slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Josep Lluis Roselló Director Divisió de Centres Residencials i Centres de Dia SAR PowerPoint Presentation
Download Presentation
Josep Lluis Roselló Director Divisió de Centres Residencials i Centres de Dia SAR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Josep Lluis Roselló Director Divisió de Centres Residencials i Centres de Dia SAR - PowerPoint PPT Presentation


  • 127 Views
  • Uploaded on

Taula de debat Model d’Acreditació i Qualitat en l’atenció a les persones amb dependència Jornada Qualitat dels serveis, un repte per la sostenibilitat La Unió, Barcelona, 19 de maig de 2010. Josep Lluis Roselló Director Divisió de Centres Residencials i Centres de Dia SAR. Índex

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Josep Lluis Roselló Director Divisió de Centres Residencials i Centres de Dia SAR' - aradia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Taula de debat

Model d’Acreditació i Qualitat en l’atenció a les persones amb dependència

Jornada Qualitat dels serveis, un repte per la sostenibilitat

La Unió, Barcelona, 19 de maig de 2010

Josep Lluis Roselló

Director Divisió de Centres Residencials i Centres de Dia SAR

slide2

Índex

1. Problemes vigents per a garantir la Qualitat

2. Sistemes de gestió de la Qualitat

3. Com avaluem el que fem?

slide3

1. Problemes vigents per a garantir la Qualitat

La Llei de la Dependència es va crear amb el propòsit de regular les condicions bàsiques que garanteixin la igualtat en l’exercici del dret a la promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

Principis d’ universalitat, equitat i accessibilitat, desenvolupant un model d’atenció integral al ciutadà.

QUALITAT

Les CCAA estableixen el règim jurídic, les condicions d’actuació i acrediten als centres proveïdors dels serveis.

slide4

1. Problemes vigents per a garantir la qualitat

Diferents criteris per als mateixos serveis?

Ajuda a domicili

Requisits funcionals – temps d’atenció hores / dia.

Centre residencial

Requisits materials

Font:

slide5

1. Problemes vigents per a garantir la Qualitat

Interrogants davant l’absència d’un marc normatiu comú

1. En quina mesura incideix en el principi d’igualtat i universalitat dels serveis l’existència de diferents criteris d’acreditació, segons CC AA?

2. Com influeix en la Qualitat dels serveis, l’existència de diferents requisits per a oferir les mateixes prestacions?

Necessitats actuals

1. Garantir un nivell homogeni de qualitat de l’atenció a tots els ciutadans, amb independència de la CCAA i centre en el que es presti el servei.

2. Promoure l’eficàcia en l’ús de recursos d’atenció.

3. Generar confiança en la ciutadania i en el col·lectiu de professionals del sector.

4. Impulsar la millora de la qualitat, principalment a través de la formació.

slide6

2. Sistemes de gestió de la Qualitat

Què és la qualitat?

“Qualitat és el grau en que les característiques d’un producte o servei compleixen els objectius per als que va ser creat” (ISO 1989).

“La qualitat no és mai un accident, sempre és el resultat d’una intenció, d’un esforç sincer, d’una direcció intel·ligent i d’una execució capaç; la qualitat representa una elecció intel·ligent entre varies alternatives”  (Willa Foster)

slide7

2. Sistemes de gestió de la Qualitat

Quins beneficis té la Qualitat?

Permet dissenyar un model de treball d’acord amb els recursos humans i materials disponibles, i adaptable segons les circumstàncies.

Redueix la incertesa i agilitza el procés de presa de decisions.

Normalitza les actuacions, ja que cada unitat de treball i tots els professionals actuen amb els mateixos criteris davant les mateixes contingències.

Afavoreix la corresponsabilitat en l’aplicació del consens.

Permet prevenir, minimitzar, avaluar i corregir l’error.

slide8

2. Sistemes de gestió de la Qualitat

Tres tipus de qualitat

+

Qualitat percebuda

Valorada

Qualitat mesurada

Certificada

Objectiu

Subjectiu

Bo

Bell

Ètica

Estètica

Excel·lència

Veritable

Qualitat / Humanització dels serveis

slide9

2. Sistemes de gestió de la Qualitat

Fixació de criteris comuns d’acreditació de centres i plans de Qualitat

Indicadors de qualitat per a l’avaluació, la millora contínua i l’anàlisi comparat

EFICÀCIA

Donar resposta a les demandes i necessitats / best practice

EFECTIVITAT

Implicació i compromís dels professionals

EFICIÈNCIA

Anàlisi de mitjans utilitzats i resultats obtinguts

EFICÀCIA + EFECTIVITAT + EFICIÈNCIA : QUALITAT SOSTENIBLE

slide10

2. Sistemes de gestió de la Qualitat

Escenari actual

FORTALESES

Personal amb major capacitació professional en els últims anys

Implicació de les Administracions i les empreses

Major consciència del valor afegit de la implantació de SGC

Desenvolupament de quadres de comandament amb indicadors específics

Introducció de factors mediambientals en les avaluacions

Auditories externes específiques

slide11

2. Sistemes de gestió de la Qualitat

Escenari actual

DEBILITATS

Variabilitat entre diferents territoris en requisits i models

Falta de estàndards i procediments comuns en el sector, per a la pràctica professional

Evolució diferencial dels serveis

Formació limitada en registres i indicadors

Absència d’una avaluació sistemàtica

Sector amb escàs reconeixement de valor productiu i social

Compromís desigual amb un model de qualitat

slide12

2. Sistemes de gestió de la Qualitat

El model de qualitat en l’atenció del Grup SAR es basa en cinc eixos

INTEGRALITAT

SECTORITZACIÓ

COORDINACIÓ

INTEGRACIÓ

HUMANITZACIÓ DELS SERVEIS

slide13

NORMES ISO

Procés Assistencial

SSCC i empreses

MODEL EFQM

Grups de Millora

SAR PLUS

JOINTCOMMISSION

Protocols

i documentació

SISTEMES

D’INFORMACIÓ

CERTIFICACIÓ

MODEL

ASSISTENCIAL

2. Sistemes de gestió de la Qualitat

Utilització de tres models de qualitat

slide14

3-CONSTITUCIÓ DEL COMITÉ DE QUALITAT (Motivación i Formació Professionals)

2-DIAGNÒSTIC DE LA SITUACIÓ INICIAL (Equip Qualitat Fundació)

1-PLANIFICACIÓ

( Recursos, Cronograma)

6- IMPLEMENTACIÓ

(Posada en marxa de documentació i registres)

4-DOCUMENTACIÓ

(Revisió, adaptació i elaboració)

5- FORMACIÓ A PROFESSIONALS

CERTIFICACIÓ

(Auditoria Externa)

7-VERIFICACIÓ

- Visita prèvia

- Auditoria Interna

8-ACTUACIÓ

(Accions Correctives )

2. Sistemes de gestió de la Qualitat

Fases Implementació del Sistema de Gestió de la Qualitat

slide15

2. Sistemes de gestió de la Qualitat

Desenvolupament en la medició de la qualitat dels serveis

1ª Etapa

2ª Etapa

3ª Etapa

Control de Qualitat:

Aspectes estructurals i assistencials

Sistema de Gestió de Qualitat (SGC): Accions planificades i sistemàtiques

Qualitat Total: estratègia, societat, processos i resultats

Ajuda a Domicili

Centres Residencials

Nous conceptes: eficàcia i eficiència en el funcionament, juntament amb els resultats assistencials

slide16

2. Sistemes de gestió de la Qualitat

Desenvolupament en la medició de la qualitat dels serveis

1ª Etapa

2ª Etapa

3ª Etapa

Gran impacte inicial de las mesures posades en marxa

Millores actives

Gestió total

Bones pràctiques

Avaluació

Investigació

Gestió del coneixement

Benchmarking

Qualitat percebuda

Impacte comunitari

Personalització com a eix d’atenció

Organització

Control

Medició

slide17

3. Com avaluem el que fem?

Reunionssetmanals de l’Equip Interdisciplinar i de Direcció

NIVELL I

Indicadors definits per als processos de qualitat

Indicadors assistencials

Indicadors dels processos estratègics i de suport

Pla d’activitats i programes d’oci del centre

NIVELL II

Reunions de qualitat amb caràcter trimestral

Accions correctives i preventives

Agraïments, suggeriments i reclamacions

Compliment d’objectius generals i específics del centre

Complementació dels registres de la documentació

Accions de millora

NIVELL III

Informe de revisió per la direcció

Avaluació formal per part de la Direcció de la situació del centre

Realització i emissió de l’informe

Auditories internes de qualitat

NIVELL IV

Des del Departament independent de Qualitat de la Fundació SAR, cada centre passa una auditoria interna anual, feta per professionals amb certificació oficial.

NIVELL V

Auditories externes de qualitat

Auditories externes per a una entitat independent reconeguda. Actualment APPLUS

NIVELL VI

Plans d’acció anuals i Control des de Direcció General

Comitès Interterritorials

Auditquadrimestral dels objectius anuals per part d el Comitè de Direcció de l’Empresa.

Quadre de comandament (mensual)

Elaboració de pressupost anual i control mensual del pressupost

slide18

3. Com avaluem el que fem?

Avantatges

1. Eina molt útil per a la Direcció: Ordena totes les activitats de les empreses i serveis

2. Determina les responsabilitats de cada professional i camps d’actuació concrets. Facilita noves incorporacions.

3. Defineix responsabilitats per processos i permet un major control d’aquests (control de costos i desviacions)

4. Actualitza i millora la documentació existent

5. Importància del Job Description

6. Minimitza i prevé els possibles errors, aportant seguretat als professionals

7. Procés de formació permanent

8. És un punt i seguit per a la millora de l’Organització