאמר בפנינו הודה לו שהוא חייב לו מאתים זוז ואחר כך מכניסין את השני ובודקים אותו אם נמצאו דבריהם מכוונים נושאין ונותנים בדבר שנים אומרים זכאי ואחד אומר חייב זכאי שנים אומרים חייב ואחד אומר זכאי חייב אחד אומר זכאי ואחד אומר חייב ואפילו שנים מזכין או שנים מחייבין ואחד אומר איני יודע יוסיפו הדיינין:

גמרו את הדבר היו מכניסין אותן הגדול שבדיינים אומר איש פלוני אתה זכאי איש פלוני אתה חייב ומנין לכשיצא אחד מן הדיינים לא יאמר אני מזכה וחבירימחייבין אבל מה אעשה שחבירי רבו עלי על זה נאמר (ויקרא י"ט) לא תלך רכיל בעמך ואומר (משלי י"ט /יא/) הולך רכיל מגלה סוד:

slide20
השתלמות מורים, משנה, גדי גזבר, תשע"ג

כיצד מאיימין את העדים על עדי נפשות היו מכניסין אותן ומאיימין עליהן שמא תאמרו מאומד ומשמועה עד מפי עד ומפי אדם נאמן שמענו או שמא אי אתם יודעין שסופינו לבדוק אתכם בדרישה ובחקירה הוו יודעין שלא כדיני ממונות דיני נפשות דיני ממונות אדם נותן ממון ומתכפר לו דיני נפשות דמו ודם זרעיותיותלוין בו עד סוף העולם שכן מצינו בקין שהרג את אחיו שנאמר (בראשית ד') דמי אחיך צועקים אינו אומר דם אחיך אלא דמי אחיך דמו ודם זרעיותיו דבר אחר דמי אחיך שהיה דמו מושלך על העצים ועל האבנים לפיכך נברא אדם יחידי ללמדך שכל המאבד נפש אחד מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא וכל המקיים נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא ומפני שלום הבריות שלא יאמר אדם לחבירו אבא גדול מאביך ושלא יהומינין אומרים הרבה רשויות בשמים ולהגיד גדולתו של הקדוש ברוך הוא שאדם טובע כמה מטבעות בחותם אחד וכולן דומין זה לזה ומלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא טבע כל אדם בחותמו של אדם הראשון ואין אחד מהן דומה לחבירו לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולם ושמא תאמרו מה לנו ולצרה הזאת והלא כבר נאמר (ויקרא ה') והוא עד או ראה או ידע אם לא יגיד וגומר ושמא תאמרו מה לנו לחוב בדמו של זה והלא כבר נאמר (משלי י"א) באבוד רשעים רנה:

slide21

כיצד מאיימין את העדים על עדי נפשות היו מכניסין אותן ומאיימין עליהן שמא תאמרו מאומד ומשמועה עד מפי עד ומפי אדם נאמן שמענו או שמא אי אתם יודעין שסופינו לבדוק אתכם בדרישה ובחקירה הוו יודעין שלא כדיני ממונות דיני נפשות דיני ממונות אדם נותן ממון ומתכפר לו דיני נפשות דמו ודם זרעיותיותלוין בו עד סוף העולם שכן מצינו בקין שהרג את אחיו שנאמר (בראשית ד') דמי אחיך צועקים אינו אומר דם אחיך אלא דמי אחיך דמו ודם זרעיותיודבר אחר דמי אחיך שהיה דמו מושלך על העצים ועל האבנים לפיכך נברא אדם יחידי ללמדך שכל המאבד נפש אחד מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא וכל המקיים נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא ומפני שלום הבריות שלא יאמר אדם לחבירו אבא גדול מאביך ושלא יהומינין אומרים הרבה רשויות בשמים ולהגיד גדולתו של הקדוש ברוך הוא שאדם טובע כמה מטבעות בחותם אחד וכולן דומין זה לזה ומלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא טבע כל אדם בחותמו של אדם הראשון ואין אחד מהן דומה לחבירו לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולם ושמא תאמרו מה לנו ולצרה הזאת והלא כבר נאמר (ויקרא ה') והוא עד או ראה או ידע אם לא יגיד וגומר ושמא תאמרו מה לנו לחוב בדמו של זה והלא כבר נאמר (משלי י"א) באבוד רשעים רנה:

השתלמות מורים, משנה, גדי גזבר, תשע"ג

slide22

סיכום

מבנה הסדר (נזיקין) – מבנה וסדר

מקורות מהתנ"ך – מבואות

ב"ק א, א – זיהוי תוכן משנה לאור מקורותיה

זיהוי תוכן לפי הסדר במסכת

א, א "הצריכותא" – הרצאה למדנית במשנה

משניות יסוד/ "הצהרה"/ מסר

משנה כפשוטה ומשנה כפירושה / כפל משמעות

סדר ומבנה – פרקי מבוא

מדרש הלכה – דרכי לימוד

אקטואליות ורלוונטיות בדיוני המשנה

דרכי הכללה – מדוגמא תיאורית לכלל מופשט

סגנון – העתקת מדרשים למשנה

השתלמות מורים, משנה, גדי גזבר, תשע"ג