slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
สิทธิและสวัสดิการสังคม ของ กระทรวงการพัฒนà PowerPoint Presentation
Download Presentation
สิทธิและสวัสดิการสังคม ของ กระทรวงการพัฒนà

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

สิทธิและสวัสดิการสังคม ของ กระทรวงการพัฒนà - PowerPoint PPT Presentation


 • 342 Views
 • Uploaded on

สิทธิและสวัสดิการสังคม ของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. โดย พารื่น นิตยสุทธิ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ. สถานการณ์ปัญหาสังคมไทย. เด็ก.  ถูกทอดทิ้ง ถูกละเมิดทางเพศ ถูกใช้ความรุนแรง  ขาดความอบอุ่น เลี้ยงดูไม่เหมาะสม  เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์  สุขภาพอนามัย.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'สิทธิและสวัสดิการสังคม ของ กระทรวงการพัฒนà' - ardara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

สิทธิและสวัสดิการสังคมสิทธิและสวัสดิการสังคม

ของ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โดย พารื่น นิตยสุทธิ์

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

slide2

สถานการณ์ปัญหาสังคมไทยสถานการณ์ปัญหาสังคมไทย

เด็ก

ถูกทอดทิ้ง ถูกละเมิดทางเพศ ถูกใช้ความรุนแรง

 ขาดความอบอุ่น เลี้ยงดูไม่เหมาะสม

 เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์

 สุขภาพอนามัย

slide3

สถานการณ์ปัญหาสังคมไทยสถานการณ์ปัญหาสังคมไทย

เยาวชน

 ขาดจุดมุ่งหมายในการดำเนินชีวิต

 ส่วนใหญ่ขาดวินัยการเป็นพลเมืองดี ขาดจิตสำนึกสาธารณะ

 บริโภคนิยม ประพฤติตนไม่เหมาะสม

(ติดยาเสพติด เสพสื่อลามก เที่ยวกลางคืน ติดการพนัน-เกม ใช้ความรุนแรง ก่ออาชญากรรม มีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ทำแท้ง)

**** เยาวชน :ไม่เคยทำบุญตักบาตร 45%

ไม่เคยฟังเทศน์ 65%

slide4

สถานการณ์ปัญหาสังคมไทยสถานการณ์ปัญหาสังคมไทย

ปัญหาครอบครัว

 •  หย่าร้าง ใช้ความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาทางจิต
 •  อัตราการจดทะเบียนสมรสลดลง หย่าร้างเพิ่มขึ้น
 •  พ่อแม่ติดสิ่งเสพติด มีผลต่อเด็กในครรภ์
 •  ไม่มีเวลาให้ลูกเนื่องจากต้องทำงาน
slide5

สถานการณ์ปัญหาสังคมไทยสถานการณ์ปัญหาสังคมไทย

ปัญหาความยากจน

 ลงทะเบียนความยากจน ส่วนใหญ่มีปัญหาหนี้สิน 2.28 ล้านคน (ติดหนี้กองทุนหมู่บ้าน 29.12% หนี้สินนอกระบบ 20.37% หนี้ ธกส. 20.97% หนี้ ธอส. 0.94%)

 สาเหตุสำคัญ : เล่นการพนัน (ทั้งผิด+ถูกกฎหมาย)

(เฉลี่ยรายจ่ายด้านการพนัน 8,430 - 9,763 บาท/คน/ปี หรือ 10.4 - 12.0% ของรายได้)

slide6

สถานการณ์ปัญหาสังคมไทยสถานการณ์ปัญหาสังคมไทย

สตรี

 สิทธิและความเสมอภาค

 ถูกละเมิดทางเพศ

 เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์

 ประพฤติตนไม่เหมาะสม

slide7

สถานการณ์ปัญหาสังคมไทยสถานการณ์ปัญหาสังคมไทย

วัยทำงาน

 คนไทยวัยทำงาน มีนิสัยฟุ่มเฟือย ติดอบายมุข

สิ่งเสพติด ส่งผลให้เกิดปัญหาหนี้สินเรื้อรัง

และปัญหาสุขภาพ

slide8

สถานการณ์ปัญหาสังคมไทยสถานการณ์ปัญหาสังคมไทย

ผู้สูงอายุ

 •  ปัจจุบันมี 7.49 ล้านคน จากประชากร 62.5 ล้าน คน (11.97%)
 •  สุขภาพอนามัย เจ็บป่วยเรื้อรัง ช่วยตัวเองไม่ได้
   •  ขาดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
  •  ถูกทอดทิ้ง ไม่มีงานทำ
slide9

สถานการณ์ปัญหาสังคมไทยสถานการณ์ปัญหาสังคมไทย

ผู้พิการ

 •  ปัจจุบันมี 1.26 ล้านคน
 •  ขาดการเข้าถึงสิทธิในการรับบริการจากรัฐอย่าง ทั่วถึง
 • ขาดสิ่งอำนวยความสะดวกและ
 • สาธารณูปโภคพื้นฐานที่เหมาะสม
 •  ขาดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
slide10

สถานการณ์ปัญหาสังคมไทยสถานการณ์ปัญหาสังคมไทย

สรุปสาเหตุต้นตอที่สำคัญ

 •  วัฒนธรรมและสื่อไร้พรมแดน
 •  ศีลธรรม+จริยธรรม ของคนในสังคมตกต่ำ
 • บูชาวัตถุ
slide11

มาตรา 55

มาตรา 54

รู้จัก “สิทธิ” ในรัฐธรรมนูญ

มาตรา 53

บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ มีสิทธิได้รับสวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรี และความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ

บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ และความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ บุคคลวิกลจริตย่อมได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ

บุคคลซึ่งไร้ที่อยู่อาศัยและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ ย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ

slide12

มาตรา 80

รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม โดยมีประเด็นหลัก ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดังนี้

- คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมทั้งต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้

slide13

สวัสดิการสังคม คือ ?

 • การป้องกัน การแก้ไขปัญหา การพัฒนา และการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม
 • มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้
 • เป็นธรรมและตามมาตรฐาน
 • คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิที่ประชาชนจะต้องได้รับ
 • การมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม
slide14

ผู้รับบริการทางสังคม

บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งอยู่ในสภาวะยากลำบาก หรือที่จำต้องได้รับความช่วยเหลือ เช่น เด็กเยาวชน คนชรา

ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ถูกละเมิดทางเพศ หรือกลุ่มบุคคลอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนด

slide16

การสงเคราะห์ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ของกระทรวง พม.

1. เด็กและเยาวชน

เป็นการดำเนินงานตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 มี

การจัดสวัสดิการช่วยเหลือทางสังคมแก่เด็กและเยาวชนที่พึ่งให้

การสงเคราะห์ 4 ด้าน

(1) การอุปการะเลี้ยงดู อบรม ฝึกอาชีพในสถาบัน ซึ่ง

กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค รวม 107 แห่ง

(2) การช่วยเหลือเด็กในครอบครัวและชุมชน

จ่ายเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน

รายละ 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 3,000 บาท จ่ายไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี

slide17

การสงเคราะห์ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ของกระทรวง พม.

การหาครอบครัวทดแทนชั่วคราวแบบ “ครอบครัว

อุปถัมภ์” และหาครอบครัวทดแทนแบบถาวร โดยการ “รับบุตร

บุญธรรม”

 สนับสนุนภาคเอกชนในการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก

สถานสงเคราะห์เด็ก รวมทั้งสถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กปฐมวัย

(3) การสนับสนุนเงินทุนของกองทุนคุ้มครองเด็ก

(4) การช่วยเหลือเด็กพิการและด้อยโอกาสให้มีโอกาสเรียนฟรี

slide18

การสงเคราะห์ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ของกระทรวง พม.

2. ผู้สูงอายุ

(1) การดูแลผู้สูงอายุ

จัดบริการเยี่ยมบ้าน แนะนำการดูแลสุขภาพจากหลายภาคส่วน

- อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.)

- อาสาสมัครสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)

- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

 สถานบริการสำหรับผู้สูงอายุภาครัฐ มีจำนวน 25 แห่ง

 สถาบันดูแลผู้สูงอายุภาคเอกชน มีจำนวน 138 แห่ง

slide19

การสงเคราะห์ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ของกระทรวง พม.

(2) การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได

 อายุ 60 – 69 ปี ได้รับเงิน 600 บาท/เดือน

 อายุ 70 – 79 ปี ได้รับเงิน 700 บาท/เดือน

 อายุ 80 – 89 ปี ได้รับเงิน 800 บาท/เดือน

 อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเงิน 1,000 บาท/เดือน

slide20

การสงเคราะห์ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ของกระทรวง พม.

3. สตรี

จัดสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มสตรีที่ด้อยโอกาส อยู่ในกลุ่มเสี่ยง

และประสบปัญหาทางสังคม ดังนี้

กลุ่มที่ 1

(1) จัดฝึกอบรมวิชาชีพในศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรี

8 แห่ง

(2) ฝึกอาชีพให้สตรีในชุมชน ตามโครงการสร้างชีวิตใหม่

ให้กับสตรีในครอบครัว

slide21

การสงเคราะห์ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ของกระทรวง พม.

(3) ช่วยเหลือ บำบัด ฟื้นฟู คุ้มครอง และพัฒนาอาชีพให้กับสตรี

ที่ตกเป็นเหยื่อ การค้ามนุษย์ในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 4 แห่ง

ภายใต้ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539 และ พ.ร.บ.

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551

กลุ่มที่ 2

จัดให้มีศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและสตรีในสภาวะวิกฤติจาก

ความรุนแรงหรือศูนย์พึ่งได้ (One Stop Crisis Center : OSCC) ใน

โรงพยาบาลต่างๆ กระจายอยู่ทั่วประเทศ

slide22

การสงเคราะห์ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ของกระทรวง พม.

4. ผู้พิการ

ดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534 และ

พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ดังนี้

(1) สงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ มีสถานสงเคราะห์

10 แห่ง ใน 6 จังหวัด

(2) สงเคราะห์เครื่องกายอุปกรณ์ โดยหน่วยงานภาครัฐ 2 แห่ง

 ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพการแพทย์แห่งชาติ

สังกัดกรมการแพทย์

 กระทรวง พม. เน้นให้ความช่วยเหลือคนพิการที่เป็น

สมาชิกของสมาคมคนพิการ

slide23

การสงเคราะห์ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ของกระทรวง พม.

(3) การสงเคราะห์ด้านการเงิน

 จ่ายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการเดือนละ 500 บาท แก่คนพิการ

ที่ได้รับการจดทะเบียนทุกคน

 จัดสรรเงินเพื่อช่วยเหลือด้านการเงินหรือสิ่งของแก่

ครอบครัวผู้พิการไม่เกิน 2,000 บาท/ครั้ง ติดต่อกันไม่เกิน 3 ครั้ง/ครอบครัว

รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำต่างๆ

 กองทุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อส่งเสริม

การดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการ ทั้งที่เป็นองค์กร

ภาครัฐและภาคเอกชน

slide24

การสงเคราะห์ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ของกระทรวง พม.

5. ผู้ด้อยโอกาส

(1) คนยากจน

 จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวไม่เกิน 2,000 บาท ติดต่อกัน

ไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี

 ให้ที่พักชั่วคราว ในบ้านพักชั่วคราวคนจนเมือง 4 แห่ง

เพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย อันเนื่องมาจากประสบสาธารณภัย

ถูกไล่ที่ ต้องอพยพเร่งด่วน

 ผู้ตกทุกข์ได้ยากในประเทศและนอกประเทศ จะได้รับ

การส่งกลับภูมิลำเนาเดิม โดยการช่วยเหลือเป็นค่าพาหนะและค่าอาหาร

ระหว่างเดินทาง

slide25

การสงเคราะห์ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ของกระทรวง พม.

(2) คนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง และคนขอทาน

 ช่วยเหลือสิ่งของ เงินค่าอุปโภคบริโภค ค่าซ่อมที่อยู่อาศัย

ค่ารักษาพยาบาล และทุนประกอบอาชีพ ครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท ช่วยได้

ไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี

 รับไว้อุปการะในสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง จำนวน 11 แห่ง

สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่ง 2 แห่ง เน้นช่วยเหลือด้านการฝึกอาชีพ

 สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กเร่ร่อนภายใต้โครงการครู

ข้างถนน โดยต่อยอดมาเป็น “ศูนย์สร้างโอกาสเด็ก” ปัจจุบันมีจำนวน 7 แห่ง

เพื่อเป็นศูนย์บริการเฉพาะกลางวันแก่ครูข้างถนนและเด็กเร่ร่อน

slide26

การสงเคราะห์ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ของกระทรวง พม.

(3) บุคคลที่มีปัญหาสถานะทางกฎหมาย จะได้รับความ

ช่วยเหลือจากรัฐ เป็นบริการขั้นพื้นฐาน คือ

 สิทธิในการรักษาพยาบาลตามโครงการหลักประกัน

สุขภาพถ้วนหน้า

 สิทธิในการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือจากกรมพัฒนาสังคม

และสวัสดิการ

slide27

การสงเคราะห์ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ของกระทรวง พม.

(4) ผู้ได้รับผลกระทบจากเอดส์และครอบครัว ได้รับความ

ช่วยเหลือ ดังนี้

 การอุปการะในสถานสงเคราะห์ มีจำนวน 4 แห่ง

 เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัว รายละ 1,000 บาท แต่

ไม่เกิน 3,000 บาท จ่ายไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี

 เงินสงเคราะห์ครอบครัว ครั้งละไม่เกิน 2,000 บาท

จ่ายไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี

 เงินทุนสำหรับผู้ป่วยเอดส์ นำไปประกอบอาชีพ รายละ

ไม่เกิน 5,000 บาท

 จ่ายเบี้ยยังชีพ 500 บาท/คน/เดือน

slide28

การสงเคราะห์ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ของกระทรวง พม.

(5) การพัฒนาศักยภาพการดำรงชีวิตของประชากรบนพื้นที่สูง

20 จังหวัด

 พัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

 ฝึกอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัว

 สงเคราะห์ครอบครัวชาวเขาที่ยากจน

(6) การพัฒนาศักยภาพการดำรงชีวิตของประชากรในนิคมสร้าง

ตนเอง 43 แห่ง

 การบริหารจัดการที่ดิน (บรรจุสมาชิกนิคม การออก น.ค.3

การรังวัดที่ดิน การแก้ปัญหาข้อพิพาท)

slide29

การสงเคราะห์ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ของกระทรวง พม.

 การส่งเสริมอาชีพ

 การดำเนินงานสินเชื่อ

 การจัดการกับทรัพยากร

(7) ผู้ที่อยู่ในธุรกิจบริการทางเพศ :

 ได้รับสิทธิตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

 สตรีและเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่กระทำผิดตาม พ.ร.บ.

ปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539 และผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของ

การค้ามนุษย์ จะอุปการะไว้ในสถานแรกรับหรือสถานคุ้มครองและ

พัฒนาอาชีพ

slide30

การสงเคราะห์ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ของกระทรวง พม.

(8) ผู้ประสบภัย :

 จัดบริการ ณ จุดเกิดเหตุ อาหาร น้ำดื่ม หน่วยแพทย์

เคลื่อนที่

 การสงเคราะห์เงินและสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้เดือดร้อน

 ให้คำปรึกษาแนะนำ

 การฝึกอาชีพ และสนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อประกอบ

อาชีพ