civilin teis n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Civilinė teisė PowerPoint Presentation
Download Presentation
Civilinė teisė

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 19
Download Presentation

Civilinė teisė - PowerPoint PPT Presentation

arav
280 Views
Download Presentation

Civilinė teisė

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Civilinė teisė Laura Beinorienė, LL.M.

 2. Civilinė teisė, 1 paskaita • Teisė reglamentuoja daugumą visuomeninių santykių • Teisės šakos – baudžiamoji, administracinė, civilinė, kt.

 3. Civilinė teisė • Ieškovė Aleksandra Grigucevičienė kreipėsi į teismą, ir nurodė, kad dėl atsakovo J.Kuliešiaus kaltės įvykusioje autoavarijoje 2001 m. vasario 3 d. žuvo kartu su juo važiavusi jos dukra Daiva Grigucevičiūtė. Dukra prieš žūtį nusipirko naują striukę, kuri autoįvykio metu buvo nepataisomai sugadinta. Ieškovė prašė teismo priteisti iš atsakovo J.Kuliešiaus 4837 Lt sumą, kurią sudaro striukės vertė bei atsakovo neatlyginta D.Grigucevičiūtės laidojimo išlaidų dalis.

 4. Civilinės teisės reglamentavimo objektas • Civilinė teisė – plačiausia teisės šaka • Civilinės teisės objektas – asmeniniai turtiniai ir neturtiniai santykiai • Turtiniai santykiai (daiktiniai, prievoliniai) • Asmeniniai neturtiniai santykiai, susiję su turtiniais (neturtinės autoriaus teisės) • Asmeniniai neturtiniai santykiai, nesusiję su turtiniais santykiais – išimtiniais atvejais, pvz. juridinių asmenų teisės.

 5. Turtiniai santykiai • Ekonominė apyvarta • Rinkos santykiai • Reguliuojami teisės • Reguliavimo tikslas – sureguliuoti konfliktines situacijas, silpnesniųjų apsauga (pvz. vartotojų teisės) • Ekonominės apyvartos reguliavimas – rinkos dėsniai civilizuotai • Užtikrina nuosavybę, galimybes ja disponuoti • Reguliavimas – monopolio ir nesąžiningos konkurencijos draudimas, vartotojų teisės • Ekonominės apyvartos saugumas

 6. Civilinės teisės paskirtis • Civilinės teisės paskirtis – sureguliuoti ekonominės apyvartos santykius ir užtikrinti apyvartos dalyvių galimybę patiems nustatyti savo teises ir įsipareigojimus, užtikrinti jų teisių apsaugą ir gynimą nuo neteisėtų veiksmų

 7. Civilinės teisės principai • Leidimo – kas neuždrausta, tas leista • Normos dispozityvios • Sutarčių laisvės (pacta sunt servanda) • Asmenų lygiateisiškumo • Civilinė atsakomybė – kompensacijos principas

 8. Civilinės teisės principai • Reglamentuojantys: lygiateisiškumo, nuosavybės neliečiamumo, sutarties laisvės, nesikišimo į privačius santykius, proporcingumo, teisėtų lūkesčių, draudimo piktnaudžiauti savo teisėmis, civilinių teisių teisminės gynybos

 9. Civilinės teisės principai • Civilinių teisių įgyvendinimo principai: • teisingumo, • proporcingumo, • sąžiningumo

 10. Civilinės teisės šaltiniai • Pirminiai – įstatymai, poįstatyminiai aktai, principai ir papročiai • Antriniai – teismų praktika ir teisės doktrina • Pirminiai: ES teisės normos, Konstitucija, tarptautiniai aktai, konstituciniai įstatymai, paprasti įstatymai, Vyriausybės nutarimai, kt. poįstatyminiai aktai

 11. Civilinės teisės aiškinimo metodai • Lingvistinis • Sisteminis • Loginis • Teleologinis • Bendrųjų teisės principų • Įstatymo leidėjo ketinimų • Precedentų • Lyginamasis • Istorinis

 12. Civilinės teisės aiškinimo principai • ĮSTATYMŲ NEŽINOJIMAS NEATLEIDŽIA NUO ATSAKOMYBĖS • Leidžiama tai, kas neuždrausta • Įstatymai negalioja atgal (išskyrus retus atvejus)

 13. Civilinių teisių objektai • Turtas: materialus ir nematerialus • Asmeninės neturtinės teisės ir vertybės: garbė ir orumas, sveikata, reputacija, teisė į privatų gyvenimą • Veiksmai ir jų rezultatai • Intelektinės veiklos rezultatai – pramoninės nuosavybės objektai (išradimai, dizainas), mokslo, meno ir literatūros kūriniai, kt. • Know how

 14. Turtas • Daiktai – iš gamtos pasisavinti ar gamybos procese sukurti materialaus pasaulio dalykai • Nematerialus turtas

 15. Daiktai • Nekilnojami – pagal prigimtį ir tokiais pripažįstami įstatymų • Kilnojami • Pinigai • Vertybiniai popieriai – finansinis turtas, suteikiantis savininkui tam tikras teises

 16. Civiliniai teisiniai santykiai • Civilinis teisinis santykis – teisės subjektų teisinis ryšys dėl materialių ar nematerialių vertybių, kurių teisės ir pareigos yra reguliuojamos teisės normų ir jų pačių sudarytų sutarčių. • Objektas, subjektas, turinys, forma

 17. Civiliniai teisiniai santykiai • Turtiniai ir asmeniniai neturtiniai • Absoliutiniai ir santykiniai • Daiktiniai ir prievoliniai • Reguliaciniai ir apsauginiai • Bendrieji ir konkretieji

 18. Civiliniai teisiniai santykiai • Juridiniai faktai –civilinio teisinio santykio atsiradimo pagrindas: veiksmai (teisėti/neteisėti), įvykiai • Teisinis faktas – civilinio teisinio santykio atsiradimo pagrindas

 19. Civilinis teisinis santykis • Subjektinės teisės – teisės normomis leidžiamas elgesys – teisė rinktis elgesio modelį, teisė reikalauti tam tikrų veiksmų atlikimo, teisė ginti savo teises • Subjektinės pareigos - įsipareigojimas civilinės teisės turėtojui – pareiga netrukdyti, pareiga veikti, pareiga netrukdyti ginti teises