varhaiskasvatuksen messut heureka 30 10 09 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Varhaiskasvatuksen messut Heureka 30.10.09 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Varhaiskasvatuksen messut Heureka 30.10.09

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Varhaiskasvatuksen messut Heureka 30.10.09 - PowerPoint PPT Presentation


  • 193 Views
  • Uploaded on

Varhaiskasvatuksen messut Heureka 30.10.09. Leikkipedagogiikka Leikki, ilo ja oppiminen KT Riitta Korhonen riitta.korhonen@utu.fi riitta.korhonen@gmail.com. Lapselle ominainen tapa toimia (Vasu). Leikkiminen Liikkuminen Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen Tutkiminen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Varhaiskasvatuksen messut Heureka 30.10.09' - arawn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
varhaiskasvatuksen messut heureka 30 10 09
Varhaiskasvatuksen messut Heureka 30.10.09

Leikkipedagogiikka

Leikki, ilo ja oppiminen

KT Riitta Korhonen

riitta.korhonen@utu.fi

riitta.korhonen@gmail.com

lapselle ominainen tapa toimia vasu
Lapselle ominainen tapa toimia (Vasu)

Leikkiminen

Liikkuminen

Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen

Tutkiminen

 Lapsen oikeus kasvaa ja oppia

 Onnellinen, leikkivä ja turvallisessa ympäristössä kasvava lapsi

lapselle merkitykselliset kokemukset
Lapselle merkitykselliset kokemukset

Oppiminen  motivoituminen, mielekkyys,

merkityksellisyys lapselle

Leikki  kuvitteellinen tila, vapaus, kekseliäisyys, luovuus

leikin kehitys
Leikin kehitys
  • Esineleikki / funktioleikki- ns. pikkulapsivaihe ( 0-2,5 v)
  • Roolileikki / kuvitteluleikki- n. 3-5-vuotiaat
  • Sääntöleikki- n. 6 vuoden iästä lähtien- kestää n. 11-12 ikävuoteen

ðLeikki on johtava toiminta alle 10-vuotiaan lapsen elämässä

leikin piirteit
LEIKIN PIIRTEITÄ

Leikki on miellyttävää ja iloa tuottavaa  positiivinen arvottaminen

- ei ole ulkoisia tavoitteita

- motivaatio on sisäistä

- toiminta tärkeintä

Leikki on ns. näennäistodellisuudessa

Todellisuutta käsitellään toiminnallisesti, joustavasti

Leikki on spontaania ja vapaaehtoista

Leikissä on sisäisiä sääntöjä, jotka koskevat leikkiin sisältyviä suhteita, leikkitilanteita, juonta ja rooleja

Leikkiä luonnehtii aktiivinen, näkyvä innostus

leikki ja oppiminen
LEIKKI JA OPPIMINEN

Leikki

- tiivistää ja vahvistaa opittuja toimintamalleja

- kehittää mm. kieltä ja symbolista ajattelua sekä luovuutta

 Lapset oppivat leikin kautta ongelmanratkaisustrategioita

 Lapset oppivat leikissä motivoimaan itseään ja toisiaan,asettamaan toiminnalleen päämääriä ja valitsemaan toteutuskeinoja

 Mielikuvitusleikissä lapsi kykenee "muotoilemaan todellisuuden uudelleen" = OPPIMISTA

leikin p lajit esimerkkej
LEIKIN PÄÄLAJIT/ esimerkkejä

LUOVAT LEIKITLeikit, joita lapset itse keksivät ja

kehittelevätroolileikit, näytelmälliset leikit ilmaisulliset leikit ( esim. nukketeatteri) jne.

SÄÄNTÖLEIKITLeikit, jotka ovat valmiita ja joissa on

säännötliikuntaleikit, laulu-, piiri- ja ns. lattialeikit perinteiset pihaleikit, didaktiset leikit jne.

leikin onnistumisen edellytyksi
Leikin onnistumisen edellytyksiä
  • riittävästi aikaa
  • leikkikaverit
  • leikkiin sopiva paikka
  • leikissä tarvittavat välineet
  • "henkinen tuki " ja myönteisyys
leikkipedagogiikka
Leikkipedagogiikka

Leikki ja opettaminen

Didaktiset leikit

Leikin avulla opettaminen

Leikki opetusmenetelmänä

- leikille asetetaan tavoitteita ja

opetuksellisia tehtäviä ulkoapäin

- Miten?

miten leikki suunnitellaan
Miten leikkiä suunnitellaan?

Ennakointi ja valmistautuminen

Tavoitteisto lapsilähtöisesti

Oppimisympäristö leikkitoimintaa tukevaksi

 ”Opetus” tukee ja vahvistaa lapsen omaa leikkiä ja mahdollistaa lapselle merkityksellisten asioiden käsittelyn

taitava leikkipedagogi
Taitava leikkipedagogi

Ymmärtää leikin merkityksen ja tärkeyden

Toimii lapsilähtöisesti

Huomaan leikkimahdollisuudet oppimisympäristössä

 Tukee lasta ja ”opastaa opintiellä” eteenpäin

aikuinen mukana leikiss
Aikuinen mukana leikissä

 Aikuisen mukana oleminen tekee leikkitilanteesta erilaisen verrattuna lasten omiin ja itsenäisesti toteutettuihin leikkeihin.

 Aikuisen suunnitelmia leikkejä voidaan tarkastella pedagogisesta näkökulmasta; leikkeihin voidaan asettaa erilaisia tavoitteita ja sisältöjä.

Aikuisen rooli näissä tilanteissa voi olla aktiivinen osallistuja tai sivusta havainnoija.

 Lasten omat leikit syntyvät tilanteissa, joissa aikuinen ei ole suoraan vaikuttamassa. Leikin motiivit ovat lapsista itsestään lähteviä.

 Nämä kaksi näkökulmaa eivät olla toisilleen vastakkaisia, vaan toisiaan täydentäviä.

leikkiin ja oppimiseen liittyv kirjallisuutta esimerkkej
Leikkiin ja oppimiseen liittyvää kirjallisuutta / esimerkkejä

Hakkarainen, P. 2002. Kehittävä esiopetus ja oppiminen. PS-kustannus. Juva: WS Bookwell Oy.

Helenius, A. 1993. Leikin kehitys varhaislapsuudessa. Helsinki: Kirjayhtymä.

Helenius, A. 2004. Leikin syntymäsijoilla. Teoksessa L. Piironen (toim.) Leikin pikkujättiläinen. Helsinki: WSOY, 14-21.

Hujala, E. 2002. Uudistuva esiopetus. Varhaiskasvatus 90. Jyväskylä: Gummerus.

Kalliala, M. 1999. Enkeliprinsessa ja itsari liukumäessä. Leikkikulttuuri ja yhteiskunnan muutos. Helsinki: Gaudeamus.

Korhonen, R. 2005. Pedagoginen draamaleikki kuusivuotiaiden esiopetuksessa. Opettajien kokemuksia draamaleikistä lasten oppimis- ja opetustilanteissa. Turun yliopiston julkaisuja Annales Universitatis Turkuensis Sarja C 224. Turku:Turun yliopisto.

Lindqvist, G. 1998. Leikin mahdollisuudet. Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos.