Avloppsrening vattenrening vattenburna sjukdomar
Download
1 / 45

Avloppsrening, Vattenrening Vattenburna sjukdomar - PowerPoint PPT Presentation


 • 200 Views
 • Uploaded on

Avloppsrening, Vattenrening Vattenburna sjukdomar. Sofia Andersson. Vatten. Cirka 70 procent av jordytan är täckt med vatten. Endast en procent utgörs av sötvatten som kan drickas.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Avloppsrening, Vattenrening Vattenburna sjukdomar' - arav


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Vatten
Vatten

Cirka 70 procent av jordytan är täckt med vatten. Endast en procent utgörs av sötvatten som kan drickas.

Man började bygga avloppsledningar i Sverige för drygt 100 år sedan. Tidigare lät man vattnet rinna ut orenat i närmaste vattendrag.

På 1930-talet började man rena avloppsvattnet.

Varje person i Sverige förbrukar i snitt 180 liter vatten per dygn. I många U-länder är förbrukningen bara 20 liter per dygn, i USA är den över 300 liter…


Avloppsrening i sverige
Avloppsrening i Sverige

 • >2000 kommunala reningsverk

 • 1,5 km3 avloppsvatten renas / år

 • 240 000 ton slam (TS) produceras / år

 • 92 000 km kommunala avloppsledningar (nästan tre varv runt ekvatorn)

 • Sveriges VA-verksamhet omsätter 14,3 miljarder SEK/år


Avloppsvattnets sammans ttning
Avloppsvattnets sammansättning

 • Organiskt material

  • COD, chemical oxygen demand

  • BOD7, biochemical oxygen demand

 • Närsalter

  • kväve

  • fosfor

 • Metaller

  • Hg, Cd, Cr etc.

 • Mikroorganismer (patogener)

 • Partiklar (TSS)


Varf r renar vi avloppet
Varför renar vi avloppet?

 • Hygien:

  • Förhindra utbrott av vattenburna sjukdomar

  • Vattenkvalitet för bad/fiske

 • Minska Övergödning/Bottendöd

  • Utsläpp av N/P  övergödning

  • Förhöjd halt organiska kolväten (COD, BOD) och TSS  syrebrist  bottendöd

 • Förhindra förgiftning:

  • Tungmetaller/Miljögifter/Läkemedelsrester skadliga för många djur och växter  bioackumuleras


Avloppsrening
Avloppsrening

 • Primärrening: mekanisk rening (1) (4)

 • Sekundärrening: biologisk nedbrytning av organiskt material (3), aerob, anoxisk eller anaerob

 • Tertiärrening: kemisk och fysikalisk rening (2)

 • Biologisk rening av kväve och fosfor (3)


Typer av biologisk avloppsrening
Typer av biologisk avloppsrening

 • Småskaligt

  • Hushåll (SBR, trekammarbrunn, septisk tank), småindustrier

 • Storskaligt

  • Kommunala verk (>1 miljon PE)

 • Low-tech

  • Dammar, våtmarker, trickling filter

 • High-tech

  • Moving bed biofilm reactor (MBBR), membran reaktorer, fluidiserad bädd, upflow anaerobic sludge blanket (UASB) reaktor

  • Skräddarsydda processerAvloppsrening vattenrening vattenburna sjukdomar

Galler (Henriksdal)

Grovt galler (Mojo Tannery Etiopien)

Sandfilter (Henriksdal)Kemisk rening1
Kemisk rening

 • Flockulerande kemikalier tillsätts

  • ALUM (Al2(SO4)3)

  • Järnsulfat

 • Syfte

  • Fälla ut fosfor

  • Ta bort icke-sedimenterbara partiklar

 • Förfällning/Simultanfällning/Efterfällning

Processutformning på Henriksdalverket - FÖRFÄLLNINGBiologisk rening av organiska mnen
Biologisk rening av organiska ämnen

Aerob nedbrytning:

Org. material + O2 CO2 + H2O + biomassa

Anaerob nedbrytning:

Org. Material  CO2 + CH4 + biomassa


Aerob rening
Aerob rening

 • Aktivslamprocessen

 • Biofilmsprocesser

  • Trickling filter

  • MBBR (moving bed biofilm reactor)

  • Membran filter

Organisk material + syre = koldioxid + vatten + biomassa


Aktivslamprocessen

Luftad tank

Sedimentering

Inflöde – avloppsvatten

Utflöde – renat vatten

Recirkulation av slam

Överskottsslam

Aktivslamprocessen


Mikroorganismer i aktivslamprocessen
Mikroorganismer i aktivslamprocessen

 • Heterotrofa (kemoorganotrofa) bakterier

  • bryter ner organiskt kol

  • Denitrifierare

 • Autotrofa (kemolitotrofa) bakterier

  • Nitrifierare

  • Svaveloxiderare

 • Svampar

  • bryter ned även svårnedbrytbara kolföreningar

 • Protozoer

  • äter upp döda bakterier, primär nedbrytare

 • Metazoer (flercelliga djur)Biologisk kv verening
Biologisk Kväverening

Nitrifikation:autotrofa, aeroba, långsamväxande, små (0.2-1.0μm)

AOB : Amonium oxiderande bakterier (Nitrosomonas)

NH4+ + O2 NO2-

NOB : Nitrit oxiderande bakterier (Nitrobacter)

NO2- + O2 NO3-

Denitrifikation:heterotrofa, aeroba men kan “andas” NO2/NO3 under anoxiska förhållanden. Oftast gram-negativa stavar

NO3- NO2-  NO  N2O  N2


Biologisk kv verening1
Biologisk Kväverening

Nitrifikation:

Låg COD/BOD-halt, hög NH4-halt (producerar NO3)

Denitrifikation:

Hög COD/BOD-halt, hög NO3-halt

Avloppsvatten:

Hög COD/BOD-halt, hög NH4-halt, låg NO3-halt


Biologisk kv verening2

1. Efterdenitrifikation m. extern kolkälla

N2

N2

Anox

Aerob

NH4+, C

2. Fördenitrifikation med recirkulationsflöde

C

Aerob

Anox

NH4+,C

Biologisk kväverening


Biologisk fosforrening

1) Anaerob miljö

2) Aerob miljö

PAO bakterie

PAO bakterie

VFA

Poly-P

VFA

Pi

Biologisk Fosforrening

 • EBPR – Enhanced Biological Phosphorus Removal

PAO = polyphosphate-accumulating bacteria

VFA = volatile fatty acids


Biologisk fosforrening1

Sed.

anaerob

deox

aerob

Biologisk Fosforrening

Öresundsverket


Slamhantering
Slamhantering

 • Avvattning

  • Filterpress

  • Centrifug

 • Stabilisering – avdöda patogener

  • Kemisk

   • kalk

  • Biologisk

   • Rötning

   • Kompostering

 • Användningsområden

  • Markfyllnad (parker, golfbanor)

  • Gödsel/Jordförbättring

  • förbränning

 • Problem

  • Tungmetaller

  • Opinionen


Biofilmsprocesser
Biofilmsprocesser

 • Mikroorganismer växer på en yta – bildar en “film”

 • Bakterier i biofilm är skyddade mot giftämnen, ojämna flöden etc.

 • Tar mindre plats än aktivslam reningsverk

 • Hög biodiversitet pga hög slamålder
Biofilmsprocesser moving bed biofilm reactor
Biofilmsprocesser – Moving Bed Biofilm Reactor

Utflöde

Inflöde

Luftning

Överskottsslam


Anaeroba processer
Anaeroba processer

Org. C  nya celler (5%) + CH4+ CO2 +H2 + NH3 +H2S

 • CH4 = Biogas = Energi

 • Ingen luftning

 • Hög kolbelastning

 • Kan bryta ner svårnedbrytbara substanser

 • Låg slamproduktion

 • Långsam och känslig process

  Mikroorganismer:

  Bakterier dominerar (svampar, protozoer)

  Metanproducerande -Arkebakterier

 • Obligat anaeroba

 • Långsamväxande (delningstid 3-50 dagar)Vattenrening1
Vattenrening

 • > 2000 kommunala vattenverk

 • 1 km3 dricksvatten produceras per år

 • Källa

  • Ytvatten (ca 200 ytvattenverk)

  • Grundvatten


Vattenrening2
Vattenrening

Syftet är att reducera:

 • Patogena mikroorganismer

 • Turbiditet

 • Smak o Lukt

 • Besvärande kemikalier


Vattenburna sjukdomar
Vattenburna sjukdomar

 • Indikator organismer

  • Coliformer

 • Patogena protozoer

  • Giardia lamblia

  • Chryptosporidium parvum

  • Entamoeba hystolytica

 • Patogena bakterier

  • Vibrio cholerae

  • Legionella pneumoniae

  • Salmonella typhi

 • Virus

  • poliovirus


Koliformer
Koliformer

Krav på Indikatororganismer

 • Finnas i tarmar hos varmblodiga djur

 • Inte patogena

 • Motståndskraft/Livscykel/Förekomst

  som motsvarar patogen

 • Detekterbar

  Totala/Fekala koliformer

 • Fakultativt anaeroba

 • G –

 • inga sporer

 • Stavformade

 • fermenterar laktos under gasbildning inom 48 h i 35C/44 C

 • Oxidas negativa

  Echerichia coli, Enterobacter, Klebsiella, Citrobacter


Koliformer1
Koliformer

Detektion av koliformer

 • most-probable-number, MPN

 • membrane filter, MF

  • Selektiva/Diffrentierande medium

 • reagenskit, snabb detektion

MPN

MF

Rekomenderade max-halter av Fekala Koliformer:

Dricksvatten: 0 per 100 mL

Badvatten: 200 per 100 mL

Fiske: 1000 per 100 mL

Renat avloppsvatten: 200 per 100 mL


Protozoer giardia lamblia
Protozoer: Giardia lamblia

 • Flagellat m. 8 flageller

 • Parasit (tunntarm, tolvfingertarm)

 • 2 cellkärnor

 • Livscykel:

  • Trophozoites (15m) – vegetativa celler

  • Cystor (11m) – resistent mot torka, kemikalier (Cl-)

 • Fäster vid slemhinnor med sugskiva

 • Orsakar Giardiasis – akut gastroenteritis

 • Symptom: diarré, magkramp, illamående,

 • gaser, viktminskning

 • Detektion: Cystor i avföring, ELISA


Protozoer cryptosporidium parvum
Protozoer: Cryptosporidium parvum

 • Coccidier

 • Små (2-5m)

 • Parasiter (magsäck, tarmar)

 • Livscykel (asexuell/sexuell):

  • Merogoni: vegetativ förökning, i värdcell

  • Gamogoni: produktion av 2 sorters könsceller, i värdcell

  • Sporogoni: sporproduktion, i värdcell eller utanför värdcell

 • Oocystor (4 sporer), resistenta mot klorin

 • Symptom – mild diarré

 • Diagnos: oocystor i avföring


Protozoer entamoeba histolytica
Protozoer: Entamoeba histolytica

 • Anaerob amöba

 • Parasit: Växer på och i tarm slemhinnan

 • Livscykel:

  • trophozoiter (i värdceller)

  • cystor

 • Ofta asymptomatisk

 • Kan orsaka amöba-dysenteri

  bryter ner vävnad

   blodomloppet  lever, lungor, hjärna


Bakterier vibrio cholerae
Bakterier: Vibrio cholerae

 • G-, svängd stav

 • Orsakar kolera (Afrika, Sydostasien, Indien, Central- o Sydamerika)

 • Elimineras helt i avloppsrening/vattenrening

 • Infektionsdos 108-109 bakterier (känslig mot magsyra)

 • Fäster vid slemhinna i tunntarmen, utsöndrar enterotoxin

 • Symptom: Diarré  Dehydrering  60% dör utan behandling, 1% dör med behandling

 • Behandling: Antibiotika + Vätskeersättning


Bakterier legionella pneumophila
Bakterier: Legionella pneumophila

 • G-, tunn stav, höga näringskrav (Fe)

 • Relativt resistent mot värme och klor

 • Sprids via aerosoler

 • Elimineras m. chock klorering el. >63°C

 • Asymptomatiska infektioner/ Pontiac feber

 • Sällsynta fall  lunginflammation

 • Detektion: antigen i urin, prov från luftrör

 • Behandling: Rifampin, erythromycin


Bakterier salmonella typhi
Bakterier: Salmonella typhi

 • G-, kort stav, flageller

 • Orsakar tyfoidfeber: hög feber, diarré, svettningar, sårbildning i tarmar

 • Detektion: Blod-/Avföringsprov

 • Behandlas med antibiotika (<1% dödlighet)


Virus
Virus

 • Virus förekommer i avloppsvatten

 • Elimineras i vattenrening, klorkänsliga

 • Enterovirus (RNA-virus, finns i tarmar)

  • Poliovirus

  • Norwalk virus

  • Hepatit A virus


Sammanfattning
Sammanfattning

 • Biologisk avloppsrening använder bakterier för att avlägsna kolföreningar (COD, BOD) samt även kväve och fosfor

 • Vattenrening är oftast inte biologisk (utan mekanisk och kemisk)

 • Patogener kan spridas med vatten och orsaka sjukdomar. Motverkas med avloppsrening och vattenrening