Download
shaheed by ustad murtaza mutahiri shaheed n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SHAHEED BY USTAD MURTAZA MUTAHIRI SHAHEED PowerPoint Presentation
Download Presentation
SHAHEED BY USTAD MURTAZA MUTAHIRI SHAHEED

SHAHEED BY USTAD MURTAZA MUTAHIRI SHAHEED

129 Views Download Presentation
Download Presentation

SHAHEED BY USTAD MURTAZA MUTAHIRI SHAHEED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. SHAHEED BY USTAD MURTAZA MUTAHIRI SHAHEED

  2. MA’INAY ISLAM KI NAZAR MEIN JAB KOI SHAKS DARJAIY SHAHADAT PY FAIZ HOTA HAI TO ISLAM USAY APNAY MIYAR OR QAWAID KY TAHAIT YANI AGAR KOI FARD, KHUDA KI RAH MEIN, MAQASID E ISLAMI KI KHATIR OR INSANIYAT KI AABRO BARQARAR RAKHNAY KY LIYAN APNI JAN FIDA KAR DIYTA HAI TO,ISLAM USAY AALI TAREEN DAARAJAT O MARATIB SAY NAWAZTA HAI

  3. SAWAALQ. IS KI KYA WAJAH HAI KY SHAHEEDON KA HAQ OR UN KA AHITIRAM DOSRI SHAKSATIYON KI NISBAT ZIADA OR AZEEM HAI?JawaabA. yhapnishaksiyatkoshamasytabeerkartyhaijis ka mehboobmashgalakhudkojalakr, fanakrkyroshni or nor kophailanahaitakybashr is noor or roshnikibadolatapnizindagikykarobarkoiachitarhansyanjamdysakay

  4. Falsafay e shahadatA. Mautki 5 qismainhai 1. tibih 2. khtiramI 3. qatl 4. khudkashi 5. shaheedB. Do pehlu hai; 1. Maqsad or hadafkobachanayky liyan khudaki rah mein or sifrkhudakyliynapnijankofida kary 2. is koilm ho kywh is amalmeinjankhobethaiynga

  5. Jihad- khudaki rah mein us kikhushnodikyliynjang- hazratali.asA.“jihadekaisadarwazayejanathaijisaykhudawandayalamny hr ekkyliynnhikhola” B. “jihad taqway ka libashai”

  6. C. “jihad khudakidihwi - ekaisizirahaijisaykoiqudratpahrnhisakti or - aisi dhal haijisaykoitaaqatkatnhiskti”

  7. Jihad nakarnyky nuqsanat1. zilat or khowar2. azabkizindagi3. rohhameshahaqeerrhy g4. aalasochnykikaifiyatkhatam ho gatihai5. haqhasilnhikrsakta

  8. Shaheedkimantiq- tarz e fikr ka muqambuland or kahskhososiyat ka hamilhota hai- imam hussain A.s. ki misaal- apnayapkofanakarkybazm e insaniyatkoroshankrna- apnayapkokhatamkrkyijtimahkiragonmein josh laana