1 / 10

תרגול כיתה 5: איזוטופים יציבים ופליאו -טמפרטורה

תרגול כיתה 5: איזוטופים יציבים ופליאו -טמפרטורה. התרגיל הבא יעסוק ב: מושגי יסוד בפרקציונציה איזוטופית. שימוש באיזוטופים יציבים לגיאו -תרמו-מטריה של טמפ' נמוכות. שימוש באיזוטופים יציבים לגיאו -תרמו-מטריה של טמפ' גבוהות. שתי דוגמאות קצרות. מבוא לגיאוכימיה . תשע"ג 2013.

arama
Download Presentation

תרגול כיתה 5: איזוטופים יציבים ופליאו -טמפרטורה

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. תרגול כיתה 5: איזוטופים יציבים ופליאו-טמפרטורה • התרגיל הבא יעסוק ב: • מושגי יסוד בפרקציונציה איזוטופית. • שימוש באיזוטופים יציבים לגיאו-תרמו-מטריה של טמפ' נמוכות. • שימוש באיזוטופים יציבים לגיאו-תרמו-מטריה של טמפ' גבוהות. • שתי דוגמאות קצרות. מבוא לגיאוכימיה. תשע"ג 2013

  2. פרקציונציה איזוטופית: ההרכב-האיזוטופי של יסודות קלים (כמו H,C,N,O,S) נתון לשינויים בעקבות תהליכים כימיים/פיסיקליים/ביולוגיים שנוטים 'להעדיף' איזוטופ אחד על פני משנהו (ביסודות כבדים מאוד יחס המאסות בין האיזוטופים שואף לאחד, כך שאין הבדל משמעותי ביניהם 206Pb/207Pb=0.995). בעקבות תהליך אלו יש היבדלות בנפיצות האיזוטופים בין מאגרים שונים. איזוטופים יציבים של חמצן ושל מימן (טריטיום H3 הוא רדיואקטיבי) (דאוטריום(D דוגמא: מולקולת מים יכולה להיות בכל אחת מהקונפיגורציות הבאות [מאסה בסדר עולה]:

  3. ההרכב האיזוטופי דלתא מוגדר כשוני בין הדוגמא לסטנדרט מקובל, ביחידות של פר-מיל. חשבו: מדוע משתמשים ביחידות של פר-מיל ולא באחוזים ? פקטור הפרקציונציה: פאזה A נמצאת בשוו"מ עם פאזה B (פאזה יכולה להיות מולקולה או מינרל). R מוגדר בתור היחס בין האיזוטופ הכבד לאיזוטופ הקל. (אלפא גדול מ-1: פאזה A מועשרת בחמצן-18, ולהפך)

  4. שוו"מ בין קלציט למים – שיחלוף איזוטופי ההרכב האיזוטופי של חמצן בקלציט שונה מזה של המים איתם הוא בא במגע. פקטור הפרקציונציהα עבור טמפ' c25˚ עפ"י ניסויים הוא 1.0286 (הערך תלוי טמפ') סידור מחדש:

  5. הערה: פתירת המשוואה הריבועית באקסל, תוך שימוש בתאים נפרדים לפרמטרים a,b,c של המשוואה. נא להקפיד על שימוש נכון בסוגריים. מעבר בין סטנדרט SMOW לסטנדרט PDB

  6. תהליך פרקציונציה איזוטופית: Allegre 2008

  7. Faure 1986

  8. גיאו-תרמו-מטריה של טמפ' גבוהות: מתוך ניסויים נמצא הקשר בין הטמפ' לבין מקדם הפרקציונציה במערכת מינרל בשוו"מ עם מים: הטמפ' T במשוואה לעיל היא במעלות קלווין: Kelvin=Celsius+273.15 (להבדיל מהמשוואה הריבועית שהופיעה קודם לכן. לשים לב ליחידות). Allegre 2008

  9. דוגמא א': פקטור הפרקציונציהα בין המינרל איליט ובין מים הוא 1.0234 (בטמ"פ22c). מהו ערך הדלתא 18O של איליט הנמצא בשוו"מ עם מים שלהם ערך דלתא 18O של 9- פרמיל ביחס לSMOW ? תשובה:

  10. דוגמא ב': נתונות 2 המשוואות הבאות של הפרקציונציהשל δ18O בין מינרל ומים. חשב Δ בין קוורץ לרוטיל, בטמפ' של 700c. אפשר להחסיר בין המשוואות:

More Related