Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
โครงงานกินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี PowerPoint Presentation
Download Presentation
โครงงานกินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี

โครงงานกินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี

147 Views Download Presentation
Download Presentation

โครงงานกินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. โครงงานกินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดีโครงงานกินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี ชื่อผู้จัดทำโครงงาน 1 ด.ช. รังสิชนม์ วีรโชติโยธิน ชั้น ม.1/2 เลขที่ 44 2 ด.ญ.ฐิตาภรณ์ ชูโต ชั้น ม.1/2 เลขที่ 9 3 ด.ญ.นรมน ทารักษา ชั้น ม.1/2 เลขที่ 23 4ด.ช.ปิยพนธ์ปิยะพันธ์ ชั้น ม.1/2 เลขที่ 32 5 ด.ญ.ปิยาพัชร เข็มกลัด ชั้น ม.1/2 เลขที่ 33

  2. บทที่1 ปัญหาและสาเหตุ

  3. บทที่2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นสามารถแบ่งได้ 2 ด้านคือ 1. การเปลี่ยนแปลงทางกาย เช่น ความสูงและน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเร็ว แขนขายาวขึ้น เพศชาย เสียงแตกหนุ่ม มีกล้ามเนื้อมากขึ้น มีเครา เพศหญิง หน้าอกมีขนาดใหญ่ขึ้น สะโพกผายออก2. การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ ความเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ พ่อและแม่หรือผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดควรทราบ จะได้ไม่รู้สึกว่าบุตรหลานของตนเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนที่ดื้อรั้นไม่เชื่อฟัง การเจริญเติบโตสมวัย เป็นความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับน้ำหนักตามเกณฑ์มาตรฐาน และความสัมพันธ์ระหว่างอายุ กับส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยการรับประทานอาหารให้ครบ 3 มื้อและครบ 5 หมู่ ให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ สารอาหารที่วัยรุ่นต้องการ ไม่ควรรับประทานอาหารกลุ่มมังสวิรัติ เพราะส่วนใหญ่จะเลือกทานอาหารไม่ครบถ้วนทุกหมู่ ทำให้เกิดภาวะขาดสารอาหาร วิธีการดูแลน้ำหนักตัว รับประทานอาหารพวก ผัก ผลไม้ และ เนื้อสัตว์ ให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย รวมทั้งออกกำลังกายเป็นประจำ เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ควรออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬาเป็นประจำเช่น วิ่ง ขี่จักรยาน

  4. บทที่3 วิธีดำเนินงาน 1.   แบ่งหน้าที่ให้กับสมาชิกทุกคนภายในกลุ่ม 2.   วางแผนการบันทึกการทดสอบสมรรถภาพ การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 3.   ชวนสมาชิกภายในกลุ่มออกกำลังกายและควบคุมการรับประทานอาหาร4.   บันทึกน้ำหนักส่วนสูง  การชั่งน้ำหนักทุกอาทิตย์5.   นัดวันทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย6.   บันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพ7.   ให้สมาชิกทุกคนภายในกลุ่มควบคุมน้ำหนักของตนเองและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

  5. บทที่4 ผลการดำเนินงาน

  6. บทที่5 สรุปผลและอภิปรายผลการดำเนินงาน รังสิชนม์ในวันที่ 10/11/55 มีน้ำหนัก 62 ส่วนสูง 166 วันที่ 29/01/56 มีน้ำหนัก 58 ส่วนสูง 169 น้ำหนักลด4กิโลกรัมและส่วนสูงเพิ่ม3เซนติเมตร สาเหตุ ควบคุมอาหารและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ฐิตาภรณ์ในวันที่ 10/11/55 มีน้ำหนัก 48 และส่วนสูง159 วันที่ 29/01/56 มีน้ำหนัก 50 ส่วนสูง 162 น้ำหนักเพิ่ม2กิโลกรัมและส่วนสูงเพิ่ม 3 เซนติเมตร สาเหตุ ทานอาหารที่มีประโยชน์ นรมนในวันที่ 10/11/55 มีน้ำหนัก 50 ส่วนสูง158 วันที่ 29/01/56 มีน้ำหนัก 54 ส่วนสูง 159 มีน้ำหนักเพิ่มขึ้น4กิโลกรัมและส่วนสูงเพิ่ม 1เซนติเมตร สาเหตุ ไม่ค่อยออกกำลังกาย ปิยพนธ์ในวันที่ 10/11/55มีน้ำหนัก50 ส่วนสูง 167 วันที่ 29/01/56 มีน้ำหนัก 48 ส่วนสูง 172 มีน้ำหนักลดลง 2 กิโลกรัม ส่วนสูงเพิ่มขึ้น 5 เซนติเมตร สาเหตุ ออกกำลังกายแต่กินอาหารไม่ครบ 5 หมู่ ปิยาพัชรในวันที่ 10/11/55มีน้ำหนัก 55 ส่วนสูง 163 วันที่ 29/01/56 มีน้ำหนัก 53 ส่วนสูง 166 มีน้ำหนักลดลง 2 กิโลกรัมส่วนสูงเพิ่มขึ้น 3 เซนติเมตร สาเหตุ ออกกำลังกาย

  7. บรรณานุกรม http://zayyes.com/index.php?topic=6151.0 http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=44133