labb 2 syntax och ordklasstaggning n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Labb 2: Syntax och ordklasstaggning PowerPoint Presentation
Download Presentation
Labb 2: Syntax och ordklasstaggning

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 49

Labb 2: Syntax och ordklasstaggning - PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on

Labb 2: Syntax och ordklasstaggning. Att arbeta med grammatiskt analyserade data. Labb 2. Arbete med grammatiskt analyserad text Vilka ord finns i texten? Hur många ordtyper innehåller den? Hur ser fördelningen mellan olika ordklasser ut?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Labb 2: Syntax och ordklasstaggning' - aram


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
labb 2 syntax och ordklasstaggning
Labb 2: Syntax och ordklasstaggning

Att arbeta med grammatiskt analyserade data

labb 2
Labb 2

Arbete med grammatiskt analyserad text

Vilka ord finns i texten?

Hur många ordtyper innehåller den?

Hur ser fördelningen mellan olika ordklasser ut?

använda kommandoradsverktyg i Unix för att sammanställa lexikon och fraslistor

utvärdera och analysera verktyg för lingvistisk analys.

slide3
Plan

Verktyg för lingvistisk analys

ConnexorMachinese Syntax

Grundläggande Unix

Unix-verktyg för textbehandling:

grep, sed, cut, paste, sort, uniq, …

verktyg f r grammatisk analys
Verktyg för grammatisk analys

”Machinese Syntax” är ett program som analyserar ord med avseende på

lemma (grundform)

ordklass och morfologiska kategorier

dependenser och dependensfunktioner

Prova själv: http://www.connexor.eu/technology/machinese/demo/syntax/

lemman
Lemman

Grundform som representerar ett ords samtliga böjningsformer (ung. uppslagsord i lexikon)

Normalt väljs den oböjda (eller minst markerade) formen

Lemma: dyka

dyka, dyker, dök, dykte, dykt, dykas, dyks, döks, dyktes och dykts

Lemman är beroende av ordklass

bilar (bil om substantiv, bila om verb)

automatisk ordklasstaggning
Automatisk ordklasstaggning

Uppgift: att tilldela varje ord i en korpus en kategori som visar dess ordklass ev. med morfologisk information.

Indata: textfil och resursdata (lexikon med ”taggar”, regler, …)

Utdata: texten med en ordklasstagg för varje ord.

morfologiska s rdrag i svenska
Morfologiska särdrag i svenska

För substantiv: genus, kasus, numerus, bestämdhet

För verb: tempus, diates, modus

För adjektiv: genus, numerus, bestämdhet

För (vissa) pronomen: person, kasus, numerus

hur sv rt r ordklasstaggning
Hur svårt är ordklasstaggning?

Homonymi svenska: var, runda, trumpet, fyrar, att, lurar…

Homonymi engelska: can, book, import, snow, to, till…

I Brown-korpusen (1 miljon ord) är över 40 procent av alla löpord mångtydiga vad gäller ordklass.

hur sv rt r ordklasstaggning1
Hur svårt är ordklasstaggning?

Enklast möjliga metod

Välj den vanligaste ordklassen för varje ord

Engelska: ca 9 av 10 textord får rätt ordklass

Svenska: ca 7 av 10 textord får rätt ordklass

Bästa tillgängliga system

94-98% beroende på texttyp

syntaktisk parsning
Syntaktisk parsning

Parsning innebär att, automatiskt eller för hand, tilldela en mening en syntaktisk beskrivning (eller struktur)

Hur hänger orden i meningen ihop?

Labb 3 Parsning med frasstrukturgrammatik

Dependensgrammatik

Bygger på relationer mellan ord som speglar ”beroendeförhållanden”

dependenser i grafiskt format
Dependenser i grafiskt format

det

subj

obj

attr

Den gamla hunden äter frukost .

main

hur ska man tolka utdata
Hur ska man tolka utdata?

Tabbar mellan varje ”kolumn”

 • Ordposition (med nummer)
 • Ordform (som ordet ser ut i texten)
 • Lemma(grundform)
 • Funktionell dependens (syntaktisk funktion och position för styrande ordet)
 • Ordklass & morfosyntaktiska särdraga) huvudord/bestämningar b) ordklasskategori c) särdrag
i labben r inte alla delar centrala
I labben är inte alla delar centrala…

Ord-pos.

Ordform

Stam/Lemma

Funk. dependens

Ordklass & morfologi

0

1

Den

den

det:>3

%>N DET SG NOM

2

gamla

gammal

attr:>3

%>N A NOM

3

hunden

hund

subj:>4

%NH N SG NOM

4

äter

äta

main:>0

%MV V PRES

5

frukost

frukost

obj:>4

%NH N SG NOM

6

ordklasstaggar i machinese syntax
Ordklasstaggar i Machinese Syntax

V – verb

N – substantiv

PRON - pronomen

A – adjektiv

ADV - adverb

PREP – preposition (på, i, under…)

CC – samordnande konjunktion (och, men)

CS – underordnande konjunktion (medan, att)

ordklasstaggar i machinese syntax1
Ordklasstaggar i Machinese Syntax

NUM – numeral (räkneord)

DET – artikel (det, de , den , en, ett)

AD – perfekt particip-form av verb, fungerar ofta som adjektiv (skjuten, upprörd, sluten)

NDE – presens particip-form av verb, fungerar ofta som adjektiv

NEG-PART – negativt adverb (inte, ej)

INTERJ – interjektion (hejsan!)

INFMARK – infinitivmärke (att)

morfologiska kategorier
Morfologiska kategorier

Kasus:

NOM – nominativ (grundform)

GEN – genitiv

ACC – ackusativ (objektsform)

Numerus

SG – singularis

PL – pluralis

morfologiska kategorier1
Morfologiska kategorier

Komparering (adj/adv)

<Cmp> - komparativ (dyrare)

<Sup> - superlativ (dyrast)

Tempus och modus

PRES – presens

PAST – preteritum (imperfekt)

INF – infinitiv

IMP - imperativ

anv ndning av taggade data
Användning av taggade data

Korpuslingvistik

Frekvensdata för lexikala enheter (dvs lemman)

Hitta tendenser i hur ord fördelar sig på olika grammatiska funktioner

Hitta tendenser i vilka ord som tenderar att vara subjekt resp. objekt till olika verb

Språkteknologi

Frågebesvarande system

Översättning

producera välformade översättningar

labb 2 syfte
Labb 2: Syfte

Utifrån text som analyserats av Machinese Syntax ska ni skapa olika typer av lexikon/ordlistor. Med hjälp av dessa filer kan man besvara frågor som

Vilka ord finns i texten? Vad räknas som ord?

Hur många ordtyper innehåller den?

Hur ser fördelningen mellan olika ordklasser ut?

Använd kommandoradsverktyg i Unix för att skapa

stamlexikon med graford och ordklass

frekvensordlistor över lemma/stam och ordklass

fraslistor för givna mönster/fraser, t.ex, nominalfraser bestående av "DET A N".

labb 2 syfte1
Labb 2: Syfte

Utvärdering av automatisk ordklassanalys och språkliga kategorier som ges som utdata.

Analysera prestanda: vad görs rätt och vad blir fel?

unix kommandoradsverktyg
Unix kommandoradsverktyg
 • ls – lista alla filer i arbetskatalogen
 • cd – byt katalog
 • rm – ta bort en fil/katalog
 • mv – byt namn på en fil/katalog
 • man – läs manualen för ett kommando
  • man cut
unix kommandoradsverktyg1
Unix kommandoradsverktyg

Textverktyg

grep skriv ut rader som matchar ett RU

sed sök och ersätt med RU

tr byt ut eller ta bort tecken

sort sortera rader

uniq ta fram unika rader

cutklipp ut kolumner

paste sätt ihop kolumner

wc räknar rader, ord och tecken

man visa manual för olika kommandon och verktyg

verktyg grep
Verktyg – grep

Textfilter

Söker igenom en text rad för rad och skriver ut alla rader som innehåller den eftersökta strängen.grep ’sökuttryck’ textfil

grep ’Karlsson’ textfil Eva Karlsson 22 22 22 Sven Karlsson 33 33 33

slide28
Grep

Ggrep

En version av grep som kan tolka utökade reguljära uttryck (URU).

ggrep –E ’RU’ textfil

Andra flaggor:-E använd utökade RU (Extended)-i matcha både små och stora bokstäver -w matcha ord dvs. strängar med ordgräns på varje sida. Motsvarar \b’reg. uttr.’\b-v inversen. Skriver ut varje rad som inte matchar sökuttrycket.

verktyg grep1
Verktyg – grep

> ggrep -E ’coh’ textfil Bill coh Bull coh Maja.

> ggrep -E ’Bill’ textfilBill coh Bull

> ggrep -E ’B.ll’ textfilBill coh Bull

slide30
Sed

Streameditor

”sök och ersätt”

> gsed -r ’substitutionsuttryck’ textfil

Substitutionsuttryck:s/sökuttryck/ersättningssträng/

Sökuttryck: ett reguljärt uttryckErsättningssträng: en vanlig textsträng

> sed ’s/coh/och/’ textfilBill och Bull jagadePelleochMaja.

verktyg sed
Verktyg - sed

Alla rader skrivs ut

> sed ’s/coh/och/’ textfilBill och Bull jagade Pelle och Maja.

Ex. s/[0-9]/X/g

g – alla förekomster på raden byts ut

i – sökning på små och stora bokstäver

sed forts
Sed forts.

s/([KC]arlsson)/<NAME>\1<\/NAME>/g

Astrid Lindgrens berömda barnbok ”<NAME>Karlsson</NAME> på taket” går på export.

Ersättningsfältet kan innehålla referenser till sökuttrycket.

’/’ specialtecken i substitutionsuttryck

omdirigering i unix
Omdirigering i Unix

< - läs från en fil

> - skriv till en fil

> ! - skriv över innehållet i en fil

>>- skriv sist i en fil

| - pipe, skicka utdata från ett kommando som indata till ett annat

omdirigering i unix exempel
Omdirigering i Unix, exempel

grep 'hej' fil.txt > hejrader.txt

grep '^A' fil.txt > ordnat.txt

grep '^B' fil.txt >> ordnat.txt

tr'U' 'u' < fil.txt | grep 'under'

tr'U' 'u' < fil.txt > temp.txt

grep 'under' temp.txt

rmtemp.txt

unix pipes
UNIX pipes

> cat textfil.txt

Bill coh Bull

jagade Pelle, Maja

coh deras vän Måns.

> cat textfil | grep ‘de’

jagade Pelle, Maja

coh deras vän Måns.

> cat textfil | grep ‘de’ | sed ‘s/coh/och/g’

jagade Pelle, Maja

och deras vän Måns.

machinese syntax textformat
Machinese Syntax textformat

Fem tab-separerade (‘\t’) kolumner

Sista kolumnen indelad med mellanslag

Ord-pos.

Ordform

Stam / lemma

Funk. dependens

Ordklass & morfologi

1

Jag

jag

subj:>2

%NH PRON SG NOM

2

packade

packa

main:>0

%MV V PAST

3

min

jag

attr:>4

%>N PRON SG GEN

4

väska

väska

obj:>2

%NH N SG NOM

1\tJag\tjag\tsubj:>2\t%NH PRON SG NOM\n

att v lja kolumner med cut
Att välja kolumner medcut

Kommandot cut plockar kolumner ur en textfil.

Om inte annat anges, antar att kolumner avdelas med tab-tecken.

De kolumner man vill ha anges med flaggan –f :

cut –f1 text

cut –f1,3 text

cut –f2-4 text

Flaggan –d används för att specificera ett annat avdelningstecken än ’\t’.

cut -d ’#’ –f2

exempel cut
Exempel cut

Endast kolumn fem

cut –f5 labbtext.fdg > kolumn5.txt

Alla utom fjärde kolumnen

cut –f1-3,5 labbtext.fdg

Dela vid mellanslag (-d delimiter)

cut –d ‘ ‘ –f2 kolumn5.txt > kolumn5-2.txt

sl ihop kolumner paste
Slå ihop kolumner: paste

Kommandot paste sätter ihop två eller fler filer till en ny fil

Omvänd operation i jämförelse med cut

Separerar kolumner med tab om inte –d används.

Exempel:

paste kolumn2.txt kolumn1.txt > kolumn2-1.txt

sortera rader sort
Sortera rader: sort

Kommandot sort sorterar textrader

Sorterar från början i teckenordning

Flaggor:

-d Sortera i alfabetisk ordning, bara bokstäver,

siffror och blanktecken används

-n Sortera efter siffror i början på raden

-r Omvänd sorteringsordning (reverse)

-k Specificera vilken kolumn som ska sorteras på,

startkolumn och slutkolumn kan anges

exempel sort
Exempel sort

Alfabetiskt sortering, ingen skillnad på gemener och versaler, baklänges

sort –d –f –r fil.txt > sorterad-text

Två filer i nummerordning

sort –n fil1 fil2 > sorterad-fil1-2

Vad tar mest plats på kontot?

du –ka | sort –nr | head

vid duplicerade rader uniq
Vid duplicerade rader: uniq

Kommandot uniq kan användas för att ta bort eller räkna duplicerade rader

Förutsättning: raderna intill varandra, dvs filen måste vara sorterad!

Exempel:

uniqplural.txt > singular.txt

sort indata | uniq –c > frekvensfil

r kna ord wc
Räkna ord: wc

Räknar rader, ord och tecken i en fil

wc artikel.txt

350 5109 29195

Filen innehåller 350 rader, 5109 ord och 29195 tecken.

fler unix verktyg
Fler Unix-verktyg

cat – visa allt innehåll i en fil

less – gå igenom innehållet i en fil

q – avsluta

/pattern – sök framåt

?pattern – sök bakåt

more – ungefär som less

head/tail – se början/slutet av en fil

fler unix verktyg1
Fler Unix-verktyg

cd – byt katalog

rm – ta bort en fil/katalog

mv – byt namn på en fil/katalog

man – läs manualen för ett kommando

man cut

bigram och trigramsfiler
Bigram och trigramsfiler

Bigram = två på varandra följande ord

”Den gamla hunden äter frukost”

den gamla

gamla hunden

hunden äter

äter frukost

Lista 1: den gamla hunden äter frukost

Lista 2: gamla hunden äter frukost

k ra m nga kommandon p en g ng med skript
Köra många kommandon på en gångmed skript

Skriv in kommandona i en fil (kommando.sh):

cut –f 2 indata > kolumn2

cut –f 1,3 indata > kolumn13

paste kolumn2 kolumn13 > kolumner213

rm kolumn2 kolumn13

Ändrarättigheterförfilen:

chmodu+xkommando.sh

chmod 755 kommando.sh

Körfilen:

kommando.sh

uppgift 1 2
Uppgift 1 & 2

Uppgift 1:

skapa lexikon (ordlistor) m.h.a. cut,paste, sort och uniq

utvärdera lemma och ordklassbestämning

Uppgift 2:

ta ut olika typer av flerordsfraser

Skapa egna bigram och trigram filer

Använd ordklasser och sökmönster

utvärdera morfologiska särdrag

uppgift 3
Uppgift 3

Frivillig VG uppgift

JämförordklasskategorierochmorfologiskasärdragfrånMachinese Syntax med Nusvenskgrammatik

Vilka skillnader finns det? Finns alla morfologiska särdrag med i verktygets uppmärkning?

För- och nackdelar med olika uppdelningar av ordklasser och morfologiska särdrag.