Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
תרגול כיתה 5: איזוטופים יציבים ופליאו -טמפרטורה PowerPoint Presentation
Download Presentation
תרגול כיתה 5: איזוטופים יציבים ופליאו -טמפרטורה

תרגול כיתה 5: איזוטופים יציבים ופליאו -טמפרטורה

313 Views Download Presentation
Download Presentation

תרגול כיתה 5: איזוטופים יציבים ופליאו -טמפרטורה

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. תרגול כיתה 5: איזוטופים יציבים ופליאו-טמפרטורה • התרגיל הבא יעסוק ב: • מושגי יסוד בפרקציונציה איזוטופית. • שימוש באיזוטופים יציבים לגיאו-תרמו-מטריה של טמפ' נמוכות. • שימוש באיזוטופים יציבים לגיאו-תרמו-מטריה של טמפ' גבוהות. • שתי דוגמאות קצרות. מבוא לגיאוכימיה. תשע"ג 2013

  2. פרקציונציה איזוטופית: ההרכב-האיזוטופי של יסודות קלים (כמו H,C,N,O,S) נתון לשינויים בעקבות תהליכים כימיים/פיסיקליים/ביולוגיים שנוטים 'להעדיף' איזוטופ אחד על פני משנהו (ביסודות כבדים מאוד יחס המאסות בין האיזוטופים שואף לאחד, כך שאין הבדל משמעותי ביניהם 206Pb/207Pb=0.995). בעקבות תהליך אלו יש היבדלות בנפיצות האיזוטופים בין מאגרים שונים. איזוטופים יציבים של חמצן ושל מימן (טריטיום H3 הוא רדיואקטיבי) (דאוטריום(D דוגמא: מולקולת מים יכולה להיות בכל אחת מהקונפיגורציות הבאות [מאסה בסדר עולה]:

  3. ההרכב האיזוטופי דלתא מוגדר כשוני בין הדוגמא לסטנדרט מקובל, ביחידות של פר-מיל. חשבו: מדוע משתמשים ביחידות של פר-מיל ולא באחוזים ? פקטור הפרקציונציה: פאזה A נמצאת בשוו"מ עם פאזה B (פאזה יכולה להיות מולקולה או מינרל). R מוגדר בתור היחס בין האיזוטופ הכבד לאיזוטופ הקל. (אלפא גדול מ-1: פאזה A מועשרת בחמצן-18, ולהפך)

  4. שוו"מ בין קלציט למים – שיחלוף איזוטופי ההרכב האיזוטופי של חמצן בקלציט שונה מזה של המים איתם הוא בא במגע. פקטור הפרקציונציהα עבור טמפ' c25˚ עפ"י ניסויים הוא 1.0286 (הערך תלוי טמפ') סידור מחדש:

  5. הערה: פתירת המשוואה הריבועית באקסל, תוך שימוש בתאים נפרדים לפרמטרים a,b,c של המשוואה. נא להקפיד על שימוש נכון בסוגריים. מעבר בין סטנדרט SMOW לסטנדרט PDB

  6. תהליך פרקציונציה איזוטופית: Allegre 2008

  7. Faure 1986

  8. גיאו-תרמו-מטריה של טמפ' גבוהות: מתוך ניסויים נמצא הקשר בין הטמפ' לבין מקדם הפרקציונציה במערכת מינרל בשוו"מ עם מים: הטמפ' T במשוואה לעיל היא במעלות קלווין: Kelvin=Celsius+273.15 (להבדיל מהמשוואה הריבועית שהופיעה קודם לכן. לשים לב ליחידות). Allegre 2008

  9. דוגמא א': פקטור הפרקציונציהα בין המינרל איליט ובין מים הוא 1.0234 (בטמ"פ22c). מהו ערך הדלתא 18O של איליט הנמצא בשוו"מ עם מים שלהם ערך דלתא 18O של 9- פרמיל ביחס לSMOW ? תשובה:

  10. דוגמא ב': נתונות 2 המשוואות הבאות של הפרקציונציהשל δ18O בין מינרל ומים. חשב Δ בין קוורץ לרוטיל, בטמפ' של 700c. אפשר להחסיר בין המשוואות: