samtekst med fokus p prat forum i luvit n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Samtekst med fokus på Prat & Forum i LUVIT PowerPoint Presentation
Download Presentation
Samtekst med fokus på Prat & Forum i LUVIT

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Samtekst med fokus på Prat & Forum i LUVIT - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

Samtekst med fokus på Prat & Forum i LUVIT. Grunnkursmodul IT og læring 6.Mars 2002. Samtekst med fokus på Prat & Forum i LUVIT Kommunikasjonssystemer i LUVIT. Et helhetlig verktøy for kursutvikling, publisering, kommunikasjon og administrasjon på nettet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Samtekst med fokus på Prat & Forum i LUVIT


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Samtekst med fokus på Prat & Forum i LUVIT Grunnkursmodul IT og læring 6.Mars 2002

  2. Samtekst med fokus på Prat & Forum i LUVITKommunikasjonssystemer i LUVIT Et helhetlig verktøy for kursutvikling, publisering, kommunikasjon og administrasjon på nettet Pr. 5.10.01: 2.186 registrerte LUVIT-brukere Avd. LU topper m/ ca. 1.500 brukere Pris 82.440 pr.mnd for 2000 lisenser inkl. drift/brukerstøtte (tilsvarer pr. pers. kr. 496,-)

  3. Andre kommunikasjonssystemer KARK First Class Fronter HiO-avtale 250 lisenser (105.000,- pr. år eller 420 pr. lisens) GkIT’s Forum og Gruppe

  4. Samtekst Inngår gjerne i faglige nettsteder og kan defineres som filer som strukturer samhandling (samskriving, samtekst)(Høivik 2000b). Fra passiv lesing og lytting til aktiv skriving og diskusjon

  5. Læringsparadigme Paradigmeskifte: ’Fra undervisning til læring’ Fokus er flyttet fra det å skulle overføre kunnskap fra lærer til student (undervisningsparadigmet), til det å utvikle kunnskap eller produsere læring (Barr og Tagg 1995). Studentene selv er de sentrale aktører i egen læringsprosess og læring kan betraktes som en individuell prosess der den enkelte student konstruerer sin kunnskap.

  6. Føringer og pålegg Kvalitetsreformen – ”studentaktive læringsformer”, ”hyppig oppfølging av studentene”  formativ evaluering For å møte de nye utfordringene i samfunnet må utdanningssystemet gå nye veier, utvikle nytt innhold, nye læringsformer og nye organisasjons- og samarbeidsformer (IKT i norsk utdanning, plan for 2000-03). De (studentene) skal møte et læringsmiljø med arbeidsmetoder og organisering som oppfordrer til selvstendighet i læringsprosessen (HiO’s strategiplan 2001- 03) IKT inngår som integrert del av virksomheten (HiO’s strategiplan 2001- 03)

  7. Prosjekt I Bruk av skrivegrupper i den integrert e-læringsløsningen LUVIT - et redskap for læring blant 1. års førskolelærerstudenter? Det sosiokulturelle perspektivets forståelse av læring som noe som skjer gjennom samhandling og ikke primært gjennom individuelle prosesser, skal utprøves konkret ut i prosjeket

  8. Hva skal studentene gjøre? Fag: Samfunnsfag; Forebyggende barnevern – holdningsfag, kan ikke alene ”lese seg til” kunnskaper og ferdigheter i faget. Kasus og PBL-orienterte oppgaver: Fra konkrete sosiale og kulturelle situasjoner (bilder, video, avisartikler, rollespill) PBL Hva handler dette om, hvilke problemstillinger ser vi her? Hva vet vi om dette fenomenet? Hvordan kan vi forklare eller forstå det? Hva trenger vi å finne mer ut av? Diskusjon: Lese, søke, chatte, diskutere i forum  Skrivegrupper  utvikler tekst i samarbeid direkte på internett SAMTEKST Inngå i Mappe??

  9. Sentrale begreper Konstruktivisme: Konstruksjon av kunnskap gjennom samhandling, ikke gjennom den individuelle konstruksjon alene, som i kognitiv læringsteori Situert læring: Læring gjennom et handlingsfellesskap, gjennom å delta som handlende menneske sammen med andre, læring som er situert er grunnfestet i konkrete sosiale og kulturelle situasjoner Et utvidet dialogbegrep: ytre og indre dialog muntlig og skriftlig dialog Olga Dysthe Den nærmeste utviklingssone: Individet har en utviklingssone der det med assistanse fra andre kan nå lengre enn på egenhånd Veiledning: veiledning som læringsprosess

  10. Målsetting Hovedmålsetting: Kvalitativt god og effektiv læring som kan konkretiseres til at studentens skal: få skrivetrening og kunne produsere faglige tekster prøve ut en aktiv studentrolle, de skal trenes i selvstendig jobbing og jobbing i gruppe bevisstgjøres egne holdninger og tilegne seg ny kunnskap om verdi- og holdningsskapende arbeid økt bevissthet om kommende yrkesrolle Flu og HiO skal tilføres kunnskaper om studentenes erfaringer med LUVIT Implisitt mål: Innarbeide bruk av IKT og et nettverksbasert informasjons- og kommunikasjonssystem på måter som bidrar til en didaktisk kontrakt preget av større selvstendighet for studentene og større krav til faglig fordyping, kritisk tenkning og reflektert yrkesforberedelse - elementer som står sentralt i alle HiO's profesjonsutdanninger

  11. Spørsmål til diskusjon Hvordan skal vi kunne "måle" læringseffekten av samhandling på nett? Hva kan/bør/skal vi kreve av studentene? Hva kan/bør/skal vi kreve av oss selv (som lærere, som institusjon - HiO)?

  12. Bruk 5 minutter til å skrive ned dine tanker om problemstillingen nedenfor Hvordan kan vi (enkeltlærere, utdanning, institusjon) legge opp til en form og et innhold som gjør at studentene skal oppleve det å delta i positive, gjensidige fagdiskusjoner (for eksempel på nettet) som givende, nyttige og riktige for seg selv og for sin eksamen? (Grepperud 2001)