Download
upad o wykonawcy w projektach finansowanych z funduszy unijnych do wiadczenia beneficjenta n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Upadłość wykonawcy w projektach finansowanych z funduszy unijnych – doświadczenia beneficjenta PowerPoint Presentation
Download Presentation
Upadłość wykonawcy w projektach finansowanych z funduszy unijnych – doświadczenia beneficjenta

Upadłość wykonawcy w projektach finansowanych z funduszy unijnych – doświadczenia beneficjenta

147 Views Download Presentation
Download Presentation

Upadłość wykonawcy w projektach finansowanych z funduszy unijnych – doświadczenia beneficjenta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Upadłość wykonawcy w projektach finansowanych z funduszy unijnych – doświadczenia beneficjenta Marcin Dawidowski Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Projektów Europejskich

  2. Dane wyjściowe kontraktu • Projekt budowy drogi ( projekt UE ); • Wykonawca – konsorcjum z firmą „X” jako liderem; • Brak zaakceptowanych podwykonawców; • Zgoda Gminy na cesję bankową;

  3. Ogłoszenie upadłości • Upadłość układowa; • Wyznaczony Sędzia Komisarz;

  4. Podwykonawcy • Roszczenia do Gminy; • Stanowisko Gminy;

  5. Opuszczenie placu budowy • Prace awaryjne zabezpieczające; • Rozliczenie poniesionych kosztów;

  6. Powrót na budowę • Zmiana Lidera konsorcjum; • Uznanie głównych podwykonawców; • Przyspieszanie płatności

  7. Podsumowanie • Utrzymanie projektu UE • Analiza ryzyk • Kwalifikowalność wydatków

  8. Marcin Dawidowski Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Projektów Europejskich Kontakt: e-mail: marcin.dawidowski@gdansk.gda.pl tel.kom.: 693-813-165